Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Hardere aanpak van discriminatie nodig: voer praktijktesten in

Hardere aanpak van discriminatie nodig: voer praktijktesten in

24/09/2018
Uit een VUB-onderzoek blijkt dat vier op tien mensen met buitenlandse roots gediscrimineerd wordt op de Antwerpse woonmarkt. Het Netwerk tegen armoede roept, samen met haar partners van het Platform Praktijktesten Nu, op om praktijktesten in te voeren en zo discriminatie te kunnen vaststellen.

Praktijktesten zijn wetenschappelijk en juridisch gevalideerde instrumenten om een vermoeden van discriminatie aan te tonen. Praktijktesten zijn in de eerste plaats noodzakelijk als opsporings- en handhavingsinstrumenten, maar hebben ook een preventieve en sensibiliserende functie om een mentaliteitswijziging te realiseren.

Uit het onderzoek van Pieter-Paul Verhaeghe op de Antwerpse huurmarkt blijkt dat 30% van de makelaars en 50% van de private verhuurders discrimineert.  In Gent, waar de praktijktesten al zijn ingevoerd, bleek de discriminatie te dalen. Het Gentse voorbeeld toont dus aan dat praktijktesten niet alleen dienen om discriminatie in kaart te brengen, maar ook een effectief instrument kunnen zijn om discriminatie aan te pakken.

Niet alleen discriminatie op basis van etnisch-culturele afkomst is een realiteit, ook op basis van andere gronden, zoals inkomen, wordt er gediscrimineerd. Mensen die bijvoorbeeld een inkomen hebben van het OCMW hebben het zeer moeilijk om een woning te vinden op de huurmarkt. Discriminatie is ook voor hen moeilijk aan te tonen.

Om discriminatie op basis van inkomen, etnisch-culturele afkomst, een beperking en andere gronden effectief aan te pakken is meer nodig dan de huidige instrumenten en regelgeving. Minister Homans, bevoegd voor wonen, presenteerde eerder dit jaar haar actieplan tegen discriminatie op de woonmarkt. In dat plan ligt de nadruk voornamelijk op sensibilisering en zelfregulering van de sector. Van een stok achter de deur is geen sprake. Het onderzoek in Antwerpen toont echter aan dat er naast sensibilisering ook nood is aan een sterkere handhaving. Praktijktesten dienen dus deel uit te maken van een totaalaanpak van discriminatie.

Het Netwerk tegen Armoede maakt samen met çavaria, ella vzw, GRIP vzw, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Sector Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en het Vlaams Huurdersplatform deel uit van het Platform Praktijktesten Nu. Meer informatie vindt u hier.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.
Lees meer over "Hardere aanpak van discriminatie nodig: voer praktijktesten in"
Verhoging rolrechten werpt bijkomende financiële drempel op richting justitie

Verhoging rolrechten werpt bijkomende financiële drempel op richting justitie

21/09/2018
Bij de heropening van het parlementaire jaar werd op 20 september van dit jaar een verhoging van de rolrechten gestemd. Deze rechten dienen betaald te worden om een zaak te kunnen beginnen bij de rechtbank.
 
Vanaf nu zal elke persoon €50 moeten betalen bij de vrederechter (per definitie de rechter die zich buigt over dagelijkse geschillen als onbetaalde facturen of huurproblemen).  Bij de rechtbank van eerste aanleg of die van koophandel (bijvoorbeeld voor echtscheidingsprocedures, voor de verblijfsregeling van kinderen, of ook de onbetaalde facturen van handelaren) wordt dit €165.
Dit bedrag loopt uiteindelijk op tot €400 wanneer men in beroep gaat en tot €650 om in Cassatie te gaan. 
 
Het Platform Recht voor iedereen betreurt de algemene verhoging van rolrechten. Die verhogen dus met 10€ bij de vrederechter, met 65€ bij de rechtbank van eerste aanleg en van koophandel (een verhoging van 65%), met 190€ voor de beroepsprocedure (ofteweleen verhoging van bijna 100%!) en met 275€ voor Cassatie.
 
Het Platform zet zich in om de toegang tot justitie te garanderen. Elke burger heeft het recht om zich als eiser of verweerder te wenden tot een rechtbank of een hof met de bedoeling een geschil te kunnen beslechten. De drastische prijsverhogingen om een zaak bij een rechtbank neer te leggen maakt de toegang nog moeilijker.
 
Deze bedragen, die weinig impact zullen hebben op de federale begroting, zijn hoge financiële drempels voor veel rechtszoekenden.
 
Een rechtszoekende zonder financiële reserve, ziet de toegang tot justitie drastisch ingeperkt. De verhoogde rolrechten komen bovenop veel andere kosten, zoals de rechtsplegingsvergoeding (bv. 1440€ voor niet in geld waardeerbare geschillen, per aanleg) of de kosten van een gerechtsdeurwaarder.
 
De hervorming van de rolrechten maakt deel uit van een bewuste aanpak om gerechtskosten op te trekken (de BTW op erelonen van advocaten, het financieringsfonds voor rechtsbijstand,…). De burgers bezwijken onder al deze algemene kosten om een zaak in te leiden of de mogelijks nog toekomstige kosten tijdens de procedure.    
 
Het Grondwettelijk Hof heeft de wetgever al meermaals gewaarschuwd voor de impact van gerechtskosten op de toegang tot rechtspraak. Wij stellen met verbazing vast dat de wetgever zich hier geen zorgen over maakt. De hervorming van de rolrechten verzwaart zonder meer de kost van juridische procedures. Samengevoegd met reeds eerdere hervormingen, wordt zo het recht om toegang tot de rechter te hebben in zijn essentie bedreigd.
 
Dit persbericht van het Platform Recht Voor Iedereen ondersteund door
Association de Défense des Allocataires Sociaux , Association pour le Droit des Etrangers, Association Syndicale des Magistrats, Atelier des Droits Sociaux, Caritas International, Centre d’Action Laïque, CIRE, Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, DEI-Belgique, Jesuit Refugee Service, Ligue des Droits de l’Homme, Linksecologisch forum, Netwerk Tegen Armoede, Progress lawyers Network, Réseau de Lutte contre la Pauvreté Belge, Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté, Réseau Wallon Lutte contre la Pauvreté, Samenlevingsopbouw, Service Droits des JeunesSyndicat des Avocats pour la Démocratie, Vrouwenraad.
Lees meer over "Verhoging rolrechten werpt bijkomende financiële drempel op richting justitie"
Brusselse armoedeorganisaties klagen dakloosheid aan

Brusselse armoedeorganisaties klagen dakloosheid aan

19/09/2018
Tegen de achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen, zette de beweging ‘RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP’,  de opening van het Brusselse parlementaire jaar in met een actie van verzet tegen dakloosheid. Dakloosheid is immers geen menselijk noodlot, maar het resultaat van een  politieke keuze : met de nodige middelen kan dakloosheid  finaal bestreden worden !

Actievoerders uit de sector van de dak- en thuisloosheid , waaronder ook een delegatie van de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen , verzamelden op maandag 17 september aan de voetgangerstunnel onder het station van Brussel-Zuid .  Deze tunnel werd in juni door de ordediensten afgesloten, terwijl een dertigtal daklozen er moeizaam probeerden in  te overleven.

Op deze symbolische  actie werden '19 nieuwe woningen', één voor elke Brusselse gemeente, ingehuldigd. Tevens werden de 'kandidaten' voorgesteld die de gemeenteraadsverkiezingen  aangrijpen om de politici nog maar eens wakker te schudden rond de schrijnende wooncrisis in Brussel. Deze kandidaten zijn daklozen en mensen zonder papieren, zij zetten hun oproep verder  tot op de verkiezingsdag van 14 oktober.
 
De beweging ‘RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP’, als emanatie van de Brusselse armoede-sector mobiliseert sedert juni 2017 via  verschillende concrete acties  mensen die vastbesloten zijn om een einde te stellen aan de dakloosheid in het Brusselse Gewest. 

Dit doen we met professionelen, vrijwilligers en gebruikers uit de sector van de armoedebestrijding en partnerorganisaties die werken rond preventie van dakloosheid en  toegankelijke en betaalbare huisvesting. We werken samen met geëngageerde politici, sociale investeerders, gewetensvolle huiseigenaars en burgers die het gebrek aan middelen  in de strijd tegen dakloosheid aanklagen en willen aanpakken !
Lees meer over "Brusselse armoedeorganisaties klagen dakloosheid aan"
Save the date: Overbruggen richting kwetsbare gezinnen - 27 november

Save the date: Overbruggen richting kwetsbare gezinnen - 27 november

18/09/2018
Op 27 november stelt Buurtwerk 't Lampeke de documentaire en het rapport van het project 'Overbruggen' voor, een onderzoek naar de rol van brugfiguren, brugorganisaties en het eigen netwerk van kwetsbare gezinnen om bruggen te slaan naar de buitenwereld. Een gedetailleerd programma volgt nog. Overbruggen is een samenwerking tussen Buurtwerk 't Lampeke, de Wissel, CAW Oost-Brabant, Amber, Huis van het Kind Leuven, UCLL, Hiva, Netwerk tegen Armoede en Sint-Jansschool.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Save the date: Overbruggen richting kwetsbare gezinnen - 27 november"
Kwetsbare jongeren vinden moeilijk weg naar hoger onderwijs

Kwetsbare jongeren vinden moeilijk weg naar hoger onderwijs

17/09/2018
De Raad Hoger Onderwijs van de Vlor boog zich over de participatie van kwetsbare jongeren aan het hoger onderwijs. Nog steeds vinden niet alle jongeren die dat zouden kunnen, de weg naar het hoger onderwijs - of ze haken er snel af. Volgens de Vlor moeten de onderwijsinstellingen én de overheid hierop inzetten, want een goed diploma verhoogt je kansen op een goede job en komt ook de maatschappij ten goede.

Lees hier het advies.

Lees meer over "Kwetsbare jongeren vinden moeilijk weg naar hoger onderwijs"
Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

13/09/2018
De Pano-reportage ‘Arm Vlaanderen: 5 jaar later’ toont de onthutsende realiteit achter de verontrustende (kinder)armoedecijfers. De harde, maar terechte conclusie? Op vijf jaar tijd heeft het beleid op vlak van armoedebestrijding bitter weinig gerealiseerd. Het armoedebeleid van de verschillende regeringen faalt. Nochtans liggen de recepten klaar om (kinder)armoede structureel terug te dringen.

Lees het opiniestuk op vrtnws.be.
Lees meer over "Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij"
3-daagse vorming' Armoede In-zicht'

3-daagse vorming' Armoede In-zicht'

10/09/2018
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we vanuit het Netwerk tegen Armoede een driedaagse vorming  ‘Armoede In-zicht’. Samen met De Lage Drempel uit Mechelen verdiepen we ons in de armoedeproblematiek en brengen we de traditionele kaders doorspekt met ervaringen van mensen in armoede. De vorming is bedoeld voor mensen die buiten het Netwerk tegen Armoede staan en die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoede te maken krijgen (professioneel of vanuit een persoonlijk engagement).  De 3-daagse vorming vindt plaats op 15 en 29 januari en 12 februari 2019 bij De Lage Drempel, Onze-Lieve-Vrouwestraat 43, Mechelen. Kostprijs is €250, inclusief broodjesmaaltijd, exclusief verplaatsingen.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "3-daagse vorming' Armoede In-zicht'"
Week van de Geletterdheid

Week van de Geletterdheid

8/09/2018
Geletterdheid heb je nodig om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Het betekent dat mensen met taal, cijfers en symbolen kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT, en multimedia.

De Week van de Geletterdheid 2018 staat in het teken van het versterken van ouders. Door te werken aan geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Je voorkomt dat laaggeletterdheid wordt doorgegeven van generatie op generatie.

1 op 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ict-gebruik. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te functioneren in de samenleving. Die vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.

Het Netwerk tegen Armoede steunt de Dag en de Week van de Geletterdheid, want de informatie- en digitale kloof aanpakken is broodnodig om rechten van ouders en kinderen in armoede te realiseren.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Week van de Geletterdheid"
Studiedag: sterke gesprekken over hulpverlening - 17/20 december in Gent

Studiedag: sterke gesprekken over hulpverlening - 17/20 december in Gent

6/09/2018
Onze Gentse vereniging De Zuidpoort organiseert op 17 en 20 december een studiedag over hulpverlening, en meer bepaald over de stress die mensen ervaren tijdens gesprekken met hulpverleners. Doel van de dag is dat cliënten en hulpverleners elkaar beter begrijpen door ervaringen te delen en samen te zoeken naar antwoorden. Wat veroorzaakt die stress? Hoe dan die voorkomen worden? Welke drempels zijn er?

Mensen met armoede-ervaring deelden hun belevingen en ontwikkelden een 4-stappenplan met 21 kenmerken. Die werden verwerkt in een voorstelling en een boek. Je kunt apart inschrijven voor deel 1 op 17 december of voor deel 1 en 2 op 17 en 20 december. Voor meer info en inschrijvingen kun je hier terecht.
Lees meer over "Studiedag: sterke gesprekken over hulpverlening - 17/20 december in Gent"
Hoe haal je als school de band aan met ouders?

Hoe haal je als school de band aan met ouders?

3/09/2018
“Elke ouder is betrokken bij de opvoeding van zijn kind, alleen uit die betrokkenheid zich niet voor alle ouders op dezelfde manier.” Dat zegt Katrien Van Laere van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorziening voor Jonge Kinderen). Daar zijn we het roerend mee eens. Ook verenigingen waar armen het woord nemen, denken na over hoe scholen ouders meer kunnen betrekken bij het schoolleven en de vorming van hun kind. Onderzoek toont immers aan dat dit een grote impact heeft op gelijke onderwijskansen. Bovendien heeft ouderbetrokkenheid positieve effecten op het welbevinden van ouders en leerlingen, én op de onderwijsloopbaan van leerlingen – en bijgevolg dus op de algemene kwaliteit van de school.  We wijdden ook een hoofdstuk hieraan in onze brochure Maak je sterk tegen armoede op school.

In Aalst is Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen betrokken bij een START-project. In dat project werken de vereniging waar armen het woord nemen en het VBJK  samen met een kinderopvanginitiatief en een kleuterschool aan de overgang van thuis of opvang naar school. Dit komt in het filmpje van Klasse (zie link hieronder) uitgebreid aan bod:
Hoe kunnen wij werken aan een rijk partnerschap met ouders? En waarom is dat zo belangrijk voor de kinderen? Prof. Onderwijskunde Ruben Vanderlinde en Katrien Van Laere keken mee in de kleuterklas en school van juf Jelke. Bekijk de video.
https://www.klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/
Lees meer over "Hoe haal je als school de band aan met ouders?"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter