LokaalSociaal

Onze kijk op lokaal sociaal beleid

In 2018 zal het lokale beleid centraal staan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk gaat daarbij ook veel aandacht uit naar lokaal sociaal beleid, want gemeentes en Ocmw's hebben belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. Met de campagne #lokaalsociaal wil het Netwerk tegen Armoede lokale besturen inspireren om echt werk te maken van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. We zien dat lokaal beleid soms sterk focust op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Dergelijke projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, ... Nochtans kan het lokaal beleid veel betekenen om die rechten te realiseren.

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Een maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn: rond huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, ... Verder kunnen lokale besturen op heel veel domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling ingang doen vinden in eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk maken, investeren in sociale economie en wijk-werken, correcte toekenning van het leefloon, ...

Met een leidraad voor elke gemeente willen we lokale besturen inspireren en met hen in dialoog gaan over hoe we de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting kunnen winnen. Lees hier de leidraad.

Het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2017 van Oases focust op lokaal sociaal beleid. Het Netwerk tegen Armoede schreef een hoofdstuk met recepten voor een lokaal beleid dat armoede kan terugdringen (blz. 187-203).. Download hier het Jaarboek.