Privacyverklaring

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, waarom we dit doen, welke privacyrechten u hebt en hoe u deze kan uitoefenen. Wij verzamelen ook gegevens door het gebruik van cookies. Indien u meer informatie over dit gebruik wenst te krijgen, nodigen wij u uit om onze cookieverklaring te raadplegen onderaan deze pagina.

Wie zijn wij?
Wij zijn het Vlaams netwerk van verenigingen waar armoede het woord nemen vzw, gevestigd te Vooruitgangstraat 323 bus 6, 1030 Schaarbeek (RPR 0864.536.155). Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacywetgeving”) ter harte.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
In het kader van onze activiteiten verwerken wij soms persoonsgegevens van onze medewerkers, de medewerkers van onze verenigingen, de leden van onze verenigingen, donateurs, de bezoekers van onze website, de deelnemers aan onze activiteiten en workshops en andere contactpersonen. Ook verwerken we in het kader van online enquêtes persoonsgegevens van de respondenten.

De Rechtsgrond (juridische basis) waarop de verwerking gebaseerd is bestaat uit één of meerdere van volgende rechtsgronden: wettelijke verplichting (bvb. werknemers), (pre)-contractuele verplichtingen (bvb. klanten) en de toestemming van de betrokkene (bvb. donateurs).

Wij houden de volgende persoonsgegevens bij en gebruiken die voor de doeleinden zoals vermeld:
• persoonlijke en financiële gegevens van onze werknemers en stagiairs in zoverre noodzakelijk om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst resp. de stageovereenkomst;
• het bankrekeningnummer van mensen die professioneel actief zijn in onze verenigingen in zoverre noodzakelijk voor de terugbetaling van onkostennota’s;
• de naam, contactgevens, bankkaartgegevens en rijksregisternummer van onze donateurs in zoverre dit noodzakelijk is om hen de nodige fiscale attesten te kunnen bezorgen;
• de naam en contactgegevens van eventuele toekomstige legatoren die zich aangemeld hebben via het platform “testament.be” in zoverre noodzakelijk om hen de nodige informatie over onze vzw en haar activiteiten te kunnen verschaffen;
• het IP-adres, de zoektermen die u gebruikte om ons te bereiken en uw surfgedrag op onze website van websitebezoekers;
• de naam en contactgegevens van mensen die deelnemen aan onze activiteiten;
• de naam en contactgegevens van respondenten op online enquêtes;
• contact- en betaalgegevens van onze klanten;
• de naam en professionele contactgegevens van contactpersonen die hun gegevens aan ons verstrekt hebben en in zoverre die gegevens relevant voor de ontplooiing van onze activiteiten zoals omschreven in de statuten van de vzw;
• de naam en het emailadres van mensen die inschrijven op onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor u ons die gegevens verstrekt heeft of de reden waarom wij die gegevens verzameld hebben. Wij gebruiken die gegevens niet voor andere doeleinden.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen
Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij. Zo maken wij op dit moment gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van onze IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, mailverkeer,website, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• het verzorgen van de loonverwerking en personeelsadministratie.
• Het online zetten van enquêtes

Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien hebben we de nodige afspraken gemaakt met deze partijen (verwerkers van uw gegevens) over de bescherming van uw persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden of in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij met uw gegevens mag doen.

Los van deze partijen zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bovendien zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.

Uitzonderlijk kunnen wij ook uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kan die toestemming ook altijd intrekken. Die intrekking kan echter het doorgeven van gegevens in het verleden niet ongedaan maken.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt namelijk:

• wat betreft de persoonsgegevens van personeelsleden en stagiairs: de termijn dat u door ons tewerkgesteld bent of bij ons actief bent;
• wat betreft de persoonsgegevens van personeelsleden van onze verenigingen: de termijn dat u tewerkgesteld bent door de vereniging;
• wat betreft de persoonsgegevens van donateurs: de termijn noodzakelijk om u de nodige fiscale attesten te bezorgen;
• wat betreft de persoonsgegevens van contactpersonen: de termijn waarbinnen u contacten onderhoudt met onze vzw;
• wat betreft de persoonsgegevens van onze klanten: de termijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst;
• wat betreft de bezoekers van onze website: uw gegevens worden bewaard voor de duur van uw surfsessie en nadien anoniem en statistisch verwerkt;
• wat betreft de persoonsgegevens van de deelnemers aan onze workshops en andere activiteiten: uw gegevens worden bewaard tot 7 jaar na uw laatste actieve contact met ons (verzoek om info, download, inschrijving voor een event, activiteit, …);
• wat betreft de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de correctheid van onze boekhouding te garanderen: 7 jaar.
Wat zijn uw privacyrechten en hoe kan u deze oefenen?
In overeenstemming met de privacywetgeving kan u ons te allen tijde vragen om:
• Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
• Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
• De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
• Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
• De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”)
• Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)

U kan uw verzoek terzake, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit, bezorgen via:
• Post: Ingrid Glorieux, Financieel en administratief verantwoordelijke, Vooruitgangsstraat 323 bus 6, 1030 Brussel
• Email: ingrid.glorieux@netwerktegenarmoede.be
• Telefoon: 02/204 06 50

Al uw vragen omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u eveneens aan ons richten via het kanaal hierboven vermeld.
Waar kan u terecht met uw klachten?
Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op via de contactgegevens hierboven vermeld.

Konden we u niet verder helpen of blijft u ontevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kan u steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor deze verklaring steeds te wijzigen. De actuele versie van deze verklaring kan u altijd terugvinden op onze website.

Cookiebeleid


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Welke cookies gebruiken we?

Op deze website gebruiken wij twee soorten cookies:

  • functionele cookies: deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.
  • analytische cookies: deze verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Hieronder vindt u welke functionele cookies we gebruiken en waarom:

  • _stripe_mid, _stripe_sid: Deze functionele cookies worden gebruikt bij de verwerking van donaties door Stripe, de derde partij die we hiervoor gebruiken. Stripe gebruikt deze cookies voor doeleinden van authenticatie, fraude preventie en detectie, monitoring van zijn diensten en het bepalen van zijn marketingstrategie.
    Deze cookies zijn een essentieel onderdeel van de verwerking van een donatie en donaties kunnen niet geregistreerd worden zonder de activering van deze cookies. Voor detail over Stripe’s gebruik van cookies zie stripe.com/cookies-policy/legal.
  • _ga, _gid, _gat: Deze analytische cookies worden gebruikt door Google analytics om bezoekersactiviteit te meten over verschillende browser sessies heen.
  • kirby_session: Deze functionele cookies zijn vereist voor het correct functioneren van de website. De cookies worden bewaard tot het einde van de sessie.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik deze?

Vrijwaringsclausule

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze
website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.