Belgische en Europese armoedeorganisaties voeren actie voor inkomens boven de armoedegrens

26/6/2018
Op 26 juni voerden de partners van BMIN, onder leiding van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), actie in Oostende, onder het motto “De laagste inkomens omhoog – voor een leven in waardigheid”. Middenveldorganisaties, vakbonden, wetenschappers en mensen in armoede vroegen samen aan de volgende federale regering om mensen uit armoede te halen door aan iedereen toereikende en toegankelijke inkomens te garanderen.
Net als in 2011 heeft de huidige federale regering in 2014 het optrekken van de sociale uitkeringen tot boven de Europese armoededrempel in haar regeerakkoord opgenomen. Vandaag stellen we vast dat die belofte (alweer) niet ingelost werd. Er was een beperkte verhoging van sommige uitkeringen, maar de armoedegrens blijft veraf. Tegelijk heeft deze regering de toegang tot sociale bescherming voor veel mensen strenger gemaakt of zelfs helemaal afgesloten.
Het mag dan ook niet verwonderen dat de armoedecijfers alarmerend hoog blijven. 1 Belg op 6 moet nog altijd rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Sinds 2008 was er geen significante daling van het aantal mensen met armoederisico. Het is hoog tijd dat de jarenlang herhaalde beloftes eindelijk in daden worden omgezet en er een ambitieus én concreet actieplan komt.
De partners van BMIN stelden met het oog op de federale verkiezingen van 2019 een gemeenschappelijk memorandum op waarin ze concrete eisen formuleren voor zo’n federaal plan. Tijdens onze actie in Oostende lichtten mensen in armoede uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel de concrete eisen van BMIN toe namens BAPN. Zij benadrukken het belang van inkomens tot boven de armoedegrens zodat iedereen een waardig leven kan leiden. Zij formuleren ook aanbevelingen om ervoor te zorgen dat mensen in armoede hun rechten op sociale bescherming kunnen afdwingen en dat men gelooft in de kracht van mensen in armoede om stappen vooruit te zetten. De partnerorganisaties vanuit het middenveld werden vertegenwoordigd door Koen Meesters, Nationaal Secretaris van het ACV, Raf De Weerdt, Federaal Secretaris van het ABVV en Martine Van de Walle, Nationaal Secretaris van de Christelijke Mutualiteiten Landsbond.  
De actie vond plaats aan de campagnebus van het Europees Minimum Inkomen Netwerk (EMIN) die daarmee zijn rondreis in 32 Europese landen afrondde. Onze Belgische actie maakt dan ook deel uit van de EMIN-campagne die een Europese verplichting voor alle lidstaten eist om waardige minima in de sociale bescherming te garanderen.
Onze belangrijkste eisen:
 • Alle minimumuitkeringen moeten opgetrokken worden tot boven de armoedegrens.
 • De lonen moeten toereikend zijn.
 • De armoedegrens dient jaarlijks geactualiseerd te worden. De uitkeringen en lonen dienen nadat zij zijn opgetrokken ook geïndexeerd en daarbovenop welvaartsvast gehouden te worden.
 • Er mag niet geknoeid worden met de index. Het kan ook niet dat ‘sociale voordelen’ worden verrekend.
 • De inkomensgrenzen, gebruikt voor het toekennen van sociale correcties in de fiscaliteit en bij tegemoetkomingen in specifieke uitgaven, moeten minstens in die mate stijgen dat er geen verlies aan rechten optreedt als gevolg van het optrekken van de laagste inkomens. 
 • Tegelijk met het optrekken van de laagste inkomens moet meteen ook het statuut samenwonende worden hervormd, zodat ook voor elke samenwonende een inkomen boven de armoedegrens gegarandeerd wordt.
 • De uitholling of afschaffing van rechten door een versterkte voorwaardelijkheid, waardoor steeds meer doelgroepen een deel van hun sociale bescherming verliezen of zelfs volledig zonder inkomen vallen, moet stoppen. Recente hervormingen in die zin moeten worden herzien.
 • In alle stelsels van sociale zekerheid en bijstand moet maximaal ingezet worden op automatische toekenning van rechten en het tegengaan van non take up.
 • De precarisering van jobs moet aangepakt worden. Een betere combinatie van loon en uitkering, waarbij minder moet ingeleverd worden op de uitkering is nodig.  
 • Wij vragen een federaal stappenplan waarmee België haar internationale engagementen (EU 2020, Agenda 2030, Europese sociale pijler) concreet maakt. Dus mét bijhorende begroting en een jaarlijkse evaluatie van de vorderingen.
 • Wij vragen in dat kader ook een samenwerkingsakkoord tussen federale regering, gemeenschappen en gewesten om ook de factuur van de uitgaven voor gezinnen voor basisrechten te beheersen en maximaal sociaal te corrigeren voor de laagste inkomensgroepen.
 • Binnen Europa dient de volgende federale regering mee te ijveren voor een bindende Europese richtlijn aan de lidstaten rond gegarandeerde en waardige minima in de sociale uitkeringen  en Europese normen voor minimumlonen.
Lees hier het volledige memorandum.

EMIN-bustour-blog