Hoog tijd voor extra maatregelen om woonmarkt toegankelijker en beter betaalbaar te maken

21/9/2017
Op 15 september gaf de Vlaamse Woonraad haar advies over het voorontwerp van het Vlaamse Huurdecreet aan Minister Homans, bevoegd voor Wonen[1]. Het Netwerk tegen Armoede uitte bij de aankondiging van het nieuwe huurdecreet al zijn bezwaren en  kan zich nu  in verschillende van de adviezen van de Woonraad terugvinden.  Het Netwerk roept, net zoals de Woonraad, op om dringend werk te maken van extra maatregelen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid op de private huurmarkt te verbeteren.

Huurwaarborg

De Vlaamse Woonraad wijst er in haar advies op dat de verhoging van de huurwaarborg naar drie maanden weliswaar zorgt voor een verhoogde zekerheid voor de verhuurder, maar tegelijkertijd een verhoogde financiële drempel voor de huurder vormt. Eerder sprak het Netwerk tegen Armoede zich al uit tegen de verhoging van de huurwaarborg naar drie maanden. Hoewel die verhoging gepaard zal gaan met de uitwerking van een huurwaarborglening, is er nog grote onzekerheid over hoe die waarborglening eruit zou zien.

Wij pleiten alleszins voor een centraal huurwaarborgfonds.  Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en achterstallen voorgeschoten worden. Doordat de verhuurder niet zou kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg gefinancierd heeft, verkleint het ook de kans op discriminatie.  Het Netwerk tegen Armoede is  vragende partij om bij de uitwerking van de waarborglening betrokken te zijn, samen met armoedeorganisaties en huurdersbonden.

Uithuiszettingen

Uithuiszettingen tasten het recht op wonen rechtstreeks aan. Naast het feit dat een huurder zich niet langer kan verzetten tegen het verwittigen van het OCMW wanneer een procedure is ingeleid bij de vrederechter, werd in het decreet  verder niets uitgewerkt om de problematiek van uithuiszettingen aan te pakken.  Net zoals de Raad roepen wij op om dringend werk te maken van maatregelen om uithuiszettingen te voorkomen[2].

Daaraan gerelateerd pleit het Netwerk tegen Armoede voor een verzekering gewaarborgd wonen, naar analogie met de verzekering voor eigenaars-bewoners.  Zo een verzekering kan huurachterstallen opvangen en in een aantal gevallen uithuiszettingen voorkomen.  Onderzoek naar een verzekering gewaarborgd wonen is in de conceptnota private huur opgenomen maar niet in het voorontwerp van decreet.

Dringend tijd voor flankerende maatregelen

Het Netwerk tegen Armoede roept, net zoals de Vlaamse Woonraad, op om ook van andere flankerende maatregelen, opgenomen in de conceptnota private huur, dringend werk te maken. Zo is er nog veel onzekerheid over de huurprijs in het kader van geconventioneerd huren en over de evaluatie van de huursubsidiesystemen. Wij geloven in ieder geval dat financiële ondersteuning van kwetsbare huurders de werking van de private huurmarkt zal verbeteren. De nood aan een beter uitgebouwd huursubsidiesysteem is groot. Wij hopen op meer subsidies voor meer huurders.

Daarnaast vraagt de Raad ook om de ‘activering van reeds geruime tijd aangekondigde beleidsinitiatieven’ rond de aanpak van discriminatie. De toegang tot de private huurmarkt wordt immers niet enkel bemoeilijkt door financiële redenen, ook door discriminatie ervaren verschillende groepen een beperkte toegang tot de huurmarkt.  Wij gaven hier reeds input over tijdens de Evaluatie van het Woninghuurrecht van het Steunpunt Wonen.  Het probleem van discriminatie op basis van verschillende criteria is erg groot en de klachtenprocedures zijn bovendien een maat voor niets. Een meer doortastend beleid is dan ook dringend nodig.

Meer weten?
Over de huurwaarborg: http://netwerktegenarmoede.be/standpunten/wonen-water-en-energie/hogere-huurwaarborg-zal-vooral-tot-meer-betalingsproblemen-leiden
Samen met onze verenigingen en mensen in armoede gaven wij in december 2016 al input over de conceptnota private huur.
Lees hier de voorbereiding : http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/161208_voorbereidingVPAO-.pdf
En het verslag: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/20161208-vpao-wonen-verslag.pdf
Evaluatie huurpremie: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/150225_huurpremie.pdf
Dossier uithuiszettingen (2011): http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/110720-Dossier-uithuiszetting-van-huurders-Vlaams-Netwerk.pdf


[1] https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/2017_09_05_advies_voorontwerp_vlaams_huurdecreet.pdf
[2] Reeds in 2011 schreven wij een uitgebreide nota over de problematiek van uithuiszettingen: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/110720-Dossier-uithuiszetting-van-huurders-Vlaams-Netwerk.pdf