Vereniging in beeld

Niet iedereen begrijpt wat het betekent om in armoede te leven. Daarom geeft 't Kringske in Izegem mensen in armoede een stem.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede


De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota

Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota

19/08/2019
Het Netwerk tegen Armoede is zeer verontrust door de nota die Vlaams informateur Bart De Wever naar voor schuift als start voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Armoedebestrijding is zo goed als afwezig en verder worden er, onder meer in onderwijs en woonbeleid, grote kansen gemist om armoede effectief terug te dringen. “Wij hopen dan ook dat de onderhandelende partijen deze nota nog stevig bijsturen en dat armoedebestrijding een topprioriteit wordt voor deze nieuwe regering”, zegt coördinator David de Vaal. “Wij staan klaar om hierover het gesprek aan te gaan vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede.”
Wat armoedebestrijding betreft, lijkt deze nota vooral te focussen op sancties tegen wie het moeilijk heeft. Verder wordt vooral gesproken over een andere manier om de armoedecijfers te berekenen. Wij hadden graag een krachtiger ambitie gezien om de armoede op het terrein effectief te bestrijden.

Op dat vlak bevat de nota vooral gemiste kansen. Er wordt weliswaar gezegd dat in de verschillende beleidsdomeinen maatregelen zullen worden genomen om armoede te voorkomen of te bestrijden, maar dat wordt nergens concreet gemaakt. Er zijn nochtans mogelijkheden genoeg. Wat onderwijs betreft zien we geen aanzet tot initiatieven die de schoolkosten kunnen beperken of onderwijs betaalbaar kunnen maken voor kwetsbare gezinnen. Daarom pleiten wij nogmaals uitdrukkelijk voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Een vast bedrag voor de eerste graad en een gedifferentieerd bedrag voor de tweede en derde graad. Een aantal maatregelen die in het leven geroepen zijn om de sociale ongelijkheid in ons onderwijs te bestrijden (dubbele contingentering, inschrijvingsdecreet), worden afgeschaft - zonder alternatief te voorzien. De daling van die ongelijkheid is nochtans ook een graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Investeren in sociale en private huurmarkt

Dat de woonbonus afgeschaft wordt of zal uitdoven, is op zich geen slechte zaak. Het is wel bijzonder jammer dat de vrijgekomen middelen niet minstens deels geïnvesteerd zouden worden in de sociale en private huurmarkt. Vlaanderen kampt al jaren met een wooncrisis en die manifesteert zich eerst en vooral op de huurmarkt. De ambities op dat vlak blijven bijzonder vaag. Het bouwritme voor sociale woningen moet verder versneld worden om de Vlaamse wooncrisis tegen te gaan. Ook op de private huurmarkt zijn dringend extra middelen nodig, bijvoorbeeld om verhuurders te stimuleren tot geconventioneerd huren, waarin ze kwaliteitsvolle woningen betaalbaar verhuren aan kwetsbare gezinnen in ruil voor fiscale stimuli. Heroriëntering van de woonbonus kan een krachtig instrument zijn voor een sociaal woonbeleid.

De beperktere toegang voor nieuwkomers tot de Vlaamse sociale bescherming is een maatregel die de armoede in Vlaanderen alleen maar verder zal doen toenemen. Wie pas na 5 jaar recht krijgt op sociale bescherming, zal het moeilijker krijgen om een job te zoeken, een geschikte woning te vinden of medische en schoolkosten te betalen. Vlamingen, nieuwkomers en oudkomers, hebben net nood aan meer sociale bescherming, niet minder. Dat tonen de stijgende (kinder)armoedecijfers jaar na jaar aan.
Dit is een startnota. Wij hopen dat er nog voldoende onderhandelingsruimte en bereidheid is om werk te maken van een Vlaamse regering die werkt aan sociale integratie in plaats van uitsluiting, aan de strijd tegen armoede in plaats van tegen de armen. Mensen in armoede uit onze 59 verenigingen staan klaar om hierover het gesprek aan te gaan.

Lees meer over "Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota"
Energiearmoede: cijfers in het rood

Energiearmoede: cijfers in het rood

28/06/2019
De VREG publiceerde haar rapport met de cijfers rond het sociaal energiebeleid in Vlaanderen. De cijfers gaan in het rood. Wij roepen de volgende regeringen en verschillende beleidsdomeinen op om dringend werk te maken van een structurele aanpak rond energiearmoede.
125.423 gezinnen hadden een afbetalingsplan lopen. Dat is een stijging van ongeveer 6% ten opzichte van 2017. Hoewel het gemiddeld afbetalingsbedrag  daalde naar 128, 39 euro  steeg de gemiddelde uitstaande schuld bedroeg 713, 97 euro. Ongeveer 87.000 contracten werden stopgezet door de leveranciers wegens wanbetaling. Ook bij de netbeheerders is er een stijging van het aantal afbetalingsplannen. Ongeveer 41.000 gezinnen hadden een budgetmeter voor elektriciteit. 27.686 gezinnen hadden een budgetmeter voor aardgas. 1642 gezinnen werden afgesloten van elektriciteit en 1500 gezinnen werden afgesloten van aardgas na een advies van de LAC-commissie.
Afsluiten van energie kan niet. Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende energiearmoede is een aanpak op verschillende beleidsniveaus en domeinen nodig. Wij pleiten onder andere voor:
  • Een uitbreiding van de doelgroep van het sociaal tarief naar rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming.
  • De nodige investeringen in de kwaliteit van de private én sociale huurmarkt. Er moeten concrete becijferde plannen met de nodige financiering op tafel komen. Een energiezuinige woning heeft een grote impact op de energiefactuur.
  • Een versterking van de sociale beschermingsmaatregelen energie. De invoering van een nieuw instrument mag alleszins geen afbreuk betekenen van de bescherming die de openbare dienstverplichtingen kunnen bieden.  Via het nieuwe digitale systeem kunnen knelpunten bij de budgetmeterfuncties bijvoorbeeld weggewerkt worden. Afbetalingsplannen moeten haalbaar en redelijk zijn.
  • Een integrale aanpak van de schuldenproblematiek. Energieschulden komen vaak niet alleen, maar gaan gepaard met schulden op andere domeinen.  Een integrale schuldhulpverlening is dus nodig. De beste preventie tegen schulden blijft bovendien een menswaardig inkomen.
Lees hier het volledige rapport.
 

Lees meer over "Energiearmoede: cijfers in het rood"
Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei

Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei

25/06/2019
Ons Centrum, een bruisende Vereniging Waar Armen het Woord Nemen uit Leopoldsburg, speelde op 28 april hun nieuwe theatervoorstelling ‘Groei’ in het CC Leopoldsburg. Deze voorstelling was het derde sociaal artistiek project waarin mensen uit de vereniging samenwerkten met regisseuse Ingrid Dullens. Het resultaat was een ontroerende voorstelling gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de spelers en kaderde in het 10- jarig bestaan van Ons Centrum. 
 
Op vrijdag 21 juni kwamen de spelers van ‘Groei’ naar Brussel om hun stuk ook een keer op te voeren voor de medewerkers van het Permanent Armoedeoverleg. De voorstelling was echt een succes en de spelers kregen tijdens de nabespreking heel veel complimenten. 
Lees meer over "Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei"
Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid

Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid

13/06/2019

Armoedig beleid betekende vooral bijkomende taksen en prijsstijgingen. Kwetsbare groepen moeten elke dag de onverbiddelijke keuze maken tussen verwarming en voedsel, tussen huur en schoolgeld betalen. Kinderarmoede is de top van de ijsberg van het onbarmhartige beleid, zo staat in een brief van Decenniumdoelen aan de Vlaamse parlementsleden.


Toch had Vlaanderen andere keuzes kunnen maken. Bea Cantillon en Wim Van Lancker wezen al op het gebrek aan moed om van het Groeipakket een instrument tegen armoede en ongelijkheid te maken. Canada opteerde voor zo een beleid. Hun kinderarmoedeplan is ambitieus en bevat voldoende middelen met een genereus Groeipakket voor de kwetsbare groepen.


Het huidige Vlaamse Groeipakket zal, zoals Leen Dubois van K&G zegt, inderdaad een effect hebben op armoede en ongelijkheid, maar niet voldoende. Vandaag is amper 6 % van het budget voor het Groeipakket bestemd voor sociale toeslagen. Optrekken tot 10% zou een wereld van verschil maken.

Decenniumdoelen, in haar campagne Komafmetarmoede, heeft aangetoond dat mits een heroriëntering van het huidige budget, echt ingezet kan worden op armoedebestrijding. Een hoger bedrag voor elk kwetsbaar gezin is mogelijk. Armoedeorganisaties als het Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg verwittigden de regering al in de armoedetoets. Zij bleef echter doof voor wat leeft bij mensen in armoede.


De toekomstige regering kan een nieuwe blamage vermijden. Inzetten op kinderarmoede vraagt meer dan een lik-op-stuk beleid, het vraagt een moedig beleid dat gaat voor investeren in kinderen en gezinnen. Wanneer gaan de regeringsonderhandelingen over zaken die er echt toe doen?

 
Lees meer over "Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid"
Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen

Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen

13/06/2019

Schooltoelagen mogen niet gekoppeld worden aan aanwezigheden/spijbelen. We begrijpen heel goed dat er een heel systeem aan voorafgaat van ‘problematische afwezigheden’. Maar net als de Vlaamse ombudsman geloven we niet in deze maatregel. Schooltoelagen terugstorten is ten eerste een zeer zware dobber voor mensen in armoede, ook al kan dit in schijven gebeuren. De kosten zijn door de ouders gemaakt, of de leerling nu naar school gaat of niet. De gezinnen in armoede hebben geen ‘overschot’ dat ze zomaar even kunnen terugbetalen – laat staan dat ze er de extra kosten nog kunnen bijnemen als er een deurwaarder aan te pas moet komen.
 

Bovendien leven jongeren in armoede in zulke specifieke thuissituaties dat we ervoor pleiten om aan- en afwezigheden volledig los te koppelen van het al dan niet terugvorderen van toelagen. Schooltoelagen mogen niet afgenomen worden na het vaststellen van een sterk spijbelprobleem, want dat gedrag kan allerlei oorzaken hebben – waar een terugvordering geen oplossing voor is. De maatregel treft de ouders, in plaats van dat ze de jongere bijstuurt en schiet daarmee zijn doel voorbij. Het Netwerk tegen Armoede vindt de maatregel ook discriminerend: ouders die geen schooltoelage ontvangen, worden immers niet op dezelfde manier ‘beboet’.
 

Minister Crevits nuanceert dat het ‘slechts’ gaat om 1% van de schooltoelagen – wel, als het aantal zo verwaarloosbaar is, is dat een reden te meer om de maatregel gewoon af te schaffen.

 
Lees meer over "Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter