Nieuws

Armoedebarometer kleurt donkerrood

Armoedebarometer kleurt donkerrood

13/11/2019
Alle armoedecijfers staan op rood in Vlaanderen en dat is zonder meer alarmerend, zeker wanneer deze regering het armoedeprobleem onder mat lijkt te willen schuiven. De Vlaamse armoedecijfers blijven hangen op 10,4%, en dit na zoveel jaren armoedebeleid; de kinderarmoede steeg tot 15%; het aantal leefloners blijft stijgen tot meer dan 41.000 Vlamingen; de wachtlijst voor sociale woningen blijft aangroeien tot 154.000 wachtenden; de voedselbanken breken alle records: 160.000 mensen vroegen een voedselpakket; meer dan 680.000 Vlamingen leven vandaag in armoede; de uitstroom zonder diploma stijgt opnieuw; de klachten inzake discriminatie en racisme blijven stijgen; de leefkosten (voor energie, openbaar vervoer, …) blijven stijgen; …
 
De 12de Armoedebarometer is onthutsend voor het Vlaamse en federale beleid.
De 12de Armoedebarometer toont tegelijkertijd aan dat de afwezigheid van stevig beleid armoede doet stijgen. Er is amper beleid voor eenoudergezinnen, voor huurders, mensen met een migratieachtergrond of werklozen. Integendeel, er zijn meer bestraffende dan structurele maatregelen.
 
Het Vlaamse regeerakkoord negeert niet enkel deze rode lichten, het is bovendien een opsomming van maatregelen om de eigen verantwoordelijkheid te verbergen. Het sanctioneert in plaats van armoede aan te pakken.
 
 • Er zijn geen doelen meer. Zo kunnen de ministers ook niet afgerekend worden op hun beloften en afspraken. Maar zonder doelen heeft deze regering ook geen ijkpunt meer.
 • Er komt een andere definitie van armoede. Uit de warrige toelichting van minister-president Jambon op Terzake[1] blijkt vooral de bekommernis om te tonen hoe goed het hier in Vlaanderen gaat. Als het hier goed gaat, moet je ook niets meer doen. Besparen gebeurt wel, zelfs op de kinderbijslag. Zo worden grotere gezinnen extra getroffen. Ook het openbaar vervoer wordt getroffen, vervoersarmoede kan enkel toenemen.
 • Het regeerakkoord bevat een reeks maatregelen om wachtlijsten te doen verminderen. Kleinere wachtlijsten betekenen voor deze regering lagere armoedecijfers. Dit doen ze niet met meer investeringen, maar wel met het verhogen van drempels. De reeks maatregelen om de wachtlijst voor een sociale woning uit te zuiveren spreekt boekdelen. Muren worden gezet rond sociale woningen: de lokale binding sluit mensen tientallen jaren uit;  sociale huurders worden verdacht van fraude; taal- en werkvereisten worden voorwaarden voor een sociale woning; …
 • Zo scheidt het regeerakkoord het kaf van het koren: enkel ‘goede’ mensen in armoede krijgen sympathie en verdienen ondersteuning . De andere, de ‘slechte’ mensen in armoede, zij die niet hun best doen, krijgen sancties en beperkingen. Handhaving staat voorop. De arme is zelf verantwoordelijk voor zijn armoede. Vooral mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd. Zelfs een sociale woning is hen niet gegund.
 • Het regeerakkoord legt bijna alle verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeenten, maar er is geen woord over de bijkomende middelen en ruimte voor een gemeentelijk armoedebeleid. De gemeenten zullen zonder duidelijk kader, middelen en kompas het zelf moeten doen.
 • Het Vlaams regeerakkoord is een slag in het gezicht van velen die hard werken om een warme samenleving te creëren. Participatie dreigt geïnstrumentaliseerd te worden, advisering wordt herleid tot pure individuele consultaties op consultatieplatformen, vrijwilligerswerk dreigt herleid te worden tot enkel caritatief werk. Hiermee wil deze regering de stem van velen smoren in een chaos van individuele opmerkingen. Zo verdwijnt armoede uit het gezichtsveld en dreigt armoede herleid te worden tot anekdotische en individuele verhalen.
 • Door enkel nog in te zetten op jobs, jobs, jobs wordt haar verantwoordelijkheid beperkt tot het activeren van mensen via onder meer een fiscale tegemoetkoming en handhaving. Wie niet meekan wacht de verplichte gemeenschapsdienst.
 
De zorg voor mensen in armoede is blijkbaar weinig belangrijk. Wie arm is, is schuldig verklaard en zal het voelen.
 
De Armoedebarometer van Decenniumdoelen brengt opnieuw rode cijfers. Tegelijkertijd schuift deze Armoedebarometer oplossingen naar voor. Rode cijfers zeggen immers dat er harder gewerkt moet worden, vooral door onze regeringen. Vlaanderen en België moeten dus beter hun best doen.

Meer info vindt u hier.

Lees meer over "Armoedebarometer kleurt donkerrood"
Aanbevelingen om woonmarkt toegankelijk te maken voor mensen in armoede

Aanbevelingen om woonmarkt toegankelijk te maken voor mensen in armoede

3/10/2019
De Vlaamse Woonraad en Netwerk tegen Armoede werkten samen een advies uit om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen ook toegankelijk te maken voor mensen in armoede. Voor wie een laag inkomen heeft, is het vaak niet meer dan overleven op de woonmarkt. Dat komt door het tekort aan sociale en private huurwoningen, de gebrekkige kwaliteit en de huurprijzen die vaak niet betaalbaar zijn voor mensen in armoede. De Vlaamse Woonraad en Netwerk tegen Armoede schreven daarom een uitgebreid advies met concrete aanbevelingen, onder meer rond sociale woningbouw en geconventioneerd huren.

Lees hier het uitgebreide advies.

Lees het artikel in Knack.
Lees meer over "Aanbevelingen om woonmarkt toegankelijk te maken voor mensen in armoede"
Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede

Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede

1/10/2019
Het Netwerk tegen Armoede kan niet anders dan teleurgesteld zijn over het regeerakkoord dat N-VA, Open VLD en CD&V na lange onderhandelingen afklopten. Armoedebestrijding lijkt verworden tot een strijd tegen mensen in armoede. Met deze plannen lijkt hooguit een groep mensen uit de statistieken te verdwijnen, zonder dat armoede teruggedrongen wordt. “Deze regering heeft meer dan ooit nood aan de stem van mensen in armoede”, zegt coördinator David de Vaal. “Hoog tijd om hun kennis en ervaring mee te nemen in het beleid.”

Armoedebestrijding als prioriteit lijkt totaal afwezig in dit regeerakkoord en ook in de verschillende beleidsdomeinen ligt de ambitie om armoede terug te dringen, bijzonder laag. Positief is wel dat de regering de schooltoelagen meer in verhouding wil brengen tot de reële kosten per studierichting. Het Netwerk tegen Armoede voert nog tot 17 oktober campagne voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Om alle leerlingen te doen excelleren, moet je onderwijs betaalbaar maken. Dat kan via een maximumfactuur, een vast bedrag in de eerste graad en een aangepast bedrag per richting in de tweede en derde graad. Wij zullen dit voorstel blijven op tafel leggen.

De geleidelijke uitdoving van de woonbonus schept perspectieven om meer te investeren in de sociale en private huurmarkt. Ook daar ontbreekt het de regering jammer genoeg aan ambitie.. We zien geen verhoging van het bouwritme voor sociale woningen, hoewel de wachtlijsten jaar na jaar blijven groeien. Wel zien we dat bepaalde doelgroepen, de drempel naar sociale huisvesting drastisch zien verhogen. Als nieuwkomers 10 jaar moeten wachten op een sociale woning, belanden ze quasi zeker in armoede. Bovendien treft de voorwaarde van 5 jaar lokale binding ook kwetsbare Vlaming, die noodgedwongen vaak verhuizen.
De Vlaamse regering belooft om de energieprijzen niet verder te laten stijgen. Voor mensen in (energie)armoede klinkt dat als een pleister op een houten been. Duizenden Vlamingen kampen met energieschulden of moeten zich verwarmen en verlichten met een budgetmeter. Zij hebben er weinig aan dat de prijzen niet stijgen. Energie is voor hen nu al onbetaalbaar.

In de Vlaamse sociale bescherming lijkt het erop dat de persoonsvolgende financiering (nu voor mensen met een beperking) doorgetrokken wordt naar veel andere zorgsectoren. Het is onduidelijk welk budget daar tegenover staat. Wij vragen garanties dat de factuur voor het terugdringen van de wachtlijsten niet bij de zorgbehoevende terecht komt, in de vorm van een hogere persoonlijke bijdrage. Voor zorgbehoevenden met een laag inkomen vragen we volwaardige sociale correcties. Voor nieuwkomers worden nog extra drempels ingebouwd in de vorm van extra wachttijd. Dit zal de integratie bemoeilijken en mensen bij voorbaat in een precaire situatie duwen, zeker gecombineerd met de drempels voor sociale huisvesting.

Het hardvochtige beleid ten aanzien van werkzoekenden dat deze regering naar voor schuift, met onder andere een verplichte gemeenschapsdienst, nochtans een maatregel waarvan in het buitenland al gebleken is dat hij niet werkt. Volwaardige jobs creëren, ook en vooral in de sociale economie, daarmee kunnen mensen stappen vooruit zetten in hun leven. Helaas, ook hier stellen we een gebrek aan ambitie vast.

Het is positief dat de beloofde evaluatie van het groeipakket (kinderbijslag) in het regeerakkoord staat. Wij betreuren echter dat eventuele vrijgekomen middelen niet naar een versterking van de sociale toeslagen gaat of naar groepen die in het groeipakket achteruit gaan ten opzichte van de vroegere kinderbijslag. Nochtans was dat gevraagd in de armoedetoets op het groeipakket. Dat men dit niet doet, is een gemiste kans in de strijd tegen kinderarmoede.

Deze regering voorziet veel te weinig structurele maatregelen in de strijd tegen armoede en focust teveel op de individuele verantwoordelijkheid van mensen. Wie armoede echt wil terugdringen, maakt andere keuzes: maximumfactuur in het secundair onderwijs, voldoende betaalbare huisvesting en kwaliteitsvolle jobs.

Beluister het interview in De Ochtend op Radio 1.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees meer over "Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede"
Recordcijfers Voedselbanken tonen falend armoedebeleid

Recordcijfers Voedselbanken tonen falend armoedebeleid

31/08/2019
Nieuwe recordcijfers van de Voedselbanken tonen aan dat het armoedebeleid faalt in ons land, op alle beleidsniveau's. Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door de cijfers en roept op om echt werk te maken een beleid dat armoede terugdringt: door te investeren in duurzame jobs, voldoende betaalbare woningen en inkomens boven de armoedegrens.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Recordcijfers Voedselbanken tonen falend armoedebeleid"
Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota

Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota

19/08/2019
Het Netwerk tegen Armoede is zeer verontrust door de nota die Vlaams informateur Bart De Wever naar voor schuift als start voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Armoedebestrijding is zo goed als afwezig en verder worden er, onder meer in onderwijs en woonbeleid, grote kansen gemist om armoede effectief terug te dringen. “Wij hopen dan ook dat de onderhandelende partijen deze nota nog stevig bijsturen en dat armoedebestrijding een topprioriteit wordt voor deze nieuwe regering”, zegt coördinator David de Vaal. “Wij staan klaar om hierover het gesprek aan te gaan vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede.”
Wat armoedebestrijding betreft, lijkt deze nota vooral te focussen op sancties tegen wie het moeilijk heeft. Verder wordt vooral gesproken over een andere manier om de armoedecijfers te berekenen. Wij hadden graag een krachtiger ambitie gezien om de armoede op het terrein effectief te bestrijden.

Op dat vlak bevat de nota vooral gemiste kansen. Er wordt weliswaar gezegd dat in de verschillende beleidsdomeinen maatregelen zullen worden genomen om armoede te voorkomen of te bestrijden, maar dat wordt nergens concreet gemaakt. Er zijn nochtans mogelijkheden genoeg. Wat onderwijs betreft zien we geen aanzet tot initiatieven die de schoolkosten kunnen beperken of onderwijs betaalbaar kunnen maken voor kwetsbare gezinnen. Daarom pleiten wij nogmaals uitdrukkelijk voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Een vast bedrag voor de eerste graad en een gedifferentieerd bedrag voor de tweede en derde graad. Een aantal maatregelen die in het leven geroepen zijn om de sociale ongelijkheid in ons onderwijs te bestrijden (dubbele contingentering, inschrijvingsdecreet), worden afgeschaft - zonder alternatief te voorzien. De daling van die ongelijkheid is nochtans ook een graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Investeren in sociale en private huurmarkt

Dat de woonbonus afgeschaft wordt of zal uitdoven, is op zich geen slechte zaak. Het is wel bijzonder jammer dat de vrijgekomen middelen niet minstens deels geïnvesteerd zouden worden in de sociale en private huurmarkt. Vlaanderen kampt al jaren met een wooncrisis en die manifesteert zich eerst en vooral op de huurmarkt. De ambities op dat vlak blijven bijzonder vaag. Het bouwritme voor sociale woningen moet verder versneld worden om de Vlaamse wooncrisis tegen te gaan. Ook op de private huurmarkt zijn dringend extra middelen nodig, bijvoorbeeld om verhuurders te stimuleren tot geconventioneerd huren, waarin ze kwaliteitsvolle woningen betaalbaar verhuren aan kwetsbare gezinnen in ruil voor fiscale stimuli. Heroriëntering van de woonbonus kan een krachtig instrument zijn voor een sociaal woonbeleid.

De beperktere toegang voor nieuwkomers tot de Vlaamse sociale bescherming is een maatregel die de armoede in Vlaanderen alleen maar verder zal doen toenemen. Wie pas na 5 jaar recht krijgt op sociale bescherming, zal het moeilijker krijgen om een job te zoeken, een geschikte woning te vinden of medische en schoolkosten te betalen. Vlamingen, nieuwkomers en oudkomers, hebben net nood aan meer sociale bescherming, niet minder. Dat tonen de stijgende (kinder)armoedecijfers jaar na jaar aan.
Dit is een startnota. Wij hopen dat er nog voldoende onderhandelingsruimte en bereidheid is om werk te maken van een Vlaamse regering die werkt aan sociale integratie in plaats van uitsluiting, aan de strijd tegen armoede in plaats van tegen de armen. Mensen in armoede uit onze 59 verenigingen staan klaar om hierover het gesprek aan te gaan.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel op vrtnws.Lees meer over "Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota"
Energiearmoede: cijfers in het rood

Energiearmoede: cijfers in het rood

28/06/2019
De VREG publiceerde haar rapport met de cijfers rond het sociaal energiebeleid in Vlaanderen. De cijfers gaan in het rood. Wij roepen de volgende regeringen en verschillende beleidsdomeinen op om dringend werk te maken van een structurele aanpak rond energiearmoede.
125.423 gezinnen hadden een afbetalingsplan lopen. Dat is een stijging van ongeveer 6% ten opzichte van 2017. Hoewel het gemiddeld afbetalingsbedrag  daalde naar 128, 39 euro  steeg de gemiddelde uitstaande schuld bedroeg 713, 97 euro. Ongeveer 87.000 contracten werden stopgezet door de leveranciers wegens wanbetaling. Ook bij de netbeheerders is er een stijging van het aantal afbetalingsplannen. Ongeveer 41.000 gezinnen hadden een budgetmeter voor elektriciteit. 27.686 gezinnen hadden een budgetmeter voor aardgas. 1642 gezinnen werden afgesloten van elektriciteit en 1500 gezinnen werden afgesloten van aardgas na een advies van de LAC-commissie.
Afsluiten van energie kan niet. Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende energiearmoede is een aanpak op verschillende beleidsniveaus en domeinen nodig. Wij pleiten onder andere voor:
 • Een uitbreiding van de doelgroep van het sociaal tarief naar rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming.
 • De nodige investeringen in de kwaliteit van de private én sociale huurmarkt. Er moeten concrete becijferde plannen met de nodige financiering op tafel komen. Een energiezuinige woning heeft een grote impact op de energiefactuur.
 • Een versterking van de sociale beschermingsmaatregelen energie. De invoering van een nieuw instrument mag alleszins geen afbreuk betekenen van de bescherming die de openbare dienstverplichtingen kunnen bieden.  Via het nieuwe digitale systeem kunnen knelpunten bij de budgetmeterfuncties bijvoorbeeld weggewerkt worden. Afbetalingsplannen moeten haalbaar en redelijk zijn.
 • Een integrale aanpak van de schuldenproblematiek. Energieschulden komen vaak niet alleen, maar gaan gepaard met schulden op andere domeinen.  Een integrale schuldhulpverlening is dus nodig. De beste preventie tegen schulden blijft bovendien een menswaardig inkomen.
Lees hier het volledige rapport.
 

Lees meer over "Energiearmoede: cijfers in het rood"
Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

7/06/2019
De verkiezingsuitslag van 26 mei doet de alarmbellen afgaan. Dat zoveel mensen hun toevlucht zoeken tot extreemrechts heeft verschillende redenen. Dit is geen resultaat om vrolijk van te worden, wel een alarmsignaal om te kijken waarom mensen zich afkeren van de politiek, waarvan ze niet meer geloven dat die een oplossing kan bieden voor hun problemen. Zeker is dat armoedebestrijding de voorbije jaren allesbehalve een prioriteit was, wel integendeel. Wie nu geen absolute topprioriteit maakt van de strijd tegen armoede, pleegt schuldig verzuim.

Daarom is het een goede zaak dat het Netwerk tegen Armoede en ook de Belgische en Waalse netwerken op gesprek konden gaan bij de informateurs. Wij hebben daar nogmaals het belang en de dringende noodzaak benadrukt van het optrekken van alle inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees het artikel op vrtnws.
Lees meer over "Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim"
Sociaal klimaatbeleid is kwestie van politieke moed

Sociaal klimaatbeleid is kwestie van politieke moed

3/06/2019
Ook na de verkiezingen is de nood aan een sociaal klimaatbeleid niet verdwenen. Waar mensen in armoede vaak al, noodgedwongen, leven met een kleine ecologische voetafdruk, wordt het hen tegelijk moeilijk gemaakt om milieuvriendelijke keuzes te maken. Premies voor klimaatvriendelijke investeringen (in je woning, in mobiliteit) komen nog al te vaak terecht bij mensen die die financiële steun niet nodig hebben. 

Lees de reportage op Mo*.
Lees meer over "Sociaal klimaatbeleid is kwestie van politieke moed"
Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven

Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven

30/05/2019
De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van het algemeen waterverkoopreglement dat de rechten en plichten van de watermaatschappijen, rioolbeheerders en klanten regelt. Een belangrijke wijziging is de invoering van een debietbegrenzing. Het Netwerk tegen Armoede sprak zich eerder al uit tegen deze debietbegrenzing, maar de regering keurde de maatregel afgelopen vrijdag, net voor de verkiezingen, definitief goed.
 
Indien abonnees hun rekeningen niet kunnen betalen en ook hun afbetalingsplan niet kunnen of willen nakomen, kan overgegaan worden tot de afsluiting van het water.  De Vlaamse regering wil naast de volledige afsluiting van water ook een debietbegrenzing mogelijk maken. De LAC beslist tot een debietbegrenzing vooraleer tot een volledige afsluiting over te gaan.
Het Netwerk tegen Armoede herhaalt dat een volledige afsluiting van water niet kan. Water is een basisbehoefte. Een debietbegrenzer kan een volledige afsluiting vermijden en een noodoplossing zijn op voorwaarde  dat er voldoende debiet is om in basisbehoeften te voorzien én indien er rekening gehouden wordt met de grootte van het gezin.
 
In het wijzigingsbesluit legt de Vlaamse regering het miniumdebiet echter vast op 50 liter. Het Netwerk tegen Armoede heeft in verschillende overleggen benadrukt dat 50 liter onvoldoende is om in basisbehoeften te kunnen voorzien en dus om menswaardig te kunnen leven. Uit ervaringen vanuit mensen in armoede in Wallonië, waar het systeem van debietbegrenzing al bestaat en het minimumdebiet ook vastligt op 50 l, weten we dat gezinnen hun wasmachine, afwasmachine en warmwaterketel niet meer kunnen gebruiken. Daarnaast zou het veel te lang duren om bijvoorbeeld een kookpot met water of een toiletbak te vullen,...
 
Ook de SERV en Minaraad stellen in hun advies dat het minimumdebiet van 50 liter niet onderbouwd is en vroegen om een bijkomend onderzoek.  De Raad van State benadrukt in een advies alvast om de effecten van de maatregel nauwlettend op te volgen. De menselijke waardigheid moet gegarandeerd blijven. De Vlaamse regering stelt dat ze in ieder geval een evaluatie zal uitvoeren na de invoering van de debietbegrenzing.  Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de resultaten van gebruikersevaluaties in Wallonië niet zijn meegenomen in de bepaling van het minimumdebiet in Vlaanderen en dat er ook aan de stem en bezorgdheden van mensen in armoede in Vlaanderen tot nog toe geen gevolg werd gegeven.
 
Wij blijven dus pleiten voor een verbod op volledige afsluiting én het bepalen van het minimumdebiet dat rekening houdt met de gezinsgrootte en mensen in armoede toelaat om in hun basisbehoeften te voorzien.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven"
Grote Geldenquête legt falen van armoedebeleid bloot

Grote Geldenquête legt falen van armoedebeleid bloot

20/05/2019
Een kwart van de Vlaming voelt zich arm, blijkt uit de Grote Geldenquête van het VTM-programma Telefacts. 5 % voelt zich heel kwetsbaar, maar een veel grotere groep van nog eens 20 % komt in de problemen bij de eerstvolgende financiële tegenslag. De resultaten leggen het falen van het armoedebeleid bloot, zowel in Vlaanderen als in België. Uitkeringen onder de armoedegrens, groeiende wachtlijsten voor sociale woningen en mensen die gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen. Daarbij komt dat ook steeds meer werkenden het moeilijk krijgen. Het Netwerk tegen Armoede doet enkele concrete aanbevelingen om het tij te keren.

Lees het interview met coördinator David de Vaal van Netwerk tegen Armoede in Het Laatste Nieuws.

Herbekijk De Grote Geldenquête op VTM.

Bekijk de aflevering van Telefacts waarin minister Homans op de werkvloer langsgaat bij onze vereniging Wieder.
Lees meer over "Grote Geldenquête legt falen van armoedebeleid bloot"
28 organisaties en 42 academici spannen Woonzaak aan tegen Vlaamse overheid

28 organisaties en 42 academici spannen Woonzaak aan tegen Vlaamse overheid

6/05/2019
De Vlaamse wooncrisis grijpt steeds verder om zich heen. Meer dan de helft van de 240.000 huurders die recht hebben op een sociale woning, staan (vaak jarenlang) op de wachtlijst. 260.000 private huurders leven in een woning van ondermaatse kwaliteit. Het zijn maar enkele cijfers die tonen hoe scherp de wooncrisis zich aftekent in Vlaanderen en hoeveel mensen daardoor in erbarmelijke woonomstandigheden moeten proberen overleven.

Onaanvaardbaar, vinden 28 organisaties, waaronder het Netwerk tegen Armoede, en 42 academici. Hoog tijd voor een ander woonbeleid dat minder inzet op eigendomsverwerving en meer investeert in de sociale en private huurmarkt. Concreet vragen we:

- Verdubbeling van het aantal sociale woningen, op jorte tot middellange termijn.
- Stimulansen voor verhuurders om woningen betaalbaar en kwaliteitsvol op de markt te brengen, bijvoorbeeld via sociale verhuurkantoren of geconventioneerd huren.
- Praktijktesten tegen discriminatie op de huurmarkt.

Maakt de volgende Vlaamse regering daar geen werk van in haar regeerakkoord, dan spannen de partners van de Woonzaak een procedure aan tegen de Vlaamse overheid bij het Europese comité voor sociale rechten. Gelijkaardige procedures waren al succesvol in Frankrijk en Nederland.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "28 organisaties en 42 academici spannen Woonzaak aan tegen Vlaamse overheid"
Armoedeorganisaties en Youthforclimate samen op straat voor sociaal klimaatbeleid

Armoedeorganisaties en Youthforclimate samen op straat voor sociaal klimaatbeleid

2/05/2019
Klimaat- en sociaal beleid zijn geen tegengestelden van elkaar, maar hebben elkaar net nodig. Dat is de boodschap die armoedeverenigingen vandaag gaven tijdens de wekelijkse klimaatmars van #youthforclimate. Een delegatie van verschillende sociale en armoedeorganisaties* liep op kop van de manifestatie.
 
Klimaat- en sociaal beleid hebben elkaar nodig en dat willen we heel concreet maken met enkele prioriteiten. Een beleid dat energiearmoede en vervoersarmoede terugdringt, is ook goed voor het klimaat. We zetten donderdag volgende voorstellen op de agenda:
 
-          Investeer in energiezuinige renovaties voor private en sociale huurwoningen. Zowel op de private als de sociale huurmarkt is ongeveer de helft van de woningen van onvoldoende kwaliteit en zijn ze bijvoorbeeld onvoldoende geïsoleerd. Daar moet dringend een inhaalbeweging gebeuren.
-          Investeer in geconventioneerde huur en sociale verhuurkantoren. Verhuurders worden fiscaal gestimuleerd om een kwaliteitsvolle woning betaalbaar te verhuren.
-          Investeer in een beter aanbod openbaar vervoer. Vandaag betalen mensen, zeker met een laag inkomen, elk jaar meer voor minder aanbod.
-          Garandeer voldoende financiële middelen in het klimaatfonds. Zodat de meest kwetsbare groepen overal ter wereld ook financieel ondersteund worden om hun levenswijze te veranderen ifv. het veranderende klimaat.

*Netwerk tegen Armoede, Welzijnsschakels, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Orbit, Ecokerk, Grootouders voor het Klimaat

Lees het interview met onze ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp en coördinator David de Vaal op Bruzz.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees ons gezamenlijk opiniestuk met Welzijnsschakels, Orbit en Broederlijk Delen op sociaal.net.
Lees meer over "Armoedeorganisaties en Youthforclimate samen op straat voor sociaal klimaatbeleid"
Te lage inkomens en stijgende prijzen zijn oorzaken van schulden

Te lage inkomens en stijgende prijzen zijn oorzaken van schulden

17/04/2019
Incassobureau's proberen met 'eigen cijfers' te bewijzen dat schulden vooral te maken hebben met nalatigheid of onwil. De realiteit blijkt weerbarstiger. Schulden zijn het vaakst overlevingsschulden, omdat men niet de middelen heeft om basisbehoeften, zoals energie, huur of schoolkosten, te financieren. Inkomens onder de armoedegrens en stijgende energieprijzen verklaren voor een groot stuk waarom zoveel mensen in een schuldenspiraal belanden. Doe daar nog de hoge kosten van de schuldindustrie bovenop en mensen zijn vooral invorderingskosten aan het afbetalen zonder ooit nog aan terugbetaling te komen van de eigenlijke schuld. De verliezers? Schuldenaren én schuldeisers, want die laatste zien maar zelden hun volledige geld terug. De winnaars? Incassobureau's en deurwaarders, want zij maken grote winsten op de kap van kwetsbare gezinnen.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Te lage inkomens en stijgende prijzen zijn oorzaken van schulden"
Armoede halveren is perfect mogelijk

Armoede halveren is perfect mogelijk

11/04/2019
De campagne #Komafmetarmoede daagt de politieke partijen uit om te kiezen voor een moedig armoedebeleid. Een beleid dat langdurig en fors inzet op armoedebestrijding is immers perfect mogelijk door bestaande budgetten te heroriënteren en anders te verdelen op maat van de lagere inkomensgroepen.
 
De kinderarmoede in Vlaanderen stijgt tot boven de 15%, de armoede in België tot boven de 19%. Deze cijfers zijn een schande voor een welvarend land en een rijke regio. Een dubbele schande omdat in de naburige landen met een vergelijkbare welvaart de armoede veel lager ligt. Tien jaar armoedig beleid was onze conclusie.
 
Armoede bestrijden vraagt dus een ander, een moedig beleid.
 
350 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen kozen op 16 februari de 4 prioriteiten van onze campagne
•             vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens
•             meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en een duurzaam en eerlijk energiebeleid
•             eerlijke fiscaliteit
•             een sterke solidaire verplichte ziekteverzekering die een brede bescherming voor iedereen biedt.
 
#Komafmetarmoede vertaalde de 4 prioriteiten in 28 voorstellen. 28 voorstellen waarvan we weten dat ze armoede kunnen halveren.
 
Met de website www.komafmetarmoede.be, de kusttram, trams en bussen in de 13 centrumsteden, en 150.000 broodzakken nodigen we iedereen uit om de politieke partijen uit te dagen.
Met deze campagne zetten we armoede op de politieke agenda. Want, armoede bestrijden is perfect mogelijk.
 
Er is vandaag immers een grote perverse herverdeling van arm naar rijk. De Mattheus-effecten van de vele maatregelen zijn groot: zij bereiken de lagere inkomensgroepen amper en toch betalen de zwakkeren deze maatregelen mee via de directe en de indirecte belastingen. Een rechtvaardige heroriëntering zorgt niet enkel voor het nodige budget, maar ook en tegelijkertijd voor maatregelen op maat van de lagere inkomensgroepen. Minstens 16 miljard bedragen de fiscale uitgaven: er zijn dus voldoende middelen om een armoedebestrijdingsbeleid te voeren.
 
De woonfiscaliteit is hier het voorbeeld bij uitstek. De woonbonus subsidieert de woonkeuzes van vooral de midden- en hogere klasse, ten koste van de lagere inkomensgroepen. De afschaffing van de woonbonus op 10 jaar tijd levert honderden miljoenen op waarmee sociale woningen en huurtoelagen kunnen gesubsidieerd worden. Er blijven zelfs middelen over voor een klimaattoelage gericht op het klimaatneutraal maken van de minder goede huurwoningen en bescheiden eigen woningen. Op 10 jaar tijd kunnen er zo 100.000 sociale woningen bijkomen, waarbij de armoede daalt met minstens 2%-punt.
 
De sociale minima en de minimumlonen verhogen is niet enkel een verbroken belofte( het stond in het federaal regeerakkoord), het is een voorwaarde om iedereen de kans op een menswaardig leven te geven. Een heroriëntering van de taxshift naar de lagere inkomensgroepen  kan hier de nodige financiële ruimte geven
 
Andere maatregelen, zoals investeren in sociale economie of in de maximumfactuur in het  middelbaar onderwijs vragen een kleine bijkomende inspanning die gedragen kunnen worden binnen de Vlaamse begroting.
 
Mits een uitzuiveren van onnodige uitgaven voor kleuterparticipatie en niet-inkomensgebonden kinderopvang in de kinderbijslag kan het budget voor sociale toelagen binnen het groeipakket stijgen tot 10% i.p.v. 6% vandaag. Deze stijging kan een positief effect hebben op armoede met 2 %-punt.
 
Rechtvaardige fiscaliteit veronderstelt progressiviteit in de tarieven: aan wie sterke schouders heeft, kan meer gevraagd worden. De energiefactuur is het voorbeeld bij uitstek van onrechtvaardige fiscaliteit: van elke klant wordt immers evenveel gevraagd. Bovendien worden grootverbruikers ontzien en worden ze gesubsidieerd via de gewone klant. Een herschikking van de energiefactuur levert een kleine verbruiker snel 100 euro winst per jaar op.
 
Rechtvaardige fiscaliteit vraagt ook dat vermogens worden belast. De ongelijkheid in vermogen wordt immers almaar groter. Rechtvaardige fiscaliteit creëert bijkomende ruimte.
 
De armoede halveren kan. De eisen zijn betaalbaar en realiseerbaar door een heroriëntering binnen bestaande budgetten en een rechtvaardige fiscaliteit. Daardoor onstaat er financiële ruimte voor armoedebestrijding en (eindelijk)  ademruimte voor de lagere inkomensgroepen en mensen in armoede.
 
Armoede bestrijden is dus perfect mogelijk mits men de moed heeft om duidelijke keuzes te maken.
Lees meer over "Armoede halveren is perfect mogelijk"
Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

5/04/2019

De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over "Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede"
Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

4/04/2019
De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over "Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede"
Politieke partijen engageren zich om inkomens op te trekken tot Europese armoedegrens

Politieke partijen engageren zich om inkomens op te trekken tot Europese armoedegrens

28/03/2019
In het kader van de federale verkiezingen op 26 mei heeft het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) op 28 maart een groot politiek debat georganiseerd over één van de belangrijkste maatregelen om mensen uit de armoede te halen: het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens. Tijdens dit debat hebben alle democratische partijen langs Nederlandstalige en Franstalige kant formeel beloofd om een prioriteit te maken van het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens. Bovendien zijn zij ook voorstander om tijdens de volgende legislatuur het statuut samenwonende te hervormen. Alle partijen engageerden zich expliciet tot het inschrijven van deze twee maatregelen in het nieuwe federale regeerakkoord als zij deel uitmaken van een nieuwe federale regering.

 Dat het hoogdringend is om de laagste uitkeringen te verhogen blijkt uit de armoedecijfers van ons land. 1 op 5 Belgen,  2.296.000 mensen in totaal, leeft in armoede of sociale uitsluiting wat onaanvaardbaar is voor een rijk land als België.  Achter deze cijfers gaat een schrijnende realiteit schuil van mensen die niet leven maar moeten zien te overleven. Zij weten niet hoe ze financieel het einde van de maand zullen halen, aangezien zij geconfronteerd worden met steeds hogere kosten voor huur en energie, enz. Voor een uitkeringsgerechtigde die samenwoont met zijn of haar gezin of die aan co-housing doet, duwt het statuut samenwonende hem of haar vaak nog verder in de armoede. Het statuut samenwonende houdt niet enkel in dat iemand een groot deel van zijn of haar inkomen ziet dalen, het beperkt ook de keuzevrijheid van mensen over met wie ze willen samenleven of hoe ze vorm willen geven aan hun gezinsleven. De controle of het statuut samenwonende al dan niet van toepassing is, leidt bovendien tot een inmenging in het privéleven die door de mensen als zeer ingrijpend ervaren wordt  (huisbezoeken waarbij het aantal tandenborstels geteld worden, kledingkasten geopend worden, enz.).

In het verleden waren er al goede intenties van de politiek om iedereen een inkomen te verschaffen waardoor hij of zij een menswaardig leven kan leiden. Zowel de regering Di Rupo als Michel hadden het optrekken van de laagste inkomens ingeschreven in het federale regeerakkoord. We moeten echter vaststellen dat de laatste jaren bijzonder weinig gebeurd is en dat voor vele minimumuitkeringen de Europese armoedegrens nog steeds veraf is.

Wij, netwerken armoedebestrijding, vakbonden, mutualiteiten, academici en andere armoede-organisaties, verenigd in het BMIN-consortium, verwelkomen dat alle democratische politieke partijen zich verbinden om het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens opnieuw in te schrijven in het federale regeerakkoord.  Wij zijn verheugd om te horen dat de politieke partijen zich ook engageren tot het hervormen van het statuut samenwonende.[1] Wij hopen dat na de verkiezingen op 26 mei de politieke partijen deze belangrijke engagementen niet vergeten zullen zijn en die ook zullen omzetten in de praktijk. “Derde keer, goede keer’!

Lees het opiniestuk van de BMIN-partners in Knack.


[1] Met uitzondering van NVA die niet aanwezig was tijdens het tweede gedeelte van het debat.

Lees meer over "Politieke partijen engageren zich om inkomens op te trekken tot Europese armoedegrens"
Steed meer mensen vrezen hun huis niet meer te kunnen verwarmen

Steed meer mensen vrezen hun huis niet meer te kunnen verwarmen

15/03/2019
Energiearmoede is en blijft een groot probleem in ons land. Vooral alleenstaanden, eenoudergezinnen en vrouwen ouder dan 65 dreigen in de problemen te komen met hun energiefactuur. Een en ander blijtk uit de energiebarometer van de Koning Boudewijnstichting. Dat heeft enerzijds te maken met de slechte kwaliteit van de woningen waar ze in leven, waardoor het energiegebruik oploopt en anderzijds met de sterke prijsstijgingen van de voorbije jaren, voornamelijk door allerlei taksen die de overheid op energie heft.

Er moeten dringend meer investeringen komen in de kwaliteit van sociale en private huurwoningen en het aanbod betaalbare huurwoningen, op de sociale en private markt, moet dringend de hoogte in. Vandaag staan nog altijd 135.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Dat betekent dat ze moeten overleven op een bijzonder krappe private huurmarkt.

Bekijk hier de energiebarometer.
Lees meer over "Steed meer mensen vrezen hun huis niet meer te kunnen verwarmen"
Mensen in armoede zijn al klimaatbewust, uit pure noodzaak

Mensen in armoede zijn al klimaatbewust, uit pure noodzaak

28/02/2019
Mensen in armoede houden hun ecologische voetafdruk nu al zo klein mogelijk, uit pure noodzaak. Tegelijk staan ze voor een aantal drempels waar ze zelf te weinig vat op hebben. Wie in een slecht geIsoleerde huurwoning leeft, krijgt zijn energiegebruik maar moeilijk onder controle. Renovatiepremies gaan vandaag voorbij aan de noden van de kwetsbare huurder. Ook sociale woningen presteren vaak nog ondermaats op het vlak van energieprestatie. En zo zijn er nog tal van voorbeelden waar klimaat- en sociaal beleid hand in hand kunnen gaan.

Guy Malfait van ATD Vierde Wereld schreef er een verhelderend opiniestuk over, op basis van ervaringen van mensen in armoede tijdens de voorbije Volksuniversiteit van de beweging.

Lees het opiniestuk in De Standaard.
Lees meer over "Mensen in armoede zijn al klimaatbewust, uit pure noodzaak"
#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen

#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen

16/02/2019
Meer dan 300 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen en uit verschillende verenigingen en organisaties zijn vandaag samen gekomen om #komafmetarmoede centraal te zetten. Zij hebben hun steun al toegezegd via meer dan 50 videootjes op de facebook van #komafmetarmoede. De partners van Decenniumdoelen, de rectoren van de vijf universiteiten, verschillende welzijnsorganisaties, de onderwijskoepels, de Gezinsbond, VVH, BBL en Rikolto, Transitienetwerk Vlaanderen …, verschillende professoren en mensen uit de culturele wereld, zij allen steunen de campagne.

Meer dan 300 mensen toonden vandaag hun engagement om komaf te maken met armoede. Want de cijfers zijn onthutsend.
Want 10 jaar armoedig beleid leidt vandaag tot meer armoede en meer kinderarmoede: 1 op 5 Belgen leeft in armoede, 1 op 3 Belgen leeft onder de dreiging van het einde van de maand, 1 op 5 gezinnen leeft in energiearmoede, 1 op 7 kinderen worden in Vlaanderen in armoede geboren, de voedselbanken breken elk jaar een record, het aantal wachtenden voor een sociale woning blijft veel te hoog, …

10 jaar armoedig beleid heeft de kloof tussen rijk en arm enkel vergroot. Uit de recente studie van André Decoster (KUL) over het sociaal- economisch beleid van de regering Michel I blijkt dat de hoogste inkomensgroepen, vanaf het 7de deciel, er met meer dan 165 euro op vooruit zijn gegaan, terwijl de laagste decielen amper iets kregen. Ondanks alle plannen en alle beloftes is armoede en ongelijkheid in België en Vlaanderen toegenomen.

Na 10 jaar armoedig beleid is er dus nood aan moedig beleid, een beleid dat van armoede een prioriteit maakt. Een beleid dat langdurig en consequent fors inzet op armoedebestrijding.
Wij vragen dan ook moedige politieke keuzes om bestaande middelen in te zetten in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Een moedig beleid dat herverdeelt.
Dit is het doel van de campagne #komafmetarmoede.
Vandaag zijn de zeven prioriteiten voorgesteld waarna de zaal de top vier heeft gekozen:

- Maak werk van inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens
- Investeer in voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle sociale en private huurwoningen
- Versterk de verplichte ziekteverzekering, die voor iedereen toegankelijk is
- Maak werk van een eerlijk en herverdelende fiscaliteit

Deze vier topprioriteiten tonen dat het perfect mogelijk is om armoede te halveren. Met deze vier wordt de komende maanden campagne gevoerd. Cindy, ervaringsdeskundige bij het Netwerk tegen Armoede, maakte heel concreet waarom inkomens boven de armoedegrens en meer betaalbare woningen absolute topprioriteiten moeten zijn. "Wie onvoldoende inkomen heeft, heeft het net moeilijker om werk te zoeken. Je kunt je moeilijker verplaatsen, hebt vaak geen digitale communicatie en leven de constante stress maakt dat je ook mentaal niet klaar bent voor de arbeidsmarkt. Ik zie dat veel mensen ook noodzakelijke gezondheidszorgen uitstellen. En wie in een woning vol vocht woont die slecht geïsoleerd is, wel die krijgt nog meer gezondheidsproblemen en raakt sociaal nog meer geïsoleerd."
 
#Komafmetarmoede zal de partijen en de kandidaten uitdagen, zal Vlaanderen online en op straat uitnodigen om mee #komafmetarmoede te maken.
Een vernieuwde website www.komafmetarmoede.be zal de campagne begeleiden en voeden.
Lees meer over "#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen"
Stijging sociale tarieven duwt mensen in armoede kopje onder

Stijging sociale tarieven duwt mensen in armoede kopje onder

11/02/2019
De door de Creg (federale energieregulator) aangekondigde stijging van het sociaal tarief dreigt veel mensen in armoede definitief kopje onder te duwen. Het tarief voor elektriciteit zou met 22 % stijgen, voor gas met maar liefst 28 %, wat gemiddeld op een tariefverhoging van €10 per maand neerkomt. Het sociaal tarief wordt zesmaandelijks vastgelegd en is gelijk aan het laagste tarief dat op dat moment op de commerciële markt is. Wie bovendien het ongeluk heeft om in een slecht geïsoleerde huurwoning te leven, zal zijn factuur wellicht nog meer zien stijgen. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit onaanvaardbaar. Wij roepen de bevoegde ministers op om deze stijging tegen te houden. Tegelijk moet er een structurele oplossing komen.

Om energiearmoede duurzaam te bestrijden zou het sociaal tarief niet langer mogen afhangen van de marktprijs (die de oorzaak is van de huidige stijging). Wij pleiten voor een maximumtarief per kwh of m³, dat rekening houdt met wat betaalbaar is voor de doelgroep. Bovendien vallen nog teveel mensen uit de boot. De doelgroep voor het sociaal tarief moet  minstens verruimd worden naar mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming. Veel mensen met betalingsproblemen voor hun energiefactuur hebben toch geen recht op sociaal tarief, bijvoorbeeld mensen in schuldbemiddeling. Ook mensen met een budgetmeter hebben niet altijd recht op het tarief.
 Tot slot moet er ook meer geïnvesteerd worden in de renovatie van de private en sociale huurmarkten. Huurders hebben hun verbruik niet altijd zelf in de hand. Voor mensen met een laag inkomen leidt de combinatie van hogere energietarieven en slecht geïsoleerde huizen tot nog meer betalingsproblemen.
 
Het Netwerk tegen Armoede schreef reeds in 2015 een uitgebreidere nota over een rechtvaardigere tarifering van nutsvoorzieningen.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Stijging sociale tarieven duwt mensen in armoede kopje onder"
VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

7/02/2019
Het VN-kinderrechtencomité wijst ons land in haar nieuwste rapport op een aantal pijnpunten in de strijd tegen kinderarmoede. Het rapport gaat na in welke mate België zijn verplichtingen nakomt in het kader van het kinderrechtenverdrag. Dat bevat ook een aantal engagementen rond onder meer recht op waardig leven, onderwijs, inkomen en vrije tijd. Het rapport kwam er met inbreng van de Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat en Unicef.

Kinderen in kwetsbare gezinnen zien hun rechten op verschillende manieren geschonden. Ze worden uitgesloten in het onderwijs en komen in verhouding veel vaker in beroeps- en technisch onderwijs terecht. Ook rond huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en recht op zinvolle vrijetijdsparticipatie blijven de uitdagingen groot.

Ons land moet dringend meer investeren in de strijd tegen (kinder)armoede, en met name tegen de vroegtijdige schooluitval, nog altijd een groot probleem, ook in Vlaanderen, ondanks een lichte daling het voorbije schooljaar. Het gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle huisvesting blijft een groot probleem. Opvallend, het comité benadrukt dat uitkeringen te laag zijn om kwetsbare gezinnen, en hun kinderen, een waardig leven te garanderen.

Lees hier het volledige rapport.
Lees meer over "VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede"
Nieuw huurgarantiefonds is stap in de goede richting

Nieuw huurgarantiefonds is stap in de goede richting

6/02/2019
Om uithuiszettingen tegen te gaan en tegelijkertijd verhuurders te beschermen tegen wanbetaling, wil de Vlaamse regering het huurgarantiefonds grondig aanpassen. Het huurgarantiefonds bestaat sinds 2014 maar bleek een maat voor niets. Het Netwerk tegen Armoede uitte bij de ontwikkeling en opstart van het fonds al haar bedenkingen, maar is nu voorzichtig positief over de voorgestelde hervormingen.

Het nieuwe huurgarantiefonds zou preventiever te werk gaan en meer waarborgen bieden aan zowel de huurders als de verhuurders. Zo moeten verhuurders zich niet langer aansluiten bij het fonds en  kan het fonds reeds tussenkomen voor de vordering tot uithuiszetting wordt ingeleid bij de vrederechter.  Het fonds kan al tussenkomen na een huurachterstal van 2 maanden. Deze positieve punten werden door het Netwerk tegen Armoede benadrukt in de armoedetoets op de ontwerpteksten. Ook de Vlaamse Woonraad steunt  in haar advies het voorstel.

Een centrale rol in het nieuwe huurgarantiefonds is weggelegd voor het OCMW. Het OCMW zal zowel de huurders als de verhuurders in het proces betrekken. Verder kunnen verschillende partijen bij het OCMW een aanmelding doen in geval van huurachterstal (huurder, verhuurder, sociale organisatie) maar moet de huurder wel expliciet op het aanbod willen ingaan. Het OCMW kan (een deel van) de huurachterstal van de verhuurder via tussenkomst van het fonds aanzuiveren en bekijkt met de huurder welke begeleiding en afbetalingsplannen mogelijk zijn. De drie partijen tekenen een overeenkomst.

Voor het Netwerk tegen Armoede is het belangrijk dat het sociaal onderzoek dat het OCMW moet voeren in het kader van de preventie van uithuiszettingen, een breed sociaal onderzoek is met aandacht voor verschillende aspecten in verschillende levensdomeinen. Daarnaast waarschuwen we ook voor mogelijke hulpverlening onder ‘dwang’. Afbetalingsplannen en begeleidingsovereenkomsten moeten haalbaar zijn. Mensen mogen niet onder druk staan om bij een nakende uithuiszetting eender wat te aanvaarden.  En wat zal er gebeuren indien het toch tot een uithuiszetting komt? Het lijkt ons in ieder geval een interessante piste om te bekijken of deze nieuwe procedure in het kader van het huurgarantiefonds kan dienen als verplichte voorafgaande verzoeningsprocedure.

Wij vragen in ieder geval om goed te communiceren over de nieuwe werking van het fonds ter preventie van uithuiszettingen en dit zowel naar verhuurders, huurders als naar sociale organisaties die met kwetsbare doelgroepen werken. Daarnaast vragen wij ook om de nieuwe werking goed te monitoren en te evalueren. Om de impact te kunnen meten hebben we nood aan cijfers over het aantal aanmeldingen, begeleidingen, afbetalingsplannen, de stabiele uitkomst, de uithuiszettingen, …  ons essentieel.
Tot slot willen we er nogmaals op wijzen dat er dringend nood is aan cijfers over het aantal effectieve uithuiszettingen in Vlaanderen. Die cijfers zijn er niet. Uit cijfers van de VVSG blijkt wel dat ongeveer 11.500 gezinnen in 2017 bedreigd werden met uithuiszetting.  In elk geval is elke uithuiszetting er een te veel.  Achter elke uithuiszetting schuilen menselijke drama’s.  Dit nieuwe huurgarantiefonds kan een  hele stap vooruit betekenen, maar blijft een reactieve maatregel. De beste preventie tegen uithuiszettingen blijft natuurlijk een betaalbare woning en een menswaardig inkomen.

De volledige armoedetoets van het Netwerk tegen Armoede kan u hier terugvinden.

Voor het advies van de Vlaamse Woonraad klikt u hier.
Lees meer over "Nieuw huurgarantiefonds is stap in de goede richting"
Klimaatbeleid en sociaal beleid zijn wel degelijk te verzoenen

Klimaatbeleid en sociaal beleid zijn wel degelijk te verzoenen

2/02/2019
De kosten van het klimaatbeleid worden op een asociale manier verdeeld. Subsidies voor elektrische wagens of voor energiezuinige woningrenovaties, ze gaan hoofdzakelijk naar wie zo'n investering ook zonder steun zou kunnen doen. Mensen met een laag inkomen hebben vaak niet de middelen om de nieuwste, energiezuinige elektrotoestellen aan te schaffen of hun woning degelijk te isoleren. Met het huidige klimaatbeleid blijven zij achter met lege handen. Nochtans zijn klimaatbeleid en sociaal beleid wel degelijk te verzoeken, maar dan moeten de Vlaamse en federale regering hun prioriteiten dringend herzien.

Lees het artikel in De Standaard.

Bekijk het gesprek in De Markt op één.

Beluister het gesprek in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Klimaatbeleid en sociaal beleid zijn wel degelijk te verzoenen"
Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting

Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting

9/01/2019
Inkomen en huisvesting. Dat zijn de twee basisbehoeften waar mensen in armoede zich het meeste zorgen om maken. Die conclusie komt uit de jaarlijkse bevraging die het Netwerk tegen Armoede rond de jaarwisseling houdt bij zijn 58 verenigingen waar armen het woord nemen. Niet toevallig zijn dat ook de twee thema’s die het Netwerk naar voor schuift in aanloop naar de komende regionale en federale verkiezingen op 26 mei. In 2018 kregen verenigingen meer mensen over de vloer, maar de financiële ondersteuning groeide niet mee. Dat zet de verenigingen verder onder financiële druk.
 
“Dat inkomen en huisvesting als grote zorgen naar boven komen in onze bevraging, hoeft niet te verbazen”, zegt coördinator David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. “Veel mensen in armoede moeten rondkomen met een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt. Toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor wie in armoede leeft en kort geschoold is. En zelfs wie werk vindt, geraakt niet zomaar uit de armoede. Mensen komen vaak in precaire jobs terecht, die tijdelijk en/of deeltijds zijn en slecht betaald worden.”
 
Ook huisvesting doet mensen in armoede wakker liggen. “Onze bevraging bevestigt de Vlaamse wooncrisis, met 135.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, een zeer krappe private huurmarkt met veel woningen die grote gebreken vertonen. Mensen wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen met veel vochtproblemen. Nefast voor de energiefactuur én voor de gezondheid.”
 
Wij vroegen aan onze verenigingen ook wat mensen in armoede verwachten van de nieuwe regionale en federale regeringen. Voor de federale regering staat één eis centraal: inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens. Een belofte van de huidige/vorige federale regering die helaas niet ingelost is. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat er bij de volgende regeringsonderhandelingen een concreet plan op tafel komt, mét budget. Anders wordt dit andermaal een loze belofte. Samen met andere organisaties zijn wij overigens binnen BMIN al zelf zo’n plan aan het voorbereiden.
 
Van de Vlaamse regering verwachten we massieve investeringen in het sociale woonaanbod. Op termijn moeten daarom middelen uit de Vlaamse woonbonus geheroriënteerd worden richting de huurmarkt. Nu gaan zeer veel subsidies naar eigendomsverwerving, die in de praktijk resulteren in hogere koopprijzen, niet noodzakelijk in beter toegankelijke koopwoningen. Ondertussen blijft de huurmarkt verder verkommeren.
 
Daarnaast pleiten wij heel nadrukkelijk voor praktijktesten om discriminatie op de woonmarkt tegen te gaan. Daarbij moet ook discriminatie op basis van inkomensstatuut meegenomen worden.
 
In Brussel blijft dakloosheid en het grote gebrek aan betaalbare woningen een bijzonder grote uitdaging. Daarmee samenhangend moet ook de federale regering zijn verantwoordelijkheid nemen en niet, zoals tot voor enkele weken, de dakloosheid organiseren door mensen de toegang te weigeren tot de asielprocedure. Dat is zowel juridisch als moreel ontoelaatbaar. Mannen, vrouwen en kinderen willen nillens de straat opsturen lost geen enkel probleem op.
 
Opvallend, na een relatieve stagnatie in 2017, zagen onze verenigingen het aantal hulpvragen in 2018 nagenoeg overal stijgen. Een trend die volgens onze verenigingen verschillende redenen heeft. Mensen vinden makkelijker de weg naar onze verenigingen, zoals mensen met een migratie-achtergrond (zowel erkende vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf als mensen die al langer in België verblijven). Maar tegelijk zien we een aantal groepen binnenkomen die nergens anders nog terecht kunnen. Vooral voor mensen met een psychische problematiek zijn de verenigingen waar armen het woord nemen vaak nog de enige plek waar ze terecht kunnen voor hulp en sociale contacten.
 
Dat zet ook onze verenigingen voor een grote uitdaging, want het stijgend aantal hulpvragen gaat niet gepaard met een stijging van de financiële middelen. Wel integendeel. Vlaams bleven subsidies gelijk, terwijl we lokaal vaak een vermindering zien van de financiële ondersteuning van onze verenigingen.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting"
Gebrek aan herverdeling vergroot armoederisico voor lagere middenklasse

Gebrek aan herverdeling vergroot armoederisico voor lagere middenklasse

8/01/2019
Het fiscale en sociale vangnet in ons land werkt nog altijd herverdelend, gelukkig maar, maar wel een heel stuk minder dan vroeger. Dat blijkt uit een studie van KU Leuven in opdracht van Decenniumdoelen en denktank Minerva. Er wordt teveel herverdeeld richting inkomens die dat niet nodig hebben. De woonbonus is daarvan een schoolvoorbeeld, maar ook op andere vlakken loopt de herverdeling mank. Gevolg is dat ook voor de lagere middenklasse het armoederisico vergroot.

Lees meer.
Lees meer over "Gebrek aan herverdeling vergroot armoederisico voor lagere middenklasse"
Gebruik leegstaande gebouwen voor huisvesting daklozen

Gebruik leegstaande gebouwen voor huisvesting daklozen

8/01/2019
Brussels Platform Armoede voerde vandaag samen met het Gemeenschappelijk Daklozenfront actie om leegstaande gebouwen te gebruiken voor huisvesting van daklozen. Ook deze winter moeten veel daklozen overleven op straat en/of hun toevlucht zoeken in de, soms krappe, nachtopvang. De actievoerders hielden een symbolische begrafenisplechtigheid voor de wet Onkelinx. Die werd destijds in het leven geroepen om daklozen te kunnen onderbrengen in verlaten panden, maar bleef altijd dode letter. Ook andere regelgeving rond openbaar beheersrecht wordt niet of nauwelijks toegepast. Met de actie willen we verenigingen stimuleren om hierover vragen te (laten) stellen in de gemeenteraden. In afwachting van structurele maatregel om dakloosheid en het gebrek aan betaalbare woningen duurzaam aan te pakken.

Bekijk de reportage op Bruzz.
Lees meer over "Gebruik leegstaande gebouwen voor huisvesting daklozen"
Boek: De onzichtbare wooncrisis

Boek: De onzichtbare wooncrisis

14/12/2018
Wist u dat 30 procent van de private huurders na het betalen van hun huur te weinig overhoudt om menswaardig te leven? Dat 84 procent van alle woonsubsidies naar eigendomsondersteuning vloeit, 14 procent naar sociaal huren en 2 procent naar privaat huren? Dat ... We kunnen zo nog een tijdje doorgaan. Van experts tot middenveld, van de Vlaamse Woonraad tot economen en sociologen: al jaren zwaaien ze met die cijfers om uit te leggen dat het Vlaams woonbeleid achterhaald is. In De onzichtbare wooncrisis zal u die gegevens ook vinden. Maar Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform vertrekt in zijn boek vooral van de realiteit áchter de cijfers. Een verhaal over Isabelle en Gino die met een inkomen van 1.300 euro elke maand 730 euro ophoesten voor een slecht geïsoleerd huurhuis, over Bernard die na zes jaar wachten eindelijk naar een sociale woning kan en over Husain en Yusra die met hun drie kinderen in een driekamerappartement leven. Dit boek is ook een betoog over hoe we uit de wooncrisis kunnen raken en een menselijker en socialer woonbeleid kunnen voeren.

Bestel het boek hier.
Lees meer over "Boek: De onzichtbare wooncrisis"
(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten

(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten

14/12/2018
Kinderarmoede in België ligt een stuk hoger dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. De onderzoekers leggen heel duidelijk de vinger op de wonde. Er moet werk gemaakt worden van (veel) meer sociale woningbouw, gelijke onderwijskansen en inkomens boven de armoedegrens. De regeringen in ons land hebben geen enkel excuus meer om dit links te laten liggen. Helaas zien we op vlak van armoedebestrijding een stuitend gebrek aan ambitie, in Vlaanderen én in België.

Lees het verhaal van Femke uit Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten"
Overheid zet mensen op straat, ook kinderen

Overheid zet mensen op straat, ook kinderen

30/11/2018
Op 5 december organiseren mensenrechten- en armoedeorganisaties, bezorgde burgers, vrijwilligers* …. een wake up call in Brussel onder de slogan #GeenMensenOpStraat. Iedereen neemt die dag slaapzakken en wekkers mee om onze regering wakker te schudden: teveel mensen moeten op straat overleven. . Wij eisen een oplossing.

Ons land stelde vorige week een limiet op de asielaanvragen in. Dat betekent dat de voorbije dagen tientallen mensen geen asiel mochten aanvragen, Fedasil hen geen opvang kon geven en ze dus op straat terecht kwamen.  Ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, kinderen die hier alleen zijn, belanden op straat, voor hen werd er zelfs nog geen afzonderlijk winterplan geactiveerd.
Daarnaast heb je de zogenoemde ‘transitmigranten’ die ook aan hun lot overgelaten worden op straat en enkel bij burgers een slaapplaats voor de nacht vinden. Tel daarbij de ongeveer 3.386 dak- en thuislozen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geteld werden “voor” het openen van het jaarlijkse winterplan en we hebben een crisis. Te veel mensen moeten overleven op straat.  

Al deze mensen hebben recht op een menswaardige behandeling. Asielzoekers hebben recht op toegang tot asiel, en toegang tot opvang. De oplossing om te verhinderen dat ook deze mensen dakloos worden, ligt voor de hand: organiseer de asielopvang met een langetermijnvisie, stop met de afbouw van broodnodige plaatsen. Maar onze overheid treedt deze rechten bewust met de voeten.
Er komen steeds meer diverse groepen op straat terecht. Sinds 2008 is het aantal getelde dak- en thuislozen in het Brussels gewest nagenoeg verdubbeld volgens cijfers van 2017. Waar is een menselijke en rechtvaardige politiek die mensenrechten en grondrechten moet vooropzetten? Crisisbeheer is geen beleid. We missen het beleid dat kwetsbare groepen beschermt en integreert in de maatschappij.
 
Meer mensen op straat
Het gevolg daarvan is meer mensen die hun toevlucht moeten zoeken tot kraakpanden, tenten en portalen. Dat is niet alleen een morele schande, maar ook een heel concreet probleem voor onze samenleving. Mensen op straat worden ziek, vinden geen werk, lopen geen school. Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging doen bovendien nieuwe trauma’s op op straat. De straat is deel van het probleem, nooit van de oplossing. Wij zien mensen steeds verder onder de radar belanden. Uit angst voor de gevolgen verbergt men zich voor de overheid en hulpverlening.
 
Menswaardige opvang is geen bed voor de nacht
We pleiten voor toegang tot basisrechten en mensenrechten voor iedereen in ons land. En een menswaardige nacht en dagopvang voor iedereen, niet alleen in de winter, maar gedurende het hele jaar. De overheid mag haar verantwoordelijkheid niet blijven afschuiven op de schouders van burgers en middenveld. Tijd om wakker te worden, want dit beleid maakt slachtoffers.
 
Nachtopvang is niet meer dan een crisisantwoord. Willen we voorbij de crisis, dan is het aan overheden om samen te werken aan gepaste begeleiding en omkadering voor elk van deze doelgroepen. Aan een voldoende ruim asiel opvangnetwerk dat spontane fluctuaties in aankomsten aankan, aan een globale en structurele aanpak van dakloosheid met ondermeer voldoende en kwaliteitsvolle sociale woningen en een betaalbare en kwaliteitsvolle private huurmarkt.
 
Als professionele middenveldorganisaties en vrijwilligers stellen wij dat het er toe doet, hoe mensen onthaald en opgevangen worden. Nachtopvang is geen plaats voor kinderen, gezinnen met kinderen en andere kwetsbare profielen. Opvang omvat zorg en sociale begeleiding. Er wordt gewerkt aan rust en vertrouwen. Voor asielzoekers specifiek moet de opvangwet gerespecteerd worden die minimumvereisten oplegt over de inhoud van de opvang.
 
 
Eisen
 • We eisen dat er niemand op straat moet slapen. Voor elke persoon , elk gezin dat op straat staat, is een gepaste oplossing voor handen.
 • Opvang moet waardig, doelgroep-sensitief,  en op maat van specifieke dakloze groepen zijn Ook de noodopvang moet waardig en hygiënisch zijn met respect voor de privacy, aangepast aan de noden van verschillende doelgroepen (vrouwen/mannen, kinderen/jongeren, met of zonder verslavingsproblematiek, etc)
 • Mensen hebben rechten. Voor asielzoekers geldt een recht op opvang op basis van de opvangwet. Recht op een menswaardige behandeling geldt voor iedereen.
 • Crisisbeheer is geen beleid. Noodopvang onder het Winterplan is onvoldoende. Er moet nacht- én dagopvang zijn het hele jaar door. Het asielopvangnetwerk moet voldoende bufferplaatsen kennen.   We vragen de overheid een ommezwaai te maken en te investeren in een beleid dat dakloosheid duurzaam en structureel aanpakt.
Afspraak op 5 december van 9.30 tot 10.30 uur op het Bolivarplein voor station Brussel-Noord.

Deelnemende organisaties: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Netwerk tegen Armoede, Ciré, Kenniscentrum WWZ, Dokters Van De Wereld, Refugee Party, La Strada en Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Lees meer over "Overheid zet mensen op straat, ook kinderen"
1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede

1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede

27/11/2018
1 op 10 Vlamingen blijft kampen met een nijpend armoedeprobleem. Ondanks de zeer lichte daling van de cijfers zien we geen kentering. Het beleid faalt op alle vlakken en heel wat kwetsbare groepen zien hun armoederisico verder stijgen. Dat blijkt uit de Armoedebarometer van Decenniumdoelen, het samenwerkingsverband van sociale bewegingen, waar Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt.
 • Armoede dringt door in de lagere inkomensgroepen. Het armoederisico bij mensen die boven de 60% armoededrempel maar onder de 70% drempel leven stijgt sinds 2015 in België. De Vlaamse cijfers zijn navenant: 40% van de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel heeft in 2017 een subjectief armoederisico (een stijging van 2 pcp).
 • De kinderarmoede stijgt zorgwekkend, jaar na jaar. Bijna 14% van de jonge kinderen worden geboren in een gezin in armoede. De belofte om kinderarmoede te halveren is weggemoffeld achter een verhaal van onmacht
 • 1 op 2 mensen zonder werk in België leven in armoede. Wie zonder werk valt en moet leven van een werkloosheidsvergoeding verdwijnt in de armoede. Voor Vlaanderen zijn deze cijfers even weinig rooskleurig. 54% van de gezinnen met een lage werkintensiteit heeft een subjectief armoederisico, sinds 2015 blijft dit cijfer stijgen.
 • Wie laaggeschoold is heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt ondanks de bloeiende conjunctuur: we zien stijgende werkzaamheidsgraden voor hooggeschoolden (van 85,7% in 2006 tot 87,2% in 2017), maar dalende werkzaamheidsgraden voor laaggeschoolden: van 52,2% naar 51,5% in 2017!
 • Verontrustend is dan ook dat sinds 2014 de daling van de ongekwalificeerde uitstroom, dwz jongeren zonder diploma, stopt en in 2017 opnieuw stijgt (tot 7.2%, een stijging van 0.2 pcp). Meer dan 8.000 jongeren hebben de schoolbanken verlaten onder het kwalificatiecriterium.
 • De sociale economie zou mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt komen met een gepaste ondersteuning aan de slag helpen. Maar een steeds kleinere groep wordt aan de slag geholpen. Tegenover 2014 zijn er 1.000 plaatsen minder. De sociale economie, die net voor kansengroepen als kortgeschoolden of mensen met een migratieachtergrond zinvol is, biedt steeds minder kansen.
 • Een laatste indicatie: de energiearmoede. Het aantal budgetmeters voor elektriciteit stijgt terug: vanaf 2014 groeit het aantal huishoudens met een budgetmeter aan tot 32.300; een stijging met meer dan 2.400 dossiers. Voor gas is er eveneens een stijging merkbaar: van 24.000 huishoudens in 2012 tot meer dan 28.000 in 2017.
Deze enkele cijfers tonen een schrijnende werkelijkheid achter dalende armoedecijfers :  een verbreding van armoederisico, een groeiende armoedekloof tussen mensen zonder werk en met werk, een blijvende en groeiende kloof tussen kortgeschoolden en hoger geschoolden, een stijgende energiearmoede.

Armoede kan je niet wegmoffelen achter simpele strategieën. De job, job, job-strategie werkt zelfs averechts: armoede stijgt bij verschillende groepen, de strategie werkt niet voor kortgeschoolden, er zijn steeds minder kansen voor groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En het aantal baanloze gezinnen blijft hoog.

Achter dalende cijfers schuilt andere werkelijkheid, een werkelijkheid van meer mensen en gezinnen die het moeilijk hebben. Zij tonen vandaag in gele hesjes een andere realiteit.
Lees meer over "1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede"
Daklozenopvang is symptoombestrijding

Daklozenopvang is symptoombestrijding

30/10/2018
Veel verontwaardiging bij de publieke opinie en in de media, nu twee dakloze vrouwen op straat gestorven zijn. Nochtans doodt de straat het hele jaar door mensen. In Brussel komen jaarlijks ruim 60 mensen op straat om het leven. Het Brussels Platform Armoede en Netwerk tegen Armoede pleiten voor een structurele aanpak. Dakloosheid terugdringen zal enkel lukken als we mensen effectief een dak boven het hoofd kunnen bieden. Daarvoor moet het huisvestingsbeleid in Brussel en Vlaanderen dringend een andere richting uit. Werk maken van meer sociale huisvesting en een toegankelijke en kwalitatieve private huurmarkt.

Bekijk het interview op Bruzz met Bart Van de Ven van Brussels Platform Armoede en Henk Van Hooteghem van Steunpunt Armoedebestrijding.
Lees meer over "Daklozenopvang is symptoombestrijding"
Sociale rechten zijn mensenrechten

Sociale rechten zijn mensenrechten

19/10/2018
Richting de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lanceert Hart Boven Hard (het samenwerkingsverband van middenveldorganisaties waar ook Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt) een oproep om terug te gaan naar sociale grondrechten van mensen, want die worden al te vaak vergeten in het debat. Sociale rechten zijn mensenrechten: werk, sociale bescherming, gezondheid, huisvesting, ... Hopelijk zal het politieke debat daarover gaan. Hoe zorgen we ervoor dat deze rechten gegarandeerd zijn voor elke inwoner van dit land.

Lees de tekst in De Standaard.
Lees meer over "Sociale rechten zijn mensenrechten"
Hogere huurwaarborg zet toegang tot wonen voor mensen in armoede verder op de helling

Hogere huurwaarborg zet toegang tot wonen voor mensen in armoede verder op de helling

11/10/2018
Begin oktober werd het nieuwe Vlaamse huurdecreet besproken en gestemd in de commissie wonen van het Vlaams Parlement. Doorn in het oog in die nieuwe huurwet is de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden. Het Netwerk tegen Armoede heeft steeds benadrukt dat die verhoging de toegang tot wonen voor mensen in armoede verder op de helling zet, ondanks dat er een huurwaarborglening voorzien is.

Voor mensen in armoede was een huurwaarborg van twee maanden vaak al erg moeilijk. Met de verhoging naar drie maanden wordt de drempel nogmaals verhoogd en komt de betaalbaarheid van wonen verder onder druk. Wie bijvoorbeeld een huishuur van 500 euro heeft, zal bij aanvang 1500 euro moeten betalen, plus nog eens 500 euro voor de eerste maand huur. Dat is 2000 euro voor de huurder nog maar zijn intrek kan nemen in de nieuwe woning. Reken daar nog de verhuiskosten, en vaak kosten gepaard met energieaansluitingen bij, en de teller tikt door.  Voor wie bijvoorbeeld als alleenstaande een leefloon van ongeveer 900 krijgt, zijn deze kosten onhaalbaar.

Samen met de verhoogde huurwaarborg wordt ook een renteloze huurwaarborglening ingevoerd.  Op die manier wil de Vlaamse regering meer bescherming bieden aan de verhuurder (door de verhoging) én aan de huurder (door de lening). Zeker in de onderste segmenten van de huurmarkt zijn misbruiken schering en inslag. Nog te vaak horen we verhalen van mensen in armoede die zich gedwongen zien om de huurwaarborg cash te betalen. Indien zij weigeren, lopen ze de kans op een woning mis en lonkt de straat. Er zijn dan ook onvoldoende waarborgen ingebouwd in het nieuwe decreet om die misbruiken aan te pakken. Het is nog maar de vraag hoe goed die lening de kwetsbare huurders zal helpen om hun recht op wonen te realiseren. Een belangrijke vereiste is namelijk dat de waarborg snel wordt toegekend om bijvoorbeeld discriminatie op basis van inkomenstatuut te kunnen tegengaan. 

Het Netwerk tegen Armoede pleit al langer voor een centraal huurwaarborgfonds. Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en huurachterstallen voorgeschoten worden. Doordat elke huurder zijn huurwaarborg in het fonds stort, verkleint ook de kans op discriminatie. De verhuurder zou niet kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg financiert.  Daarnaast waren wij meer dan bereid om na te denken over de uitwerking van de huurwaarborglening. Ondanks herhaaldelijke vraag zijn we echter nooit betrokken geweest.  Wij vragen de Vlaamse regering dan ook om werk te maken van een degelijke evaluatie en monitoring van het nieuwe instrument na een jaar en daar mensen in armoede bij te betrekken.
Lees meer over "Hogere huurwaarborg zet toegang tot wonen voor mensen in armoede verder op de helling"
'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'

'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'

10/10/2018
Cindy Van Geldorp, jonge moeder die opgroeide in armoede, blikt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hoopt op een lokaal bestuur dat werk maakt van rechtentoekenning, betaalbaar wonen en respect voor en vertrouwen in mensen. "Hopelijk blijft het niet bij dat gekleurde bolletje, beste politici. Ga na 14 oktober in gesprek met mij en andere mensen met armoede-ervaring. We hebben nog veel van elkaar te leren."

Lees hier het opiniestuk van Cindy.
Lees meer over "'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'"
Lokale armoedebarometers kleuren negatief in centrumsteden

Lokale armoedebarometers kleuren negatief in centrumsteden

8/10/2018
Decenniumdoelen ging in 33 gemeenten na hoe het zit met de kansarmoedecijfers en de evolutie van de voorbije jaren. Het geeft een weinig rooskleurig beeld. Om de trend te keren zullen zowel lokale overheden, als de Vlaamse en federale regering hun beleid over een andere boeg moeten gooien.

De resultaten zijn frappant. De Vlaamse of federale gemiddelden verbergen soms de diepte en omvang van de armoede:
 
*  11 gemeenten hebben meer dan 20% kinderarmoede, en er is zelfs een gemeente met meer dan 38% kinderarmoede; 8 gemeenten hebben meer dan 15% kinderarmoede; de andere 13 gemeenten zitten boven de 10%.
De kinderarmoede is voor de meeste gemeenten pas sinds 2011 boven de 10% gestegen. De economische crisis van 2008 wordt zo concreet in deze gemeenten;
 
* Het aantal personen met een leefloon is vooral het laatste jaar gestegen; federale maatregelen betekenen voor gemeenten extra zorgen. Voor verschillende gemeenten betekent dit een breuk met de voorbije jaren;
 
* In 16 gemeenten blijven de werkloosheidscijfers nagenoeg gelijk of zijn ze licht dalend. In 13 gemeenten volgen ze de Vlaamse dalende evolutie. Enkel in 4 gemeenten dalen ze merkbaar. We vinden zelfs 2 gemeenten (o.a. Zelzate) waar de werkloosheid stijgt;
 
* De OnderwijskansarmoedeIndex voor het secundair onderwijs stijgt in 19 gemeenten en blijft stabiel in 4. In 10 gemeenten daalt ze;
 
* In 1 op 4 gemeenten gaat het sociaal woonpatrimonium er op achteruit: er zijn minder sociale woningen dan 10 jaar geleden. In 1 op 3 gemeenten zijn er amper sociale woningen bijgekomen en 16 gemeenten hebben het sociaal objectief nog niet bereikt!
 
* De cijfers voor energiearmoede zijn niet rooskleurig. In 2 op 3 gemeenten stijgt of blijft de energiearmoede gelijk. Enkel in 9 gemeenten daalt het aantal huishoudens met een budgetmeter.
 
Meer dan een oranje knipperlicht
 
De evolutie van sociale woningen is een goede indicator voor het gemeentelijke sociaal beleid. En deze indicator knippert oranje. Het is immers onbegrijpelijk dat gemeenten niet investeren in sociale woningen of hun sociaal patrimonium zelfs afbouwen. Niet investeren in sociale woningen is mensen naar de dure private markt duwen. Met meer armoede tot gevolg.
Gelukkig zijn er ook nog gemeenten die willen investeren in sociale woningen. Daarom oranje.
 
Ook oranje bij de andere indicatoren: energiearmoede stijgt, de kinderarmoede stijgt, de OnderwijsKansarmoedeIindex stijgt, het aantal aanvragen voor een leefloon stijgt, … Oranje omdat heel wat gemeenten te weinig doen.
Oranje omdat heel wat gemeenten toch proberen een sociaal beleid te ontwikkelen, binnen hun mogelijkheden en binnen de Vlaamse en federale contouren.
 
Vlaanderen en federaal zijn verantwoordelijk voor de omvang en diepte van de lokale armoede. Hun beleidskeuzes op vlak van werkloosheid, bijstand, energie, wonen, inburgering en vluchtelingen worden concreet in elke gemeente. Daar regeren geen gemiddelden, maar mensen met vragen en noden, mensen in of nabij armoede. Daar regeren hulpvragen en soms onmacht omdat er opnieuw geen woning gevonden wordt op de schaarse woningmarkt.
De stijgende energiearmoede is het teken aan de wand: terwijl de federale regering haar verantwoordelijkheid afschuift, stuurt ze mensen in of nabij armoede de komende maanden in het donker en in de kou.
Dit knipperlicht staat al lang op rood.
 
De lokale armoedebarometers geven een beeld van 1 op 10 gemeenten. In de andere gemeenten ligt de kinderarmoede beduidend lager. Hun verantwoordelijkheid voor een sociaal beleid is echter even groot. Zij kunnen immers de gemeenten met hoge(re) armoedecijfers steunen: hun woonbeleid bepaalt of zij mensen in of nabij armoede een kans geven; hun onderwijsbeleid bepaalt of jongeren met bijvoorbeeld een migratieachtergrond welkom zijn; hun sociaal beleid bepaalt of mensen in of nabij armoede hulp komen vragen; …
Het is onbegrijpelijk dat gemeenten deze verantwoordelijkheid niet opnemen, dat ze armoede niet solidair samen bestrijden. Ook hier staat het knipperlicht op rood.
 
Concreet armoedebeleid in de bestuursakkoorden
 
De lokale armoedebarometers zetten de verantwoordelijkheden op scherp: gemeenten hebben de opdracht om binnen hun bevoegdheden het welzijn van alle bewoners te realiseren; Vlaanderen en de federale overheid zorgen voor de middelen, instrumenten of de contouren van het gemeentelijk armoedebestrijdingsbeleid; en elke gemeente is mede verantwoordelijk voor de armoedecijfers van de naburige gemeente.
 
De lokale armoedebarometers maken duidelijk dat armoede meer is dan een zoveelste agendapunt. Armoedebestrijdingsbeleid vraagt een totaal beleid, op alle domeinen. Het behelst ook alle bewoners, want iedereen heeft baat bij een goed sociaal beleid. Armoede moet bijgevolg een prioriteit worden in de komende bestuursakkoorden.
 
Gemeenten kunnen immers een armoedebestrijdingsbeleid voeren: met de armoedetoets, een sociaal woonbeleid, toegankelijke scholen, voldoende kinderopvang, een inclusief leefloonbeleid, een outreachende werking, een sociaal energiebeleid, samenwerking met armoedeorganisaties, middenveld en welzijnsactoren, diensten waar ze echt nodig zijn, samen met andere gemeenten werk maken van sociale economie, …
Dit zijn de elementen die in de bestuursakkoorden terecht moeten komen.
 
De armoede is te groot om de bestrijding ervan te verkleinen tot enkele paragrafen of vrijblijvende intenties. Dit knipperlicht staat al lang op rood.
Lees meer over "Lokale armoedebarometers kleuren negatief in centrumsteden"
Vlaamse wooncrisis is onaanvaardbaar en wordt steeds erger

Vlaamse wooncrisis is onaanvaardbaar en wordt steeds erger

5/10/2018
De onaanvaardbare omstandigheden waarover recent bericht werd, zijn helaas geen alleenstaand geval en komen voor in alle uithoeken van Vlaanderen;. Lokaal én Vlaams beleid moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen en massief investeren in betaalbaar wonen. Dat  kost geld, maar met de juiste politieke wil is dit haalbaar.

Lees het opiniestuk op knack.be
Lees meer over "Vlaamse wooncrisis is onaanvaardbaar en wordt steeds erger"
Hardere aanpak van discriminatie nodig: voer praktijktesten in

Hardere aanpak van discriminatie nodig: voer praktijktesten in

24/09/2018
Uit een VUB-onderzoek blijkt dat vier op tien mensen met buitenlandse roots gediscrimineerd wordt op de Antwerpse woonmarkt. Het Netwerk tegen armoede roept, samen met haar partners van het Platform Praktijktesten Nu, op om praktijktesten in te voeren en zo discriminatie te kunnen vaststellen.

Praktijktesten zijn wetenschappelijk en juridisch gevalideerde instrumenten om een vermoeden van discriminatie aan te tonen. Praktijktesten zijn in de eerste plaats noodzakelijk als opsporings- en handhavingsinstrumenten, maar hebben ook een preventieve en sensibiliserende functie om een mentaliteitswijziging te realiseren.

Uit het onderzoek van Pieter-Paul Verhaeghe op de Antwerpse huurmarkt blijkt dat 30% van de makelaars en 50% van de private verhuurders discrimineert.  In Gent, waar de praktijktesten al zijn ingevoerd, bleek de discriminatie te dalen. Het Gentse voorbeeld toont dus aan dat praktijktesten niet alleen dienen om discriminatie in kaart te brengen, maar ook een effectief instrument kunnen zijn om discriminatie aan te pakken.

Niet alleen discriminatie op basis van etnisch-culturele afkomst is een realiteit, ook op basis van andere gronden, zoals inkomen, wordt er gediscrimineerd. Mensen die bijvoorbeeld een inkomen hebben van het OCMW hebben het zeer moeilijk om een woning te vinden op de huurmarkt. Discriminatie is ook voor hen moeilijk aan te tonen.

Om discriminatie op basis van inkomen, etnisch-culturele afkomst, een beperking en andere gronden effectief aan te pakken is meer nodig dan de huidige instrumenten en regelgeving. Minister Homans, bevoegd voor wonen, presenteerde eerder dit jaar haar actieplan tegen discriminatie op de woonmarkt. In dat plan ligt de nadruk voornamelijk op sensibilisering en zelfregulering van de sector. Van een stok achter de deur is geen sprake. Het onderzoek in Antwerpen toont echter aan dat er naast sensibilisering ook nood is aan een sterkere handhaving. Praktijktesten dienen dus deel uit te maken van een totaalaanpak van discriminatie.

Het Netwerk tegen Armoede maakt samen met çavaria, ella vzw, GRIP vzw, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Sector Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en het Vlaams Huurdersplatform deel uit van het Platform Praktijktesten Nu. Meer informatie vindt u hier.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.
Lees meer over "Hardere aanpak van discriminatie nodig: voer praktijktesten in"
Brusselse armoedeorganisaties klagen dakloosheid aan

Brusselse armoedeorganisaties klagen dakloosheid aan

19/09/2018
Tegen de achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen, zette de beweging ‘RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP’,  de opening van het Brusselse parlementaire jaar in met een actie van verzet tegen dakloosheid. Dakloosheid is immers geen menselijk noodlot, maar het resultaat van een  politieke keuze : met de nodige middelen kan dakloosheid  finaal bestreden worden !

Actievoerders uit de sector van de dak- en thuisloosheid , waaronder ook een delegatie van de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen , verzamelden op maandag 17 september aan de voetgangerstunnel onder het station van Brussel-Zuid .  Deze tunnel werd in juni door de ordediensten afgesloten, terwijl een dertigtal daklozen er moeizaam probeerden in  te overleven.

Op deze symbolische  actie werden '19 nieuwe woningen', één voor elke Brusselse gemeente, ingehuldigd. Tevens werden de 'kandidaten' voorgesteld die de gemeenteraadsverkiezingen  aangrijpen om de politici nog maar eens wakker te schudden rond de schrijnende wooncrisis in Brussel. Deze kandidaten zijn daklozen en mensen zonder papieren, zij zetten hun oproep verder  tot op de verkiezingsdag van 14 oktober.
 
De beweging ‘RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP’, als emanatie van de Brusselse armoede-sector mobiliseert sedert juni 2017 via  verschillende concrete acties  mensen die vastbesloten zijn om een einde te stellen aan de dakloosheid in het Brusselse Gewest. 

Dit doen we met professionelen, vrijwilligers en gebruikers uit de sector van de armoedebestrijding en partnerorganisaties die werken rond preventie van dakloosheid en  toegankelijke en betaalbare huisvesting. We werken samen met geëngageerde politici, sociale investeerders, gewetensvolle huiseigenaars en burgers die het gebrek aan middelen  in de strijd tegen dakloosheid aanklagen en willen aanpakken !
Lees meer over "Brusselse armoedeorganisaties klagen dakloosheid aan"
Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

13/09/2018
De Pano-reportage ‘Arm Vlaanderen: 5 jaar later’ toont de onthutsende realiteit achter de verontrustende (kinder)armoedecijfers. De harde, maar terechte conclusie? Op vijf jaar tijd heeft het beleid op vlak van armoedebestrijding bitter weinig gerealiseerd. Het armoedebeleid van de verschillende regeringen faalt. Nochtans liggen de recepten klaar om (kinder)armoede structureel terug te dringen.

Lees het opiniestuk op vrtnws.be.
Lees meer over "Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij"
#lokaalsociaal: Mijn stem telt

#lokaalsociaal: Mijn stem telt

30/08/2018
In samenwerking met verschillende armoedeorganisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, werd een applicatie ontwikkeld die verduidelijkt wat de politieke partijen in de verschillende gemeenten willen ondernemen in de strijd tegen armoede. De app laat je in de schoenen van mensen in armoede stappen en keuzes maken op lokaal vlak. Neem ik een slecht betaalde, onregelmatige job aan of geef ik toch de voorrang aan zorg voor de kinderen? Huur ik een huis of doe ik met mijn laatste geld een noodkoop? Betaal ik de schoolfactuur of de energiefactuur? Op het einde van de rit blijkt dat goede keuzes vaak onmogelijk zijn en dat leven in armoede een dagelijkse strijd is om te overleven.

Maak hier kennis met Mijn stem telt.
Lees meer over "#lokaalsociaal: Mijn stem telt"
Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

13/06/2018
De halvering van de kinderarmoede, beloofd door bevoegd minister Homans, blijkt verder weg dan ooit. De kinderarmoede schoot in 2017 verder de hoogte in tot 14 %. Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door die verdere stijging. Coördinator David de Vaal: “Wij hebben al langer concrete voorstellen klaar om de kinderarmoede terug te dringen. De stijgende cijfers zijn geen fataliteit, maar vragen wel om krachtige maatregelen. Jammer genoeg hebben de Vlaamse en federale regering de kans gemist om hier het verschil te maken. Het goede nieuws is dat kinderarmoede geen fataliteit is. Mensen in armoede hebben voorstellen (voor zowel de Vlaamse als de federale regering) die de cijfers effectief naar beneden kunnen krijgen:
 
 • Breid de maximumfactuur uit naar het secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut als ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer onderwijskansen bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
 
 • Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak heeft de federale regering al een belangrijke stap vooruit gezet, met de derdebetalersregeling voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming bij de huisarts. Wij vragen dat hierin verder gewerkt wordt richting een veralgemeende derdebetalersregeling, ook voor andere disciplines zoals tandzorg. Het preventieve consult wordt terugbetaald, maar die maatregel werkt onvoldoende. Zo moeten ouders het geld eerst voorschieten ompas achteraf terugbetaling krijgen, worden andere kosten wel aangerekend,….
 
 • Maak werk van een correcte toekenning van de hervormde kinderbijslag
De hervorming van de kinderbijslag was voor het Netwerk een gemiste kans om meer te herverdelen richting gezinnen in armoede. Door een iets lager standaardbedrag (nu €160 voorelk gezin) en hogere sociale toeslagen had men de kinderarmoede een stuk verder kunnen terugdringen. Nu blijft de impact beperkt.
Het Netwerk tegen Armoede dringt er wel op aan om werk te maken van een correcte toekenning, want de hervorming brengt een heel nieuw administratief systeem met zich mee, waarbij gezinnen mogelijk uit de boot kunnen vallen. Bijvoorbeeld bij de aansluiting bij een uitbetalingsactor, de sociale toeslag op basis van inkomen,…
 
 • Verhoog uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens
Uitkeringen blijven ver verwijderd van de armoedegrens, ondanks bescheiden inspanningen om die te verhogen. Daarmee breekt de federale regering een duidelijke belofte bij haar aantreden. Het geeft mee aanleiding tot de huidige kinderarmoedecijfers.
 
 • Investeer in betaalbare woningen
Meer dan 100.000 mensen wachten nog steeds op een sociale woning. De wachtlijsten blijven groeien, ondanks extra investeringen in sociale woningen. Wie op de wachtlijst staat, moet overleven op een bijzonder krappe en precaire private huurmarkt, met woningen die slechte kwaliteit koppelen aan hoge huurprijzen. Het zorgt ervoor dat kinderen gezondheidsproblemen ontwikkelen en zich sociaal isoleren.

Lees het opiniestuk in Het Belang van Limburg.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen"
Huurwoningen worden steeds duurder

Huurwoningen worden steeds duurder

18/05/2018
Het Vlaams Huurdersplatform publiceert vandaag cijfers over de evolutie van de huurprijzen in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat die al jaren een stuk sneller stijgen dan de levensduurte. Huurwoningen worden met andere woorden steeds minder betaalbaar. Vooral de lagere huurprijzen stijgen sterk, net die woningen waarin de meest kwetsbare huurders terecht komen. Duurdere huuwoningen stijgen veel minder sterk in prijs.

De cijfers leggen de vinger op de wonde van de wooncrisis in Vlaanderen. Het armoederisico van huurders met een laag tot gemiddeld inkomen stijgt jaar na jaar door de grote krapte op de huurmarkt. Een crisis kan maar bestreden worden met doortastende maatregelen en dat geldt zeker ook voor deze wooncrisis. De Vlaamse regering investeert wel meer in sociale woningen, maar dat heeft niet geleid tot een inkorting van de wachtlijsten, nog altijd meer dan 100.000 mensen wachten op een sociale woning.

Het Netwerk tegen Armoede roept daarom de Vlaamse regering met aandrang op om de strijd tegen de wooncrisis op te voeren. Dat kan en moet onder meer via volgende pistes

- Inhaalbeweging in de sociale woningbouw moet een versnelling hoger schakelen
- Versterking van de sociale verhuurkantoren
- Bestrijd leegstand zodat meer woningen beschikbaar worden voor huurders
- De strijd tegen discriminatie opvoeren, onder andere via praktijktesten.
- Meer te investeren in renovaties, zodat mensen ook toegang hebben tot kwaliteitsvolle woningen.
- Huurpremie moet breder toegankelijk worden. Nu hebben mensen er pas recht op na 4 jaar wachttijd voor een sociale woningen en is ook de administratieve procedure te complex. Daardoor bereikt de huurpremie, op zich een goede maatregel, maar een zeer beperkte groep huurders.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Huurwoningen worden steeds duurder"
Huurwaarborglening roept nog vragen op

Huurwaarborglening roept nog vragen op

18/05/2018
Vandaag werd er een akkoord bereikt over de huurwaarborglening. Na de verhoging van 2 naar 3 maanden huurwaarborg, zou de Vlaamse regering een renteloze en anonieme huurwaarborglening uitwerken waar huurders die hun waarborg niet zelf kunnen betalen, gebruik van kunnen maken.

Het Netwerk tegen Armoede is tevreden dat deze huurwaarborglening eindelijk is uitgewerkt, hoewel de lening nog heel wat vragen oproept. Daarnaast blijven we benadrukken dat de verhoging van de huurwaarborg naar drie maanden een zware financiële aderlating betekent voor kwetsbare huurders en de toegang tot de private huurmarkt nog bemoeilijkt.  Huurders moeten nu immers 4 maanden huur (3 maanden waarborg + de eerste maand huur) op tafel leggen om een woning te kunnen huren.

In het voorstel dat we tot nu toe konden inkijken zien we wel enkele positieve elementen. De huurder zou bijvoorbeeld 24 maanden de tijd krijgen om zijn lening af te betalen. Bovendien is er in bepaalde omstandigheden nog verlenging mogelijk. Het inkomenscriterium is hetzelfde als voor bescheiden huur, waardoor een grotere groep huurders beroep kan doen op de renteloze lening.

Tegelijk blijven grote vraagtekens over een aantal aspecten van de huurwaarborglening. De huurwaarborglening zal kunnen worden aangevraagd bij het Vlaamse Woningfonds. Om effectief het verschil te kunnen maken en bijvoorbeeld discriminatie tegen te gaan is het belangrijk dat de lening onmiddellijk beschikbaar is.  De vraag is dus hoe snel het Woningfonds de lening ter beschikking zal kunnen stellen. Bovendien hebben we opnieuw bedenkingen bij de koppeling aan een eigendomsvoorwaarde. De controle op die eigendom (vaak bezitten mensen slechts een klein deel van een eigendom waar ze ook geen inkomsten uit puren) zou de aanvraag van de huurwaarborglening nog extra kunnen vertragen. Daarnaast stellen we ons de vraag op wiens rekening de huurwaarborg gestort zou worden?  Het Netwerk tegen Armoede pleit er alleszins voor om de waarborg onmiddellijk op een geblokkeerde rekening bij de bank te storten.

Wij pleiten er ook sterk voor om de huurwaarborglening en zijn functioneren na een jaar grondig te evalueren.

Lees meer over "Huurwaarborglening roept nog vragen op"
Keuzevrijheid van sociale huurders moet gewaarborgd zijn

Keuzevrijheid van sociale huurders moet gewaarborgd zijn

17/05/2018
Vlaams minister van wonen Homans stelt voor om de keuzevrijheid van sociale huurders nog verder in te perken. Momenteel kunnen mensen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan twee keer ‘ongegrond’ weigeren vooraleer ze hun plaats op de wachtlijst verliezen. Minister Homans wil nu dat sociale huurders al geschrapt worden uit het inschrijvingsregister na een keer weigeren.
 
Het is onaanvaardbaar dat huurders na één weigering worden geschrapt uit het inschrijvingsregister. Deze sanctie is totaal buiten proportie. Kandidaat-huurders worden zo immers onder druk gezet om bijvoorbeeld te dure of ongezonde woningen toch te aanvaarden, met alle gevolgen vandien.  Minister Homans stelt dat ze zal definieren wat gegrond of ongegrond is. Er zijn echter tal van redenen waarom kandidaat-huurders genoodzaakt zijn een sociale woning te weigeren. Wat indien mensen bijvoorbeeld vast zitten aan een tijdelijk huurcontract op de private markt? Wat indien mensen de verhuiskosten niet kunnen dragen?  We kennen tal van situaties waarbij kandidaat-huurders indien ze verhuizen, vaak gedurende een maand dubbele huur moeten betalen. Daar komen dan nog eens de verhuiskosten bij. Voor mensen in armoede is dit een financiele aderlating die ze zich niet kunnen veroorloven.
 
Een getuigenis van een huurder: “Je zegt een woning pas op als je er zeker van bent dat je een andere woning hebt. Zo zat ik eens met een opzeg van 3 maanden. Dat verhuizen kwam neer op een huurwaarborg plus de huishuur en dan nog eens 3 maanden dubbel huur.”
 
Wanneer mensen een gegronde reden moeten geven voor hun weigering, wordt ook verondersteld dat ze op de hoogte zijn van het aanbod. Wat indien mensen simpelweg niet reageren op het gedane aanbod? Wij kregen velerlei redenen vanuit mensen in armoede waarom ze bijvoorbeeld niet op brieven antwoorden: men is verhuisd (maar woont wel nog in het werkingsgebied van de huisvestingsmaatschappij), de brief komt niet aan (blijft bij een kennis liggen, een familielid na scheiding…), men verstaat de brief niet of schat de consequenties niet in wanneer men niet antwoordt, mensen hebben angst voor officiële briefwisseling en doen hun brief soms zelfs niet open. Betekent het weigeren van een woning zonder motivering dan ook dat het aanbod te nemen of te laten is?  Wij stellen vast dat opnieuw vooral de kwetsbaarste mensen op die manier uitvallen. 

We herinneren er bovendien aan dat de Raad van State eerder al in een arrest besliste om een artikel uit een besluit van de Vlaamse regering, dat een aanzienlijke beperking van de keuzevrijheid voor kandidaat-huurders beoogde, te vernietigen[1].
 


[1] Het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Huurdersplatform zetten de procedure bij de Raad van State in gang. Volgens de Raad van State was het regeringsbesluit in strijd met het woondecreet zelf dat de individuele vrijheid van de kandidaat-huurder garandeert. Meer info: http://netwerktegenarmoede.be/nieuws/netwerk-tegen-armoede-en-vlaams-huurdersplatform-vrijwaren-keuzevrijheid-sociale-huurders

Lees meer over "Keuzevrijheid van sociale huurders moet gewaarborgd zijn"
Hoge armoedecijfers zijn gevolg van falend armoedebeleid

Hoge armoedecijfers zijn gevolg van falend armoedebeleid

17/05/2018
1 Belg op 6 moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Die ligt op €1.139/maand voor een alleenstaande en €2.050/maand voor een gezin met een kind. Vooral gezinnen waar niemand werkt, hebben een torenhoog risico. Uitkeringen voor wie een leefloon krijgt of langdurig werkzoekend is, liggen dan ook ver onder die armoedegrens. Het leefloon bedraagt in België bijvoorbeeld amper €892/maand voor een alleenstaande. Wie langdurig werkzoekend is, krijgt amper meer.

De hoge armoedecijfers zijn dan ook een graadmeter voor het falend armoedebeleid in België en Vlaanderen. De uitkeringen zijn door deze federale regering licht verhoogd, maar daartegenover staan een hele resem prijsverhogingen, vooral voor energie. Net die kwetsbare gezinnen wonen dan nog eens vaak in huizen van slechte kwaliteit met een hoge energiefactuur tot gevolg. De regering had bij haar aantreden plechtig beloofd om de laagste uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens. Een belofte die ze al zeker niet zal inlossen. De uitkeringen blijven er ook vandaag nog heel ver van verwijderd.

Hogere uitkeringen zouden gezinnen in armoede ook sterker wapenen voor de arbeidsmarkt. Meer budget geeft meer financiële én mentale ademruimte en laat mensen bijvoorbeeld toe om te investeren in een internetverbinding, onontbeerlijk om vandaag te solliciteren, aangezien VDAB de jongste jaren tientallen Werkwinkels moest sluiten door opgelegde besparingen van de Vlaamse regering. Werkzoekenden worden nu veelal doorverwezen naar online dienstverlening, maar dat is allesbehalve vanzelfsprekend met een te lage uitkering.

Ook op de arbeidsmarkt is een doortastend beleid nodig. De voorbije jaren werden extra jobs gecreëerd, maar het gaat vaak om tijdelijke, deeltijdse jobs met een laag loon, waardoor het mensen niet de kans geeft om echt stappen vooruit te zetten. We zien de groep werkende armen dan ook stelselmatig groeien in ons land.

Ook de Vlaamse regering moet dringend een versnelling hoger schakelen. Nog altijd staan meer dan 100.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, terwijl de huurprijzen op de private markt pijlsnel de hoogte in schieten. De huurwet is op dat vlak een gemiste kans. Met symbolische maatregelen zoals de beperking van de keuzevrijheid voor sociale woningen of tijdelijke contracten in de sociale huur, eerder al doorgevoerd, zullen de wachtlijsten niet kleiner worden.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Hoge armoedecijfers zijn gevolg van falend armoedebeleid"
Grondwettelijk beroep tegen een zinloze anti-kraakwet

Grondwettelijk beroep tegen een zinloze anti-kraakwet

3/05/2018
Op 5 oktober 2017 stemde het Federaal Parlement, ondersteund door alle meerderheidspartijen, een wet die het bezetten van gebouwen zonder recht noch titel inschrijft in het Strafwetboek. Vroeger konden krakers ook uitgezet worden maar dan na een burgerrechtelijke procedure. Een collectief van organisaties en krakers zijn van mening dat deze nieuwe maatregel disproportioneel zwaar is en in tegenspraak met het recht op wonen. Ze dienen daarom een beroep tot nietigverklaring in bij het Grondwettelijk Hof.
 
We leven in een context waar het steeds moeilijker wordt om op een klassieke manier een woning te bekomen. De aankoopprijzen en huurprijzen van woningen stijgen sneller dan de levenskosten. Die stijging gaat gepaard met een groeiende sociale onzekerheid in heel Europa. Gezien deze context is de invoering van deze nieuwe repressieve regelgeving disproportioneel zwaar en mensonwaardig. Mensen die nu al in een zeer kwetsbare situatie leven worden nog meer in het hoekje geduwd.
 
Reeds voor de stemming van de wet hebben organisaties en groepen die ijveren voor het recht op wonen getracht de parlementsleden tot rede te brengen en de publieke opinie te sensibiliseren... Tijdens de hoorzittingen bij de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben ook andere actoren zich tegen dit wetsvoorstel gepositioneerd. Zo uitten het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat, het Koninklijk Verbond van Vrederechters en het College van Procureurs-Generaal serieuze twijfels over de doeltreffendheid en het nut van de wet. Tevergeefs.
 
Een onnodige en zinloze wet 
 
Er bestonden reeds doeltreffende burgerrechtelijke procedures om het eigendomsrecht te laten gelden en om een eventuele uithuiszetting bij een betwiste bezetting te bekomen. 
 
Vanuit juridisch standpunt doet deze wet dan ook heel veel vragen rijzen. Naast strafvervolging, die gaat tot een boete van 1800€ en 1 jaar celstraf2 , is het de eerste keer dat een procureur een uithuiszetting kan bevelen zonder voorafgaand vonnis. De verkorting van de termijnen verhindert concreet elke poging tot verzoening. Deze verandering betekent een criminalisering van oplossingen voor een wooncrisis en is een schending van fundamentele rechten zoals het recht op wonen, het recht op een eerlijk proces, … 
 
Twee maten, twee gewichten 
 
Het is stuitend dat een repressieve regelgeving om het kraken aan banden te leggen wordt ingevoerd maar terzelfdertijd de vele leegstand onbestraft blijft. Ondertussen ondervindt een steeds groter wordende groep mensen moeilijkheden om zich te huisvesten via het klassieke circuit. Een woning laten leeg staan is een overtreding en kan juridisch worden aangevochten. Dit gebeurt vandaag nog veel te weinig, wat de vrije loop geeft aan vastgoedspeculatie op grote schaal.
 
Kraken is een praktijk die tegemoet komt aan een fundamentele nood bij gebrek aan een andere oplossing, om financiële of sociale redenen en in een context waarin het moeilijk is een waardige woning aan een redelijke prijs te vinden. Er zijn miljoenen vierkante meters leegstaande woningen in België. We begrijpen dan ook niet dat mensen die hun recht op wonen laten gelden door te wonen in verwaarloosde panden, hier hardnekkig van weerhouden worden.
 
Doorheen de geschiedenis heeft kraken steeds een functie van proeftuin gehad op maatschappelijk, politiek en cultureel vlak. Het heeft haar capaciteiten bewezen als motor van weerstand, als versterker van het sociale weefsel en verrijker van het buurtleven.
 
Beroep tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof 
 
Omwille van al deze redenen heeft een platform van 30 organisaties en individuen beslist om een beroep tot nietigverklaring in te dienen bij het Grondwettelijk Hof, met als bedoeling deze wet te laten intrekken. In het licht van de huisvestingscrisis en andere socio-economische crisissen, is kraken een politiek en sociaal instrument dat de effecten van deze crisissen kan indijken of bestrijden. 
 
Met de nietigverklaring van deze wet hopen we deze repressieve maatregelen terug te kunnen dringen en een halt toe te roepen aan de criminalisering van kraken en krakers. 
 
Deze ondertekenaars ondersteunen de indiening van het beroep : Association de Défense des Allocataires sociaux (ADAS) Art Madillo asbl Au Quai asbl Belgian Anti-Poverty Network - BAPN Barricade asbl Bij Ons/Chez Nous asbl Brussels Platform Armoede vzw Collectif Halé! Habiter léger Communa asbl Droit Au Logement Liège (DAL Liège) Fédération Bruxelloise de l’Union pour le Logement (Fébul) Front Commun SDF asbl Habiter Bruxelles asbl JES vzw La Clef asbl Liga voor Mensenrechten vzw La Ligue Droits de l’Homme asbl Lire et Ecrire Brabant Wallon La Maison à Bruxelles asbl Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) Netwerk tegen Armoede Présence et Action Culturelle – Brabant wallon (PAC BW) Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH) Réseau Brabançon pour le Droit au Logment (RBDL) Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat (RWDH) Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) Sector Samenlevingsopbouw Solidarités nouvelles asbl Toestand vzw Tout Autre Chose Vie Féminine Brabant Wallon Vlaams Huurders Platform vzw Woningen 123 Logement asbl En ongeveer vijftien individuen die rechtstreeks getroffen zijn door de wet en die als verzoeker mee het beroep indienen.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Download onze video hier: https://youtu.be/UFKinIgiaG8
Lees meer over "Grondwettelijk beroep tegen een zinloze anti-kraakwet"
Kinderblik op wonen

Kinderblik op wonen

13/03/2018
Buurtwerk 't Lampeke en De Ruimtevaart, onze twee Leuvense verenigingen waar armen het woord nemen, werkten mee aan een korte video waarin kinderen de problemen rond huisvesting heel tastbaar maken. Ze vertellen onverbloemd wat het betekent om in een huis van slechte kwaliteit te leven. Het sociaal isolement, de gezondheidsrisico's, de weerslag op het mentale welzijn, het wordt allemaal pijnlijk tastbaar gemaakt. Verhelderend en ontnuchterend en vooral een niet te negeren oproep om te investeren in kwaliteitsvolle woningen, op de private én sociale huurmarkt.

Bekijk de video hier.
Lees meer over "Kinderblik op wonen"
Praktijktesten blijven beste manier om discriminatie tegen te gaan

Praktijktesten blijven beste manier om discriminatie tegen te gaan

1/02/2018
Minister Homans wil de lokale besturen een grotere rol geven in de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt. Gemeentelijke woondiensten of woonwinkels zouden kunnen fungeren als eerste lijn om klacht in te dienen tegen discriminatie. Dat kan een stap vooruit zijn, maar het is ruim onvoldoende om discriminerende praktijken echt terug te dringen. Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat minister Homans halsstarrig blijft weigeren om praktijktesten in te voeren. In Gent is nochtans aangetoond dat die werken. Ook wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt Wonen, nota bene op vraag van de minister, wijst uit dat praktijktesten nodig zijn als men discriminatie echt wil terugdringen.

In Gent is in een jaar tijd de discriminatie van mensen met een beperking gezakt van 21% naar 15%. Voor mensen met een migratieachtergrond was de daling nog een stuk scherper, van 26% naar 14%. Het Netwerk tegen Armoede blijft wel benadrukken dat ook discriminatie op basis van inkomensstatuut een groot probleem blijft, waar te weinig tegen opgetreden wordt. Daarom is het nodig om praktijktesten ook uit te breiden naar die groep, zeker nu blijkt dat ze effectief resultaten boeken op het terrein.
Lees meer over "Praktijktesten blijven beste manier om discriminatie tegen te gaan"
Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen

Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen

22/01/2018
De vele hoera-berichten over de arbeidsmarkt, het stijgend aantal vacatures en de dalende werkloosheid verdient een stevige nuance. De realiteit is dat veel van die jobs of ontoegankelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen, of leiden tot een toename van het aantal werkende armen. Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen, en zeker geen precaire jobs.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede in Knack.
Lees meer over "Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen"
Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten

Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten

5/01/2018
Voor de lokale besturen ligt er veel werk op de plank om wonen en gezondheidszorg betaalbaar te maken voor mensen in armoede. Dat blijkt uit de eindejaarsbevraging van het Netwerk tegen Armoede bij zijn 60 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel.
 
Jaarlijks peilen we naar de evolutie van het aantal hulpvragen. Na jaarlijkse (sterke) stijgingen in 2014, 2015 en 2016 bleef het aantal hulpvragen in 2017 stabiel. Een kleine helft van de verenigingen stelde een stagnering vast. Iets meer dan de helft zag de hulpvragen nog verder stijgen, zij het licht, en bij enkele verenigingen was er een lichte daling te zien. De stijging van de voorbije jaren was enerzijds gelinkt aan de stijgende armoedecijfers, anderzijds ook aan een betere naambekendheid van het Netwerk en zijn verenigingen.
 
We stellen wel een verschuiving vast in het profiel van de mensen die bij onze verenigingen komen aankloppen. Een aantal groepen komen jaar na jaar meer hulp zoeken: erkende vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, en vooral alleenstaanden (met en zonder kinderen) en mensen met psychische problemen. Die laatste twee groepen stijgen in meer dan de helft van onze verenigingen. In kleinere centrumsteden zien we ook een toename van het aantal (jonge) dak- en thuislozen. Vaak geven deze mensen aan dat ze nergens anders terecht kunnen. Het wijst op toenemende drempels voor kwetsbare groepen om hulp te zoeken en te vinden. Verenigingen waar armen het woord nemen zijn voor hen de enige plekken waar ze nog zonder voorwaarden terecht kunnen.
 
Het Netwerk tegen Armoede peilt ook elk jaar naar de problemen die mensen in armoede aankaarten. Inkomen, huisvesting en medische kosten springen daar torenhoog bovenuit. In nagenoeg al onze verenigingen zijn dat de grootste uitdagingen voor mensen in armoede. Niet toevallig waren dat de voorbije jaren ook onze centrale thema’s op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede. Mensen in armoede krijgen het steeds moeilijker om met een inkomen onder de armoedegrens basisbehoeften zoals huisvesting en zorg te financieren.
 
We vroegen aan onze verenigingen ook waar zij willen dat hun lokaal bestuur meer in investeert. Ook daar komen huisvesting en medische kosten duidelijk als prioriteiten naar boven. Rond huisvesting vragen zijn dat lokale besturen werk maken van sterkere sociale verhuurkantoren, ruimte voor sociale woningbouw en tussenkomsten in de huur voor kwetsbare huurders. Zij vragen dat het lokaal bestuur actie onderneemt bij immokantoren tegen discriminatie op de huurmarkt.
 
Rond medische kosten moeten gemeenten blijven of net meer investeren in wijkgezondheidscentra en in tussenkomsten in medische kosten. Voor mensen zonder wettig verblijf blijft de toegang tot dringende medische hulp een groot probleem.
 
Gevraagd naar succesvolle lokale recepten wordt opnieuw verwezen naar wijkgezondheidscentra. Zij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen doktersbezoek minder uitstellen. Ook de Uitpas wordt zeer positief geëvalueerd in de gemeenten waar hij al ingevoerd is. Met de Uitpas kunnen alle inwoners van een gemeente tickets kopen voor culturele evenementen, maar vaak ook lidgeld voor sportclubs, jeugdwerk en ander vrijetijdsaanbod. Aan de Uitpas is een puntensysteem gekoppeld, waarmee je extra aanbod en kortingen krijgt. Voor mensen met een laag inkomen geldt een specifieke korting (80 %), geïntegreerd in de Uitpas, waardoor stigmatisering vermeden wordt.
 
Het Netwerk tegen Armoede zal hierover in het voorjaar van 2018 de mensen in onze verenigingen verder bevragen.

Lees het artikel op vrtnws.be
Lees meer over "Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten"
Wonen in de wachtrij

Wonen in de wachtrij

12/12/2017
Het Crisisplatform Wonen (met onder meer Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Huurdersplatform, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caw's en Samenlevingsopbouw) voerde vandaag actie tegen de toenemende wachtrijen in de sociale huisvesting en de noodsituatie van veel kwetsbare huurders op de private markt.

De wooncrisis in Vlaanderen neemt nog elk jaar toe. Steeds meer mensen komen in een precaire huisvestingssituatie terecht. Met maar liefst 120.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning hoeft dat niet te verbazen. Dat zijn 120.000 mensen die zonder veel financiële middelen op zoek moeten naar een woning op een zeer krappe huurmarkt. Gevolg? Ze betalen soms torenhoge huurprijzen voor woningen van slechte kwaliteit, met hoge energiestookkosten als gevolg van gebrekkige isolatie.

Er werd de voorbije jaren meer geïnvesteerd in sociale woningen en huursubsidies voor wie op de private markt is aangewezen, maar nog altijd veel te weinig. Het rapport van het Crisisplatform wijst uit dat maar liefst 84 % van de Vlaamse woonsubsidies naar eigenaars en kopers gaat, vooral via de Woonbonus. Die kopers hebben daar niets aan, want de Woonbonus zorgt er vooral voor dat prijzen verder opgedreven worden. Wie huurt, blijft achter met een veel te beperkt budget.

Daarom pleiten de organisaties in het platform voor een heroriëntering van die Woobonus richting sociale en private huurmarkt, met meer investeringen in sociale woningen, versterking van de sociale verhuurkantoren én meer huursubsidies voor wie op de wachtlijst staat.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Wonen in de wachtrij"
Geld besparen door van energieleverancier te veranderen

Geld besparen door van energieleverancier te veranderen

6/12/2017
Veel mensen in armoede hebben nog niet de weg gevonden naar de voor hen goedkoopste energieleverancier. Dat geldt niet voor wie een sociaal tarief heeft, maar een grote groep gezinnen met een laag inkomen grijpt nog steeds naast dat recht en moet dus op de privé-markt op zoek naar de goedkoopste leverancier. Geen gemakkelijke oefening, want de tarieven van de leveranciers zijn niet altijd even transparant. Daarom heeft Vreg, de Vlaamse energieregulator, een handige, overzichtelijke folder gemaakt, in samenwerking met Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, het Vlaams Energieagentschap, VVSG en Steunpunt Armoedebestrijding. Daarin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je van leverancier voor gas en elektriciteit kunt veranderen, online of met telefonische ondersteuning door de Vreg zelf. Dat kan een besparing opleveren van enkele honderden euro per jaar.

Netwerk tegen Armoede vindt het positief dat kwetsbare gezinnen hierover op een heldere manier geïnformeerd worden. Dit kan een stuk van het antwoord zijn op het nog steeds wijd verspreide probleem van energiearmoede. Wij hopen dat Ocmw's en andere lokale hulpverleners deze campagne aangrijpen om samen met hun cliënten de stap te zetten naar een goedkopere leverancier voor gas en elektriciteit.

Daarnaast blijft Netwerk tegen Armoede ijveren voor betaalbare energietarieven en investeringen in de kwaliteit van de sociale en private huurmarkt. Heel wat kwetsbare huurders wonen in slecht geïsoleerde woningen, waardoor hun energiefactuur de hoogte in schiet. Dat blijven broodnodige stappen om energiearmoede echt te kunnen terugdringen.

Download hier de folder.
Lees meer over "Geld besparen door van energieleverancier te veranderen"
Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding

Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding

6/12/2017
In 2018 zal het lokale beleid centraal staan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk gaat daarbij ook veel aandacht uit naar lokaal sociaal beleid, want dat gemeentes en Ocmw's hebben belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. Het Netwerk tegen Armoede is dan ook zeer tevreden dat het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Oases (Universiteit Antwerpen) daarop focust. Wij schreven ook zelf een hoofdstuk met recepten voor een lokaal sociaal beleid dat armoede kan terugdringen.

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. We zien dat lokaal beleid soms sterk focust op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Dergelijke projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, ... Nochtans kan het lokaal beleid veel betekenen om die rechten te realiseren.

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Een maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn: rond huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, ... Verder kunnen lokale besturen op heel veel domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling ingang doen vinden in eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk maken, investeren in sociale economie en wijk-werken, correcte toekenning van het leefloon, ...

Wij hopen en zijn ervan overtuigd dat het Jaarboek een waardevolle inspiratiebron kan zijn voor lokale besturen om werk te maken van structureel sociaal beleid. De recepten zijn er alvast.

U kunt hier het Jaarboek downloaden. Het hoofdstuk van het Netwerk tegen Armoede is te lezen op blz. 187-203.
Lees meer over "Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding"
Tientallen gezinnen met kinderen slapen op straat in Brussel

Tientallen gezinnen met kinderen slapen op straat in Brussel

20/11/2017
Op de Internationale dag van de Rechten van het Kind, slapen in Brussel tientallen gezinnen met kinderen op straat. De winteropvang voor daklozen opende vorige week woensdag 15 november de deuren, maar voorziet tot heden geen plaatsen voor gezinnen met kinderen. Het Platform Kinderen op de vlucht eist dat de bevoegde overheden hun verantwoordelijkheden opnemen en samenwerken voor een kwalitatieve winteropvang, opdat geen enkel kind op straat hoeft te slapen.

20 november is de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Op deze symbolische dag, die staat voor het opkomen voor kinderen, slapen er in de Brusselse straten tientallen kinderen buiten, terwijl de temperaturen geleidelijk naar winterse minima dalen. Afgelopen woensdag 15 november startte dan ook de jaarlijkse winteropvang voor daklozen in Brussel. In het kader van die winteropvang opende de Samusocial 300 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en mannen (in een gebouw in de Poincarélaan), gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Voor gezinnen met kinderen werden er geen extra plaatsen voorzien. Vanaf dit jaar heeft de federale overheid ook het Rode Kruis gemandateerd om winteropvang te organiseren, in een consortium met het CAW Brussel en Dokters van de Wereld.

Tot vandaag is er echter geen duidelijke informatie over wanneer en waar deze opvang open zal gaan, en of gezinnen met kinderen daar terecht zullen kunnen. In dit laatste geval, is er ook nog niet bepaald of gezinnen er overdag kunnen blijven, of elke morgen moeten vertrekken en zich ’s avonds opnieuw moeten melden om te zien of er een plaatsje voor de nacht is.
Bijgevolg worden er elke avond meer dan tien gezinnen met kinderen geweigerd bij de Samusocial. In Brussel slapen momenteel dus verschillende gezinnen op straat!

Het is onaanvaardbaar dat er de dag van vandaag kinderen buiten moeten slapen, in de winterkou. Op de Internationale dag van de Rechten van het Kind, roept het Platform Kinderen op de vlucht de bevoegde overheden dus op om hun verantwoordelijkheden op te nemen en samen te werken voor een kwalitatieve winteropvang, opdat geen enkel kind op straat hoeft te slapen. Er moet, zonder verder uitstel, een winteropvang voor gezinnen geopend worden.
Lees meer over "Tientallen gezinnen met kinderen slapen op straat in Brussel"
De grote vraag blijft: Wat na Project Axel?

De grote vraag blijft: Wat na Project Axel?

27/10/2017
Ervaringsdeskundige Swa Schyvens keek met veel belangstelling naar Project Axel, het gloednieuwe Vier-programma waarin Exel Daeseleire aan vijf daklozen 10.000 euro (zonder voorwaarden) en intensieve begeleiding biedt. De daklozen kunnen het geld besteden zoals ze willen en de begeleiding inschakelen volgens hun eigen behoeften. Een interessant experiment, omdat het bewust allerlei drempels richting hulpverlening wil wegwerken, maar welke impact heeft zo'n programma op het leven van de mensen, en wat als Axel en zijn cameraploeg straks vertrokken zijn? Swa blijft alvast kijken, al was het maar om van zijn dubbel gevoel af te raken.

Lees het opiniestuk in Knack.
Lees meer over "De grote vraag blijft: Wat na Project Axel?"
Anti-kraakwet straft de meest kwetsbaren

Anti-kraakwet straft de meest kwetsbaren

5/10/2017
De nieuwe anti-kraakwet, die vandaag goedgekeurd werd in De Kamer, heeft niet alleen weinig zin, hij treft ook mensen die al in een zeer precaire situatie zitten. Die boodschap bracht Chez Nous, de Brusselse daklozenvereniging binnen het Brussels Platform Armoede en het Netwerk tegen Armoede. Beide netwerken steunen het protest. Wat de anti-kraakwet wil bestraffen, kan nu ook al via het bestaande strafrecht. De nieuwe wet bestraft het kraken van bewoonde panden. Niemand die dat in twijfel trekt, maar daarvoor bestaan al juridische instrumenten. Probleem is dat de wet ook het kraken van onbewoonde panden strafbaar maakt. Voor de meest kwetsbaren is dat vaak de laatste kans om niet op straat te belanden. Bovendien kan het kraken van leegstaande woningen net voor een positieve dynamiek zorgen doordat ze onderhouden worden en er vaak ook sociale activiteiten in georganiseerd worden. Netwerk tegen Armoede en Brussels Platform Armoede pleiten voor het bestraffen van leegstand eerder dan van het kraken van leegstaande woningen.

Lees het artikel op Bruzz.
Lees meer over "Anti-kraakwet straft de meest kwetsbaren"
Anti-discriminatiewet helpt amper tegen discriminatie

Anti-discriminatiewet helpt amper tegen discriminatie

4/10/2017
De anti-discriminatiewet blies dit jaar tien kaarsjes uit. Maar geen reden tot juichen. Vandaag ligt na tien jaar eindelijk het evaluatieverslag in het parlement. çavaria, Minderhedenforum, GRIP, Vrouwenraad vzw, Netwerk tegen Armoede en Praktijktesten Nu rekenen op de politieke wil voor de noodzakelijke bijsturingen. Nu de evaluatie op tafel ligt, moeten ook de belangenbehartigers van de slachtoffers van discriminatie mee aan tafel kunnen schuiven en eindelijk gehoord worden.

Slachtoffers niet gehoord

De evaluatie gebeurde door een commissie van experts, bestaande uit magistraten, advocaten en andere actoren met een specifieke kennis en ervaring in de strijd tegen discriminatie. Maar in tegenstelling tot de sociale partners werden de belangenbehartigers van kansengroepen tot nu toe niet gehoord. Nochtans hangt het huidige non-discriminatiebeleid nog steeds volledig af van slachtoffers die de moed en energie vinden om een melding te doen. Maar vreemd genoeg kwam de ervaring van de slachtoffers van discriminatie in het evaluatieproces nooit aan bod. En het zijn nét zij die jarenlang vastlopen op de gebrekkige toepasbaarheid en doeltreffendheid van de wet.

En hoe effectief is onze wet?

Tien jaar anti-discriminatiewetten leverde slechts 197 dossiers op die tot in de rechtbank geraakten. Dat is minder dan 1% van alle meldingen bij Unia in die periode. En het aantal veroordelingen ligt nog veel lager. Bovendien zijn ook de officiële meldingen maar het topje van de ijsberg. 37% van alle slachtoffers kent zijn rechten niet. Wie ze wel kent, doet vaak geen melding.  Omdat ze ervan overtuigd zijn dat er toch niets van in huis komt. En geef hen eens ongelijk.  

Discriminatie blijft moeilijk te bewijzen

Naar de rechtbank stappen is een kostelijke en risicovolle gok, omdat discriminatie erg moeilijk valt te bewijzen. Hoe maak je hard dat je nooit wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek omwille van je niet-Europees klinkende achternaam of leeftijd? Dat je niet wordt aangeworven omdat je zwanger bent? Hoe toon je aan dat je niet wordt bediend op een terrasje omwille van je hoofddoek?   Dat je de woning niet mag huren omdat ze een alleenstaande moeder of iemand met een leefloon niet zien zitten? Hoe staaf je dat je geen schuldsaldo- of reisverzekering krijgt omwille van je gezondheidstoestand? Of dat je geen krediet krijgt voor de opstart van je onderneming omwille van je fysieke beperking? Hoe laat je zien dat de sportclub niet volzet is maar geen transgenders wil onder haar leden? De ware reden waarom de gediscrimineerde een job, woning of dienst wordt geweigerd, blijft in de regel onuitgesproken en komt het slachtoffer zelden ter ore. Discriminatie blijft zo de dagelijkse realiteit waar velen dag in dag uit in leven.

Inspecties moeten praktijktesten kunnen handhaven

De wet blijft dode letter, daders gaan vrijuit en de slachtoffers blijven in de kou staan. Verkeersveiligheid verbeter je niet als je enkel in actie schiet bij oproepen van slachtoffers of getuigen van ongevallen. Om gedragswijzigingen af te dwingen in het verkeer waren alcoholcampagnes en flitspalen nodig. En afschrikwekkende sancties voor wie zich niet aan de regels houdt. Tegen discriminatie komt men nog steeds pas in actie nadat er slachtoffers vallen die de moed en energie kunnen opbrengen om klacht in te dienen. Met een reactief beleid alleen dwing je geen nultolerantie af. In een democratische rechtstaat moet de overheid proactief controleren of haar wetten worden nageleefd. Vandaag zijn veel inspectiediensten zelfs niet bevoegd om discriminatie te handhaven. Zijn ze het wel, dan ontberen ze de nodige onderzoeksinstrumenten om preventief te controleren of de antidiscriminatiewetten worden nageleefd. Alle inspectiediensten moeten daarom de bevoegdheid krijgen om ambtshalve via proactieve praktijktesten en mystery shopping discriminatie vast te stellen en te bestrijden.

Kafkaiaanse taferelen

De wet van 2007 heeft discriminatie grotendeels gedepenaliseerd.  Maar niet alles. Voor raciale en gendercriteria, kreeg je in arbeidszaken of bij goederen en diensten de keuze tussen een straf- dan wel burgerrechtelijke aanpak. Voor alle andere criteria heb je enkel die laatste. De burgerrechtelijke piste zou een snellere rechtstoegang en effectievere veroordelingen mogelijk maken. De evaluatie leert dat dit een loze belofte was. Bovendien lopen vandaag veel slachtoffers verloren in de kafkaiaans versplinterde aanpak.  Voor genderklachten kan je terecht bij het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Voor alle andere criteria bij Unia, behalve voor taal - daar is geen instelling voor aangeduid.  Bij raciale criteria worden haatmisdrijven correctioneel behandeld, voor andere discriminatiegronden moet een assisenjury worden samengesteld (maar dat gebeurt nooit).

Meervoudige identiteit, meervoudige discriminaties

Helaas zijn mensen zelden in één hokje te vangen. Racisten kunnen tegelijk ook aanzetten tot islamofoob en homofoob geweld. Vrouwelijke slachtoffers van discriminatie kunnen van Turkse of Syrische origine zijn,  een hoofddoek dragen, anderstalig zijn of weleens zwanger… Al naargelang waar je aanklopt, helpen ze je verder voor het ene dan wel het andere criterium maar nooit voor de totaliteit. En bovendien met een verschillend gevolg: burgerrechtelijk dan wel strafrechtelijk. Ook de dader kan op die manier minstens gedeeltelijk aan een deel van zijn verantwoording en straf ontsnappen. En de straffen zijn al zo ondermaats.
Identiteiten zijn meervoudig. Discriminaties helaas ook. Maar de wet heeft daar geen oren naar. Een vereenvoudiging dringt zich op. Alle slachtoffers moeten terecht kunnen bij één laagdrempelige maar interfederale instantie.  Alle discriminatieslachtoffers, maakt niet uit op basis van welke criteria, moeten opnieuw de keuze krijgen tussen een strafrechtelijke en een burgerrechtelijke aanpak en dat in alle domeinen. Alle haatmisdrijven moeten correctioneel kunnen worden aangepakt, maakt niet uit tot welke beschermde groep(en) de haat zich richt. En op alle discriminaties moeten gepaste sancties volgen. Ook op de meervoudige. 

We rekenen op politieke moed

Nu de evaluatie op tafel ligt, moeten ook de belangenbehartigers van de slachtoffers van discriminatie mee aan tafel kunnen schuiven en eindelijk gehoord worden. We rekenen op de politieke moed om eindelijk de noodzakelijke bijsturingen te doen zodat de wet uitvoerbaar en afdwingbaar wordt. En eindelijk de langverwachte positieve impact krijgt op de levens van vele inwoners van dit land, onze achterban, die vandaag getekend worden door de dagdagelijkse discriminaties.

Ondertekenaars
- çavaria: Yves Aerts
- Minderhedenforum: Landry Mawungu
- Netwerk tegen Armoede: Frederic Vanhauwaert
- GRIP: Patrick Vandelanotte
- Vrouwenraad: Magda De Meyer
- Praktijktesten Nu
Lees meer over "Anti-discriminatiewet helpt amper tegen discriminatie"
10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

22/09/2017
De armoedecijfers zijn in 10 jaar tijd nauwelijks gedaald. Op sommige domeinen is de situatie voor mensen in armoede zelfs nog slechter geworden. Dat is de trieste balans van 10 Armoedebarometers door Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van sociale organisaties waartoe ook het Netwerk tegen Armoede behoort. Het wordt tijd dat de oplossingen die die organisaties aanreiken ernstig genomen worden en dat de Vlaamse en federale regering daarmee aan de slag gaan.

Er zijn amper 30.000 Vlamingen minder in armoede na 10 jaar (falend) armoedebeleid. Het Decenniumdoel was een halvering, of 346.000 minder mensen in armoede. De kinderarmoede is zelfs fel gestegen tussen 2008 en 2015, van 7 naar 12 %.Het beleid heeft met andere woorden grandioos gefaald, zowel langs links als langs rechts.

Lees meer.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Knack.


Lees meer over "10 jaar armoedebeleid heeft gefaald"
Hoog tijd voor extra maatregelen om woonmarkt toegankelijker en beter betaalbaar te maken

Hoog tijd voor extra maatregelen om woonmarkt toegankelijker en beter betaalbaar te maken

21/09/2017
Op 15 september gaf de Vlaamse Woonraad haar advies over het voorontwerp van het Vlaamse Huurdecreet aan Minister Homans, bevoegd voor Wonen[1]. Het Netwerk tegen Armoede uitte bij de aankondiging van het nieuwe huurdecreet al zijn bezwaren en  kan zich nu  in verschillende van de adviezen van de Woonraad terugvinden.  Het Netwerk roept, net zoals de Woonraad, op om dringend werk te maken van extra maatregelen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid op de private huurmarkt te verbeteren.

Huurwaarborg

De Vlaamse Woonraad wijst er in haar advies op dat de verhoging van de huurwaarborg naar drie maanden weliswaar zorgt voor een verhoogde zekerheid voor de verhuurder, maar tegelijkertijd een verhoogde financiële drempel voor de huurder vormt. Eerder sprak het Netwerk tegen Armoede zich al uit tegen de verhoging van de huurwaarborg naar drie maanden. Hoewel die verhoging gepaard zal gaan met de uitwerking van een huurwaarborglening, is er nog grote onzekerheid over hoe die waarborglening eruit zou zien.

Wij pleiten alleszins voor een centraal huurwaarborgfonds.  Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en achterstallen voorgeschoten worden. Doordat de verhuurder niet zou kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg gefinancierd heeft, verkleint het ook de kans op discriminatie.  Het Netwerk tegen Armoede is  vragende partij om bij de uitwerking van de waarborglening betrokken te zijn, samen met armoedeorganisaties en huurdersbonden.

Uithuiszettingen

Uithuiszettingen tasten het recht op wonen rechtstreeks aan. Naast het feit dat een huurder zich niet langer kan verzetten tegen het verwittigen van het OCMW wanneer een procedure is ingeleid bij de vrederechter, werd in het decreet  verder niets uitgewerkt om de problematiek van uithuiszettingen aan te pakken.  Net zoals de Raad roepen wij op om dringend werk te maken van maatregelen om uithuiszettingen te voorkomen[2].

Daaraan gerelateerd pleit het Netwerk tegen Armoede voor een verzekering gewaarborgd wonen, naar analogie met de verzekering voor eigenaars-bewoners.  Zo een verzekering kan huurachterstallen opvangen en in een aantal gevallen uithuiszettingen voorkomen.  Onderzoek naar een verzekering gewaarborgd wonen is in de conceptnota private huur opgenomen maar niet in het voorontwerp van decreet.

Dringend tijd voor flankerende maatregelen

Het Netwerk tegen Armoede roept, net zoals de Vlaamse Woonraad, op om ook van andere flankerende maatregelen, opgenomen in de conceptnota private huur, dringend werk te maken. Zo is er nog veel onzekerheid over de huurprijs in het kader van geconventioneerd huren en over de evaluatie van de huursubsidiesystemen. Wij geloven in ieder geval dat financiële ondersteuning van kwetsbare huurders de werking van de private huurmarkt zal verbeteren. De nood aan een beter uitgebouwd huursubsidiesysteem is groot. Wij hopen op meer subsidies voor meer huurders.

Daarnaast vraagt de Raad ook om de ‘activering van reeds geruime tijd aangekondigde beleidsinitiatieven’ rond de aanpak van discriminatie. De toegang tot de private huurmarkt wordt immers niet enkel bemoeilijkt door financiële redenen, ook door discriminatie ervaren verschillende groepen een beperkte toegang tot de huurmarkt.  Wij gaven hier reeds input over tijdens de Evaluatie van het Woninghuurrecht van het Steunpunt Wonen.  Het probleem van discriminatie op basis van verschillende criteria is erg groot en de klachtenprocedures zijn bovendien een maat voor niets. Een meer doortastend beleid is dan ook dringend nodig.

Meer weten?
Over de huurwaarborg: http://netwerktegenarmoede.be/standpunten/wonen-water-en-energie/hogere-huurwaarborg-zal-vooral-tot-meer-betalingsproblemen-leiden
Samen met onze verenigingen en mensen in armoede gaven wij in december 2016 al input over de conceptnota private huur.
Lees hier de voorbereiding : http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/161208_voorbereidingVPAO-.pdf
En het verslag: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/20161208-vpao-wonen-verslag.pdf
Evaluatie huurpremie: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/150225_huurpremie.pdf
Dossier uithuiszettingen (2011): http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/110720-Dossier-uithuiszetting-van-huurders-Vlaams-Netwerk.pdf


[1] https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/2017_09_05_advies_voorontwerp_vlaams_huurdecreet.pdf
[2] Reeds in 2011 schreven wij een uitgebreide nota over de problematiek van uithuiszettingen: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/110720-Dossier-uithuiszetting-van-huurders-Vlaams-Netwerk.pdf

Lees meer over "Hoog tijd voor extra maatregelen om woonmarkt toegankelijker en beter betaalbaar te maken"
Minister Peeters wil gesprek met Netwerk tegen Armoede over deur-aan-deur-verkoop

Minister Peeters wil gesprek met Netwerk tegen Armoede over deur-aan-deur-verkoop

5/09/2017
Minister van Comsumentenzaken Kris Peeters wil een gesprek met het Netwerk tegen Armoede over bedenkelijke praktijken die opdoken bij deur-aan-deur-verkoop van energiecontracten door Luminus in Oostende. Het Netwerk tegen Armoede gaat heel graag op die uitnodiging in.

Luminus schendt zelfs zijn eigen gedragscode. Onze vereniging Samen Divers in Oostende kreeg al verschillende klachten binnen. Nadat de vereniging deze praktijken bij Luminus aankaartte, werden de contracten geannuleerd. Eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met een migratieachtergrond die, zonder het te beseffen, een contract ondertekenen dat ze niet willen. Helaas blijft het niet beperkt tot Luminus en Oostende. Andere energieleveranciers hanteren gelijkaardige verkoopstechnieken.

Mensen worden aangesproken op straat of bijvoorbeeld ook in de Mediamarkt in Oostende met de mededeling dat het enkel om informatie gaat, maar uiteindelijk tekenen ze toch een contract. Mensen die heel tevreden waren bij hun eigen leverancier en helemaal geen plannen hadden om van leverancier te veranderen, werden zo met een nieuw contract opgezadeld. 

Mensen worden ook thuis lastig gevallen met de belofte van 2 maanden gratis energie, maar zonder verdere informatie over de gevolgen van wat ze ondertekenen.  De verkoper laat nooit contactgegevens achter voor verdere vragen of informatie. Nochtans staat dit in de gedragscode dat dit uitdrukkelijk vereist wordt. 

In een geval gaat het over een contract voor een zelfstandige zaak. Daarvoor moest Samen Divers zich tot de Vlaamse Ombudsdienst Energie wenden. Luminus kon dit contract naar eigen zeggen niet annuleren omdat het verbonden was aan een btw-nummer.

Bedenkelijke praktijken die andermaal bevestigen dat een gedragscode onvoldoende bescherming biedt tegen wanpraktijken bij deur-aan-deur-verkoop. De enige effectieve oplossing is een formeel verbod op verkoop aan huis. Minister van Consumentenzaken Peeters gaf inmiddels al aan dat hij met het Netwerk tegen Armoede hierover in gesprek wil gaan, om te kijken hoe deze praktijken strenger kunnen aangepakt worden.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in Gazet van Antwerpen.

Lees het artikel in Metro.

Lees het vervolgartikel in De Morgen.
Lees meer over "Minister Peeters wil gesprek met Netwerk tegen Armoede over deur-aan-deur-verkoop"
Vier-programma over daklozen brengt nieuwe kijk op hulpverlening

Vier-programma over daklozen brengt nieuwe kijk op hulpverlening

17/08/2017
Geef daklozen een budget van 10.000 euro en een pak begeleiding en vertrouwen. Wat zou de impact daarvan zijn? Dat wil televisiezender Vier nagaan in het nieuwe programma 'Project Axel', dat dit najaar op de buis komt. Een interessant experiment, vindt het Netwerk tegen Armoede, omdat het de logica van hulpverlening omdraait.

Mensen in armoede moeten vandaag aan allerlei voorwaarden voldoen voor ze nog maar aan een hulptraject kunnen beginnen. Dat geldt ook en vooral voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Hier krijgen ze budget, begeleiding en vertrouwen. Buitenlandse experimenten wezen al uit dat die aanpak mensen duurzamer vooruit helpt. Een gelijkaardig principe geldt ook bij de Housing First-projecten, die ook in ons land met mondjesmaat opgestapt worden. Geef daklozen eerst een woning en help hen dan ook aan hun andere problemen te werken. Nu gebeurt het nog heel vaak omgekeerd, waardoor mensen al bij voorbaat afhaken en gewoon op straat blijven leven.

Toch blijft het de vraag of een televisieprogramma de beste manier is om dit op de agenda te zetten. Hoe zullen mensen in beeld gebracht worden. Wat met de impact op hun privé-leven? Op familie of vrienden? We houden dus een slag om de arm, maar zijn wel zeer benieuwd naar de uitkomst van dit vernieuwende experiment.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Vier-programma over daklozen brengt nieuwe kijk op hulpverlening"
Hogere huurwaarborg zal vooral tot meer betalingsproblemen leiden

Hogere huurwaarborg zal vooral tot meer betalingsproblemen leiden

15/07/2017
Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de Vlaamse regering beslist heeft om in het huurdecreet de huurwaarborg op de private markt te verhogen van 2 tot 3 maand. Concreet betekent dit dat mensen voor een huurwoning van €500 per maand €2.000 (3 maand huurwaarborg + 1ste maand huur) moeten ophoesten om nog maar een woning te kunnen beginnen huren. Dat is totaal onhaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Over de waarborglening die dat probleem zou moeten ondervangen, is nog niets bekend. Goed dat de hogere huurwaarborg pas van kracht wordt als ook de waarborglening rond is, maar het Netwerk tegen Armoede maakt zich toch grote zorgen.
 
De (renteloze) waarborglening moet nog van nul uitgewerkt worden. Het Netwerk tegen Armoede vraagt om dit samen met armoedeorganisaties en huurdersbonden te doen. De lening roept vooral veel vraagtekens op. Hoe groot zal de doelgroep zijn? Hoe zal men zo’n lening kunnen aanvragen? Hoeveel tijd zal de procedure in beslag nemen? Mensen kunnen geen maanden wachten op een lening om hun huurwaarborg op tafel te leggen.
 
Het Netwerk tegen Armoede deed eerder al het voorstel om een centraal huurwaarborgfonds op te richten. Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en huurachterstallen voorgeschoten worden. Doordat elke huurder zijn huurwaarborg in het fonds stort, verkleint ook de kans op discriminatie. De verhuurder zou niet kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg gefinancierd heeft.
 
“Een hogere huurwaarborg is een oud recept, waarvan al duidelijk gebleken is dat het niet werkt. Huurders zullen met nog grotere financiële problemen aan de huur van een woning beginnen, wat het risico op betalingsproblemen voor de verhuurder nog zal doen toenemen. Een hogere huurwaarborg lost dus op zich geen enkel probleem op”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert.

Lees artikel in De Morgen.
Lees meer over "Hogere huurwaarborg zal vooral tot meer betalingsproblemen leiden"
Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin

Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin

16/06/2017
De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

“Het is duidelijk dat het Vlaamse armoedebeleid stevig herbekeken moet worden,” klinkt het bij het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw na de bekendmaking van de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin. “Momenteel wordt een bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede voorbereid. Dit is een moment dat de Vlaamse Regering niet kan laten liggen wil ze haar eigen doelstellingen, met als speerpunt een halvering van de kinderarmoede tegen 2020, überhaupt nog halen.”

De meest preventieve oplossing is het verzekeren van voldoende kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare woningen voor gezinnen in armoede. “De bouw van extra sociale woningen moet versneld worden, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige noden”, zegt Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen). “Het sociaal objectief, een afgesproken aantal sociale woningen dat een gemeente moet realiseren, moet afdwingbaar worden. Zo kunnen  gemeenten die de afspraken niet naleven daarvoor bestraft worden”.

Een ander aspect dat versterking verdient is het voorzien van werkbaar werk voor mensen in armoede. “De Vlaamse Regering zet hard in op activering”, duidt Kristel De Vos (Samenlevingsopbouw). “Maar deze mensen moeten ook aan de slag kunnen. We denken daarbij vooral aan het versnellen en uitbreiden van het afgesproken groeipad voor de sociale economie.”
Op korte termijn zijn vooral maatregelen nodig die de factuur voor elektriciteit, gas en water voor mensen in armoede duurzaam verlagen, aldus Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede). Daar zien we op het terrein meer en meer problemen.” Ook in het onderwijs zijn nog kansen tot verbetering. “We blijven pleiten voor de invoering van een maximumfactuur  in het secundair onderwijs”, zegt Vanhauwaert.

Een andere preventieve oplossing is het stevig inzetten op rechtentoekenning. Naast automatische rechtentoekenning, moeten hulp- en dienstverleners op de eerste lijn veel proactiever rechten voor mensen in armoede in orde maken.
Tot slot moet de Vlaamse Regering ook durven nadenken om haar beslissing over de kinderbijslag te herbekijken. De stijgende kinderarmoede is er al meer dan 10 jaar. Het zal dan ook noodzakelijk zijn meer daling van de kinderarmoede te realiseren via het nieuwe kinderbijslagsysteem.
Lees meer over "Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin"
Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial

Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial

15/06/2017
De vele organisaties in Brussel die werken met dak- en thuislozen vragen om betrokken te worden bij de toekomstige rol die Samusocial zal spelen in de aanpak van dakloosheid. Zij vragen een geïntegreerde benadering die verder reikt dan de winteropvang. Tegelijk kijken ze met verbijstering naar de wanpraktijken binnen de politiek gestuurde vzw. Bij de verenigingen worden alle bestuursmandatan opgenomen zonder enige vergoeding. Zij leveren moeilijk werk met zeer beperkte budgetten. Ze distantiëren zich dan ook ten stelligste van hoe het er bij Samusocial aan toegaat. 

Lees artikel op Bruzz.
Lees meer over "Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial"
Discriminatie op de Brusselse huurmarkt moet stoppen

Discriminatie op de Brusselse huurmarkt moet stoppen

8/06/2017
Brussels minister van huisvesting, Céline Fremault, heeft gisteren de resultaten bekend gemaakt van een studie over discriminatie op de Brusselse huurmarkt.  Tussen december 2016 en april 2017 werden immokantoren onderworpen aan praktijktesten via telefoon en per mail.  De resultaten zijn verschrikkelijk : een op drie makelaars discrimineert.  Hun slachtoffers zijn in de eerste plaats mannen van buitenlandse origine en werklozen.  De Minister wil sensibiliseren en vormingen organiseren. De Brusselse Bond Recht op Wonen (BBROW), waar Brussels Platform Armoede en onze verenigingen Alarm-Buurthuis Bonnevie en De Buurtwinkel deel van uitmaken, vraagt strengere regels en sancties voor immokantoren én private verhuurders die discrimineren.

Lees de reactie van de BBROW.
Lees meer over "Discriminatie op de Brusselse huurmarkt moet stoppen"
Wanpraktijken bij Samusocial shockeren daklozen

Wanpraktijken bij Samusocial shockeren daklozen

7/06/2017
De rijkelijke vergoedingen die bestuurders bij Samusocial ontvingen, en andere financiële wanpraktijken, shockeren de Brusselse daklozen. Bij onze eigen vereniging Bij Ons/Chez Nous worden daklozen opgevangen met zeer beperkte middelen en nemen bestuurders hun engagement geheel vrijwillig op. Het Netwerk tegen Armoede en het Brussels Platform Armoede stellen bovendien elk jaar vast dat er in de kwaliteit van de opvang nog veel ruimte is voor verbetering. Het is dan ook ontstellend dat politici op die manier middelen aan zichzelf uitkeren, terwijl nog zoveel acute noden zijn op het terrein.

Wij zullen de capaciteit en de kwaliteit van de opvang van daklozen kritisch blijven opvolgen, in het belang en vanuit de ervaringen van de daklozen zelf. Het is hoog tijd voor meer transparantie en dialoog met organisaties die de daklozen zelf vertegenwoordigen.

Lees het artikel in De Standaard.

Bekijk de reportage in Terzake op Canvas.
Lees meer over "Wanpraktijken bij Samusocial shockeren daklozen"
Debat over huurmarkt moet verder reiken dan huurwaarborg

Debat over huurmarkt moet verder reiken dan huurwaarborg

30/05/2017
Het voorstel van minister Homans om de huurwaarborg te verhogen van 2 naar 3 maand maakt dat kwetsbare huurders nog moeilijker een betaalbare woning zullen vinden. En de problemen, zeker bij het onderste segment van de huurmarkt, zijn al bijzonder groot.  Meer dan de helft van de huurders besteedt meer dan 1/3 van zijn inkomen aan wonen. Bijna de helft van de huurwoningen vertoont grote gebreken. Voor veel huurders is betaalbaar en kwaliteitsvol huren geen optie meer. Het is op zich al heel moeilijk om een woning te vinden. Heel wat verhuurders willen niet verhuren aan mensen met een laag inkomen  en net in dat goedkopere segment stijgen de huurprijzen sterk. Dat 100.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning, legt een enorme bijkomende druk op de private huurmarkt. Het aanbod kan de vraag al lang niet meer volgen. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breder debat dan alleen over de huurwaarborg.
                          
“We hebben dringend nood aan een beleid dat oplossingen zoekt voor die slecht functionerende huurmarkt. Daarin zal de minister veel meer ambitie moeten tonen dan tot nu het geval was”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert. “Zowel toegankelijkheid als betaalbaarheid van de private huurmarkt zijn een probleem. Het verhogen van de huurwaarborg lost geen van deze problemen op.” Wat de positie van huurders wel kan versterken, is een uitbreiding van het systeem van huursubsidies of een grondige hervorming van het systeem van huurwaarborg via OCMW, zodat dit niet langer als selectiecriterium gebruikt wordt door verhuurders. Die voorstellen kaartten wij eind vorig jaar al aan, bij de lancering van de conceptnota private huur. Wij blijven hopen dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de vele kwetsbare huurders op de Vlaamse woningmarkt.   

Lees onze voorbereiding op het verticaal armoede-overleg.

Lees het verslag van het verticaal armoede-overleg.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Debat over huurmarkt moet verder reiken dan huurwaarborg"
Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer

Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer

23/05/2017
Het project Dampoort KnapT OP! is bij de tien genomineerden om de prijs van Radicale Vernieuwer binnen te halen. Het project ondersteunt noodkopers in de buurt rond station Gent-Dampoort om hun woning te renoveren en zo kwaliteitsvol te kunnen wonen. Dat gebeurt met een renovatietoelage van 30.000 euro, die bij een eventuele verkoop van de woning terugkeert naar het project. Zo kunnen nieuwe noodkopers ondersteund worden. Het project is een initiatief van onze vereniging Sivi, Samenlevingsopbouw Gent en Domus Mundi met steunt van Ocmw en Stad Gent.

Lees hier meer over het project.

Stem hier voor Dampoort KnapT OP!
Lees meer over "Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer"
Regeringsbeleid krijgt armoedecijfers niet omlaag

Regeringsbeleid krijgt armoedecijfers niet omlaag

17/05/2017
Uit de recentste EU-SILC-enquête blijkt dat de armoede in België blijft schommelen rond de 20%. 1 op 5 Belgen die in armoede leven, het is een cijfer dat onaanvaardbaar blijft. Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede met aandrang dat de federale regering doet wat ze beloofd heeft, namelijk de inkomens en uitkeringen optrekken tot de Europese armoedegrens én jobs creëren, ook voor kwetsbare groepen. Zij krijgen nog altijd heel moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt.

Maar ook op Vlaams niveau blijven er grote uitdagingen. Het bouwritme sociale woningen blijft te laag om het schrijnende tekort aan betaalbare woningen een halt toe te roepen. Nog altijd wachten 100.000 mensen op een sociale woning.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Regeringsbeleid krijgt armoedecijfers niet omlaag"
Steden moeten investeren in betaalbare huisvesting

Steden moeten investeren in betaalbare huisvesting

15/05/2017
Het tekort aan betaalbare woningen wordt steeds nijpender, ook en vooral in de centrumsteden. Armoedeorganisaties uit verschillende gemeenten tussen Aalst en Brussel schreven een woonbrief aan hun lokale besturen, met steun van het Netwerk tegen Armoede. Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen uit Aalst en Teledienst Ninove, 2 verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede, trekken mee aan de alarmbel. Kansarmen en vluchtelingen zijn de eerste slachtoffers van de wooncrisis. De organisaties pleiten onder meer voor:

- een betere toeleiding naar het woonaanbod, bijvoorbeeld via een woonloket in elke gemeente
- Nood-, transit- en doorgangswoningen in elke gemeente
- versterking en uitbreiding van de sociale verhuurkantoren
- snellere groei van het aantal sociale woningen
- afschaffing van discriminerende criteria zoals 'lokale binding'
- daadkrachtig anti-discriminatiebeleid op de huurmarkt

Lees de Woonbrief aan de lokale besturen.

Bekijk de reportage op TVOost.
Lees meer over "Steden moeten investeren in betaalbare huisvesting"
Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair

Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair

6/05/2017
Tijdens het Burgerkabinet voor Brussel, georganiseerd door minister Sven Gatz, legden de zeven verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Brussels Platform Armoede (BPA) enkele belangrijke klemtonen. Ouderbetrokkenheid op school is er een van. Op het terrein ondernemen verenigingen al heel wat actie. Denk maar aan de schoolpoortwerking van Vrienden van 't Huizeke. Daarbij leggen brugfiguren letterlijk contact met ouders aan de schoolpoort om zo het gesprek aan te gaan over mogelijke achterliggende zorgen of problemen. Minister Gatz beloofde dat hij met zijn Vlaamse en Brusselse collega's van onderwijs (Crevits en Vanhengel) ging kijken hoe dit verder kan gestimuleerd worden.

Daarnaast kwam vanuit Chez Nous de heel concrete vraag naar meer aanbod grats sanitaire voorzieningen. De minister gaat hierover verder in overleg met de verenigingen.

Lees het artikel op Bruzz.
Lees meer over "Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair"
Internet is een grondrecht

Internet is een grondrecht

3/05/2017
De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Daarom wil minister Schauvlieghe bij nieuwbouw en verbouwingen opleggen dat standaard de mogelijkheid voor internetaansluiting voorzien wordt. Dat zou internet toegankelijker moeten maken, onder andere ook voor huurders. Op zich is daar niets op tegen, maar om de digitale kloof te verkleinen is (veel) meer nodig. Kwetsbare gezinnen hebben vaak niet de middelen om een computer aan te schaffen of een internetaansluiting te betalen. Bovendien kunnen heel wat mensen, en lang niet alleen ouderen, moeilijk omgaan met allerlei digitaal aanbod, ook bijvoorbeeld vanuit school, gemeente of VDAB.

Dat leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting. Scholen die oudercontacten enkel nog online laten reserveren via tijdslots, VDAB die Werkwinkels sluit en werkzoekenden doorverwijst naar online begeleiding, of De Lijn die het goedkoopste ticket enkel nog aanbiedt via een smartphone-app. Het zijn maar enkele van vele voorbeelden die maken dat mensen hun rechten (nog) moeilijker kunnen opnemen, wegens geen computer, geen internetaansluiting of een gebrek aan digitale vaardigheden. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breed toegankelijk sociaal tarief voor internet en bijkomende investeringen in openbare computerruimtes, waar mensen onder begeleiding leren omgaan met internet en digitale toepassingen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees onze uitgebreide nota over digitalisering.
Lees meer over "Internet is een grondrecht"
100.000 mensen op wachtlijst vragen meer budget en ambitie in sociale woningbouw

100.000 mensen op wachtlijst vragen meer budget en ambitie in sociale woningbouw

26/04/2017
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans pakt uit met 4.000  sociale woningen die er het afgelopen jaar bijgekomen zijn. Dat is op zich goed nieuws, maar het neemt niet weg dat nog steeds 100.000 mensen wachten op een sociale woning. 100.000 mensen die ondertussen moeten overleven in vaak slechte, dure huurwoningen op de private markt. Die wooncrisis woedt al jaren zonder dat we een echte kentering zien.

Vorig jaar nog voerde het Netwerk tegen Armoede in aanloop naar 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, campagne rond het thema Investeren in wonen. Helaas zijn onze aanbevelingen van toen nog altijd brandend actueel. 100.000 wachtenden vragen meer budget en ambitie dan het huidige bouwritme, dat al vertraagd werd door de vorige én de huidige Vlaamse regering. Dat kan door de woonbonus deels te heroriënteren naar de sociale en private huurmarkt.

Lees het artikel op deredactie.be.
Lees meer over "100.000 mensen op wachtlijst vragen meer budget en ambitie in sociale woningbouw"
Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

24/04/2017
Acht Kempense gemeenten engageren zich om de komende jaren nog sterker in te zetten op armoedebestrijding. Ze doen dat onder impuls van Spaak, het samenwerkingsverband tussen de 4 Kempense verenigingen waar armen het woord nemen: Al-arm in Geel, Ons Huis in Mol, De Fakkel in Herentals en T'ANtWOORD in Turnhout. Die hadden de gemeenten in novenber tijdens een debat opgeroepen om hierrond een gemeenschappelijke intentieverklaring te tekenen.

Vandaag gebeurde dat formeel. In de verklaring engageren de gemeenten zich onder meer om werk te maken van meer en betere sociale en betaalbare huisvesting, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en loketfuncties die mensen stimuleren om hulp te zoeken en hun rechten waar te maken. De burgemeesters en/of Ocmw-voorzitters van Herentals, Mol, Turnhout en Geel kwamen hun engagement toelichten. Ondertussen hebben ook Dessel,Vorselaar, Olen en Hoogstraten zich hierbij aangesloten. De vier verenigingen binnen Spaak rekenen erop dat dit inspirerend werkt voor nog meer Kempense gemeenten en zullen dit op de voet volgen.

"Bij alle besturen zijn er acties die betrekking hebben op de bestrijding van kinderarmoede", stelt Marthe Rombouts van T'ANtWOORD vast. "We blijven hierbij echter benadrukken dat kinderarmoede op zich niet bestaat. Kinderen groeien op in een gezin. Een integrale aanpak hierbij is belangrijk en daarom vragen wij aan de verschillende lokale besturen om kinderarmoede vanuit dit perpectief te bestrijden."

"Ziek maakt arm en arm maakt ziek, het is een realiteit die we binnen de verenigingen maar al te goed vanuit de praktijk kennen.", zegt Petra Beyens van Ons Huis. "3 van de 4 gemeenten hebben ook op vlak van gezondheid acties uitgewerkt. Dat stemt ons positief, zeker omdat gezondheid het centrale thema is van het Netwerk tegen Armoede in het kader van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede."

"De lokale besturen willen de moeilijkheden die mensen in armoede ervaren op vlak van wonen aanpakken", stelt Patricia Janssen van Al-arm vast. "Wonen is een basisbehoefte en een betaalbare, kwaliteitsvolle woning maakt een groot verschil in het leven van mensen in armoede."

"Armoede in de Kempen stijgt", benadrukt Denise Verhaert van De Fakkel. "Ondanks de geleverde inspanningen wordt de groep van mensen die het moeilijk hebben steeds groter. We hopen dat deze acties een verschil zullen maken. Wij blijven het van dichtbij opvolgen, want armoede is en blijft een schande in onze maatschappij."
Lees meer over "Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding"
Praten met bedelaars is veel duurzamere oplossing dan hun geld afnemen

Praten met bedelaars is veel duurzamere oplossing dan hun geld afnemen

12/04/2017
In Antwerpen gaat men volop voor de repressieve aanpak van bedelaars. De burgemeester maakt zich sterk dat ze enkel de 'georganiseerde bedelbendes' zullen aanpakken en niet de eenzame bedelaar die enkele euro per dag opstrijkt. In de praktijk zal dat heel moeilijk te realiseren zijn. Hoe maakt men het onderscheid tussen 'georganiseerd bedelen' en individueel bedelen? Volgens wetenschappelijk onderzoek blijkt het georganiseerd bedelen nog altijd de uitzondering. Bovendien maakt men bedelaars op deze manier een tweede keer slachtoffer. Waarom zou men niet in dialoog met bedelaars in plaats van hun geld af te pakken.

Ex-dakloze André doorprikt in De Standaard alvast de mythe van de repressieve aanpak.
Lees meer over "Praten met bedelaars is veel duurzamere oplossing dan hun geld afnemen"
Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen

Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen

4/04/2017
Bij de tussentijdse rapportage over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) bracht de Vlaamse overheid de Armoedemonitor 2017 naar buiten. De cijfers tonen aan dat er geen verbetering is wat armoede betreft. Nochtans heeft Vlaanderen voor 2020 stevige ambities naar voor geschoven, niet in het minst de halvering van het aantal kinderen in armoede. Voor juli moet coördinerend minister Homans een evaluatie en bijsturing van dit VAPA aan de Vlaamse Regering voorleggen. Het Netwerk tegen Armoede zet de komende weken volop in om vanuit de dialoog met mensen in armoede tot aanpassingen te komen. Er is nood aan een grondige bijsturing van het plan en aan de nodige budgetten om de ambities waar te maken. De bijsturing zal nodig zijn op verschillende domeinen.
 
In het woonbeleid:
Minister Homans kan in haar eigen bevoegdheden voor veel gezinnen echt het verschil maken. De wooncrisis in Vlaanderen woedt al vele jaren en heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen en kinderen. Kinderen die opgroeien in te dure woningen van slechte kwaliteit zijn de generatiearmen van morgen. De minister herhaalde het eerdere engagement (van de vorige Vlaamse regering) om 23.000 extra sociale woningen bij te bouwen. De deadline werd daarvoor al bijgesteld van 2020 naar 2025. We roepen de regering dan ook op tot een ambitieuzer en socialer woonbeleid. Wachtlijsten voor sociale woningen en bij sociale verhuurkantoren blijven groeien, huursubsidies bereiken nog steeds slechts een erg beperkte groep huurders. Ondertussen blijven de betaalbaarheidsproblemen bij die groep toenemen. Er is dringend nood aan een herverdeling van het woonbudget, dat nu voornamelijk eigenaars bereikt.

In sociale correcties:
Decenniumdoelen berekende dat mensen uit de laagste inkomensgroepen gemiddeld minstens 50 euro per maand meer bijdragen sinds de start van de Vlaamse en Federale regering. Deze gezinnen hadden het voordien al heel moeilijk. De regering heeft altijd vooropgesteld dat er sociale correcties  voorzien werden bij besparingsmaatregelen. Het Netwerk tegen Armoede roept op om hier eindelijk werk van te maken zodat de balans omgedraaid wordt, dat er geïnvesteerd wordt in de laagste inkomensgroepen, dat deze mensen er op het einde van de maand op vooruitgaan. De plannen van de Vlaamse regering om de energiefactuur naar beneden te halen bieden een kans om prioritair de meest kwetsbaren een sociale correctie toe te kennen.
 
In de kinderbijslag:
De ambitie om na deze hervorming 1% van de Vlaamse kinderen uit armoede te halen stelt teleur. Binnen het beschikbare budget is veel meer mogelijk. De kinderbijslag is een van de belangrijkste bevoegdheden die Vlaanderen nu zelf in handen heeft om een verschil te maken. Het Netwerk tegen Armoede rekent er dan ook op dat de Vlaamse regering alsnog de kans aangrijpt om alternatieve scenario’s (een lager standaardbedrag en meer budget voor gezinnen die het nodig hebben) te onderzoeken en in werking te zetten.

In rechtentoekenning:
Veel mensen in armoede nemen niet al hun rechten op. Een voorbeeld bij uitstek is het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het Netwerk tegen Armoede gelooft sterk in automatisering van rechten en in een proactieve werking van alle hulp- en dienstverleners op de eerste lijn. Net zij dienen bij iedereen die bij hen over de vloer komt sterker in te zetten op rechtentoekenning. We vragen de Vlaamse Regering om iedereen op de eerste lijn hier meer toe aan te zetten. De plannen van minister Vandeurzen rond breed geïntegreerd onthaal zijn hiertoe een goede start.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen"
BPA, Netwerk tegen Armoede en BBRoW klagen Brusselse wooncrisis aan

BPA, Netwerk tegen Armoede en BBRoW klagen Brusselse wooncrisis aan

28/03/2017
Het Brussels Platform Armoede (BPA), de koepel van de zeven Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, het Netwerk tegen Armoede en de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen zijn ontgoocheld over het ontwerp van Brusselse huurwet en het gebrek aan dialoog met de politieke wereld.

Deze week werd eindelijk de ontwerptekst van Brusselse huurwet gepubliceerd op de website van het Brusselse parlement en beginnen de besprekingen in de Commissie voor de Huisvesting. De verenigingen die opkomen voor het recht op wonen en strijden tegen armoede en uitsluiting betreuren het gebrek aan politieke aandacht voor mensen in armoede. In kader van het ontwerp van de huurordonnantie, formuleerden zij enkele aanbevelingen.

Ten eerste zijn een aantal van hun fundamentele eisen niet opgenomen in de ontwerptekst : invoering van een huurwaarborgfonds, omkadering van de huurprijzen via een huurprijscommissie, bescherming van de huurder tegen teveel proefcontracten van korte duur,  … Maatregelen die dringend nodig zijn om te vechten tegen de huisvestingscrisis in Brussel en de toenemende armoede bij alsmaar meer Brusselse gezinnen.

De verenigingen waar armen het woord nemen, verenigd in het BPA, organiseren al sinds het begin van de legislatuur initiatieven om politieke aandacht te vragen voor de toenemende armoede en de huisvestingscrisis in Brussel. Maar die aandacht lijkt ver weg. De verscheidene beloftes voor een ontmoeting zijn nooit gerealiseerd. Op 17 oktober 2016, internationale dag van de strijd tegen de armoede, waren er ook slechts een handvol politici aanwezig op de actiedag georganiseerd door BPA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement! Voor de Brusselaars in armoede, die zich engageren in de verenigingen, een grote klap in het gezicht. 

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "BPA, Netwerk tegen Armoede en BBRoW klagen Brusselse wooncrisis aan"
Gebrekkige toegang tot referentieadres schendt burgerrechten van daklozen

Gebrekkige toegang tot referentieadres schendt burgerrechten van daklozen

10/03/2017
Mensen uit dakloosheid halen vraagt een aanpak op vele fronten (toegankelijke en betaalbare huisvesting en gezondheidszorg, een menswaardig inkomen…) en is vaak een proces van vallen en opstaan. Er is echter geen beginnen aan als daklozen geen toegang krijgen tot de sociale en burgerrechten die ook zij hebben. In onze huidige wetgeving staat of valt dit voor de dakloze met het wel of niet beschikken over ‘een adres’ – voor de meeste rechten: een correcte inschrijving in het bevolkingsregister. En net daar loopt het voor de dakloze mis. 
 
De inschrijving van daklozen in het bevolkingsregister is een taak van de gemeenten -en in veel gevallen ook van de OCMW’s- maar loopt al jaren mank: daklozen worden onterecht geweigerd of krijgen onwettelijke voorwaarden opgelegd, worden heen en weer gestuurd… Vervolgens komt de fall out: uitkeringen worden geschrapt, de dakloze raakt niet meer in regel met zijn ziekteverzekering, raakt niet ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale woning, kan niet meer opgeroepen worden door de rechtbank… noem maar op.
 
De problemen op het terrein zijn een gedeelde verantwoordelijkheid: niet alle lokale verantwoordelijken doen hier even graag en goed hun werk; de dakloze is niet overal even graag gezien. Maar even goed worden sociale diensten van OCMW’s, bevolkingsdiensten, politiemensen… die écht naar oplossingen zoeken vaak beperkt in hun mogelijkheden om te helpen door onduidelijke, niet-logische of zelfs contraproductieve federale wetgeving.
 
Vandaag organiseerden wij –BAPN, haar regionale netwerken en het Gemeenschappelijk Daklozenfront- een uitwisselingsmoment met externen over deze problematiek. We stelden er een uitgebreid beleidsdossier met beleidsaanbevelingen voor de federale regering voor, het resultaat van uitgebreide gesprekken met vele tientallen (ex-)daklozen.
 
Dit moment is niet toevallig gekozen.
 
Sinds meer dan een jaar proberen wij hierover een dialoog opgestart te krijgen met de bevoegde ministers in de federale regering, hun administraties en de vertegenwoordigers van gemeenten en OCMW’s. Tot nu toe tevergeefs.
 
Op vraag van het kabinet van de eerste minister, formuleerden wij begin 2016, in de aanloop naar het Federaal Armoedebeleidsplan, 4 ‘werven’ waarop wij willen dat –in nauw overleg met ons als vertegenwoordigers van (ex-)daklozen- wordt gewerkt:
 
-Verbetering van de wetgeving, de uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven op de inschrijving in de bevolkingsregisters van daklozen en de maatschappelijke dienstverlening (referentieadres bij het OCMW) (overleg met Binnenlandse Zaken, Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, gemeenten en OCMW’s)
 
-Uitbreiden van de mogelijkheden in de sociale zekerheid en bijstand om minder afhankelijk te zijn van de inschrijving in het bevolkingsregister (hoofdverblijfplaats of referentieadres) voor de toegang tot uitkeringen en verzekeringen, mogelijkheid om te werken met feitelijke en meer informele contacten met de dakloze (overleg Binnenlandse Zaken, Armoedebestrijding, vakministers verschillende takken sociale zekerheid en bijstand)
 
-Wetenschappelijk onderzoek naar de huidige rechtspraak over de toepassing van de huidige wettelijke mogelijkheden tot inschrijving in het bevolkingsregister van daklozen, dit in aanvulling op de door ons verzamelde ervaringskennis bij (ex-)daklozen.
 
-Wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheid om sociale en burgerrechten en –plichten op basis van een identiteit(sbewijs) en onafhankelijk van de inschrijving van een officiële hoofdverblijfplaats in de bevolkingsregisters te organiseren. Vergelijking van enkele buitenlandse cases (zowel in een aantal Europese lidstaten als in de VS en Canada bestaan hier voorbeelden van); juridische verkenning van een mogelijke implementatie in België.
 
Op dit voorstel kwam vooralsnog geen antwoord. In plaats daarvan werd in het Federaal Armoedebeleidsplan aangekondigd dat 1 nieuwe omzendbrief op het referentieadres voor de OCMW’s zal worden uitgewerkt. Niet alleen is dit ruim onvoldoende (er zijn ook wetswijzigingen en wijzigingen aan koninklijke besluiten nodig, met een omzendbrief kan dit niet geregeld + men gaat voorbij aan de andere inschrijvingsmogelijkheden voor daklozen –voorlopige inschrijving, referentieadres bij een particulier, bij een vzw voor de reizende bevolking, inschrijving op het adres van een instelling bij ‘opname’ van de dakloze daar). Er wordt ons ook meegedeeld dat de bevoegde administraties en kabinetten intussen volop werken aan een eigen voorstel, overleg met ons –als belangenorganisaties van de (ex-)daklozen- of de vertegenwoordigers van gemeenten en OCMW’s is vooraf niet meer voorzien. En dit ondanks concrete beloften die ons daarover vóór de voorbije zomer werden gedaan.
 
Vandaag vragen wij dan ook opnieuw met aandrang aan de federale regering om met ons en de gemeenten en OCMW’s rond de tafel te gaan zitten en het huiswerk grondig te doen op basis van de 4 voorgestelde ‘werven’. De vele (tien)duizenden daklozen in dit land verdienen beter dan half werk op basis van 1 omzendbrief die slechts een fractie van deze reeds jaren aanslepende problematiek kan regelen. Aangenomen dat dat de bedoeling is uiteraard, wat we op dit ogenblik nog altijd hopen.

Lees het artike in Gazet Van Antwerpen.

Lees het uitgebreide dossier.
Lees meer over "Gebrekkige toegang tot referentieadres schendt burgerrechten van daklozen"
Deur-aan-deurverkoop moet dringend aan banden gelegd worden

Deur-aan-deurverkoop moet dringend aan banden gelegd worden

1/03/2017
Nog altijd teisteren deur-aan-deurverkopers kansarme wijken op zoek naar makkelijke slachtoffers. Vooral in de energiesector blijft deze praktijk hardnekkig overeind. Met zogezegd voordelige contracten worden mensen onder druk gezet om van energieleverancier te veranderen. Achteraf blijkt vaak dat ze juist slechter af zijn. Wij stellen die praktijken vast op basis van ervaringen binnen onze 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Ook het Vlaams Centrum Schuldenlast en Caw's krijgen signalen over gelijkaardige praktijken. Hoog tijd om de deur-aan-deurverkoop aan banden te leggen.

Lees het artikel op Apache.
Lees meer over "Deur-aan-deurverkoop moet dringend aan banden gelegd worden"
Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid

Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid

26/02/2017
De Voedselbanken boekten andermaal een recordjaar in 2016. Meer dan 143.000 mensen zagen zich genoodzaakt er een beroep op te doen. Een triest record, want wie zich tot de voedselbedeling wendt, verkeert in zware nood. Het Netwerk tegen Armoede is verontrust, maar niet verbaasd door de stijgende cijfers. Wij zien op het terrein in onze verenigingen ook dat meer mensen het steeds moeilijker krijgen. Het beleid, zowel op Vlaams als federaal niveau, moet dringend een versnelling hoger schakelen.

Dat de armoede in ons land elk jaar blijft toenemen, heeft verschillende oorzaken. De meeste uikeringen liggen nog altijd ver onder de Europese armoedegrens. Nochtans heeft de federale regering zich voorgenomen om ze op te trekken tot die armoedegrens. Ondertussen is er een lichte stijging geweest van bijvoorbeeld het leefloon, maar tegelijk stegen prijzen voor basisbehoeften (voedsel, energie, wonen) veel sneller. Met name de energiefactuur is de voorbije jaren geëxplodeerd. Mensen raken daardoor in energieschulden, moeten andere facturen laten liggen om hun energiefactuur te betalen, of gaan over tot zeer zwaar ondergebruik. Dat laatste is nefast voor de kwaliteit van de woning, maar vooral voor de gezondheid van de mensen die er wonen.

Ook medische kosten brengen mensen in de problemen. Nog altijd stelt 1 op 5 mensen met een laag inkomen doktersbezoek uit om financiële redenen. Dat kost op termijn net meer, zowel aan de patiënt als aan de samenleving. Wie niet naar de huisarts kan gaan, krijgt zwaardere gezondheidsproblemen die een grotere financiële impact hebben voor de patiënt en voor de ziekteverzekering.

Bekijk de reporgage in het VRT-journaal
Lees meer over "Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid"
Netwerk tegen Armoede vraagt grondige bijsturing armoedebeleid

Netwerk tegen Armoede vraagt grondige bijsturing armoedebeleid

6/02/2017
Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat ht armoedebeleid andermaal ondergesneeuwd wordt door dicussies over cijfers nadat minister Homans probeerde aan te tonen dat zowel de globale als de kinderarmoede sterk zouden dalen in Vlaanderen. Op het terrein stellen wij in ieder geval geen kentering vast bij de gezinnen die wij bereiken. Hoge energiefacturen, een groot tekort aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen en inkomens die nog altijd ver onder de armoedegrens liggen. Mensen in armoede krijgen het jaar na jaar moeilijker. Dat wordt bovendien bevestigd door de cijfers over het sterk stijgende aantal mensen dat een beroep moet doen op steun van het Ocmw.

Daarom vragen wij om het beleid echt grondig bij te sturen. Voor 1 april moet de Vlaamse regering een bijgestuurd Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goedkeuren. Wij vragen om dit grondig te doen op basis van recente cijfers en ervaringskennis van mensen in armoede. Vanuit het Netwerk tegen Armoede gaan we alvast de nodige voorstellen vanuit mensen in armoede overmaken.

Lees het artikel in De Morgen over de armoedecijfers in Vlaanderen.

Lees het artikel in De Morgen over het stijgende aantal leefloners.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt grondige bijsturing armoedebeleid"
Overleg tussen Netwerk tegen Armoede en energieminister over invoering slimme energiemeters

Overleg tussen Netwerk tegen Armoede en energieminister over invoering slimme energiemeters

3/02/2017
Er komt overleg tussen het Netwerk tegen Armoede en de Vlaamse minister voor Energie Bart Tommelein over de geplande invoering van slimme energiemeesters. De minister pakte vorige week uit met een plan om in heel Vlaanderen, weliswaar gefaseerd, slimme (digitale) energiemeters uit te rollen. Zij moeten de vertrouwde analoge exemplaren op termijn overal vervangen. Het Netwerk tegen Armoede is hier niet bij voorbaat tegen gekant, maar vraagt wel om dit op een doordachte manier te doen en te kijken welke mogelijkheden die meters kunnen bieden voor kwetsbare energieconsumenten. Tegelijk benadrukken wij dat de kosten voor deze (duurdere) meters niet mogen doorverrrekend worden aan mensen en gezinnen in armoede. Die werden de voorbije jaren al meermaals geconfronteerd met forse prijsverhogingen.

De slimme meters kunnen mogelijk kansen bieden, maar er zijn ook risico's. Gaan leveranciers die meters niet gebruiken om mensen sneller en makkelijker af te sluiten? Of zullen gezinnen sneller in een prepaid-systeem gedropt worden, waarbij ze vooraf moeten betalen vooraleer energie te kunnen gebruiken? We weten uit ervaring met budgetmeters dat mensen daardoor vaak in mensonwaardige omstandigheden zonder voldoende energie moeten overleven, ook in de winter. Zij hebben sowieso geen marge om nog verder op energie te besparen, ook niet met een slimme meter.

Maar misschien kan het ook anders en bieden de meters de mogelijkheid om nu net wel een menswaardige minimale levering te bieden, zodat mensen niet zonder energie vallen of moeten overgaan tot extreem ondergebruik, met schadelijke gevolgen voor hun woning en voor hun gezondheid. 

Er blijft nog veel onduidelijkheid rond de impact van digitale energiemeters. Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede een armoedetoets uit te voeren vooraleer de uitrol in de praktijk gebracht wordt. Overleg daarover is nu toegezegd door de minister.

Beluister het debat met coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede en Bram Claeys van Bond Beter Leefmilieu in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Overleg tussen Netwerk tegen Armoede en energieminister over invoering slimme energiemeters"
Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven

Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven

25/01/2017
N-VA-senator Danny Pieters beweert vandaag in Knack dat mensen in armoede in ons land best wel een 'treffelijk' leven kunnen leiden. Een slag in het gezicht van de honderdduizenden mensen die elke dag moeten vechten om te overleven.

Lees hier onze reactie.
Lees meer over "Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven"
Daklozen tellen in Brussel

Daklozen tellen in Brussel

18/01/2017
Onderzoeker Evelien Demaerschalk ging deze winter mee op pad om daklozen te tellen in Brussel. Belangrijk om het probleem in kaart te brengen. Zij schreef haar ervaringen neer over hoe het is om mensen te tellen die doorgaans niet mee-tellen.

Lees haar verhaal op sociaal.net.
Lees meer over "Daklozen tellen in Brussel"
Federale Ombudsman Energie steunt ons pleidooi voor bredere toekenning sociaal tarief

Federale Ombudsman Energie steunt ons pleidooi voor bredere toekenning sociaal tarief

5/01/2017
In zijn Jaarverslag voor 2016 houdt de Federale Ombudsman Energie een opvallend pleidooi voor een bredere toekenning van het sociaal tarief. Volgens hem moeten dubbel zoveel mensen dat tarief toegekend krijgen. Nu is het sociaal tarief beperkt tot mensen met een beperking en een tegemoetkoming, mensen met een klein pensioen en gezinnen met een leefloon. Het Netwerk tegen Armoede wijst er al langer op dat veel meer gezinnen nood hebben aan het sociaal energietarief. De Ombudsman vraagt dat het uitgebreid naar al wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg én wie in schuldbemiddeling zit. Zo zou het aantal bereikte gezinnen verdubbelen tot 1 miljoen of 10 % van de bevolking. Het Netwerk tegen Armoede steunt dit voorstel volmondig.

Lees het volledige artikel op Money Talk.
Lees meer over "Federale Ombudsman Energie steunt ons pleidooi voor bredere toekenning sociaal tarief"
Protest tegen te hoge huurprijzen in Brussel

Protest tegen te hoge huurprijzen in Brussel

8/12/2016
Armoedeorganisaties en woonverenigingen betoogden vandaag tegen de veel te hoge huurprijzen in Brussel. Vaak gaat het dan nog om woningen van gebrekkige kwaliteit. Zo wordt de woonnood in Brussel voor steeds meer mensen een acuut probleem.

Bekijk de reportage op Bruzz.
Lees meer over "Protest tegen te hoge huurprijzen in Brussel"
Verticaal armoede-overleg over de conceptnota private huur van de Vlaamse regering

Verticaal armoede-overleg over de conceptnota private huur van de Vlaamse regering

8/12/2016
Vandaag was er overleg met het kabinet Homans over de conceptnota private huur. Arm in Arm uit Antwerpen, Onder Ons uit Sint-Truiden en Jong Gent In Actie waren als verenigingen uit Netwerk tegen Armoede aanwezig op het overleg. Ook partnerorganisaties Caritas en Samenlevingsopbouw namen deel. Vanuit de kennis van mensen in armoede werden aanbevelingen gegeven over verandering aan de huurwaarborg, over hoe zorgen bij huurders kunnen verminderd worden, …

Meer info over onze input vindt u hier.
Lees meer over "Verticaal armoede-overleg over de conceptnota private huur van de Vlaamse regering"
Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting legt energiearmoede bloot

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting legt energiearmoede bloot

5/12/2016
Energiearmoede is een groeiend probleem in Vlaanderen. Dat blijkt uit het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van onderzoeksgroep Oases (Universiteit Antwerpen). Meer dan 11 % van de Vlaamse gezinnen kampt ermee. Mensen raken verstrikt in energieschulden of ze betalen wel hun energiefactuur maar moeten andere schulden aangaan, of ze gaan over tot extreem ondergebruik, wat op zijn beurt leidt tot zware gezondheidsproblemen. Bovendien wonen gezinnen in armoede al te vaak in woningen van gebrekkige kwaliteit, die onder meer vochtproblemen hebben en slecht geïsoleerd zijn. Dat geldt voor meer dan 40 % van de private én de sociale huurwoningen.

Download het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, met onder meer een bijdrage van het Netwerk tegen Armoede.

Beluister het interview in De Wereld Vandaag op Radio 1.

Bekijk de reportage op ATV met Tawina van onze vereniging Recht-Op in Antwerpen.
Lees meer over "Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting legt energiearmoede bloot"
Jongeren in armoede brengen hun woonnoden in beeld

Jongeren in armoede brengen hun woonnoden in beeld

26/10/2016
Het Netwerk tegen Armoede werkt al enkele jaren aan beleidsparticipatie met jongeren in armoede. Binnen de 59 verenigingen waar armen het woord nemen zijn er 10 verenigingen met een specifieke jongerenwerking. Deze jongeren werken rond verschillende grondrechten. Lokaal worden de knelpunten gebundeld en ervaringen gedeeld, bovenlokaal stemmen de werkingen hun standpunten op elkaar af en op alle niveaus gaan jongeren in dialoog met beleidsmakers en diensten.

Het Netwerk tegen Armoede wil deze inspanningen beter in beeld brengen, en werkt momenteel aan een ronde waarbij alle grondrechten worden verwerkt in geluid, tekst en beeld. Op die manier krijgen organisaties en beleidsmakers beter zicht op de grote lijnen binnen elk grondrecht.

Dit jaar werd gekozen voor wonen, met onder andere een bijdrage voor de campagne investereninwonen.net in het kader van de Werelddag van van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Per jongerenwerking werd een gespreksronde georganiseerd, waarbij de specifieke invalshoek van jongvolwassenen werd toegevoegd aan de algemene standpunten van het Netwerk over het grondrecht wonen.

Getuigenissen van jongeren werden gemonteerd door studentenradiozender URGENT als soundscape in het kader van een actie van de Vlaamse Jeugdraad. Op basis van de gesprekken, de getuigenissen en de nota die werd gemaakt, werd het geheel samengevat in een poster. Op die manier brengen we duidelijk de problemen én aanbevelingen van jongeren in armoede naar voor inzake hun woonnoden. 

Lees hier de jongerennota over wonen.

Beluister hier de geluidsfragmenten.

Bekijk hier de poster.Lees meer over "Jongeren in armoede brengen hun woonnoden in beeld"
Netwerk tegen Armoede vraagt verjaringstermijn van 2 in plaats van 5 jaar voor nutsfacturen

Netwerk tegen Armoede vraagt verjaringstermijn van 2 in plaats van 5 jaar voor nutsfacturen

21/10/2016
Het Netwerk tegen Armoede ondersteunt het advies dat de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) deze week uitbracht over de Potpourri 5-wet van minister van Justitie Geens. In deze wet wil de minister duidelijkgeid scheppen over de verjaringstermijn waarbinnen nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit , mobiele telefoon , ... ) onbetaalde facturen kunnen terugvorderen.
Jammer genoeg stelt hij een termijn van 5 jaar voor. De HRJ adviseert om dit op 2 jaar te brengen. Vanuit ervaringen van mensen in armoede met onbetaalde facturen van nutsbedrijven, vinden we het erg belangrijk om deze termijn zo kort mogelijk te houden om extra kosten te vermijden.

Lees hier het volledige advies.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt verjaringstermijn van 2 in plaats van 5 jaar voor nutsfacturen"
17 oktober, Investeren in wonen

17 oktober, Investeren in wonen

17/10/2016
17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, staat dit jaar in het teken van Investeren in wonen. Mensen uit de 59 verenigingen waar armen het woord nemen kozen voor dit thema omdat de wooncrisis steeds meer Vlamingen hard treft. Een gebrek aan betaalbare woningen en de gebrekkige kwaliteit van veel sociale en private huurwoningen maakt dat tienduizenden Vlamingen in woonnood verkeren. Hoog tijd voor doortastende maatregelen, op korte én lange termijn.
 
Wie moet huren op de private huurmarkt, betaalt vaak een te hoge huur of woont in een woning van slechte kwaliteit. Meer dan 100.000 mensen wachten op een sociale woning en de wachtlijst wordt steeds langer. 100.000 mensen die noodgedwongen moeten overleven in vaak slechte, te dure woningen op de private huurmarkt. De gemiddelde wachttijd loopt op tot 3 jaar, maar grotere gezinnen wachten vaak nog veel langer.
 
Volgens het recentste Groot Woononderzoek houdt 30 % van de private en 35 % van de sociale huurders na betaling van de huur onvoldoende budget over om rond te komen. Als principe geldt dat je maximaal 1/3 van je inkomen mag besteden aan huur en wonen om nog waardig te kunnen leven. Ook de slechte kwaliteit van de woningen brengt mensen in de problemen. 47 % van de private huurders, maar ook 44 % van de sociale huurders leven in woningen van ontoereikende kwaliteit, zegt hetzelfde Groot Woononderzoek. Dat cijfer loopt op tot maar liefst 56,2 % voor mensen met een laag inkomen die huren op de private markt.
 
Het mag duidelijk zijn dat de Vlaamse wooncrisis een groeiend probleem is dat steeds meer mensen nog dieper in de armoede duwt. Om de Vlaamse wooncrisis een halt toe te roepen, heeft het Netwerk tegen Armoede vier voorstellen klaar die we in aanloop naar 17 oktober onder de aandacht gaan brengen:
 
·         Verhoog de ambitie voor aantal en kwaliteit van sociale woningen
·         Ondersteun meer private huurders met een huursubsidie
·         Investeer meer in de huurmarkt, bijvoorbeeld door een verdere hervorming en heroriëntering van de woonbonus
·         Bestrijd discriminatie met praktijktests en andere gerichte maatregelen.
 
Meer info op https://investereninwonen.net/.
 
Lees het artikel op knack.be.

Onze achtergrondnota leest u hier.

Bekijk de hoorzitting in het Vlaams Parlement.
 
Lees het opiniestuk van enkele wetenschappers die onze campagne Investeren in wonen onderschrijven.

Bekijk de reportage in Karrewiet op Ketnet.

Bekijk de reportage op ATV.

Bekijk de reportage op TV Oost over de actie van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst.

Bekijk de reportage op WTV-Focus over Brenda uit Oostende.

Bekijk de reportage op WTV-Focus over de actie van T'hope in Roeselare.

Bekijk de reportage op Ring TV over de actie van Open Armen in Halle.

Bekijk de reportage op AVS over de actie van De Vrolijke Kring in Ronse.

Lees het artikel op bruzz.be over de Brusselse Armoedeprijzen.

Bekijk de reportage op TV Limburg.
Lees meer over "17 oktober, Investeren in wonen"
Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe

Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe

4/10/2016
De jaarlijkse Armoedebarometer van de Decenniumdoelen, waarbij Netwerk tegen Armoede een van de partners is samen met andere sociale bewegingen, kleurt opnieuw donkerrood. In onze campagne Investeren in wonen trokken wij eerder al aan de alarmbel over de toenemende wooncrisis in Vlaanderen. De cijfers van de Armoedebarometer bevestigen die alarmerende situatie. Volgens de meest recente cijfers staat met 120.500 een recordaantal Vlamingen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Verder heeft 26 % van de huurders problemen om de (sterk stijgende) woonlasten te betalen. Bij de eigenaars is dat amper 2 %.  Daarmee is de kloof tussen huurders en eigenaars op 9 jaar tijd met 6 procentpunt gestegen tot 24 procentpunt. De energiefactuur weegt steeds zwaarder door in het gezinsbudget. Zelfs in 2014, toen de energieprijzen naar hun bodemprijs gezakt waren, hadden gezinnen problemen om de factuur te betalen. Sindsdien zijn de prijzen sterk gestegen als gevolg van allerhande taksen die de Vlaamse en federale regering ingevoerd hebben, van de verhoogde btw over de Turteltaks tot de vennootschapsbelasting voor energie-intercommunales. Het doet vrezen dat de cijfers van mensen in woonnood de komende jaren alleen maar verder de hoogte in schieten.

Opvallend ook is de sterk stijgende kinderarmoede. Die is gestegen tot 11,4 %. In 2009 bedroeg die nog 8 %. Deze Vlaamse regering had nochtans de ambitie om het cijfer tegen het einde van haar bestuursperiode (2019) te halveren tot 4 %. Daar zit ze dus mijlenver van verwijderd. Een halvering is verder weg dan ooit. In plaats daarvan blijft het aantal kinderen in armoede pijlsnel groeien.

Conclusie? (Meer) Investeren in wonen is dringend nodig. Meer sociale woningbouw, sterkere sociale verhuurkantoren, beter toegankelijke huursubsidies en een versterking van de private huurmarkt zullen niet alleen de wooncrisis bestrijden, maar even goed de kinderarmoede. Kinderen die opgroeien in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning, zullen minder gezondheidsproblemen kennen en beter presteren op school.

Bekijk onze campagneblog Investeren in wonen.

Bekijk het overzicht van de Armoedebarometer.

Beluister het interview met Frederic Vanhauwaert in De Ochtend op Radio 1
Lees meer over "Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe"
Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring

Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring

26/09/2016
In een ironische speech geeft een lookalike van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois de fouten toe van zijn regering. De privatiseringen in de zorgsector, het gebrek aan investeringen in sociale woningbouw, het komt allemaal aan bod in deze bitterzoete persiflage.

Bekijk de speech.
Lees meer over "Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring"
Wooncrisis vraagt crisismanagement

Wooncrisis vraagt crisismanagement

23/09/2016
Eind juni verslikten velen van ons zich in hun koffie. De minister van Wonen, Liesbeth Homans, vertelde onomwonden dat ze geen weet had van huisvestingsproblemen voor erkende vluchtelingen. Groot was de verbazing bij alle organisaties, medewerkers, onderzoekers en vrijwilligers die al jaren de nijpende woonproblemen benoemen. De wooncrisis waar we mee kampen is immers niet ontstaan met de instroom van vluchtelingen, maar treft al jaren vele tienduizenden burgers.

Lees hier het opiniestuk in De Morgen van Netwerk tegen Armoede, Vlaams Huurdersplatform, Orbit, Samenlevingsopbouw, Vlos, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Huurpunt,Caritas, Liga voor de Mensenrechten en het Minderhedenforum.

Lees hier de reportage in De Morgen met Mohamed en Amina van onze vereniging Vlos in Sint-Niklaas.
Lees meer over "Wooncrisis vraagt crisismanagement"
Praktijktesten peilen best ook naar huurdiscriminatie op basis van inkomensstatuut

Praktijktesten peilen best ook naar huurdiscriminatie op basis van inkomensstatuut

20/09/2016
Het Netwerk tegen Armoede juicht toe dat Gent als eerste stad in Europa werk maakt van praktijktesten in de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt. Wel vragen wij om de test niet te beperken tot discriminatie op basis van afkomst, maar ook op basis van inkomensstatuut, gezinssamenstelling of verleden van de kandidaat-huurder.
 
Lees het volledige persbericht op investereninwonen.net
Lees meer over "Praktijktesten peilen best ook naar huurdiscriminatie op basis van inkomensstatuut"
Netwerk tegen Armoede vraagt snelle en grondige bijsturing van Vlaams armoedebestrijdingsbeleid

Netwerk tegen Armoede vraagt snelle en grondige bijsturing van Vlaams armoedebestrijdingsbeleid

30/06/2016
De kinderarmoede in Vlaanderen is vorig jaar gestegen naar een recordhoogte van 12 %. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Kinderarmoede blijft al meer dan 10 jaar op rij verder  toenemen in een rijke regio als Vlaanderen. Het Netwerk tegen Armoede vraagt de Vlaamse Regering om snel en grondig het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid bij te sturen. We rekenen hiervoor sterk op coördinerend minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans, die zich onlangs sterk maakte de kinderarmoede snel te halveren.
Samen met mensen in armoede en hun kennis en ervaring wil het Netwerk tegen Armoede ten volle meewerken aan de evaluatie en bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Het Netwerk tegen Armoede ziet alvast 3 speerpunten waar Vlaanderen enkele versnellingen hoger kan schakelen:

In de kinderbijslag:
Over de recent aangekondigde hervorming is nog veel onduidelijk: zal ze de armoede bij gezinnen met kinderen doen dalen en zo ja, voor wie en hoe sterk? De ambitie om na deze hervorming 1% van de Vlaamse kinderen uit armoede te halen stelt in elk geval teleur. Binnen het beschikbare budget is veel meer mogelijk. De kinderbijslag is een van belangrijkste bevoegdheden die Vlaanderen nu zelf in handen heeft om een verschil te maken. Het Netwerk tegen Armoede rekent er dan ook op dat de Vlaamse regering daar ook echt gebruik van maakt en deze kans niet laat liggen.   Het Netwerk tegen Armoede verwacht dan ook veel van de grondige armoedetoets op de hervormingsplannen die bevoegd minister Vandeurzen aankondigde.

In het woonbeleid:
Minister Homans kan in haar eigen bevoegdheden voor veel gezinnen echt het verschil maken. De wooncrisis in Vlaanderen woedt al vele jaren en heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen en kinderen. Kinderen die opgroeien in te dure woningen van slechte kwaliteit zijn de generatiearmen van morgen. De minister herhaalde vorige week het eerdere engagement (van de vorige Vlaamse regering) om 23.000 extra sociale woningen bij te bouwen. De deadline werd daarvoor al bijgesteld van 2020 naar 2025. We roepen de regering dan ook op tot een ambitieuzer en socialer woonbeleid. Wachtlijsten bij sociale verhuurkantoren blijven groeien, huursubsidies bereiken nog steeds slechts een erg beperkte huurders, terwijl de betaalbaarheidsproblemen bij die groep jaar na jaar toenemen. Herverdeling van het woonbudget dat nu voornamelijk eigenaars bereikt is hiervoor de in te slagen weg.

In rechtentoekenning:
Veel mensen in armoede nemen niet al hun rechten op. Een voorbeeld bij uitstek is het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het Netwerk tegen Armoede gelooft sterk in automatisering van rechten en in een proactieve werking van alle hulp- en dienstverleners op de eerste lijn. Net zij dienen bij iedereen die bij hen over de vloer komt sterker in te zetten op rechtentoekenning. We vragen de Vlaamse Regering om iedereen op de eerste lijn hier meer toe aan te zetten. De plannen van minister Vandeurzen rond breed geïntegreerd onthaal zijn hiertoe een goede start.
 
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt snelle en grondige bijsturing van Vlaams armoedebestrijdingsbeleid"
Leeg huis zoekt thuis

Leeg huis zoekt thuis

23/06/2016
Straathoekwerkers komen dagelijks in contact met mensen  op zoek naar een goede, betaalbare thuis. Tergelijkertijd zien ook zij overal onbenutte ruimtes leeg staan. Omdat dat wringt, klagen ze dit aan. Via hun actie Leeg huis zoek thuis willen ze onderbenutte mogelijkheden in de aandacht brengen, en mensen op zoek naar een betaalbare thuis in beeld brengen. Het Netwerk tegen Armoede steunt deze actie en hoopt we dat de roep naar meer betaalbare kwaliteitsvolle woningen wordt gehoord. 
Lees meer over "Leeg huis zoekt thuis"
Netwerk tegen Armoede blijft verontrust over stijgende energiekosten

Netwerk tegen Armoede blijft verontrust over stijgende energiekosten

15/06/2016
Vandaag kwam de VREG met cijfers over energiearmoede, waaruit blijkt dat bepaalde tendensen een lichte daling van de energiearmoede doen vermoeden. De cijfers geven informatie over het aantal budgetmeters, betalingsplannen, afsluitingen enz.

Het Netwerk tegen Armoede is enerzijds tevreden dat zowel energieleveranciers als distributienetbeheerders er blijkbaar beter in slagen consumentenschulden onder controle te houden. Anderzijds hopen wij uiteraard dat de dalende trend zich verder zet en dat die zich ook en snel uitbreidt naar beschermde klanten en andere klanten met een kwetsbaarder profiel. Ten slotte blijven we erop hameren dat de problematiek van energiearmoede veel ruimer is dan deze van de energieschulden. Spijtig genoeg tonen andere studies, zoals de energiebarometer van de Koning Boudewijnsstichting, aan dat die algemene energiearmoede al jaren niet verbetert.

Bovendien vrezen we dat het effect van de stijgende energieprijzen snel zichtbaar zal worden in deze statistieken. Door de afschaffing van de gratis hoeveelheid kWh, de verhoging van de BTW én het invoeren van de zogenoemde Turteltaks zal de factuur dit jaar sowieso stijgen. Voor mensen die er nu al niet of maar net in slagen hun facturen te betalen, wordt het de komende jaren alleen erger.  

Lees hier ons standpunt dat we eerder al publiceerden rond de toenmende energiearmoede.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede blijft verontrust over stijgende energiekosten"
Daklozen dreigen dupe te worden van privatisering opvang

Daklozen dreigen dupe te worden van privatisering opvang

26/05/2016
Antwerpen wil de daklozenopvang voortaan via een driejaarlijkse tendering uitbesteden aan private organisaties. De grootste slachtoffers van de ‘war on dakloosheid’ dreigen zo de daklozen zelf te worden. Als opvang winstgevend moet zijn, kan nooit de kwaliteit geboden worden die er nu wel is in initiatieven als De Vaart. Caw heeft daarin een jarenlange expertise opgebouwd. Is er nog ruimte voor verbetering? Ongetwijfeld, maar waarom wordt de doelgroep zelf niet geraadpleegd over hoe de opvang beter kan? Het Netwerk tegen Armoede en ‘STA-AN, het netwerk van 5 Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, vrezen een verkapte besparingsoperatie.
 
Het stadsbestuur zegt een betere, residentiële opvang te willen. Waarom dan niet de bestaande initiatieven meer ondersteunen en verder uitbouwen, zelfs met een kritische evaluatie ? Inloopcentra bieden nu vaak hulp op maat en spelen op individuele noden van daklozen.
 
Tendering dreigt een uniforme aanpak tot grote prioriteit te maken. De vrees dat elke dakloze in eenzelfde traject gedwongen wordt is groot. Velen zullen daardoor net afhaken.  Bovendien is net als in eerdere tenderingverhalen de kans groot dat organisaties hun cijfers trachten te halen met die mensen waar positief resultaat mee te halen valt.  Cherry-picking van mensen die het makkelijkst naar huisvesting kunnen begeleid worden. De meest kwetsbaren, die een veel langer begeleidinstraject zullen nodig hebben dreigen daardoor andermaal uit de boot te vallen.
 
Het zal de daklozenopvang wellicht een stuk goedkoper maken, maar zeker niet beter en/of efficiënter. .
 
Dakloosheid duurzaam bestrijden doe je niet door de opvang te privatiseren, wel door te investeren in begeleiding op maat op lokaal niveau en in meer sociale huisvesting en ruimere huursubsidies op Vlaams niveau.  
Lees meer over "Daklozen dreigen dupe te worden van privatisering opvang"
60.000 betogers tegen asociaal beleid van federale regering

60.000 betogers tegen asociaal beleid van federale regering

24/05/2016
Duurdere energie, pijnlijke prijsstijgingen voor mensen in armoede en inkomens en uitkeringen die ruim onder de Europese armoedegrens blijven. De tax shift en andere besparingsmaatregelen doen mensen nog verder in de armoede verzeilen. 60.000 mensen kwamen vandaag op straat tegen het asociale regeringsbeleid. Onder hen ook een ruime delegatie van Netwerk tegen Armoede en de Waalse en Belgische armoedenetwerken. Wij gaven een duidelijke boodschap mee aan de regering: hoog tijd om te investeren in mensen in armoede in plaats van op hun kap te besparen.
Lees meer over "60.000 betogers tegen asociaal beleid van federale regering"
Dak- en thuisloosheid: Vlaamse Woonraad pleit voor meer woongericht beleid

Dak- en thuisloosheid: Vlaamse Woonraad pleit voor meer woongericht beleid

13/05/2016
Vandaag stelde de Vlaamse Woonraad haar advies rond dak- en thuisloosheid voor op een studiedag. De Raad is ervan overtuigd dat de strijd tegen dak- en thuisloosheid een gecoördineerde aanpak tussen verschillende beleidsdomeinen vraagt maar stelt ook dat er nood is aan meer woongericht beleid. Het Netwerk tegen Armoede kan zich vinden in deze aanbeveling en hoopt dat hiermee rekening wordt gehouden bij de uitwerking van een Vlaams strategisch plan rond dak- en thuisloosheid. 

Lees het advies hier.
Lees meer over "Dak- en thuisloosheid: Vlaamse Woonraad pleit voor meer woongericht beleid"
Kinderen en hun ouders op straat na einde van winteropvang

Kinderen en hun ouders op straat na einde van winteropvang

2/05/2016
Op 25 april kwam de winteropvang 2015-2016 in Brussel ten einde. Vorige week werden tijdelijke oplossingen gevonden om families de nacht te laten doorbrengen. Sinds maandag 2 mei is er echter geen enkele oplossing voorzien voor de meer dan 30 kinderen en hun ouders (overwegend zonder wettig verblijf in België). Maandagmorgen om kwamen dus meer dan 50 personen op straat terecht, zonder enig perspectief. Armoedeorganisaties kwamen actie voeren tegen deze onmenselijke situatie. Zij werken samen binnen het Platform Kinderen op de Vlucht (Samenlevingsopbouw Brussel, Unicef, Bruxelles Laique, Pigment, Netwerk tegen Armoede).

Het Platform Kinderen op de Vlucht is verontwaardigd over het feit dat de thuisloosheid van families zonder wettig verblijf ieder voorjaar opnieuw genormaliseerd wordt. Het Platform ijvert voor het respect van de rechten van alle kinderen, ongeacht hun administratieve en migratiestatus. Het Platform erkent de inspanningen van de bevoegde overheden tijdens de afgelopen winter om een noodopvang te voorzien en te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat moesten slapen. Tegelijkertijd dringt het Platform erop aan dat er een structurele oplossing gezocht wordt voor de opvang en begeleiding van gezinnen met kinderen het hele jaar door. Volgens de Belgische wet hebben ook kinderen zonder wettig verblijf recht op materiële hulp (opvang) wanneer hun ouders niet in staat zijn in hun onderhoud te voorzien. 

Daarnaast is het noodzakelijk om het hele jaar door een structuur te behouden voor de noodopvang van daklozen en meer bepaald voor gezinnen met minderjarige kinderen. Deze structuur voor noodopvang moet toegankelijk zijn voor iedereen die er nood aan heeft; onafhankelijk van hun verblijfsstatuut.

Een onzeker leven op straat is nooit in het belang van kinderen en heeft een diepe impact op de ontwikkeling en het algemeen welzijn van kinderen en hun ouders. Een onaangepaste woonsituatie maakt regelmatig naar school gaan zeer moeilijk, leidt vaak tot gezondheidsproblemen en ligt aan de basis van een hele reeks andere moeilijkheden.

Lees het artikel op bruzz.be.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel op deredactie.be.


Lees meer over "Kinderen en hun ouders op straat na einde van winteropvang"
Netwerk tegen Armoede steunt campagne voor woonzekerheid

Netwerk tegen Armoede steunt campagne voor woonzekerheid

25/04/2016
Het Vlaams Huurdersplatform, de Huurdersbonden en Vivas (belangenorganisatie van Vlaamse huurders) lanceren de campagne Zeker wonen = thuis komen tegen de geplande maatregelen van de Vlaamse regering om de woonzekerheid van sociale huurders onderuit te halen.  De campagne krijgt de volle steun van het Netwerk tegen Armoede.

De Vlaamse regering wil tijdelijke contracten invoeren in de sociale huur. Daardoor dreigen huurders na 9 jaar hun woning te verliezen en terug te moeten naar de private huurmarkt, waar een pak huurders nu al grote problemen ondervindt om een betaalbare, kwaliteitsvolle woning te vinden. De maatregel zal overigens weinig effect hebben, want instromende sociale huurders hebben doorgaans een inkomen dat ruim onder de bovengrens ligt. Voor bestaande contracten verandert (gelukkig maar) niets.

Ook sociale huurders die in een 'onderbezette woning' verblijven, worden in de toekomst bedreigd met opzegging van hun contract. Wie zijn kinderen het huis uit ziet vertrekken, kan verplicht worden om naar een kleinere woning te verhuizen. Ook huidige sociale huurders worden hierdoor getroffen. Tijdelijke contracten zijn dan wel niet op hen van toepassing, ze kunnen wel beboet worden, tot €30 per maand per 'overtollige' kamer. Ook wij zijn voorstander van een zo efficiënt mogelijk gebruik van sociale woningen, maar geloven dat deze maatregel meer kwaad doen goed zal doen.

Bovendien haalt de Vlaamse regering het zware geschut boven om domiciliefraude te bestrijden, terwijl die nu al amper 0,01 % bedraagt. Ook iemand laten inwonen, zal nu streng aangepakt worden. Dat leidt tot grote rechtsonzekerheid bij sociale huurders. Net als de strijd tegen woonoverlast. Uiteraard is niemand gekant tegen bestrijding van woonoverlast, maar dat moet dan wel efficiënt gebeuren en met respect voor de rechten van de sociale huurder. Huurders zouden voortaan beboet kunnen worden zonder voorafgaandelijke procedure.

Ondertussen laat de Vlaamse regering na om echt maatregelen te nemen die het gebrek aan betaalbare woningen kan verhelpen. Het grote tekort aan sociale woningen blijft schrijnend.

Deze besluiten van de Vlaamse regering moeten nog aan het Vlaams Parlement voorgelegd worden. De Vlaamse Woonraad gaf alvast een eensluidend negatief advies. Hoog tijd dus om onze stem te verheffen tegen deze asociale maatregelen.

Affiches bestellen kan bij info@vlaamshuurdersplatform.be

Meer info over de campagne vindt u hier.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede steunt campagne voor woonzekerheid"
Klachtenprocedure immosector is niet het antwoord tegen discriminatie

Klachtenprocedure immosector is niet het antwoord tegen discriminatie

15/03/2016
Wanneer een kandidaat-huurder gediscrimineerd wordt door een vastgoedmakelaar kan hij hiervoor klacht neerleggen bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). Dat is de theorie. Vanuit verschillende verenigingen waar armen het woord nemen besloten we die theorie uit te testen en enkele klachten door te geven. Een vrouw en haar vijf kinderen die een huis met vier kamers wordt geweigerd omdat men niet verhuurt aan zo’n groot gezin; een man bij wie de onderhandelingen stoppen zodra hij vermeldt in collectieve schuldenregeling te zitten en een vastgoedmakelaar die standaard drie maanden huurwaarborg vraagt, omdat dat zogezegd zijn goed recht is. Het waren drie concrete zaken die wij doorgaven, met een mager resultaat.

De eerste twee zaken werden onvoldoende bewezen geacht, bij woord tegen woord staat een kandidaat-huurder eerder zwak. De laatste zaak, met de drie maanden huurwaarborg duidelijk vermeld op de website en dus een duidelijke inbreuk tegen de huurwetgeving, kon niet worden genegeerd. De vastgoedmakelaar in kwestie kreeg een waarschuwing, vernamen we achteraf. Hoewel het Netwerk tegen Armoede in samenspraak met en in naam van de betrokken huurders de klachten indiende, kregen wij geen inzage in het motiverende gedeelte van de beslissing.

Als Netwerk tegen Armoede onthouden we vooral dat deze klachtenprocedure duidelijk niet de nodige antwoorden biedt op eventuele discriminatie. De procedure neemt verschillende maanden in beslag en vergt heel wat tijd, voor kandidaat-huurders heeft dit soort zaken geen zin. Zelfs voor verenigingen die klacht indienen in naam van deze huurders, blijkt de procedure te bureaucratisch en weinig transparant.

Dringend tijd dus om andere oplossingen te zoeken! Discriminatie op de private huurmarkt kan niet worden genegeerd en enkel als alle betrokken actoren dit erkennen, kunnen echte oplossingen gevonden worden.  De terughoudende aanpak van BIV staat trouwens in schril contrast met de  manier waarop vrijwilligers aangepakt worden die vluchtelingen op de woningmarkt te hulp schieten, net een groep die zwaar te lijden heeft onder discriminatie door sommige immomakelaars.
Lees meer over "Klachtenprocedure immosector is niet het antwoord tegen discriminatie"
Energiearmoedeplan zal energiefactuur niet doen dalen

Energiearmoedeplan zal energiefactuur niet doen dalen

4/03/2016
Het energiearmoedeplan van minister Turtelboom wil vooral werk maken van energie-efficiëntie. Op zich een goede zaak, maar om energiearmoede op te lossen is meer nodig. Het blijft heel moeilijk om dit voor huurders af te dwingen. Verhuurders worden nog altijd onvoldoende aangezet om werk te maken van energiezuinige renovaties. Aan de factuur zelf doet dit plan weinig of niets. Dat stelt het Netwerk tegen Armoede vast. “Dat elektriciteit enkele honderden euro per jaar duurder wordt, ook voor veel gezinnen in armoede, blijft een bittere realiteit, ook met dit energiearmoedeplan”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
 
Wel positief is dat de sociale openbare dienstverplichting voor leveranciers wordt aangescherpt. Afbetaalplannen voor mensen met energieschulden moeten haalbaar blijven en mensen niet nog verder in de problemen duwen, wat nu vaak het geval is. De inschakeling van incassobureau’s wordt  onder de loep genomen  en budgetmeterklanten krijgen de garantie op ononderbroken beschikbaarheid van 10 ampère.
 
Een goede zaak voor wie met energieschulden zit, maar wij hadden graag gezien dat dit plan ook zou voorkomen dat mensen in die situatie verglijden. Op dat vlak zien we bitter weinig stappen vooruit.
 
Het energiearmoedeplan vertoont grote lacunes. Er is nauwelijks sprake van sociale correcties. De €25 (in plaats van €100) energieheffing (Turteltaks) voor gezinnen met een laag inkomen, is voor ons geen sociale maatregel. Het blijft een zware aderlating bovenop de andere prijsstijgingen voor energie (vennootschapsbelasting intercommunales, distributievergoeding, …).
Een pak huurwoningen zijn nog altijd onvoldoende geïsoleerd, ook op de sociale huurmarkt. Voor die sociale huurmarkt biedt dit plan geen oplossing. Voor de private markt worden er enkele projecten voorzien, maar de ambitie blijft beperkt. We hebben nood aan een echt masterplan, samen met de minister van Wonen, om op die huurmarkt echt werk te maken van energiezuinige investeringen.
 
Wil men de energiearmoede echt terugdringen, dan is dat de verantwoordelijkheid van de hele Vlaamse regering. Die moet sociale correcties voorzien op alle beleidsdomeinen en werk maken van de versnelde bouw van sociale woningen en de versterking van sociale verhuurkantoren.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel op deredactie.be.


Lees meer over "Energiearmoedeplan zal energiefactuur niet doen dalen"
Verlenging winterperiode energie geen reden tot euforie

Verlenging winterperiode energie geen reden tot euforie

24/02/2016
Het Netwerk tegen Armoede vindt het uiteraard positief dat de winterperiode voor energie met 1 maand verlengd wordt. Zo blijven mensen beschermd tegen afsluiting. Toch is deze maatregel ruim onvoldoende om mensen in energiearmoede te helpen en vormt ze absoluut geen reden tot euforie. Mensen die voor 1 november afgesloten werden, blijven afgesloten en hebben dus een volledige winter moeten overleven zonder enige zekerheid. Om dergelijke mensonwaardige praktijken uit de wereld te helpen, zou er een winterregeling moeten komen die het hele jaar door geldt.

De 'minimale levering aardgas', zoals ze door de Vlaamse regering genoemd wordt, is bovendien helemaal geen minimale levering, want mensen met een budgetmeter kunnen nog altijd zonder verwarming gezet worden. Bovendien passen veel Ocmw's de minimale levering nog steeds niet toe. Wij vragen dat dit een recht wordt, in plaats van een gunst die nu toegekend wordt door Ocmw's. Niemand zou ooit volledig afgesloten mogen worden van basisbehoeften zoals gas of elektriciteit. Om energiearmoede te bestrijden, zal dus veel meer nodig zijn dan dit: sociale correcties op prijsverhogingen, betere werking van de lokale adviescommissies, .... We wachten met ongeduld op het energiearmoedeplan van de Vlaamse regering.
Lees meer over "Verlenging winterperiode energie geen reden tot euforie"
Mensen in armoede verliezen gemiddeld €44 per maand

Mensen in armoede verliezen gemiddeld €44 per maand

17/02/2016
De 20 % laagste inkomens in ons land gaan er nog verder op achteruit door de Vlaamse en federale besparingen. Gemiddeld verliest een arm gezin maar liefst €44 per maand. Dat is maar een gemiddelde. Veel gezinnen verliezen nog meer, van €50 tot €110 per maand. Van de beloofde sociale correcties voor het strenge besparingsbeleid is dus bitter weinig te zien. Dat blijkt uit de achtste armoedebarometer van Decenniudoelen, waar het Netwerk tegen Armoede een van de partners is.

Nochtans is het mogelijk om sociaal te corrigeren zonder extra budget. Bij de waterfactuur is het gelukt, behalve voor alleenstaanden, die de rekening zien stijgen. Diezelfde sociale correctie zou men kunnen doorvoeren voor andere domeinen waar de lasten bij gewone gezinnen gelegd wordt. Denk maar aan de elektriciteitsfactuur. Helaas blijven sociale correcties daar achterwege.

De tax shift biedt een lichte vooruitgang voor wie voltijds werkt. Wie deeltijds werkt, blijft status quo, maar het zijn mensen met een uitkering (zieken, werkzoekenden en gepensioneerden) die de rekening voor de besparingen gepresenteerd krijgen. De leeflonen gaan er met 2 % op vooruit. Op zich positief, maar ruim onvoldoende om de Europese armoedegrens te bereiken. Overigens wordt die verhoging ruimschoots teniet gedaan door taksen en tariefverhogingen, onder andere voor energie.

Het Netwerk tegen Armoede roept zowel de Vlaamse als federale regering op om echt werk te maken van sociale correcties en uitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens.

Lees het persbericht van Decenniumdoelen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees meer over "Mensen in armoede verliezen gemiddeld €44 per maand"
Minister Turtelboom, uw maatregelen duwen mensen verder weg in de armoede

Minister Turtelboom, uw maatregelen duwen mensen verder weg in de armoede

17/02/2016
Yves Bocklandt van Filet Divers, een van de Antwerpse verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede, slaakt een noodkreet vanuit het werkveld, gericht aan Vlaams minister van Energie Turtelboom. In een open brief roept hij haar op om in het aangekondigde energiearmoedeplan werk te maken van stevige sociale correcties voor de torenhoge energiefacturen. Zonder corrigerende maatregelen dreigen mensen de rol te lossen en is het voor sociaal werkers dweilen met de kraan open.

Lees de open brief in Gazet van Antwerpen.
Lees meer over "Minister Turtelboom, uw maatregelen duwen mensen verder weg in de armoede"
Buurthuis Bonnevie (Alarm) draait speelfilm over betaalbaar wonen

Buurthuis Bonnevie (Alarm) draait speelfilm over betaalbaar wonen

9/02/2016
Bonnevie (Alarm), een van de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, heeft net de laatste draaidag achter de rug van hun speelfilm Le parti du rêve de logement (voorlopige werktitel). Het fictieve verhaal is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van bewoners en werkers en speelt zich af in Molenbeek. Zij acteren ook zelf in de film. De huisvestingsproblemen van de personages leiden ertoe dat ze hun eigen Partij voor Recht op Huivesting voor allen oprichten. Om te weten hoe het verder gaat, kunt u de film vanaf oktober 2016 bekijken.

De idee voor deze film groeide na het verspreiden van de  Clip '« Moi si j’étais Bourgmestre- Indien ik Burgemeester was" in 2012. Hij is het resultaat van een lang proces gestart in 2013  samen met regisseur Peter Snowdon en het CVB 'Centre Video de Bruxelles' en de leden van Alarm.  Samen met de leden werden schrijfateliers georganiseerd in 2014, werd er gewerkt aan taal, houding en improvisatie in 2015 . In 2016 werden de leden echte acteurs die met een groot hart tijd en energie investeerden in het project.
 
De productie kon steunen op bijna 40 jaar wijkwerking Buurthuis Bonnevie die door haar verankering het mogelijk maakte op een hele reeks locaties te filmen. De film is vooral het resultaat van 15 jaar op weg gaan in de groep Alarm . Doorheen de werking werd een wederzijdse vertrouwensrelatie opgebouwd  die leden toeliet om buiten hun vertrouwde wereld te treden.
Lees meer over "Buurthuis Bonnevie (Alarm) draait speelfilm over betaalbaar wonen"
Vluchtelingen dreigen massaal in de dakloosheid te belanden

Vluchtelingen dreigen massaal in de dakloosheid te belanden

4/02/2016
Duizenden vluchtelingen zijn de voorbije maanden aangekomen in België, op de vlucht voor oorlog en op zoek naar een toekomst voor zichzelf en hun gezin. Vlos in Sint-Niklaas en Samen Divers in Oostende, verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede,worden heel nadrukkelijk met de problematiek geconfronteerd en zagen de vraag naar opvang de voorbije maanden voortdurend stijgen. Erkende vluchtelingen moeten na 2 maand het opvangcentrum of -initiatief verlaten en worden dakloos als zij binnen die termijn geen woning vinden. Het Netwerk tegen Armoede vraagt, samen met Vlos en Samen Divers, dat minister van Wonen Homans dringende maatregelen neemt om de wooncrisis aan te pakken. De huursubsidies actiever inzetten voor mensen zonder woning en sociale verhuurkantoren nadrukkelijker promoten bij eigenaars.

Veel van die erkende vluchtelingen belanden vandaag al op straat. In tegenstelling tot wat minister Homans beweert, openen zij niet onmiddellijk recht op leefloon.  Zij hebben meestal nog geen elektronische verblijfskaart en kunnen nog niet bij het Ocmw terecht voor financiële steun. Zonder financiële bijstand is het voor vluchtelingen onmogelijk een huurwoning te vinden. Maar zonder huurcontract, en bijhorende vaste verblijfplaats, krijgen ze ook geen financiële bijstand. Zo belanden mensen in een vicieuze cirkel.

Zelfs met een leefloon is de zoektocht naar een woning een helse opdracht. Een sociale woning is uitgesloten. Je belandt in het beste geval op de wachtlijst waar al meer dan 100.000 kandidaat-huurders voor hen wachten. Op de private markt zijn vluchtelingen, net als Belgen, overgeleverd aan de willekeur van verhuurders. Ze worden vaak geconfronteerd door hoge huurprijzen en een groot aantal woningen van slechte kwaliteit. Daar komt nog bij dat vluchtelingen het slachtoffer zijn van discriminatie. Veel verhuurders weigeren te verhuren aan mensen van buitenlandse afkomst of aan mensen die afhangen van Ocmw-steun.

Daarom zijn dringende maatregelen nodig. De huursubsidie volop inzetten voor mensen zonder woning zou al een eerste stap zijn en veel kwetsbare huurders, Belg of vluchteling, vooruit helpen. En de verhuur via een sociaal verhuurkantoor meer aankaarten en promoten bij eigenaars kan de woningmarkt bijkomende zuurstof geven. Helaas geeft de minister momenteel niet thuis.

Lees ons opiniestuk van 02/11/2015, samen met VVSG, Minderhedenforum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11, Sector Samenlevingsopbouw, Vlaams Huurdersplatform, Orbit, HUURpunt en Beweging.net op deredactie.be
Lees meer over "Vluchtelingen dreigen massaal in de dakloosheid te belanden"
Piek in uithuiszettingen is vervolg van Vlaamse wooncrisis

Piek in uithuiszettingen is vervolg van Vlaamse wooncrisis

11/01/2016
De piek in het aantal uithuiszettingen is in de eerste plaats een symptoom van de Vlaamse wooncrisis, die al jaren woedt en steeds verder om zich heen grijpt. Het Netwerk tegen Armoede vraagt al langer dringende maatregelen om de crisis te bestrijden. Hopelijk schiet de Vlaamse regering nu echt in gang.
 
De krapte op de private huurmarkt, het acute tekort aan sociale woningen en ook en vooral de fel stijgende energieprijzen doen steeds meer huurders de das om, waaronder ook steeds meer gezinnen met kinderen. De prijs voor elektriciteit zal dit jaar nog eens met meer dan €300 stijgen voor een gemiddeld gezin. Voor gezinnen in armoede, met vaak slecht geïsoleerde huurwoningen en verouderde elektrische apparaten, kan de factuur nog hoger oplopen.
 
Coördinator Frederic Vanhauwaert: “De Vlaamse regering weet al langer wat haar te doen staat. Wij hopen dat ze nu eindelijk in actie schiet.” Een aantal maatregelen kunnen huurders meer financiële ademruimte geven.
 
-          Echte sociale correcties voor energie: Herinvoering gratis kwh elektriciteit voor mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming, uitbreiding sociaal tarief, …)
-          Herverdeling deel van woonbonusbudget richting sociale woningen en huursubsidies
-          Versnelde bouw sociale woningen in plaats van besparingen op sociale huur
-          Uitbreiding gebruik huursubsidies voor meest kwetsbare huurders
-          Beschikbare woningen op de markt brengen via sociale verhuurkantoren en eigenaars daarvoor stimuleren
-          Regionalisering huurwet aangrijpen om Vlaamse huurmarkt toegankelijker te maken
 
De Vlaamse regering, en de bevoegde ministers Homans (wonen, armoedebestrijding) en Turtelboom (energie) zullen moeten investeren in een huurmarkt die meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen biedt. Het gebrek daaraan veroorzaak financiële problemen (door hoge kosten voor huur en energie) én gezondheidsproblemen (door gebrekkige woonkwaliteit). Investeren in de strijd tegen de wooncrisis is dringend nodig. Anders dreigt de maatschappelijke kost (uithuiszettingen, schuldhulpverlening, gezondheidsproblemen door gebrekkige woonkwaliteit, …) vele malen hoger uit te vallen. 

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Knack.

Herbeluister Hautekiet op Radio 1.

Lees het opiniestuk in Het Belang Van Limburg.
Lees meer over "Piek in uithuiszettingen is vervolg van Vlaamse wooncrisis"
Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur

Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur

30/12/2015
Bij mensen in armoede heerst zeer grote onrust over de betaalbaarheid van hun energiefactuur. Dat blijkt uit de eindejaarsbevraging van het Netwerk tegen Armoede bij de 59 verenigingen waar armen het woord nemen. In letterlijk alle verenigingen (100 %) maken mensen zich grote zorgen over de stijgende stroomprijzen. Sterker, er zijn nauwelijks nog gezinnen in armoede die  het mogelijk achten om dit te dragen. Ondertussen blijven de hulpvragen bij verenigingen waar armen het woord nemen stijgen, gemiddeld met 10 %. Dat heeft enerzijds te maken met een stijging van het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft en anderzijds met een grotere naambekendheid van de verenigingen zelf. Opvallend is dat verenigingen vooral veel meer mensen met psychische problemen over de vloer krijgen. Armoede en een gebrek aan geestelijke gezondheid gaan meer en meer samen.
 
Door opeenvolgende prijsverhogingen door de federale en Vlaamse regering zal de stroomfactuur volgend jaar gemiddeld met €350 stijgen. Dat raakte eerder al bekend. Mensen in armoede wonen echter vaker dan gemiddeld in slecht geïsoleerde woningen en een aanzienlijk deel verwarmt bovendien met elektrische kachels bij gebrek aan centrale verwarming. Zij zullen de prijsstijgingen nog harder voelen dan het gemiddelde Vlaamse gezin.
 
De onbetaalbaarheid van elektriciteit zal nog meer gezinnen nog dieper in de problemen brengen en het voorbije jaar zagen verenigingen (net als de voorgaande jaren) een toename van het aantal hulpvragen. De verwachting is dat dit in 2016 verder zal stijgen. Een andere grote zorg is overigens de duurdere bustickets, waardoor mensen zich zwaar beperkt zien in de mogelijkheden om zich te verplaatsen.
 
Steeds meer mensen die hulp zoeken, kampen ook met psychische problemen. We zien steeds meer mensen die niet terecht kunnen in de geestelijke gezondheidszorg, daardoor verder in de problemen (ook financiële) komen en uiteindelijk nergens anders meer terecht kunnen dan bij verenigingen waar armen het woord nemen, waar geen voorwaarden opgelegd worden om toegang te krijgen. Een belangrijk signaal voor het beleid. Investeer in toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg, want anders zal dit nog veel meer mensen onder de armoedegrens doen belanden.
 
Een aantal verenigingen proberen hier zelf een antwoord op te bieden, soms op eigen kracht, soms met (tijdelijke) projectsteun vanuit de Vlaamse overheid. Een eerstelijnspsycholoog in de vertrouwde omgeving van een vereniging kan de drempel voor geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld al aanzienlijk verlagen. Wij vragen dat de Vlaamse overheid daar veel meer in investeert. De projecten die minister Vandeurzen de voorbije jaren ondersteunde, werpen hun vruchten af.
Lees meer over "Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur"
Elektriciteit wordt onbetaalbaar

Elektriciteit wordt onbetaalbaar

15/12/2015
Afgelopen week berichtte de Vlaamse Regulator van energie- en gasmarkt (VREG) over de stijgende energieprijzen. De jaarlijkse stroomfactuur van een gemiddeld gezin zal in 2016 met meer dan 300 EUR stijgen. Voor mensen in armoede wordt energie op deze manier onbetaalbaar.

Vlaams minister van energie, Annemie Turtelboom, beloofde aan het begin van haar legislatuur werk te maken van een energiearmoedeplan .Tot nu toe zagen we de energiekosten en energiearmoede enkel stijgen. Echte sociale correcties, die energie terug betaalbaar maken, ook voor mensen in armoede, dringen zich op. Het energiearmoedeplan moet er snel komen, en oplossingen bieden voor de prijsstijgingen die de energiefactuur onbetaalbaar maken. 
Lees meer over "Elektriciteit wordt onbetaalbaar"
Reus brengt dakloosheid onder de aandacht

Reus brengt dakloosheid onder de aandacht

16/11/2015
Sinds vandaag 'trekt' de dakloze reus van Atelier Caricole door de straten van Brussel. Hij ligt in de weg, zodat dakloosheid zichtbaar wordt. Nog al te vaak blijft de aandacht voor dakloosheid beperkt tot de nood aan winteropvang, die zeker reëel is, maar het probleem reikt veel verder dan dat. Bijna 4 op 10 Brusselaars leeft in armoederisico, terwijl het aandeel sociale woningen in Brussel nauwelijks 7 % bedraagt. Meer dan 60 % van de huurders op de private markt besteedt meer dan 1/3 van zijn inkomen aan huur. We kunnen dus van een echte wooncrisis spreken, en niet alleen in de winter, maar het hele jaar door. Ook buiten de koude wintermaanden kent onze hoofdstad veel mensen die in zeer moeilijke omstandigheden op straat moeten leven.

De reus wil dat probleem nu zichtbaar maken. Deze verschijnt hij her en der op plekken in de hoofdstad en op 19 november komt hij langs op het forum van de  woonbehoeftigen
Lees meer over "Reus brengt dakloosheid onder de aandacht"
Oproep aan Vlaamse regering: Laat vluchtelingencrisis niet uitmonden in nog grotere wooncrisis

Oproep aan Vlaamse regering: Laat vluchtelingencrisis niet uitmonden in nog grotere wooncrisis

2/11/2015
Ondertussen zijn tentenkampen opgeruimd en halen vluchtende volwassenen en kinderen niet langer dagelijks de voorpagina’s van kranten en sociale media. Niettemin blijft de verhoogde instroom van vluchtelingen in Vlaanderen wel voor grote uitdagingen zorgen. Bevoegde instanties zetten volop in op voldoende en degelijke opvang, een goede eerste stap. Daarnaast komen andere uitdagingen op ons af. Eens erkend als vluchteling, moeten mensen vanuit de opvanginitiatieven op zoek naar een plek op onze reguliere woningmarkt. Daarom dringen doortastende maatregelen zich op: betere toegang tot huursubsidies, versterking van sociale verhuurkantoren, en verhoging van het bouwritme voor sociale woningen.

Lees de oproep van Netwerk tegen Armoede en andere organisaties op deredactie.be.
Lees meer over "Oproep aan Vlaamse regering: Laat vluchtelingencrisis niet uitmonden in nog grotere wooncrisis"
Stijgende energiefacturen doen kwetsbare gezinnen kopje onder gaan

Stijgende energiefacturen doen kwetsbare gezinnen kopje onder gaan

28/10/2015
Energiefacturen wegen zwaar door in het budget van gezinnen met een laag inkomen. Ze kunnen mensen in armoede duwen of mensen die al niet rond komen nog armer maken. Dat was vroeger al zo en de aangekondigde prijsverhogingen door de Vlaamse regering zullen nog meer gezinnen overkop doen gaan. Ondertussen blijkt dat steeds meer mensen ook problemen hebben om de waterfactuur te betalen. Dat betekent (nog) meer afsluitingen, meer budgetmeters en meer mensen in schuldbemiddeling.

Dat is niet alleen een sociaal bloedbad, maar betekent ook een zware maatschappelijke kost voor Vlaanderen. Gemiddeld zal een gezin met vier personen in 2016 meer dan 350 EUR meer betalen aan energie dan voordien. De zogenaamde Turteltaks (goed voor €100 of €25 voor de laagste inkomens) speelt hierin een rol, maar evengoed de afschaffing van de gratis hoeveelheid elektriciteit per persoon (goed voor €95,-), net als de verhoging van de BTW (goed voor €100,-).  Het Netwerk tegen Armoede blijft echte sociale correcties eisen, zowel voor de Turteltaks als voor de afschaffing van de gratis hoeveelheid elektriciteit.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het opiniestuk in Gazet Van Antwerpen.

Lees het artikel in De Standaard/Het Nieuwsblad.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Stijgende energiefacturen doen kwetsbare gezinnen kopje onder gaan"
Extra aandacht voor winteropvang

Extra aandacht voor winteropvang

16/10/2015
Volgens Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) is winteropvang ook nu al nodig. Normaal start deze pas op 1 december, maar gezien de lage temperatuur wil men in Antwerpen kijken of dat niet al vroeger kan. Tegelijk lanceert Vlaams minister van wonen Liesbeth Homans een maatregel die het mogelijk maakt leegstaande sociale woningen te gebruiken voor tijdelijke winteropvang.

Extra aandacht voor opvang van daklozen is nodig en deze maatregelen kunnen hier zeker bij helpen. Als Netwerk tegen Armoede stellen wij de aandacht voor dakloosheid van de Vlaams minister van wonen zeker op prijs.  Het is schrijnend dat mensen op straat moeten slapen omdat er onvoldoende of in sommige steden zelfs geen opvang is. Het blijft belangrijk dat zowel Vlaanderen als de steden en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en oplossingen zoeken voor mensen zonder vaste woonplaats.

Maar opvang is natuurlijk geen woning en ook na de winter blijft dakloosheid een schande. Daarom roepen wij de minister op om naast deze maatregel ook oplossingen te bieden aan daklozen, zodat ze na de winter niet terug de straat op moeten. We volgen hierin de Vlaamse Woonraad, die oproept voldoende doorstroommogelijkheden te creëren  naar reguliere huisvesting, met aandacht voor de krapte op die huisvestingsmarkt (zowel de private als de sociale). Een uitbreiding en betere toepassing van het huursubsidiesysteem kan hierbij helpen, naast verhoogde inzet op sociale woningen en woningen verhuurd via sociale verhuurkantoren.

Lees meer over "Extra aandacht voor winteropvang"
Investeren in mensen om Vlaamse wooncrisis aan te pakken

Investeren in mensen om Vlaamse wooncrisis aan te pakken

8/09/2015
17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede
 
Investeren in mensen
 
Vlaamse regering moet wooncrisis nu aanpakken
 
Het Netwerk tegen Armoede vraagt dringend doortastende maatregelen om de wooncrisis in Vlaanderen een halt toe te roepen. Het doet die oproep bij de start van de campagne ‘Investeren in mensen’, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het campagnethema is een bewuste keuze. Het voorbije jaar lag de nadruk zowel Vlaams als federaal op besparingen, ook van kwetsbare mensen. Het is hoog tijd om te investeren in mensen die het moeilijk hebben. De wooncrisis in Vlaanderen groeit met de dag. Dat blijkt ook uit de vaststellingen van een aantal woonexperts vandaag.
 
Het Netwerk tegen Armoede deed eerder al een aantal voorstellen om de woonnood terug te dringen:
 
-          Heroriëntering woonbonus richting sociale en private huurmarkt
De woonbonus maakt woningen niet betaalbaarder, maar drijft de prijs van woningen net op doordat de vraag stijgt. De Vlaamse regering voerde een voorzichtige beperking in van de woonbonus, maar de vrijgekomen middelen worden helaas niet in de huurmarkt geïnvesteerd.
-          Versnelde bouw van sociale woningen
Het bouwritme verloopt nu veel te traag. Als we de woonnood in Vlaanderen willen terugdringen, zijn er tegen 2020 150.000 bijkomende woningen, waarvan de helft sociale woningen. Aa het huidige bouwritme komen we amper aan 43.000 bijkomende sociale woningen tegen 2025.
-          Uitbreiding huursubsidies
100.000 mensen wachten vandaag op een sociale woning en zijn verplicht om op de private huurmarkt hoge huurprijzen te betalen, vaak voor slecht geïsoleerde woningen met nog tal van andere problemen, zoals vocht. Amper een fractie van hen krijgt een huursubsidie, na 4 jaar wachten op een sociale woning. Een uitbreiding van de huursubsidie zou mensen in staat stellen om betere en meer betaalbare woningen te huren, in afwachting van een sociale woning.
-          Meer inzetten op woonbegeleiding, ook op de private huurmarkt, om uithuiszettingen te vermijden
Woonbegeleiding werpt zijn vruchten af en zorgt ervoor dat mensen niet uit hun huis gezet worden. Door begeleiding van de huurder en bemiddeling tussen verhuurder en huurder. Zo blijven gezinnen bespaard van een, vaak traumatiserende, uithuiszetting, en krijgt de verhuurder zijn huurprijs verder betaald.
.
De komende weken pakt het Netwerk tegen Armoede uit met voorbeelden van hoe besparingen kwetsbare mensen treffen en hoe investeren in mensen een veel betere oplossing biedt. De campagne ‘Investeren in mensen’ wil aantonen dat besparen op mensen (in armoede) niets opbrengt, niet voor de meest kwetsbaren en niet voor de samenleving.
 
Maak alvast kennis met Marie-Jeanne uit Mol. Zij kampte met zware gezondheidsproblemen, maar haar leven kreeg recent een nieuwe wending, nadat ze kon verhuizen naar een sociale woning.
 
Hoog tijd om te investeren in mensen in armoede:
 
-          Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnsgezondheidszorg
-          Automatische toekenning van rechten
-          Inkomens en uitkeringen boven de Europese armoedegrens
-          Versnelde bouw sociale woningen en uitbreiding huursubsidies
-          Begeleiding op maat naar werkbare jobs in plaats van schijnoplossingen zoals gemeenschapsdienst
-          Verdere uitrol van de Uitpas
 
De voorbeelden zijn te raadplegen op de campagneblog www.investereninmensen.be.
 
Op 17 oktober zelf focust het Netwerk tegen Armoede op de lokale acties van de 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Meer info op www.netwerktegenarmoede.be/17oktober

Lees het artikel in Metro.
Lees meer over "Investeren in mensen om Vlaamse wooncrisis aan te pakken"
Centraal huurwaarborgfonds is remedie voor falend systeem van bankwaarborg

Centraal huurwaarborgfonds is remedie voor falend systeem van bankwaarborg

26/06/2015
Een studie van de Universiteit Gent wijst uit dat amper een kwart van de bankkantoren voldoet aan hun wettelijk plicht om bankwaarborgen ter beschikking te stellen van huurders. Eens te meer het bewijs dat het systeem van huurwaarborgen in zijn geheel moet worden herzien. Het legt een grote financiële druk op huurders, zet de deur open voor discriminatie en is blijkbaar wettelijk zeer moeilijk te handhaven.

Het Netwerk tegen Armoede pleitte eeder al voor een centraal huurwaarborgfonds. In plaats van de huurwaarborgen allemaal op aparte geblokkeerde rekeningen te storten, zouden ze samengebracht worden in een fonds, dat de waarborg dan tijdig terugbetaalt bij een verhuis. Dat biedt tal van voordelen, voor huurder, verhuurder én voor de Vlaamse overheid.

Lees hier ons standpunt over het centraal huurwaarborgfonds.

Lees het artikel in De Tijd.
Lees meer over "Centraal huurwaarborgfonds is remedie voor falend systeem van bankwaarborg"
Voetbalfeest mét beker voor Pigment tijdens Homeless Cup

Voetbalfeest mét beker voor Pigment tijdens Homeless Cup

27/05/2015
Pigment nam deel aan het finaletoernooi van de BXLR Cup. De BXLR Cup is de eerste lokale divisie van de Belgian Homeless Cup. Het is, net als zijn nationale grote broer, een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen. De BXLR Cup, spreek uit Brusseleir, gelooft in de kracht van voetbal. Mensen kunnen er komen voetballen. Net dat simpele feit, ‘gewoon’ kunnen komen voetballen, maakt een groot verschil voor de spelers

. De BXLR Cup hanteert als slagzin: One league, Thousand Goals, en wil méér zijn dan zomaar een voetbalcompetitie. De organisatie wil mensen een plek geven waar ze kunnen ‘thuiskomen’. Een plaats waar ze gegarandeerd zullen worden toegejuicht. Gezellig samen zijn, eten, muziek en vooral voetbal, veel voetbal in de prachtige oude markthallen van de abattoir-site in Anderlecht. Daar kwam op het einde dan nog een prachtige beker bij voor Pigment… wat een feeest!!”
Lees meer over "Voetbalfeest mét beker voor Pigment tijdens Homeless Cup"
Muzikale aanklacht tegen armoede

Muzikale aanklacht tegen armoede

5/05/2015
Marka lanceert deze muzikale aanklacht tegen armoede. Delen is de boodschap!


Lees meer over "Muzikale aanklacht tegen armoede"
Afschaffing gratis stroom kan niet zonder compensaties voor lage inkomens

Afschaffing gratis stroom kan niet zonder compensaties voor lage inkomens

7/04/2015
De aangekondigde afschaffing van gratis stroom komt er, vanaf januari 2016. Voor gezinnen met een laag inkomen betekent deze gratis hoeveelheid momenteel een broodnodige korting op de energiefactuur. Voor mensen in armoede zijn nog hogere energiefacturen echt niet haalbaar. Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede om voldoende compensaties te voorzien voor de gratis stroom wordt afgeschaft.

Enkel compensaties voor klanten die nu reeds "beschermde klant" zijn zal onvoldoende zijn om de negatieve effecten van de afschaffing op te vangen. Voor alle gezinnen die, omwille van hun lage inkomen, recht hebben op verhoogde tegemoetkoming moeten compensaties worden voorzien, opdat hun facturen niet stijgen.

Lees hier onze aanbevelingen rond tarifering van nutsvoorzieningen voor mensen in armoede.
Lees meer over "Afschaffing gratis stroom kan niet zonder compensaties voor lage inkomens"
Bestrijd leegstand, niet krakers

Bestrijd leegstand, niet krakers

6/04/2015
Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon sprak zich uit voor het strafbaar maken van kraken. Gelijkaardige voorstellen werden vroeger reeds geformuleerd, door politici van verschillende politieke strekkingen.  Het Netwerk tegen Armoede benadrukt dat kraken enkel bestaat omdat er leegstand is. Veel mensen zijn op zoek naar geschikte en betaalbare woningen, terwijl tegelijk andere woningen nodeloos lang leeg staan. Bovendien is het betrekken van bewoonde woningen ook nu al strafbaar.

De minister wil nu ook het betrekken van leegstaande woningen strafbaar maken. Deze wetswijziging zorgt voor criminalisering van krakers, maar kan ook gevolgen hebben voor nietsvermoedende huurders. Een ding staat vast,  voor extra bestrijding van leegstand zal de maatregel sowieso niet zorgen. Wij adviseren de minister omk niet over één nacht ijs te gaan. De huidige wet biedt al voldoende bescherming aan eigenaars. In Nederland is bovendien al gebleken dat strafbaar maken van kraken niet het gewenste effect heeft.
Lees meer over "Bestrijd leegstand, niet krakers"
Netwerk tegen Armoede vraagt verbod op deur-aan-deurverkoop van energiecontracten

Netwerk tegen Armoede vraagt verbod op deur-aan-deurverkoop van energiecontracten

14/01/2015
Het Netwerk tegen Armoede vraagt dat er zo snel mogelijk een verbod komt op deur-aan-deurverkopen van energiecontracten. In het Radio 2-programma De inspecteur kwamen schrijnende misbruiken naar boven als gevolg van die bedenkelijke verkoopstactiek. Wij stellen ook vast dat leveranciers bewust wijken en woningen opzoeken waar kwetsbare mensen wonen, die niet de know-how hebben om energietarieven online te vergelijken. De verkoop zet de deur lettelijk en figuurlijk wagenwijd open voor misbruiken. Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede een verbod.

Lees het artikel op deredactie.be.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt verbod op deur-aan-deurverkoop van energiecontracten"
Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen

Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen

8/01/2015
De besparingen van de Vlaamse en federale regering kosten kwetsbare gezinnen tot 70 euro per maand. Dat blijkt uit berekeningen van Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband waarvan Netwerk tegen Armoede een van de partners is. Gezinnen met een laag inkomen zullen het vanaf volgend jaar gemiddeld met 735 euro minder moeten doen. Zij die al het zwaarst getroffen zijn door de crisis, krijgen andermaal de rekening gepresenteerd. Beide regeringen beloofden wel sociale correcties, maar het is zeer onduidelijk hoe ver die zullen gaan en hoe groot de groep is die men een correctie wil toekennen.

Lees het artikel op deredactie.be
Lees meer over "Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen"
150 manifestanten voor waardige winteropvang in Sint-Niklaas

150 manifestanten voor waardige winteropvang in Sint-Niklaas

18/12/2014
Mensen zonder papieren leven in een zeer kwetsbare situatie, nog meer in deze koude wintermaanden en zeker als ze dakloos worden. Vlos, onze vereniging waar armen het woord nemen in Sint-Niklaas, voerde afgelopen donderdag actie voor een menwaardige opvang van deze mensen. Ze worden systematisch doorverwezen naar Antwerpen en Gent, terwijl hun kinderen in Sint-Niklaas school lopen en ze daar ook weten waar ze hulp kunnen vinden. 150 manifestanten kwamen op de optocht af.

In april voerde de politie nog een inval uit in de lokalen van Vlos, Sedertdien is het veel moeilijker werken voor de organisatie om de mensen nog op te vangen. De angst overheerst. Vlos vraagt, samen met het Netwerk tegen Armoede, om zo snel mogelijk met het stadsbestuur overleg te hebben over de situatie van mensen zonder papieren.

Bekijk de reportage in TVOost.
Lees meer over "150 manifestanten voor waardige winteropvang in Sint-Niklaas"
Daklozenbeleid is ontoereikend, ook in Vlaanderen

Daklozenbeleid is ontoereikend, ook in Vlaanderen

17/12/2014
Cijfers van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin tonen aan wat het Netwerk tegen Armoede al jaren zegt:  dakloosheid in Vlaanderen is een probleem. Dat wordt bevestigd in de eigen bevraging die wij organiseerden onder onze 60 verenigingen. Bij veel verenigingen waar armen het woord nemen, komen mensen over de vloer die geen vaste plek hebben om te slapen. Volgens de studie zouden er in Vlaanderen minstens 5.378 daklozen zijn, al geven de onderzoekers zelf aan dat het er allicht meer zijn.
 

Dakloosheid beperkt zich zeker niet tot de grote steden, ook in kleinere steden en gemeenten vindt niet iedereen gepaste huisvesting. Mensen worden in gans Vlaanderen uit huis gezet en zeker in winterperiodes zorgt dat voor problematische situaties. Lang niet alle gemeenten of steden hebben hiervoor gepaste antwoorden. Sommige lokale besturen ontkennen het probleem, terwijl anderen de daklozen systematisch doorschuiven naar nabijgelegen steden die wél opvang voorzien.
 
Het Netwerk hoopt dat deze studie en de (verontrustende) resultaten van onze eigen bevraging een wake up – call wordt voor alle bevoegde overheden. De lokale overheden moeten inzien dat dakloosheid bestaat, ook  in kleinere steden en gemeenten en zorgen dat gepaste oplossingen worden gevonden. Het probleem ontkennen lost niks op, mensen doorsturen naar andere steden helpt mensen slechts minimaal.

 Ook hogere overheden moeten in actie schieten. Dakloosheid spreidt zich beleidsmatig uit over wonen, welzijn & armoedebestrijding, wij verwachten dat bevoegde ministers en staatssecretarissen samen tot oplossingen komen. Via extra ondersteuning van die lokale  overheden, via uitbreiding van (woon-)begeleiding, via duidelijk beleid ter preventie van uithuiszetting, via verruiming huursubsidies en, belangrijkst van allemaal, een versnelde bouw van sociale woningen. 

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Daklozenbeleid is ontoereikend, ook in Vlaanderen"
Vlos en Netwerk tegen Armoede vragen menswaardige opvang van mensen zonder papieren

Vlos en Netwerk tegen Armoede vragen menswaardige opvang van mensen zonder papieren

7/12/2014
Het Netwerk tegen Armoede ondertekende mee een open brief van Vlos aan de burgemeester van Sint-Niklaas. Vlos is een vereniging waar armen het woord nemen die zich inzet voor mensen zonder papieren. Sint-Niklaas is de laatste centrumstad die alle mensen zonder papieren doorstuurt naar omliggende centrumsteden voor opvang. Nochtans is opvang een grondrecht.

Op 18 december om 17 uur voert Vlos actie op de Grote Markt in Sint-Niklaas.

Lees hier de open brief.

Teken de petitie 'Opvang is een grondrecht voor iedereen'.
Lees meer over "Vlos en Netwerk tegen Armoede vragen menswaardige opvang van mensen zonder papieren"
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

27/11/2014
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement,
 
Vandaag bespreken jullie de beleidsnota armoedebestrijding. Naar aanleiding hiervan willen wij als Netwerk tegen Armoede (die 60 organisaties van mensen in armoede verenigt in Vlaanderen en Brussel) een positieve oproep doen. Mensen in armoede zijn bijzonder ongerust over hoe hun situatie de komende maanden zal evolueren. Er ligt immers een heel sterke nadruk op besparingen, waarvan duidelijk is dat ze ook mensen in armoede of mensen die nu net rondkomen zullen raken. Anderzijds horen we veel te weinig waar echt in armoedebestrijding zal geïnvesteerd worden de komende jaren.
Daarom volgende oproep:
1.     Wij vragen de parlementsleden om mee toe te zien op het consequent en degelijk uitvoeren van armoedetoetsen op beleidsmaatregelen, en met de resultaten dan ook rekening te houden. In de praktijk merken we dat er al heel wat beslissingen genomen werden (bv. optrekken maximumfactuur in het onderwijs, optrekken van de tarieven van De Lijn, …) waar deze armoedetoets niet op uitgevoerd werd.
2.     Vlaanderen beschikt met de 6de staatshervorming over heel wat meer hefbomen inzake armoedebestrijding. Terecht stelt het regeerakkoord dat er bij alle nieuwe bevoegdheden moet bekeken worden welke impact ze op armoedebestrijding hebben en dat deze dan ook maximaal moeten ingezet worden in de strijd tegen armoede. Wij roepen de parlementsleden op om deze doelstelling uit het regeerakkoord in alle commissies en bij alle beleidsnota’s nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen. Inzake kinderbijslag, woonbonus, aspecten binnen het werkgelegenheidsbeleid, de eerstelijns juridische hulpverlening, … zijn er cruciale hefbomen om de situatie van mensen in armoede structureel te verbeteren en zo de armoededoelstellingen van het Pact 2020 waar te maken.
3.     We roepen op om de problematiek van ‘gekleurde armoede’  meer aandacht te geven.
4.     Tot slot roepen we parlementsleden (naast de Vlaamse Regering uiteraard) op om op het terrein naar de grote ongerustheid van mensen in armoede te luisteren en hen antwoorden op hun vragen te geven. Deze dialoog is bovendien van grote waarde in het verder vorm geven van beleid.
 
Alvast dank en een goede bespreking toegewenst en uitkijkend naar een stevig armoedebestrijdingsbeleid de komende jaren,
Lees meer over "Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement"
Ons Huis loodst motie tegen afsluiten nutsvoorzieningen door Molse gemeenteraad

Ons Huis loodst motie tegen afsluiten nutsvoorzieningen door Molse gemeenteraad

22/10/2014
Naar aanleiding van Ieders Stem Telt en in samenwerking met Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw
vroeg vereniging waar armen het woord nemen Ons Huis uit Mol hun gemeenteraad de motie afsluiten van nutsvoorzieningen, niet in mijn gemeente goed te keuren.

Op deze manier engageert Mol zich om als stad te onderzoeken  welke instrumenten zij ter beschikking heeft of kan uitbouwen om haar bewoners te ondersteunen om hun recht op gas, elektriciteit en water te verzekeren.
Uiteraard juicht het Netwerk tegen Armoede dit initiatief toe & hopen we dat andere gemeenten snel volgen. 
Lees meer over "Ons Huis loodst motie tegen afsluiten nutsvoorzieningen door Molse gemeenteraad"
Discriminatie schering en inslag bij vastgoedmakelaars

Discriminatie schering en inslag bij vastgoedmakelaars

8/10/2014
Een studie van het  Interfederaal Gelijkekansencentrum toont aan wat huurders al jaren aanvoelen: op de huisvestingsmarkt is discriminatie schering en inslag. Dat bleek op een studiedag van het Centrum. Hoewel het recht op wonen gegarandeerd is door onze grondwet, blijven velen uitgesloten van degelijke huisvesting. De overheid blijft in gebreke, vooral door het uitblijven van voldoende aanbod aan sociale woningen. Daarnaast stellen we vast dat ook de privésector een grote verantwoordelijkheid heeft. Het onderzoek toont aan dat 42% van de vastgoedmakelaars ingaat op het verzoek van verhuurders om “vreemdelingen” te weigeren, en 61% van hen is bereid werklozen te weren. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat beleidsmakers deze grondige studie serieus nemen en aangrijpen om over  te gaan tot actie. Belangrijke bevoegdheden werden overgeheveld naar het Vlaamse niveau, hopelijk doen beleidsmakers er iets mee.

Meer info : http://www.diversiteit.be/discriminatie-op-de-belgische-huisvestingsmarkt-de-diversiteitsbarometer-huisvesting  
 

Lees meer over "Discriminatie schering en inslag bij vastgoedmakelaars"
Netwerk tegen Armoede wijst tijdelijke contracten af in sociale huur

Netwerk tegen Armoede wijst tijdelijke contracten af in sociale huur

3/09/2014
Het Netwerk tegen Armoede verzet zich tegen de invoering van tijdelijke contracten in de sociale huur. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wekt hiermee de indruk dat veel sociale huurders een (te) hoog inkomen hebben. In de feiten gaat het over een zeer beperkte groep van mensen die vroeger wel een laag inkomen hadden, maar ondertussen werk vonden of die bijvoorbeeld werkende kinderen in huis hebben. De invoering van tijdelijke contracten zal de wachtlijsten voor sociale woningen niet korter maken. De voorbije jaren stromen nauwelijks nog 'hogere' inkomens in. Als de minister de wachtlijsten echt wil aanpakken, moet ze middelen voorzien voor een versnelde bouw van bijkomende sociale woningen.

Lees hier het volledige standpunt van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wijst tijdelijke contracten af in sociale huur"
600 mensen manifesteren tegen Brusselse wooncrisis

600 mensen manifesteren tegen Brusselse wooncrisis

15/06/2014

Ongeveer 600 manifestanten zijn zaterdag in Sint-Gillis bijeengekomen om het tekort aan sociale woningen in Brussel aan te klagen. De betoging was het initiatief van het Platform Wonen, dat zo het probleem onder de aandacht van de Brusselse regeringsonderhandelaars wil brengen.

Lees hier het artikel op brusselnieuws.be

Lees meer over "600 mensen manifesteren tegen Brusselse wooncrisis"
Wooncrisis in Vlaanderen

Wooncrisis in Vlaanderen

6/05/2014
De nieuwe cijfers van het Groot Woononderzoek 2013 (uitgevoerd door Steunpunt Wonen) maken het duidelijk, het gaat slecht op de private huurmarkt én de situatie wordt er niet beter op. Maar liefst 48,6% van de huurders moet meer dan 30% van zijn inkomen besteden aan huur. In 2005, wanneer de vorige meting werd gedaan, was dit nog 39,2%. Dit zorgt er voor dat 31,6% van de private huurders na betaling van die huur niet voldoende over heeft om menswaardig te leven (t.o.v. 27,4 in 2005).

Deze cijfers (zie onder) zijn alarmerend en geven een duidelijke trend weer. Terwijl de problemen onder huurders enkel groeien, zien we dat zowel de Vlaamse als de federale overheid hun middelen inzetten op beleid dat eigenaars ondersteunt. Voor 2012 (meest recente cijfers) reserveerden beide overheden samen 1,92 miljard euro voor de ondersteuning van eigenaars, terwijl amper  344 miljoen euro naar huurbeleid ging. (Onderzoek Kristof Heylen & Sien Winters).  Terwijl het gros van de afbetalende eigenaars fiscale voordelen ontvangt, krijgt nog geen 3% van alle huurders een vorm van huursubsidie.

Het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Huurdersplatform en Samenlevingsopbouw voerden afgelopen maand actie om deze problematiek aan te kaarten. Samen vormden ze het platform “1/3 is de max” , in alle provincies sloten verschillende organisaties zich bij de actie aan en werden onze eisen onderschreven. Tijdens de verschillende acties was de nood aan beter huurbeleid en meer kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen duidelijk voelbaar, iedereen was het erover eens, wie aangewezen is op de private huurmarkt kan nauwelijks rondkomen, dat moet anders, en snel, want de wooncrisis is in Vlaanderen bittere realiteit

Niemand bereid tot drastische veranderingen
 
Tot onze grote spijt ziet het er echter niet naar uit dat de situatie na 25 mei zal veranderen. Het platform “1/3 is de max” ondervroeg de Vlaamse lijsttrekkers naar hun plannen omtrent de huurmarkt na de verkiezingen. Hoewel alle partijen de nood erkennen, lijkt niemand echt bereid over  te gaan tot drastische veranderingen. Het blijft ook tijdens deze campagne verrassend stil omtrent dit thema. Op verschillende provinciale acties ondervonden politici nochtans zelf hoe groot de noden zijn. Een uitbreiding van huursubsidies zien verschillende partijen zitten, maar een eerlijke verdeling van middelen tussen eigenaars en huurders is voor velen een stap te ver. Hoewel het overduidelijk is dat de grootste problemen zich bij huurders bevinden, wil men dus vooral blijven inzetten op de woonbonus, het behoud van de ondersteuning van (toekomstige) eigenaars.

Voor veel mensen zal een eigen huis echter nooit een optie zijn. Deze mensen moeten overleven op een private huurmarkt, die door de massale ondersteuning van eigenaars enkel krapper en dus duurder wordt. Bovendien geven verschillende studies (zie o.a. advies Vlaamse Woonraad) aan dat die woonbonus de prijs van koopwoningen opdrijft. Politici weten dit maar al te goed, maar toch blijkt een heroriëntering van de woonbonus zo goed als onbespreekbaar.
 
 
Wat wij vragen :
 
 1. Meer subsidies voor meer huurders
 
Zelfs met verruiming van de huursubsidie en met invoering van de huurpremie voor wachtenden op een sociale woning, ontvangt momenteel nog altijd maar 2,773% van alle private huurders een huursubsidie. Momenteel houdt liefst 31,6 % van de private huurders (goed voor 148.346 huishoudens) na betaling van de huur te weinig over om menswaardig te kunnen leven . Wij vragen op korte termijn een huursubsidie toe te kennen aan 100.000 huurders en het budget voor huursubsidies substantieel op te trekken, zodat op het einde van de legislatuur alle huurders die volgens de minimumbudgetmethode te weinigoverhouden na betaling van hun huur, geholpen worden.
 
 1. Meer en betere huurwoningen
 
De Vlaamse regering voorziet 43.000 extra sociale woningen tegen 2023. Gezien de stijging van het aantal kandidaat-huurders zal dit echter nooit voldoende zijn. Deze investering zal het aandeel sociale woningen niet laten stijgen. Wij vragen inspanningen om het aandeel substantieel op te trekken, zodat de situatie niet enkel status quo blijft, maar meer dan 6% van de Vlaamse gezinnen sociaal kunnen huren. Daarnaast willen wij een overheid die private verhuurders ondersteunt & aanmoedigt tot verhuren.
 
 1. Een woonbeleid dat aandacht heeft voor de private huurmarkt, en niet enkel inzet op eigendomsverwerving
 
Vanaf 1 juni 2014 wordt Vlaanderen bevoegd voor de woonbonus. Daar zal de Vlaamse overheid bij ongewijzigd beleid 1,7 miljard aan moeten spenderen (cijfers Vlaamse Woonraad). Ter vergelijking, het huidige budget voor het Vlaamse woonbeleid bedraagt ongeveer 650 miljoen euro. Wij vragen meer evenwicht tussen het budget voorzien voor pure eigendomsverwerving en het budget dat huurders ten goede komt.
 
Reacties politici :
 
Voor CD&V  zocht Caroline Bastiaens (Antwerpen) bij wijze van experiment een huurwoning, en ontdekte zo zelf dat “de Antwerpse huurmarkt krap is, zeker voor grote gezinnen”. Minister Jo Vandeurzen liet weten vooral te willen inzetten op meer sociale woningen, maar blijft een eigen woning zien als eerste keuze voor woonzekerheid.
 
Voor Open VLD zocht Willem-Frederik Schiltz ook een woning in Antwerpen, ook tevergeefs. Bart Somers (burgemeerster Mechelen) laat weten dat hun partij wil inzetten op meer huursubsidies maar anderzijds pleit voor meer selectief en tijdelijk gebruik van sociale woningen. De woonbonus blijft behouden, initiatieven voor de bevordering van sociale en private huurmarkt moeten met andere middelen worden gefinancierd.
 
Ook SP.A vindt dat het stimuleren van de huur budgettair niet ten koste mag gaan ten opzichte van het stimuleren van eigendomsverwerving. We behouden de woonbonus, staat te lezen in de reactie van minister Lieten.
 
Voor Groen gingen zowel Freya Piryns, Kathleen De Ridder als Lies Corneillie met kwetsbare huurders op zoek naar een geschikte huurwoning. Allen zonder resultaat. Voorzitter Wouter Van Besien laat weten dat Groen ons volgt en meer sociale woningen en meer en hogere huursubsidies wil. Dit wil de partij  onder meer door een hervorming van die woonbonus, met name door die te beperken tot maximaal 15 jaar.
 
Ook voor N-VA  blijft eigendomsverwerving de absolute prioriteit. Dat staat te lezen in de reactie van Ben Weyts. Het principe van de woonbonus blijft behouden. Mensen die het echt nodig hebben moeten terecht kunnen in een sociale woning en Ben Weyts is van mening dat sociale woningen in eerste plaats moeten gaan naar mensen die het echt nodig hebben. Fraude kan niet getolereerd worden.

Lees hier het artikel in De Morgen.

Bekijk hier de reportage in het VTM-Nieuws.
 
 
Cijfers Groot Woononderzoek 2013
 
Statuut:
73,5% eigen woning
6,2% sociale woning
17,7% private woning
2,6% woont gratis (bv. via werk)
* geen significante wijziging met 2005*
 
 
 
Inkomen:

Gemiddeld besteedbaar inkomen private huurder               2 102 euro per maand
Gemiddeld besteedbaar inkomen afbetalende eigenaar   3 474 euro per maand
 
Kosten
Gemiddelde huurprijs private markt                   581 euro per maand
Gemiddelde afbetaling hypotheeklening          737 euro per maand
 
Tussen 2005 & 2013 stegen huurprijzen met 1,7% BOVEN de index
Tussen 2005 & 2013 steeg gemiddelde afbetaling hypothecaire lening met 1,2% BOVEN de index
 
Betaalbaarheid
48,6% van huurders betaalt meer dan 30% van inkomen aan huur (vs. 39,2% in 2005)
25,6% van afbetalende eigenaars betaalt meer dan 30% van inkomen aan hypotheek (vs. 21,7%  in 2005)
 
31,6% van de private huurders houdt na betaling huur niet genoeg over om menswaardig te wonen (vs. 27,4% in 2005)
10,4% van de afbetalende eigenaars houdt na betaling huur niet genoeg over om menswaardig te wonen (vs. 9,4% in 2005)
Lees meer over "Wooncrisis in Vlaanderen"

Standpunt: globale aanpak dakloosheid

1/01/2012
Download hier het dossier: globale aanpak dakloosheid
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lees meer over "Standpunt: globale aanpak dakloosheid"