Terug

Recht op werk voor iedereen

De weg naar de arbeidsmarkt is voor mensen in armoede vaak bezaaid met drempels en barrières die het parcours veel te complex maken.

De verschillende regeringen in ons land willen evolueren naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Het is een stap in de juiste richting dat ze inzetten op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Maar ondanks deze inspanningen blijft de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen in armoede nog steeds te groot. Hun weg naar werkbaar werk lijkt vaak één eindeloze ‘werkomlegging
.
Met de actie ‘Werkomlegging’ vestigt het Netwerk tegen Armoede dit jaar de aandacht op obstakels waar mensen in armoede tegenaan botsen bij hun zoektocht naar duurzaam werk.

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, voeren het Netwerk tegen Armoede en de 61 lokale verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen actie.

Om onze arbeidsmarkt echt duurzaam en inclusief te maken voor iedereen roepen we om:

  1. Te zorgen voor een trajectbegeleiding op maat en tempo van elk individu. Bij trajectbegeleiding ligt de focus vaak op snel een job vinden. Mensen worden voor verschillende noden steeds doorverwezen naar andere instanties. Wij pleiten voor een aanpak over organisaties heen die werkzoekenden helpt bij moeilijkheden op alle levensdomeinen, die altijd vertrekt vanuit de noden van de werkzoekende zelf en daar ook de nodige tijd voor voorziet.

  2. langdurige werkzoekenden te verzekeren dat ze hun recht op een toereikende werkloosheidsuitkering behouden tijdens hun zoektocht naar werk. Bepaalde politici roepen op om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Als de zoektocht naar werk te lang duurt of bepaalde randvoorwaarden niet ingevuld zijn, lopen mensen het risico hun werkloosheidsuitkering te verliezen. Dit geeft extra mentale en financiële druk. Het uitzicht op werk wordt zo juist kleiner en de afstand tot de arbeidsmarkt neemt toe. Langdurig werkzoekenden hebben nood aan een inkomen boven de armoedegrens om de nodige stappen richting werk te zetten.

  3. eerlijke arbeidsvoorwaarden voor iedere werknemer te verzekeren. Zowat 3,6% van de werkende bevolking in België loopt het risico op armoede en sociale uitsluiting. We willen strijden voor voldoende garanties op een menswaardig loon en sociale rechten voor iedereen. Ook mensen in kwetsbare posities zoals werknemers in flexibele arbeidssystemen en mensen die onbetaalde stages doen, verdienen een eerlijke vergoeding voor hun werk en gelijkwaardige opbouw van hun sociale rechten.

  4. stappen te zetten naar inclusieve werkgelegenheid. Iedereen heeft het recht om werk te vinden op basis van talent, interesses en competenties. Maar armoede is niet opgelost eens mensen in armoede aan het werk zijn. Ook op de werkvloer komen ze heel wat drempels of uitsluitingsmechanismen tegen. Werkgevers hebben alleen niet altijd de kennis of vaardigheden die nodig zijn voor de begeleiding en retentie van kwetsbare werknemers. Door werkgevers te begeleiden en te sensibiliseren, creëren we een positief draagvlak. Met een armoedebewust HR-beleid kunnen we samen de weg banen naar een inclusieve arbeidsmarkt.

  5. de werkgelegenheid in de sociale economie te opwaarderen tot volwaardige jobs. Omdat een job op de reguliere arbeidsmarkt niet voor iedereen haalbaar is, ijveren we voor meer laagdrempelige jobs in de sociale economie. Werknemers in de sociale economie verdienen ook een duurzaam loopbaanperspectief. Geef hen garanties op écht maatwerk met voldoende begeleiding en een waardig loon. Zorg daarbij voor duidelijkheid rond de doorstroom uit de sociale economie en verzeker de mogelijkheid om terug te keren wanneer dit niet lukt.

De weg naar werk zou voor niemand een uitzichtloze werkomlegging mogen zijn.

Voer mee actie om deze barrières op te heffen.
Zo effenen we samen de weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.
Want iedereen heeft recht op werk!

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.