LokaalSociaal

Antwerpen - Sta-an

Antwerpen heeft een enorm aanbod aan vrijetijds- en cultuuractiviteiten. Via cultuur, sport en vrije tijd ontplooien en ontspannen kinderen, jongeren en volwassenen zich en bouwen ze hun netwerk uit. Toch bereikt dat aanbod lang niet iedereen en valt een groep mensen al te vaak uit de boot. STA-AN, de Stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen vormen samen met de Antwerpse cultuur- en welzijnspartners een netwerk vrijetijdsparticipatie. Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie heeft als doel in te zetten op het wegwerken van allerlei drempels die participatie tot sport, cultuur en vrije tijd voor mensen in armoede, in de weg staan. De afgelopen jaren werd binnen dat lokaal netwerk vooral gewerkt aan de hand van drie grote projecten, namelijk het versterken van het sociaal luik van de A-kaart, het inzetten op professionele vrijetijdsbemiddelaars en het verder ontwikkelen van actieve, laagdrempelige vrijetijdsloketten.
 
Deze projecten hebben allen zichtbaar effect, maar zijn zeker nog niet af. De A-kaart kan een niet-stigmatiserende kortingskaart zijn, die participatie aan cultuur, sport of vrije tijd mogelijk maakt. Heel wat stedelijke partners bieden via die A-kaart betaalbaar aanbod aan. Hier kan nog meer op ingezet worden. Mensen in armoede die interesse hebben in cultuur, sport of vrije tijd vinden ook niet onmiddellijk de weg naar het aanbod. Daarom blijven vrijetijdsbemiddelaars belangrijk, het is nodig dat zij er zijn en voldoende bekend en bereikbaar zijn voor de doelgroep waarvoor zij werken. Ook andere hulp- en dienstverleners moeten overtuigd zijn van het nut en het belang van cultuur, sport of vrije tijd voor mensen in armoede, alleen dan zullen mensen in armoede echt op weg geholpen worden.
 
Het pret -en vrijetijdsloket, een concept dat werkt
 
Naar voorbeeld van het Pretloket van Recht-Op ontstonden verschillende vrijetijdsloketten, verspreid over de stad. Een vrijetijdsloket is een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare groepen, waarbij wordt ingezet op het wegwerken van alle drempels die volwaardige participatie aan cultuur, sport of vrije tijd verhinderen. De partners van het netwerk geloven sterk in het concept vrijetijdsloket. Ondertussen zijn er in de stad Antwerpen zo 8 vrijetijdsloketten die door STA-AN en/of Recht-Op worden georganiseerd of waar we lokale partners ondersteunen in hun loket.
 
Om via een pret of vrijetijdsloket drempels weg te werken, zijn middelen om betaalbaar aanbod te voorzien nodig, evenals personeelstijd om vrijwilligers te ondersteunen en contacten met partners te onderhouden.