Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

#komafmetarmoede: 16 februari in Brussel

#komafmetarmoede: 16 februari in Brussel

18/01/2019
Sociale bewegingen uit heel Vlaanderen komen op 16 februari om de campagne #komafmetarmoede af te trappen. Samen maken we een vuist tegen armoede en stomen we voorstellen en recepten klaar om eindelijk komaf te maken met armoede en sociale uitsluiting. Armoede staat op de politieke agenda, dankzij de volgehouden strijd van mensen in armoede. Nu wordt het hoog tijd om dat ook te vertalen in concrete maatregelen die mensen echt vooruit helpen.

Afspraak op 16 februari om 10 uur in de Magdalenazaal, Duquesnoystraat 14, Brussel. Alle info vindt u hier.
Lees meer over "#komafmetarmoede: 16 februari in Brussel"
Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas

Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas

16/01/2019
Half januari zitten op heel wat scholen nog altijd leerlingen in de klas zonder schoolboeken. Reden? Hun ouders slagen er niet in om de schoolfactuur te betalen of zitten nog met schulden van voorgaande schooljaren. Een pak ouders slaagt er niet in om in september de dure facturen voor klasmateriaal te betalen. Scholen doen steeds vaker een beroep op externe boekefondsen. Die bieden veel minder mogelijkheden om gespreid te betalen, terwijl de school veel minder zicht heeft op mogelijke financiële problemen van de ouders. Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrij CLB Netwerk en Steunpunt Mens en Samenleving kaarten dit aan in een nieuwjaarsbrief.

Lees de nieuwjaarsbrief in Knack.
Lees meer over "Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas"
Fiscus duwt mensen nog dieper de put in door blinde schuldinvordering

Fiscus duwt mensen nog dieper de put in door blinde schuldinvordering

14/01/2019
Mensen die door tijdelijke of structurele financiële problemen er niet in slagen om hun belastingen tijdig te betalen, worden door de fiscus nog dieper in de put geduwd, zo blijkt uit een rapport van de Federale Ombudsman. Terwijl de overheid net het goede voorbeeld zou moeten geven als het over innen van achterstallige betalingen gaat. Bij het bepalen van aflossingsbedragen en terugbetalingstermijnen wordt nauwelijks rekening gehouden met de concrete financiêle situatie van wie let betalingsproblemen zit. Wie kampt met andere schulden of bijvoorbeeld zeer veel huur moet betalen, kan maar op weinig begrip rekenen. De fiscus schakelt heel snel een deurwaarder in zonder afdoende controle, waardoor de kosten heel snel oplopen en de betrokkene het nog moeilijker krijgt om zijn achterstallen goed te maken. De kwetsbare belastingbetaler wordt nog dieper in de put geduwd, terwijl de fiscus zijn kans op een volledige terugbetaling ziet verkleinen door de hardochtige invorderingsprocedure.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het rapport van de Federale Ombudsman.
Lees meer over "Fiscus duwt mensen nog dieper de put in door blinde schuldinvordering"
Een versnelde degressiviteit stort nog meer werkzoekenden in armoede en is ineffectief

Een versnelde degressiviteit stort nog meer werkzoekenden in armoede en is ineffectief

11/01/2019
De discussie rond de arbeidsdeal lijkt politiek  in de laatste meters voor de eindmeet beland.  Het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en ACV maken zich grote zorgen, in het bijzonder door het ideologische opbod dat nu bezig is rond de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.  Dat dreigt nu een debat te worden over de concrete modaliteiten.  Wat voorbijgaat aan de essentie. De politieke plannen pakken geen enkele drempel aan die mensen ondervinden om een job te vinden. Erger nog, de politieke voorstellen zullen werkzoekenden nog dieper in de armoede en nog verder weg van de arbeidsmarkt duwen. Nu al heeft 1 op 2 van de werklozen een risico op armoede, volgens de Europese maatstaven.  En dat spijts de belofte van de toenmalige regeringspartijen om de sociale uitkeringen op te trekken tot de Europese armoedenorm. 

 We zijn heel erg gewonnen voor de toeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Alleen zijn versnelde lagere uitkeringen, die nu al ver onder de Europese armoedegrens liggen, het verkeerde recept. Het biedt geen enkele garantie op een duurzame en kwaliteitsvolle job. Laat staan dat het iets verandert aan de fundamentele mismatch tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod.  De uitkering van kwetsbare werkzoekenden zoals ouderen, kortgeschoolden, eenoudergezinnen en mensen met een migratieachtergrond sneller verlagen, verandert niets aan de drempels die zij ondervinden om werk te vinden. Zoals mobiliteitsproblemen, betaalbare kinderopvang, digitale kloof, gebrek aan opleiding, discriminatie, ... Integendeel, drempels worden versterkt. Een versnelde lagere uitkering vormt het zoveelste bijkomend obstakel.

We kunnen het niet genoeg herhalen: werk zoeken vergt financiële én mentale ademruimte. Dat is al meerdere malen aangetoond via ervaringen van mensen in armoede en wetenschappelijke studies. Met uitkeringen die ver onder de armoedegrens liggen, is die ruimte er niet. Mensen laten ontsnappen uit armoede en afhankelijkheid lukt niet als ze, als gevolg van een te laag inkomen, elke dag moeten zien te overleven. Zal ik mijn huishuur kunnen betalen, de schoolfactuur, kinderopvang, enzovoort? Een duurzaam en waardig inkomen is de start, niet het eindpunt. Het valt te verwachten dat heel wat werkzoekenden noodgedwongen en sneller dan ooit tevoren zullen aankloppen bij het OCMW omdat ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dit helpt niemand vooruit en zal de werkzaamheidsgraad niet ten goede komen.

Bovendien is het gemak waarbij deze federale regering zich eenzijdig focust op de verantwoordelijkheid van werkzoekenden  stuitend. Er ligt immers ook een verantwoordelijkheid bij de werkgevers. Ze zoeken nog te vaak naar de witte merel, terwijl talenten en elders verworven competenties veel te weinig aan bod komen. Ook discriminatie blijft in dit verhaal een hardnekkig probleem.
 
Lees meer over "Een versnelde degressiviteit stort nog meer werkzoekenden in armoede en is ineffectief"
Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting

Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting

9/01/2019
Inkomen en huisvesting. Dat zijn de twee basisbehoeften waar mensen in armoede zich het meeste zorgen om maken. Die conclusie komt uit de jaarlijkse bevraging die het Netwerk tegen Armoede rond de jaarwisseling houdt bij zijn 58 verenigingen waar armen het woord nemen. Niet toevallig zijn dat ook de twee thema’s die het Netwerk naar voor schuift in aanloop naar de komende regionale en federale verkiezingen op 26 mei. In 2018 kregen verenigingen meer mensen over de vloer, maar de financiële ondersteuning groeide niet mee. Dat zet de verenigingen verder onder financiële druk.
 
“Dat inkomen en huisvesting als grote zorgen naar boven komen in onze bevraging, hoeft niet te verbazen”, zegt coördinator David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. “Veel mensen in armoede moeten rondkomen met een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt. Toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor wie in armoede leeft en kort geschoold is. En zelfs wie werk vindt, geraakt niet zomaar uit de armoede. Mensen komen vaak in precaire jobs terecht, die tijdelijk en/of deeltijds zijn en slecht betaald worden.”
 
Ook huisvesting doet mensen in armoede wakker liggen. “Onze bevraging bevestigt de Vlaamse wooncrisis, met 135.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, een zeer krappe private huurmarkt met veel woningen die grote gebreken vertonen. Mensen wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen met veel vochtproblemen. Nefast voor de energiefactuur én voor de gezondheid.”
 
Wij vroegen aan onze verenigingen ook wat mensen in armoede verwachten van de nieuwe regionale en federale regeringen. Voor de federale regering staat één eis centraal: inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens. Een belofte van de huidige/vorige federale regering die helaas niet ingelost is. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat er bij de volgende regeringsonderhandelingen een concreet plan op tafel komt, mét budget. Anders wordt dit andermaal een loze belofte. Samen met andere organisaties zijn wij overigens binnen BMIN al zelf zo’n plan aan het voorbereiden.
 
Van de Vlaamse regering verwachten we massieve investeringen in het sociale woonaanbod. Op termijn moeten daarom middelen uit de Vlaamse woonbonus geheroriënteerd worden richting de huurmarkt. Nu gaan zeer veel subsidies naar eigendomsverwerving, die in de praktijk resulteren in hogere koopprijzen, niet noodzakelijk in beter toegankelijke koopwoningen. Ondertussen blijft de huurmarkt verder verkommeren.
 
Daarnaast pleiten wij heel nadrukkelijk voor praktijktesten om discriminatie op de woonmarkt tegen te gaan. Daarbij moet ook discriminatie op basis van inkomensstatuut meegenomen worden.
 
In Brussel blijft dakloosheid en het grote gebrek aan betaalbare woningen een bijzonder grote uitdaging. Daarmee samenhangend moet ook de federale regering zijn verantwoordelijkheid nemen en niet, zoals tot voor enkele weken, de dakloosheid organiseren door mensen de toegang te weigeren tot de asielprocedure. Dat is zowel juridisch als moreel ontoelaatbaar. Mannen, vrouwen en kinderen willen nillens de straat opsturen lost geen enkel probleem op.
 
Opvallend, na een relatieve stagnatie in 2017, zagen onze verenigingen het aantal hulpvragen in 2018 nagenoeg overal stijgen. Een trend die volgens onze verenigingen verschillende redenen heeft. Mensen vinden makkelijker de weg naar onze verenigingen, zoals mensen met een migratie-achtergrond (zowel erkende vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf als mensen die al langer in België verblijven). Maar tegelijk zien we een aantal groepen binnenkomen die nergens anders nog terecht kunnen. Vooral voor mensen met een psychische problematiek zijn de verenigingen waar armen het woord nemen vaak nog de enige plek waar ze terecht kunnen voor hulp en sociale contacten.
 
Dat zet ook onze verenigingen voor een grote uitdaging, want het stijgend aantal hulpvragen gaat niet gepaard met een stijging van de financiële middelen. Wel integendeel. Vlaams bleven subsidies gelijk, terwijl we lokaal vaak een vermindering zien van de financiële ondersteuning van onze verenigingen.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting"
Gebrek aan herverdeling vergroot armoederisico voor lagere middenklasse

Gebrek aan herverdeling vergroot armoederisico voor lagere middenklasse

8/01/2019
Het fiscale en sociale vangnet in ons land werkt nog altijd herverdelend, gelukkig maar, maar wel een heel stuk minder dan vroeger. Dat blijkt uit een studie van KU Leuven in opdracht van Decenniumdoelen en denktank Minerva. Er wordt teveel herverdeeld richting inkomens die dat niet nodig hebben. De woonbonus is daarvan een schoolvoorbeeld, maar ook op andere vlakken loopt de herverdeling mank. Gevolg is dat ook voor de lagere middenklasse het armoederisico vergroot.

Lees meer.
Lees meer over "Gebrek aan herverdeling vergroot armoederisico voor lagere middenklasse"
Gebruik leegstaande gebouwen voor huisvesting daklozen

Gebruik leegstaande gebouwen voor huisvesting daklozen

8/01/2019
Brussels Platform Armoede voerde vandaag samen met het Gemeenschappelijk Daklozenfront actie om leegstaande gebouwen te gebruiken voor huisvesting van daklozen. Ook deze winter moeten veel daklozen overleven op straat en/of hun toevlucht zoeken in de, soms krappe, nachtopvang. De actievoerders hielden een symbolische begrafenisplechtigheid voor de wet Onkelinx. Die werd destijds in het leven geroepen om daklozen te kunnen onderbrengen in verlaten panden, maar bleef altijd dode letter. Ook andere regelgeving rond openbaar beheersrecht wordt niet of nauwelijks toegepast. Met de actie willen we verenigingen stimuleren om hierover vragen te (laten) stellen in de gemeenteraden. In afwachting van structurele maatregel om dakloosheid en het gebrek aan betaalbare woningen duurzaam aan te pakken.

Bekijk de reportage op Bruzz.
Lees meer over "Gebruik leegstaande gebouwen voor huisvesting daklozen"
Werken en toch in armoede leven

Werken en toch in armoede leven

4/01/2019
Werken en toch in armoede leven, het bestaat ook in ons land. Je hoort vaak zeggen dat werk de snelste uitweg uit armoede is. De realiteit op de arbeidsmarkt geeft een heel ander beeld. Naar schatting 5 % van de werkenden leeft toch in armoede. Een job is dus niet per definitie het beste en snelste redmiddel. Zeker niet nu de jobcreatie voor laaggeschoolden vaak tijdelijk, deeltijds en/of slecht betaald is.  Willen we mensen uit de armoede halen, dan moeten we vooral kwaliteitsvolle en duurzame jobs creëren, mét garantie op een waardig inkomen.

Lees het artikel in Vacature.
Lees meer over "Werken en toch in armoede leven"
25 jaar De Schakel in Puurs met Tutti Fratelli

25 jaar De Schakel in Puurs met Tutti Fratelli

2/01/2019
De Schakel in Puurs bestaat dit jaar 25 jaar en dat wil onze vereniging uiteraard niet ongemerkt laten voorbijgaan. Ze vieren hun verjaardag samen met de plaatselijke Wereldwinkel die evenveel kaarsjes mag uitblazen. Samen verwelkomen ze het sociaal-artistieke gezelschap Tutti Fratelli met de voorstelling Bloemen van een autist, over de onmogelijkheid van twee geliefden om tot elkaar te komen, want alles en iedereen loert mee.

De voorstelling vindt plaats op 2 maart om 20 uur in CC Binder in Puurs. Kaarten kosten €15, vriendenpas €13 en kansenpas €10. Alle info vindt u hier.
Lees meer over "25 jaar De Schakel in Puurs met Tutti Fratelli"
ACV, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg tegen versnelde daling werkloosheidsuitkeringen

ACV, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg tegen versnelde daling werkloosheidsuitkeringen

22/12/2018
Ondanks de val van de regering is de versnelde 'degressiviteit' (versnelde daling in de tijd) van de werkloosheidsuitkeringen nog niet van tafel. ACV, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg voeren gezamelijk campagne tegen deze maatregel, die werkzoekenden niet sneller aan het werk zal helpen, maar wel veel mensen nog dieper in de armoede zal drijven.

De werkloosheidsuitkeringen zouden eerst iets hoger uitkomen om daarna nog sneller naar het laagste tarief te zakken. Onder vorige regering Di Rupo werd die degressiviteit al eens versneld. Het leidt er niet toe dat mensen sneller werk vinden. Integendeel. Wie moet elke dag moet vechten om rond te komen, heeft geen financiële of mentale ademruimte om nog te gaan solliciteren. Sterker nog, noodzakelijke uitgaven om goed te kunnen solliciteren (zoals een computer of internetverbinding) komen in het gedrang.

Mensen met korte scholing, een uitkering onder de armoedegrens of ziekte of invaliditeit geraken heel moeilijk aan het werK. Net door die lage uitkering hebben ze bijvoorbeeld ook grote problemen op vlak van mobiliteit. Geen wagen, gebrekkig openbaar vervoer. Het zorgt ervoor dat mensen er letterlijk niet geraken. 

Bovendien hechten werkgevers nog altijd te veel belang aan diploma en te weinig een elders verworven competenties. Het maakt dat iemand met een korte scholing heel moeilijk aan de bak geraakt, ook al doet hij zijn uiterste best.

Al die drempels worden nog vergroot door de werkloosheidsuitkeringen sneller te doen dalen. Daarom voeren ACV, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg actie. Met een affichecampagne én een briefschrijfactie.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "ACV, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg tegen versnelde daling werkloosheidsuitkeringen"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter