LokaalSociaal

Mol - Ons Huis

Bij een pilootproject in Mol en Ravels rond Ver­hoogde Tegemoetkoming bundelden de OCMW’s, Welzijnsschakels en de ziekenfondsen CM en De VoorZorg hun krachten. Drie doelstellingen op de agenda:
1. Inwoners met Verhoogde Tegemoetko­ming informeren over de voordelen ervan;
2. Inwoners met een laag inkomen opsporen en toeleiden naar het ziekenfonds om na te gaan of ze in aanmerking komen voor VT;
3. Instanties en zorgverstrekkers sensibiliseren om mensen met VT hun rechten en voordelen zo auto­matisch mogelijk te geven.
 
Diverse initiatieven werden opgezet voor inwoners, intermediairen en zorgverleners in beide gemeen­ten om hen beter te informeren en te sensibiliseren rond derdebetalersregeling. Mensen met een leefloon, bejaarden met een ge­waarborgd inkomen, personen met een erkende handicap, weeskinderen jonger dan 25 jaar zijn,… krijgen automatisch verhoogde tegemoetkoming. Maar de grootste groep dient zelf actie te nemen en zich te melden bij zijn ziekenfonds indien ze ver­moeden in aanmerking te komen. We merken dat een betere begeleiding absoluut nood­zakelijk is. Vaak komt de (juiste) informatie niet tot bij hen, en ook het jargon dat wordt gebruikt door verschillende instanties die voordelen toekennen, maakt het er niet makkelijker op. Met het project hebben we sterk ingezet op correct en laagdrem­pelig informeren en op het creëren van een grotere bewustwording bij eerstelijnszorg, zodat zij meer mensen kunnen toeleiden naar het ziekenfonds.
 
Mensen met het statuut Verhoogde Tegemoetko­ming dienen nog al te vaak zelf naar hun voordeel te vragen.
Personen met recht op verhoogde tegemoetko­ming genieten ook van o.a. korting op openbaar vervoer, telefonie, vrijstelling van provinciebelas­ting, een lagere bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Sommige van deze rechten worden automatisch toegekend. Maar niet alle bevoeg­de instanties hanteren dit principe. Mede door de veelheid aan instanties met elk hun voordelen en aparte aanvraagprocedures, wordt het een moeilijk verhaal. De NMBS-richtlijnen schrijven automa­tisch toekennen voor op basis van het lezen van het eID. In de praktijk wordt dit in de stations van regio Kempen echter niet altijd toegepast en dient de aanvrager nog steeds een ziekenfondsattest voor te leggen. Met het project vragen we extra aan­dacht om ervoor te zorgen dat instanties proactief inzetten op het toekennen van de voordelen.
 
Ons Huis gaf ook vorming aan de vroedvrouwen en de gyneacologen van het ziekenhuis van Mol. Samen bekeken we ook hoe er kan omgegaan worden met mensen in armoede en de facturatie voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.