Terugvordering schooltoelage is geen oplossing tegen spijbelen

11/6/2015
Studietoelagen moeten automatisch toegekend worden en mogen niet gekoppeld worden aan aanwezigheden/spijbelen. Ondanks het feit dat dit als een allerlaatste stok achter de deur gebruikt wordt in het pestactieplan, dat er een heel systeem aan voorafgaat van ‘problematische afwezigheden’ en dat dit pas van het tweede jaar in kan gaan (na 30 halve dagen problematische afwezigheid), vindt het Netwerk tegen Armoede de terugvordering van studietoelagen geen oplossing. Integendeel, het vergroot de kloof nog tussen kansarme en kansrijke leerlingen. Afhoudingen op kindergeld of andere uitkeringen werkt overigens even contraproductief.

Studietoelagen terugstorten is een zeer zware dobber voor mensen in armoede, zelfs al kan dit in schijven gebeuren. De kosten zijn door de ouders gemaakt, of de leerling nu naar school gaat of niet. Ook afhoudingen bij kinderbijslag zullen leerlingen niet terug naar de schoolbanken krijgen. Integendeel, de problemen binnen gezinnen in armoede worden zo alleen maar groter.

Bovendien leven jongeren in armoede in zulke specifieke thuissituaties dat we ervoor pleiten om aan- en afwezigheden volledig los te koppelen van het al dan niet terugvorderen van toelagen. Studiebeurzen mogen niet afgenomen worden na het vaststellen van een sterk spijbelprobleem. Net mensen in armoede krijgen de grootste schijven en moeten dus ook de grootste bedragen terugstorten. Armoede wordt met armoede bestrijd. Wat met middenklassers die spijbelen? Zij moeten toch ook geen boete betalen? Waar is de evenredigheid? De werkwijze treft niet de leerling, maar wel de ouders. Het brengt geen besef teweeg bij de jongeren. Daarmee schiet deze maatregel zijn doel voorbij.

De aanvraagpapieren voor school- en studietoelagen zijn nog te moeilijk voor veel mensen om in te vullen. Niet iedereen heeft internet. Zelfs medewerkers van welzijnsorganisaties, scholen en verenigingen hebben vormingen nodig over studietoelagen. De scholen moeten helpen bij het invullen van de aanvragen.

Nog handiger lijkt het ons om de school- en studietoelagen, de knelpuntpremies, de lokale kansenpassen en onderwijscheques in één geïntegreerd systeem samen te brengen en alle rechten binnen dat systeem automatisch toe te kennen zonder dat ouders telkens zelf de stap moeten zetten. Dit biedt grote kansen op administratieve vereenvoudiging.
 
Onze standpunten :
  1. Studietoelagen moeten automatisch toegekend worden. 
  2. Schaf de koppeling tussen de schooltoelage en de al dan niet regelmatige (gewettigde) afwezigheid (spijbelen) af. 
Lees het artikel in De Standaard.