Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Afscheidnemend coördinator Frederic Vanhauwaert: "Politici moeten hun nek durven uitsteken"

Afscheidnemend coördinator Frederic Vanhauwaert: "Politici moeten hun nek durven uitsteken"

25/04/2018
"Herverdelen betekent dat rijk een beetje meer bijdraagt om mensen in armoede omhoog te trekken. Daar ontbreekt blijkbaar de politieke moed voor." Dat zegt onze afscheidnemende coördinator Frederic Vanhauwaert in zijn afscheidsinterview in Knack. Volgende week wordt hij opgevolgd door David de Vaal, die overkomt van Logo Antwerpen.

12 jaar was Frederic aan de slag bij het Netwerk tegen Armoede. In die periode is de armoede stabiel gebleven, maar staat het thema wel veel nadrukkelijker op de agenda, zowel in de politiek als in media en publieke opinie. "De recepten liggen klaar. Politici moeten hun nek durven uitsteken om ze uit te voeren en niet blijven hangen in voedselhulp en liefdadigheid. Armoedebestrijding gaat over het garanderen van rechten: op een waardig inkomen, op werk, op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, op gezondheidszorg, op toegang tot vrijetijdsaanbod. Zolang het beleid daar niet veel sterker op inzet, zal de armoede niet dalen."

Vanuit het team van het Netwerk tegen Armoede willen we Frederic uitdrukkelijk bedanken voor zijn gedrevenheid, engagement en collegialiteit. Hij heeft het Netwerk en de 60 verenigingen waar armen het woord nemen nadrukkelijk op de agenda gezet. Het beleid kan vandaag niet meer wegkijken van de grote uitdagingen op vlak van armoede en sociale uitsluiting.

Vanaf volgende week neemt David de Vaal het roer over. Hij komt over van Logo Antwerpen en verdiende eerder al zijn sporen op het terrein van integratie. Hij weet met andere woorden wat het betekent om te werken met kwetsbare groepen. We hopen en zijn ervan overtuigd dat hij mensen in armoede en hun verenigingen blijvend een stem kan geven.

Lees het interview in Knack.
Lees meer over "Afscheidnemend coördinator Frederic Vanhauwaert: "Politici moeten hun nek durven uitsteken""
Maak basisscholen sterker tegen spijbelen

Maak basisscholen sterker tegen spijbelen

20/04/2018
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) publiceert jaarlijks het rapport ‘Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?’. Dit rapport vormde voor de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad, adviesraad met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in onderwijs en sociale organisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede) de aanleiding om de thematiek van problematische afwezigheden in het lager onderwijs verder te verkennen.
Participatie aan basisonderwijs is belangrijk omdat kinderen die langere tijd niet naar school gaan, meer kans lopen om uit te vallen en/of achterstand op te bouwen.
Extra investeringen in het basisonderwijs zijn volgens de VLOR noodzakelijk, zodat de schoolteams sterker voor de dag kunnen komen. Sanctionerende maatregelen als schooltoelages terugvorderen zijn niét de oplossing!

Lees hier de nota van de Vlor.
Lees meer over "Maak basisscholen sterker tegen spijbelen"
Impactgericht werken in de social profit

Impactgericht werken in de social profit

20/04/2018
Op vrijdag 20 april was Netwerk tegen Armoede te gast op de door Cera en de Sociale InnovatieFabriek georganiseerde inspiratiesessie "Impactgericht werken in socialprofitorganisaties'. Impactgericht werken betekent dat je als organisatie je beoogde resultaten formuleert en de juiste acties naar voor schuift om de meeste impact te bereiken. 
 
Daarom is het Netwerk tegen Armoede voor het beleidsdomein huisvesting een 'Theory of Change' aan het ontwikkelen. Een veranderingstheorie lijst achtereenvolgens op: de input (middelen om je activiteiten uit te voeren), activiteiten, output (tastbare kenmerken van activiteiten zoals aantal deelnemers, bezoekers van een activiteit, gepresteerde uren), outcome (leereffecten van een activiteit zoals 'wat heb je geleerd bij een vorming') en impact (het uiteindelijke effect of de verandering die je realiseert).
 
De 'Theory of Change' is nog in ontwikkeling, maar het geeft ons nu al inzichten omtrent onze eigen focus, welke avitiviteiten tot de meeste resultaten leiden, waar er blinde vlekken zijn en welke keuzes we best maken. Het geeft een heldere kijk op welke acties je allemaal doet of zou kunnen doen en welk effect die hebben en met die vaststelling mochten we andere Cera-partners inspireren.
Lees meer over "Impactgericht werken in de social profit"
30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen

30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen

18/04/2018
Premier Michel en de minister-presidenten van de gewesten en gemeenschappen krijgen vandaag een brief, ondertekend door meer dan 30 organisaties: verenigingen waar armen het woord nemen (samen met het Netwerk tegen Armoede), OCMW’s, vakbonden, ziekenfondsen, sociale diensten en onderwijsinstellingen uit het noorden en zuiden van het land. Allemaal waren ze betrokken bij de totstandkoming van het negende tweejaarlijks verslag ‘Burgerschap en Armoede’ dat het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting begin 2018 heeft uitgebracht.
Dit is niet zomaar een verslag. Het Steunpunt maakt al meer dan 20 jaar werk van een originele benadering die aanbevolen werd door het Algemeen Verslag over de Armoede. Mensen in armoede, die gewoonlijk uitgesloten zijn van het publieke debat leveren er een bijdrage, en dit in dialoog met geëngageerde vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties en instellingen.

Dit verslag is goed doorvoed door levenservaring, analyses, strijd en ambities van een bevolkingsgroep die grotendeels onder de radar blijft. De omstandigheden waarin ze moeten leven, geven hen een unieke en onvervangbare kijk op onze samenleving. Ze tonen de straatjes zonder einde, maar wijzen ook op de uitwegen, en dit op vele vlakken, bijvoorbeeld: huisvesting, gezinsleven, het statuut ‘samenwonende’ en vervangingsinkomens, de toegenomen voorwaardelijkheid van rechten, inbreuken op het privéleven, werk en vrijwilligerswerk, politieke participatie etc.

De brief wijst op het belang van dit verslag Burgerschap en Armoede, alsook het uitzonderlijke werk dat het Steunpunt verricht voor dit verregaande en constructieve overleg. De ondertekenaars vragen de ministers dan ook om er een werkinstrument van te maken op alle beleidsniveaus, “omdat mensen in armoede het verdienen om als burger erkend te worden en rechten nodig hebben om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Het is de samenleving als geheel die erbij zou winnen.” (uit het Verslag Burgerschap en Armoede, p. 129).

Bekijk hier de brief en de lijst van ondertekenaars.
 
Perscontact: Vanessa Joos, coördinatie voor de ondertekenaars. ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel. 02-650.0870. 

E-mail: burgerarmoede.citoyenpauvrete@gmail.com
Lees meer over "30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen"
Armoedevorming voor sportaanbieders

Armoedevorming voor sportaanbieders

9/04/2018
De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag nog niet volledig in de deelname aan het sportaanbod in Vlaanderen. Sportclubs, -federaties, sportdiensten…  worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen. Er is al heel wat gerealiseerd maar er ligt ook nog heel wat werk op de plank.

Het Netwerk tegen Armoede en ISB ontwikkelden hierrond een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek en het doorbreken van vooroordelen. Daarnaast staan het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken op de planning. Allemaal zaken die jou verder helpen om concreet aan de slag te gaan met dit thema.

Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen – en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we samen de stap naar concrete acties.
 
Opgelet; deze vorming is bedoeld als eerste kennismaking met het thema armoede, dus niet voor sportactoren die reeds ervaring hebben met de doelgroep.

Het vormingstraject bestaat uit 2 interactieve vormingsdagen op 4 en 16 mei 2018 bij T'Hope, Gitsestraat 53, 8800 Roeselare. Inschrijven via licorice.leroy@netwerktegenarmoede.be

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Armoedevorming voor sportaanbieders"
Jongerenboot Den Tube van Buurtwerk 't Lampeke viert dertigste verjaardag

Jongerenboot Den Tube van Buurtwerk 't Lampeke viert dertigste verjaardag

4/04/2018
De boot van jongerenwerking Den Tube blaast op 5 mei dertig kaarsjes uit. Een memorabele verjaardag die de jongeren niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Met een grote party, een kleine-boten-tocht, een tentoonstelling met beelden uit de oude doos, ... Het wordt een spetterend verjaardagsfeest waar jong en oud van harte welkom zijn.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Jongerenboot Den Tube van Buurtwerk 't Lampeke viert dertigste verjaardag"
Hogere uitkeringen zijn stap vooruit, maar armoedegrens blijft veraf

Hogere uitkeringen zijn stap vooruit, maar armoedegrens blijft veraf

24/03/2018
De federale regering kondigde naar aanleiding van de begrotingscontrole aan dat er extra geld geïnvesteerd wordt in armoedebestrijding. Mensen met een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) krijgen er €13 per maand bij. Gezinshoofden met een leefloon en mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (het leefloon voor mensen met een handicap) zien hun inkomen met €40 per maand stijgen. Voor het Netwerk tegen Armoede is dat een stap in de goede richting, maar ook niet meer dan dat. Gezinnen zullen dit voelen in hun budget en een stukje meer kunnen investeren in basisbehoeften zoals energie, huishuur of medische kosten. Maar geen enkel gezin zal hiermee uit de armoede raken.

Daarvoor is de inspanning te klein. De Europese armoedegrens blijft nog veraf, ook als men de verhoging van de uitkeringen in rekening brengt. Een alleenstaande met een leefloon ziet zijn uitkering stijgen van €893 naar €933. Gezinnen zien hun uitkering stijgen van €1.190 naar €1.230. De Europese armoedegrens ligt op €1.115 voor een alleenstaande en €2.341 voor een gezin.

Daar komt nog bij dat de federale regering door allerlei maatrelen de toegang tot de sociale zekerheid aanzienlijk bemoeilijkt heeft, bijvoorbeeld door voorziene besparingen op langdurig zieken of het beperkten van de beroepsinschakelingsuitkering. Dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen naar de bijstand doorverwezen worden en het aantal leefloners jaar na jaar blijft oplopen.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Hogere uitkeringen zijn stap vooruit, maar armoedegrens blijft veraf"
Inschrijvingsrecht op school realiseren voor elk kind

Inschrijvingsrecht op school realiseren voor elk kind

22/03/2018
Kamperen voor een school is géén goede manier om je kind te gaan inschrijven. Minister van Onderwijs Crevits gaf daarom opdracht aan het parlement om een systeem uit te werken voor heel Vlaanderen, zodat dit niet meer zou voorkomen. Een centraal aanmeldingssysteem, bijvoorbeeld, zoals dat in Gent, Antwerpen, Brussel en enkele andere steden en gemeenten al bestaat. Vandaag trokken het Netwerk tegen Armoede en Recht-Op naar het kabinet van de minister. We deden dat samen met Minderhedenforum, Samenlevingsopbouw en de Vlaamse Scholierenkoepel en legden onze bezorgdheden en aanbevelingen op tafel. Die vindt u in onze gezamenlijke nota. We benadrukten ook het belang van betrokkenheid van niet-onderwijspartners in het LOP, zeker (maar niet alleen) in het kader van zo'n centraal aanmeldingssysteem.
Lees meer over "Inschrijvingsrecht op school realiseren voor elk kind"
Kinderblik op wonen

Kinderblik op wonen

13/03/2018
Buurtwerk 't Lampeke en De Ruimtevaart, onze twee Leuvense verenigingen waar armen het woord nemen, werkten mee aan een korte video waarin kinderen de problemen rond huisvesting heel tastbaar maken. Ze vertellen onverbloemd wat het betekent om in een huis van slechte kwaliteit te leven. Het sociaal isolement, de gezondheidsrisico's, de weerslag op het mentale welzijn, het wordt allemaal pijnlijk tastbaar gemaakt. Verhelderend en ontnuchterend en vooral een niet te negeren oproep om te investeren in kwaliteitsvolle woningen, op de private én sociale huurmarkt.

Bekijk de video hier.
Lees meer over "Kinderblik op wonen"
Onze eerste aanmaning aan federale regering voor aanpak schuldindustrie

Onze eerste aanmaning aan federale regering voor aanpak schuldindustrie

6/03/2018
Het Netwerk tegen Armoede stuurt een eerste aanmaning uit naar de federale regering om de schuldindustrie nu daadwerkelijk aan te pakken. De Pano-reportage van vorige week deed de politiek eindelijk wakker schudden. Nochtans zijn de praktijken van incassobureau's en deurwaarders al lang bekend. Netwerk tegen Armoede kaart die, samen met heel wat andere organisaties, al jaren aan. Het is nu tijd voor actie. We houden de federale regering aan hun plechtige beloftes.

Lees de aanmaning op sociaal.net.
Lees meer over "Onze eerste aanmaning aan federale regering voor aanpak schuldindustrie"
Ons Centrum speelt Dagelijkse Kampse Kost op 29 april in Leopoldsburg

Ons Centrum speelt Dagelijkse Kampse Kost op 29 april in Leopoldsburg

2/03/2018
Na 'Iedereen verdient een goed gevoel' pakt Ons Centrum, onze vereniging in Leopoldsburg, uit met een tweede theatervoorstelling, gemaakt en gebracht door mensen met armoede-ervaring. 'Dagelijkse Kampse Kost' draait rond de ervaringen van sociale uitsluiting van mensen in armoede. De voorstelling werd begeleid door theatermaakste Ingrid Dullens en ondersteund door coördinatrice van de vereniging Karima Boutliss.

Voorstelling op zondag 29 april om 15 uur in CC Leopoldsburg. Reserveren via www.ccleopoldsburg.be of 011 34 65 48.
Lees meer over "Ons Centrum speelt Dagelijkse Kampse Kost op 29 april in Leopoldsburg"
Gemeenschapsdienst zal langdurige werkloosheid niet verminderen

Gemeenschapsdienst zal langdurige werkloosheid niet verminderen

28/02/2018
Het Netwerk tegen Armoede blijft zich verzetten tegen gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden, nu het voorstel opnieuw op tafel gelegd wordt. Aanleiding is de combinatie van een hoog aantal vacatures én een hoog aantal langdurig werkzoekenden. De mismatch tussen beide op de arbeidsmarkt zal echter niet opgelost worden door mensen te verplichten om twee halve dagen per week klusjes uit te voeren. Het Netwerk tegen Armoede is er absoluut voor gewonnen dat mensen toegeleid worden naar werk, maar dan degelijk betaald werk en geen verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt.
 
Waarom zijn er tegelijk zoveel openstaande vacatures én zoveel langdurig werkzoekenden? Probleem is dat een aanzienlijk deel van de openstaande vacatures precaire jobs zijn (tijdelijk of deeltijds), die mensen amper uit hun armoedesituatie helpen. Veel andere jobs mikken op technisch of hoger opgeleid personeel. Voor de grote groep kortgeschoolde langdurig werkzoekenden zijn  die vacatures niet weggelegd. “Het huidige arbeidsmarktbeleid van deze regering is nefast voor de meest kwetsbaren in de samenleving”, zegt woordvoerder Peter Heirman. “Terwijl tewerkstellingsprogramma's met volwaardige arbeidscontracten meer en meer worden afgebouwd zet men in op stelsels zoals flexi-jobs en onbelast bijklussen. Is de gemeenschapsdienst het volgende in het rijtje?”
 
 
Een verplichte gemeenschapsdienst werkt de drempels richting arbeidsmarkt op geen enkele manier weg. Integendeel, het werkt stigmatiserend en vermindert zelfs de kansen om werk te vinden. Het tast het zelfbeeld en zelfvertrouwen van mensen aan én zorgt ervoor dat er minder tijd is om echt naar werk te zoeken. In het slechtste geval dreigt de gemeenschapsdienst reguliere tewerkstelling te verdringen. Buitenlandse voorbeelden in Nederland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bewijzen dat deze aanpak niet werkt.
 
Het is trouwens een waanidee dat werkzoekenden vandaag hun uitkering zomaar krijgen zonder tegenprestatie. Ze worden al heel strikt opgevolgd, moeten solliciteren of opleidingen en stages volgen en krijgen sancties als ze dat niet doen. Vrijwilligerswerk maakt nu ook al deel uit van activeringstrajecten, maar dan op maat en op basis van de competenties van de werkzoekende, en nooit gedwongen. Het heeft geen zin om werkzoekenden op te zadelen met vrijwilligerswerk dat hun competenties en talenten niet aanspreekt.
 
Om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen, moeten heel concreet volgende dingen gebeuren:
 
  • Uitkeringen, ook die van langdurig werkzoekenden, verhogen tot de Europese armoedegrens (dat betekent een einde maken aan de versnelde degressiviteit, nog ingevoerd door de vorige federale regering). Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van mensen in armoede blijkt dat hogere uitkeringen net heel activerend werken. Er komt meer financiële ruimte en het zelfvertrouwen neemt toe. Mensen kunnen investeren in computer en internetverbinding en zullen meer gemotiveerd zijn om te solliciteren. Dit is een investering die zichzelf terugverdient in meer koopkracht, meer werkgelegenheid en meer economische groei.
 
Aan de Vlaamse regering vragen wij het volgende:
 
  • Investeren in werkbare jobs op maat, ook in de sociale economie
  • Investeren in betaalbare kinderopvang (de laagste tarieven zijn door deze regering verdrievoudigd)
  • Aangepaste en intensieve begeleiding van langdurig werkzoekenden
 
Daarnaast kunnen we niet genoeg benadrukken dat er moet ingezet worden op een integrale benadering, waarbij a‚Äčangepaste en intensieve begeleiding van langdurig werkzoekenden slechts één van meerdere instrumenten zal zijn.
Lees meer over "Gemeenschapsdienst zal langdurige werkloosheid niet verminderen"
Antwerpse armoedeorganisaties vragen meer kwaliteitsvolle hulpverlening

Antwerpse armoedeorganisaties vragen meer kwaliteitsvolle hulpverlening

26/02/2018
Vandaag voerde het platform Stoparmoede.nu, met daarin ook de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, actie bij de Antwerpse gemeenteraad. Ze gingen symbolisch in een wachtrij zitten, want dat is de realiteit voor heel wat mensen in armoede. Ze lopen verloren in het ingewikkelde kluwen van hulpverlening of moeten soms heel lang wachten op de juiste hulp. Het zorgt ervoor dat mensen aan hun lot overgelaten worden of niet de rechten kunnen opnemen die hen wettelijk toegezegd zijn.
De organisaties pleiten voor meer hulpverlening op maat, die rekening houdt met de indivuele en vaak complexe situatie waarin burgers vastzitten.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.
Lees meer over "Antwerpse armoedeorganisaties vragen meer kwaliteitsvolle hulpverlening"
Wij zijn geen robots

Wij zijn geen robots

22/02/2018

Vlaanderen kampt met een armoedeprobleem. Mensen blijven in de kou staan. Sociaal werkers zitten met de handen in het haar. Toch wordt er vooral over cijfers en statistieken gesproken. Waar is de menswaardigheid? De West-Vlaamse armoedeverenigingen namen met steun van de provincie West-Vlaanderen het initiatief om samen een duidelijk signaal te geven. Ze schreven een waardigheidsmanifest 'We zijn geen robots!'. Vandaag was er ook een druk bijgewoonde manifestatie van sociaal werkers en armoedeverenigingen. Een delegatie werd ook ontvangen door Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel op Bruzz.


Lees meer over "Wij zijn geen robots"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter