Vlor geeft advies over hervorming secundair onderwijs

4/11/2013
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waarin ook het Netwerk tegen Armoede vertegenwoordigd is, heeft een advies voorbereid over het masterplan hervorming secundair onderwijs. Dit advies lekte voortijdig uit in de pers, maar op basis van een oude versie. Het advies is ook een stuk genuanceerder dan in de pers verscheen en de Vlor kant zich dus niet zomaar tegen de hervorming. Ook het Netwerk tegen Armoede doet dat niet. Enkele aandachtspunten uit het advies:

  • In het advies hernemen we ons minderheidsstandpunt dat we in de ‘Visietekst over algemene vorming’ hebben ingenomen. Het Netwerk pleit voor een minimumpakket dat alle leerlingen op het einde van de tweede graad moeten bereiken. Dat minimumpakket bestaat uit die elementen die nodig zijn om autonoom in onze maatschappij te kunnen functioneren. In andere woorden : leerlingen die tijdens het verloop van de derde graad de school al dan niet met een diploma verlaten, hebben tenminste die vaardigheden en kennis om autonoom in onze maatschappij te kunnen functioneren.
  • Op meerdere plekken in het advies wijzen we erop aandacht dat er geen meerkost voor de ouders mag gecreëerd worden, bijvoorbeeld als het gaat over werkplekleren.
  • Volgens het Masterplan wordt de doorstroom vanuit het basisonderwijs naar de A-stroom en de B-stroom in het secundair onderwijs strikter geregelementeerd. Leerlingen zonder diploma basisonderwijs gaan naar de B-stroom. Leerlingen met diploma gaan naar de A-stroom. Hierdoor zou de toestroom naar de B-stroom kleiner worden en de leerlingengroepen in de A-stroom gedifferentieerder. Het Netwerk hoopt dat deze regeling niet leidt tot een grotere terughoudendheid bij de basisscholen om een diploma basisonderwijs te geven. Bijvoorbeeld omdat ze volgende de eindtermen onvoldoende Nederlands kennen. Deze leerlingen moeten zeker extra opgevolgd worden, maar automatisch laten doorstromen naar de B-stroom is een stap te ver.
  • Het Netwerk tegen Armoede neemt, samen met anderen, positie in over de brede eerste graad. Het Netwerk vindt dat alle scholen die de eerste graad organiseren, alle inhoudelijke pakketten moeten aanbieden, net om er voor te zorgen dat alle leerlingen van alle pakketten kunnen proeven en dat er geen voorafname is van de keuze in de tweede graad.
  • In dezelfde lijn vinden we ook dat alle scholen een B-stroom moeten organiseren.
  • We pleiten voor transparantie en helderheid van de potentiële leertrajecten. Zodat ouders goed geïnformeerd zijn.
  • In het advies is het Netwerk als enige voorstander om deelaspecten van een (beroeps)opleiding apart te certificeren. Concreet verwoordt het Masterplan het voorstel om afgeronde beroepskwalificaties te certificeren. Het Netwerk vindt dit een goede maatregel in het licht van de ongekwalificeerde uitstroom. Door deze aparte certificaten hebben deze leerlingen alsnog iets in handen. Dit verhoogt hun eigenwaarde, ze kunnen beter op de arbeidsmarkt tonen wat ze kunnen en de aansluiting bij het tweedekansonderwijs wordt makkelijker. Het Netwerk heeft hieromtrent een eigen standpunt ingenomen.
Lees hier het volledige Vlor-advies.