LokaalSociaal

Brugge - Wieder/Ûze Plekke

Onze Brugse verenigingen waar armen het woord nemen, Wieder en Ûze Plekke, maken al jaren heel sterk werk van participatie om het armoedethema op de agenda te zetten. Met Brugge Dialoogstad slaagden ze erin om een constructieve én structurele dialoog uit te bouwen met stad en Ocmw. Het overleg is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardg adviesorgaan met een zeer breed draagvlak bij het beleid.

Het blijft niet bij overleg, het heeft ook al resultaat opgeleverd. De uitbouw van een wijkgezondheidscentrum, de lokale armoedetoets, de aanwerving van een ervaringsdeskundige bij de stedelijke diensten, het zijn allemaal voorstellen die gegroeid zijn vanuit Brugge Dialoogstad. Voor de verenigingen is dit dus een zeer waardevolle manier om mensen in armoede volwaardig te laten meedenken met het beleid en om die participatie ook om te zetten in concrete maatregelen, die een reële impact hebben op het terrein.

In de beeldvorming proberen ze in Brugge verbinding te leggen tussen mensen met en zonder armoede-ervaring. Met Kracht ontpopt, Blik op armoede of Plus est en vous probeerde Wieder medestanders te vinden bij de brede Brugse bevolking. Zo kan het draagvlak voor structurele armoedebestrijding groeien.