Pilootproject in Mol rond verhoogde tegemoetkoming

18/6/2018
Bij een pilootproject in Mol en Ravels rond Verhoogde Tegemoetkoming bundelden de OCMW’s, Welzijnsschakels en de ziekenfondsen CM en De VoorZorg hun krachten. Onze vereniging Ons Huis in Mol was een van de partners. Met Eendjestattoos werden organisaties en burgers bewust gemaakt van de nood aan betere toekenning van rechten. Het eendje verwijst naar de 1 op ziekenfondsklevers voor wie er recht op heeft.
Het project formuleerde drie doeltstellingen:

1. Inwoners met Verhoogde Tegemoetkoming informeren over de voordelen
2. Inwoners met een laag inkomen opsporen en toeleiden naar het ziekenfonds om na te gaan of ze in aanmerking komen voor Verhoogde Tegemoetkoming;
3. Instanties en zorgverstrekkers sensibiliseren om mensen met Verhoogde Tegemoetkoming hun rechten en voordelen zo automatisch mogelijk te geven.
Diverse initiatieven werden opgezet voor inwoners, intermediairen en zorgverleners in beide gemeenten om hen beter te informeren en te sensibiliseren rond derdebetalersregeling.
 
Mensen met een leefloon, bejaarden met een gewaarborgd inkomen, personen met een erkende handicap, weeskinderen jonger dan 25 jaar zijn,… krijgen automatisch verhoogde tegemoetkoming. Maar de grootste groep dient zelf actie te nemen en zich te melden bij zijn ziekenfonds indien ze vermoeden in aanmerking te komen. Een betere begeleiding is noodzakelijk. Vaak komt de (juiste) informatie niet tot bij de doelgroep, en het jargon dat wordt gebruikt door verschillende instanties die voordelen toekennen, maakt het er niet makkelijker op. Met het project hebben de organisaties sterk ingezet op correct en laagdrempelig informeren en op het creëren van een grotere bewustwording bij eerstelijnszorg, zodat zij meer mensen kunnen toeleiden naar het ziekenfonds.
 
Mensen met het statuut Verhoogde Tegemoetkoming dienen nog al te vaak zelf naar hun voordeel te vragen.”
Personen met recht op Verhoogde Tegemoetkoming genieten ook van o.a. korting op openbaar vervoer, telefonie, vrijstelling van provinciebelasting, een lagere bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Sommige van deze rechten worden automatisch toegekend. Maar niet alle bevoegde instanties hanteren dit principe. Mee door de veelheid aan instanties met elk hun voordelen en aparte aanvraagprocedures, wordt het een moeilijk verhaal. De NMBS-richtlijnen schrijven automatisch toekennen voor op basis van het lezen van het eID. In de praktijk wordt dit in de stations van regio Kempen niet altijd toegepast en moet de aanvrager nog steeds een ziekenfondsattest voor te leggen.  Met het project vragen we extra aandacht om ervoor te zorgen dat instanties proactief inzetten op het toekennen van de voordelen.
 
Zorgverstrekkers kunnen ook helpen
Zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten en tandartsen mogen voor patiënten met VT de derdebetalersregeling toepassen: de zorgverstrekker rekent rechtstreeks af met het ziekenfonds, en de patiënt betaalt enkel het remgeld (zijn persoonlijk aandeel).
 
In de contacten met tandartsen en kinesitherapeuten, bleek dat sommigen een aanzuigeffect vrezen of ze denken dat de administratie rond derdebetalers hen veel tijd kost. Ook het feit dat ze moeten wachten tot het ziekenfonds hen vergoedt, houdt hen tegen. Toch zijn er reeds enkele tandartsen en enkele kinesitherapeuten die derdebetalersregeling systematisch toepassen. We hopen dat deze zorgverleners een domino-effect op gang brengen bij hun collega’s.
 
Niet iedereen bereikt
Met het project hebben we vele mensen bereikt maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat we ook veel mensen niet bereikt hebben, mensen die als het ware onder de radar blijven. Mensen schuwen de administratie, zijn onwetend of hebben onterecht angst dat andere privézaken worden blootgelegd en doorgegeven.”