5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen

3/12/2015
De kinderarmoede blijft in ons land schrikbarend hoge toppen scheren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Oases (Universiteit Antwerpen) naar aanleiding van het Jaarboek Armoede en Uitsluiting. Pijnlijke cijfers, die helaas niet verrassen. Pijnlijk ook, omdat zowel de federale als de Vlaamse regering perfect weten wat hen te doen staat. Het goede nieuws is dat het wel degelijk mogelijk is om de kinderarmoede terug te dringen, maar dan moet de armoedebestrijding in Vlaanderen én België dringend een versnelling hoger schakelen. Het Netwerk tegen Armoede lanceert vijf concrete pistes:
 
-          Verhoog de uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens en garandeer een reële koopkrachtverhoging
Alle regeringspartijen engageerden zich hiertoe in aanloop naar de vorige verkiezingen. Het leefloon is inmiddels ook verhoogd met 2 %, alleen maken de besparingsmaatregelen op federaal en Vlaams niveau die verhoging meer dan ongedaan. Gezinnen in armoede zien hun koopkracht sterk dalen, door besparingen en facturen (oa. de turteltaks) op Vlaams niveau en onder meer de indexsprong op federaal niveau. Die koopkrachtverhoging is cruciaal, want zonder blijven andere maatregelen niet meer dan symptoombestrijding.
 
-          Garandeer de indexering van de kinderbijslag en voorzie sterke sociale correctie bij hervorming
Dit jaar kregen gezinnen al een indexsprong voor de kinderbijslag te slikken (bovenop de indexsprong voor alle lonen, uitkeringen en vervangingsinkomens). Over de indexering voor 2016 heerst nog grote onduidelijkheid. Bovendien staat een grote hervorming van de kinderbijslag op stapel, nu dit een Vlaamse bevoegdheid geworden is. Netwerk tegen Armoede pleitte eerder al voor een gemeenschappelijke sokkel met stevige sociale correcties voor een voldoende ruime groep. Lees hier ons uitgebreide standpunt.
 
-          Investeer in betaalbare woningen
De wachtlijsten voor sociale huurwoningen blijven lang en ondertussen moeten mensen overleven op de private huurmarkt. Meer dan de helft van de private huurders besteedt daar meer dan 30% van het inkomen aan huur. De kwaliteit laat vaak te wensen over. Overleven in slechte woonomstandigheden heeft grote invloed op huurders en hun kinderen. Blijven investeren in ondersteuning van kwetsbare huurders via een uitgebreidere huursubsidie, een verhoogde inzet op Sociale Verhuurkantoren en  extra inspanningen voor sociale huur is dus noodzakelijk.
 
 
-          Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut al ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer schoolkansen bieden aan kwetsbare kinderen.
 
-          Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnsgezondheidszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak is er sinds 1 oktober al een grote stap vooruit gezet, met de verplichte derdebetalersregeling voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit een stap richting een veralgemeende en automatisch toegekende derdebetalersregeling. Een standpunt waar we samen met het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond al langer voor ijveren.
 
-          Verdere uitrol Uitpas
Cultuurnet Vlaanderen werkte de Uitpas onder de vorige regering uit in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede. Het is een kortingssysteem waarbij mensen in armoede op een niet stigmatiserende manier kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en andere vrijetijdsinitiatieven, gekoppeld aan toeleiding en groepsvorming. Nu wordt de Uitpas geleidelijk verder uitgerold in Vlaanderen (nu al in 10 regio’s). Lokale besturen moeten die Uitpas ook gebruiken om jeugdwerk en sportclubs toegankelijker te maken.