Vereniging in beeld

“Het is geen makkelijk leven zonder papieren,” zegt Brahim. “Maar toch zie ik mijn toekomst hier.” Brahim werkt als vrijwilliger bij Chez Nous.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Actie

Gezondheid verdraagt geen uitstel1 op 8 mensen met een laag inkomen stel gezondheidszorg uit om financiële redenen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep. In aanloop naar 17 oktober voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.
 
 1. Werk de financiële drempel naar de huisarts weg via een algemene derdebetalersregeling of forfaitair systeem en breid dit uit naar andere disciplines (tandzorg, kine, …)
 2. Investeer in een sterke ziekteverzekering. Extra verzekeringsproducten zouden overbodig moeten zijn
 3. Stimuleer hulpverlening om meer en beter in te zetten op rechtentoekenning. Bekijk welke rechten meer automatisch toegekend kunnen worden
 4. Investeer in toegankelijke, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder wijkgezondheidscentra
 5. Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit, die ook aansluit bij de noden van mensen in armoede
 6. Investeer in toegankelijke tandzorg door pre-financiering terug te dringen en de tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering te versterken in plaats van hiervoor aanvullende verzekeringen aan te bieden
 7. Zorg dat dringende medische hulp een steviger vangnet wordt, waarbij patiënten, zorgverstrekkers en lokale besturen correct geïnformeerd zijn
 8. Geef mensen met een beperking een volwaardige plaats in de maatschappij door hen echte kansen en een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te geven zonder hen van het kastje naar de muur te sturen
 9. Herwerk de regelgeving rond referentieadres zodat elke dakloze dit kan gebruiken om rechten te openen
 10. Ondersteun eerstelijnsgezondheidszorg – ook financieel -  om duidelijke en relevante taken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie te kunnen opnemen
Lees meer over onze acties

Nieuws

Gezondheid verdraagt geen uitstel

17/10/2017


1 op 8 mensen met een laag inkomen stel gezondheidszorg uit om financiële redenen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep. In aanloop naar 17 oktober voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.
 
 1. Werk de financiële drempel naar de huisarts weg via een algemene derdebetalersregeling of forfaitair systeem en breid dit uit naar andere disciplines (tandzorg, kine, …)
 2. Investeer in een sterke ziekteverzekering. Extra verzekeringsproducten zouden overbodig moeten zijn
 3. Stimuleer hulpverlening om meer en beter in te zetten op rechtentoekenning. Bekijk welke rechten meer automatisch toegekend kunnen worden
 4. Investeer in toegankelijke, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder wijkgezondheidscentra
 5. Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit, die ook aansluit bij de noden van mensen in armoede
 6. Investeer in toegankelijke tandzorg door pre-financiering terug te dringen en de tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering te versterken in plaats van hiervoor aanvullende verzekeringen aan te bieden
 7. Zorg dat dringende medische hulp een steviger vangnet wordt, waarbij patiënten, zorgverstrekkers en lokale besturen correct geïnformeerd zijn
 8. Geef mensen met een beperking een volwaardige plaats in de maatschappij door hen echte kansen en een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te geven zonder hen van het kastje naar de muur te sturen
 9. Herwerk de regelgeving rond referentieadres zodat elke dakloze dit kan gebruiken om rechten te openen
 10. Ondersteun eerstelijnsgezondheidszorg – ook financieel -  om duidelijke en relevante taken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie te kunnen opnemen
Lees meer over "Gezondheid verdraagt geen uitstel"
Hoog tijd voor extra maatregelen om woonmarkt toegankelijker en beter betaalbaar te maken

Hoog tijd voor extra maatregelen om woonmarkt toegankelijker en beter betaalbaar te maken

21/09/2017
Op 15 september gaf de Vlaamse Woonraad haar advies over het voorontwerp van het Vlaamse Huurdecreet aan Minister Homans, bevoegd voor Wonen[1]. Het Netwerk tegen Armoede uitte bij de aankondiging van het nieuwe huurdecreet al zijn bezwaren en  kan zich nu  in verschillende van de adviezen van de Woonraad terugvinden.  Het Netwerk roept, net zoals de Woonraad, op om dringend werk te maken van extra maatregelen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid op de private huurmarkt te verbeteren.

Huurwaarborg

De Vlaamse Woonraad wijst er in haar advies op dat de verhoging van de huurwaarborg naar drie maanden weliswaar zorgt voor een verhoogde zekerheid voor de verhuurder, maar tegelijkertijd een verhoogde financiële drempel voor de huurder vormt. Eerder sprak het Netwerk tegen Armoede zich al uit tegen de verhoging van de huurwaarborg naar drie maanden. Hoewel die verhoging gepaard zal gaan met de uitwerking van een huurwaarborglening, is er nog grote onzekerheid over hoe die waarborglening eruit zou zien.

Wij pleiten alleszins voor een centraal huurwaarborgfonds.  Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en achterstallen voorgeschoten worden. Doordat de verhuurder niet zou kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg gefinancierd heeft, verkleint het ook de kans op discriminatie.  Het Netwerk tegen Armoede is  vragende partij om bij de uitwerking van de waarborglening betrokken te zijn, samen met armoedeorganisaties en huurdersbonden.

Uithuiszettingen

Uithuiszettingen tasten het recht op wonen rechtstreeks aan. Naast het feit dat een huurder zich niet langer kan verzetten tegen het verwittigen van het OCMW wanneer een procedure is ingeleid bij de vrederechter, werd in het decreet  verder niets uitgewerkt om de problematiek van uithuiszettingen aan te pakken.  Net zoals de Raad roepen wij op om dringend werk te maken van maatregelen om uithuiszettingen te voorkomen[2].

Daaraan gerelateerd pleit het Netwerk tegen Armoede voor een verzekering gewaarborgd wonen, naar analogie met de verzekering voor eigenaars-bewoners.  Zo een verzekering kan huurachterstallen opvangen en in een aantal gevallen uithuiszettingen voorkomen.  Onderzoek naar een verzekering gewaarborgd wonen is in de conceptnota private huur opgenomen maar niet in het voorontwerp van decreet.

Dringend tijd voor flankerende maatregelen

Het Netwerk tegen Armoede roept, net zoals de Vlaamse Woonraad, op om ook van andere flankerende maatregelen, opgenomen in de conceptnota private huur, dringend werk te maken. Zo is er nog veel onzekerheid over de huurprijs in het kader van geconventioneerd huren en over de evaluatie van de huursubsidiesystemen. Wij geloven in ieder geval dat financiële ondersteuning van kwetsbare huurders de werking van de private huurmarkt zal verbeteren. De nood aan een beter uitgebouwd huursubsidiesysteem is groot. Wij hopen op meer subsidies voor meer huurders.

Daarnaast vraagt de Raad ook om de ‘activering van reeds geruime tijd aangekondigde beleidsinitiatieven’ rond de aanpak van discriminatie. De toegang tot de private huurmarkt wordt immers niet enkel bemoeilijkt door financiële redenen, ook door discriminatie ervaren verschillende groepen een beperkte toegang tot de huurmarkt.  Wij gaven hier reeds input over tijdens de Evaluatie van het Woninghuurrecht van het Steunpunt Wonen.  Het probleem van discriminatie op basis van verschillende criteria is erg groot en de klachtenprocedures zijn bovendien een maat voor niets. Een meer doortastend beleid is dan ook dringend nodig.

Meer weten?
Over de huurwaarborg: http://netwerktegenarmoede.be/standpunten/wonen-water-en-energie/hogere-huurwaarborg-zal-vooral-tot-meer-betalingsproblemen-leiden
Samen met onze verenigingen en mensen in armoede gaven wij in december 2016 al input over de conceptnota private huur.
Lees hier de voorbereiding : http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/161208_voorbereidingVPAO-.pdf
En het verslag: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/20161208-vpao-wonen-verslag.pdf
Evaluatie huurpremie: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/150225_huurpremie.pdf
Dossier uithuiszettingen (2011): http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/110720-Dossier-uithuiszetting-van-huurders-Vlaams-Netwerk.pdf


[1] https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/2017_09_05_advies_voorontwerp_vlaams_huurdecreet.pdf
[2] Reeds in 2011 schreven wij een uitgebreide nota over de problematiek van uithuiszettingen: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/110720-Dossier-uithuiszetting-van-huurders-Vlaams-Netwerk.pdf

Lees meer over "Hoog tijd voor extra maatregelen om woonmarkt toegankelijker en beter betaalbaar te maken"
Brief aan de pendelaars over Maximiliaanpark

Brief aan de pendelaars over Maximiliaanpark

14/09/2017
De rondzwervende vluchtelingen op en rond het Maximiliaanpark zijn het gevolg van een falend immigratiebeleid. Het enige antwoord van de Belgische regering is blinde repressie, zonder een duurzame oplossing uit te werken. Mensen worden aan hun lot overgelaten en krijgen geen enkele info over de mogelijkheid om eventueel in ons land asiel aan te vragen, in tegenstelling tot wat de overheid beweert. Onze vereniging Pigment, die werkt met mensen zonder papieren,schreef een brief aan de pendelaars die dagelijks in Brussel-Noord en langs het Maximiliaanpark passeren van en naar hun werk. Omdat zij misbruikt worden in de argumentatie van minister Jambon en staatssecretaris Francken om de razzia's goed te praten.

Lees de brief van Pigment.
Lees meer over "Brief aan de pendelaars over Maximiliaanpark"
Minister Peeters wil gesprek met Netwerk tegen Armoede over deur-aan-deur-verkoop

Minister Peeters wil gesprek met Netwerk tegen Armoede over deur-aan-deur-verkoop

5/09/2017
Minister van Comsumentenzaken Kris Peeters wil een gesprek met het Netwerk tegen Armoede over bedenkelijke praktijken die opdoken bij deur-aan-deur-verkoop van energiecontracten door Luminus in Oostende. Het Netwerk tegen Armoede gaat heel graag op die uitnodiging in.

Luminus schendt zelfs zijn eigen gedragscode. Onze vereniging Samen Divers in Oostende kreeg al verschillende klachten binnen. Nadat de vereniging deze praktijken bij Luminus aankaartte, werden de contracten geannuleerd. Eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met een migratieachtergrond die, zonder het te beseffen, een contract ondertekenen dat ze niet willen. Helaas blijft het niet beperkt tot Luminus en Oostende. Andere energieleveranciers hanteren gelijkaardige verkoopstechnieken.

Mensen worden aangesproken op straat of bijvoorbeeld ook in de Mediamarkt in Oostende met de mededeling dat het enkel om informatie gaat, maar uiteindelijk tekenen ze toch een contract. Mensen die heel tevreden waren bij hun eigen leverancier en helemaal geen plannen hadden om van leverancier te veranderen, werden zo met een nieuw contract opgezadeld. 

Mensen worden ook thuis lastig gevallen met de belofte van 2 maanden gratis energie, maar zonder verdere informatie over de gevolgen van wat ze ondertekenen.  De verkoper laat nooit contactgegevens achter voor verdere vragen of informatie. Nochtans staat dit in de gedragscode dat dit uitdrukkelijk vereist wordt. 

In een geval gaat het over een contract voor een zelfstandige zaak. Daarvoor moest Samen Divers zich tot de Vlaamse Ombudsdienst Energie wenden. Luminus kon dit contract naar eigen zeggen niet annuleren omdat het verbonden was aan een btw-nummer.

Bedenkelijke praktijken die andermaal bevestigen dat een gedragscode onvoldoende bescherming biedt tegen wanpraktijken bij deur-aan-deur-verkoop. De enige effectieve oplossing is een formeel verbod op verkoop aan huis. Minister van Consumentenzaken Peeters gaf inmiddels al aan dat hij met het Netwerk tegen Armoede hierover in gesprek wil gaan, om te kijken hoe deze praktijken strenger kunnen aangepakt worden.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in Gazet van Antwerpen.

Lees het artikel in Metro.

Lees het vervolgartikel in De Morgen.
Lees meer over "Minister Peeters wil gesprek met Netwerk tegen Armoede over deur-aan-deur-verkoop"
Surfgedrag werkzoekenden screenen kan vertrouwensrelatie met VDAB schaden

Surfgedrag werkzoekenden screenen kan vertrouwensrelatie met VDAB schaden

5/09/2017
VDAB wil het surfgedrag van werkzoekenden screenen. Op zich is dat geen nieuwe evolutie want de arbeidsbemiddelingsdienst bekijkt al langer hoe ze de data die ze uit het surfgedrag van de bezoekers van hun website halen, beter kunnen inzetten. Nieuw is echter een experiment waarmee ze willen nagaan of ze hiermee werkzoekenden kunnen controleren en of zij dus effectief naar werk zoeken. Zo luidt het: wie niet voldoende klikt, wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dergelijk gebruik van “big data” uitbreiden naar het controleproces gaat echter gepaard met heel wat valkuilen en schiet zijn doel voorbij.

Lees het opiniestuk in Knack.
Lees meer over "Surfgedrag werkzoekenden screenen kan vertrouwensrelatie met VDAB schaden"
Hervorming rechtsbijstand schaadt rechten van mensen in armoede

Hervorming rechtsbijstand schaadt rechten van mensen in armoede

4/09/2017
De inkomensafhankelijke bijdrage is te hoog, een veranderende vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt, onevenredige administratieve lasten, beperkte beschikbaarheid van pro deo-advocaten… Eén jaar na zijn inwerkingtreding maakt het Platform Recht voor Iedereen de trieste balans op van de hervorming van de juridische bijstand zoals ingevoerd door Minister Koen Geens op basis van een zwartboek van getuigenissen.

Voor de ledenverenigingen van het Platform en de personen die zij vertegenwoordigen, heeft de hervorming tot een ingewikkelder of zelfs een volledig inefficiënt systeem geleid. De toegang tot het gerecht is nochtans een fundamenteel, grondwettelijk recht. De hervorming bedreigt de toegang van de burger tot het gerecht, en bijgevolg de mogelijkheid om haar rechten te laten gelden.

Een ongegrond uitgangspunt

De tweedelijnsbijstand laat mensen die zich in grote precaire omstandigheden bevinden toegang te hebben tot een advocaat die bekend staat als een pro deo-advocaat. De hervorming werd gemotiveerd door enerzijds de wil om de zogenaamde “overconsumptie” van de rechtsbijstand door de rechtszoekende en de gewetenloze advocaten tegen te gaan en anderzijds de actoren van de rechtsbijstand te responsabiliseren. Deze overconsumptie is echter nooit aangetoond. Bovendien werden de gerapporteerde misbruiken systematisch vervolgd, en dit reeds lang voordat de hervorming in voege trad.

De rechtzoekende onder stress

De leden van het Platform hebben in een Zwartboek getuigenissen van rechtszoekenden, maatschappelijk werkers en advocaten gebundeld. Het besluit is duidelijk: de rechtzoekende worden overstelpt met voorwaarden alvorens gebruik te kunnen maken van de tweedelijnsbijstand. Deze voorwaarden werden verzwaard door de hervorming.

Allereerst is het nu aan de rechtzoekende om aan te tonen, met een uitgebreide overlegging van bewijsstukken, dat hij over onvoldoende financiële middelen beschikt. Het vermoeden van onvermogen voor bepaalde doelgroepen werd afgeschaft, met uitzondering van de minderjarige. De andere rechtzoekende (gehandicapte personen, gepensioneerden, gedetineerden, mensen die sociale bijstand genieten, daklozen, vreemdelingen, … ) zijn verplicht om hun behoeftigheid aan te tonen.

Het onderzoek naar de inkomsten heeft een dermate grote proportie aangenomen dat het invloed heeft op de ontvangst van de rechtzoekende bij de juridische bijstand, de hulp van de organisaties aan de rechtzoekende maar ook op het eerste contact van de rechtzoekende met zijn advocaat. Bovendien vraagt het veel tijd om alle gevraagde documenten te verzamelen (documenten die niet of niet meer bestaan of die aan de lopende band worden gevraagd). De tijd die nodig is om deze documenten te verzamelen brengt de termijn om de rechtbank te vatten in gevaar, zelfs met risico om termijnen te overschrijden.

Sommige rechtzoekenden hebben het geluk om een advocaat te hebben die hun belangen desondanks verdedigen. Het probleem voor de advocaat die optreedt zonder zeker te zijn dat de kosteloze rechtsbijstand zal worden toegekend draagt het risico om niet betaald te worden voor geleverde prestaties. Andere rechtzoekenden lopen het gevaar om alleen te moeten instaan voor hun verdediging. Of nog, ontmoedigd door de intense procedure, de handdoek in de ring werpen en niet langer hun rechten laten gelden en verdwijnen uit het systeem.

Vervolgens heeft de hervorming de betaling van een forfaitaire bijdrage (van 20,00 EUR tot 50,00 EUR) ingevoerd, waar voordien de hulp volledig gratis was. Deze bepaling werd ingevoerd om de rechtzoekende aan te zetten zich verantwoordelijker te gedragen en aan te zetten na te denken over de financiële impact die hij veroorzaakt. Deze bijdrage vormt een reële drempel van de toegang tot het gerecht voor de meest behoeftigen.

Pro Deo advocaten in dalende lijn

De hervorming heeft eveneens zware gevolgen voor de advocaten. Enerzijds heeft deze hervorming invloed op de vertrouwensband tussen de advocaat en de cliënt. De advocaat is immers verplicht om vanaf het eerste contact zich te richten op de administratieve verplichtingen, alvorens zelfs de grond van de zaak te kunnen analyseren. Anderzijds vraagt het onderzoeken van de toelatingsvoorwaarden een bijkomende administratieve last die niet wordt gevaloriseerd.

Dit alles zonder dat de pro deo-advocaten, die bovendien steeds met minder zijn, de zekerheid hebben over hun betaling. De hervorming heeft immers ook geleid tot een herziening van het puntensysteem van de nomenclatuur voor geleverde prestaties. De pro deo-advocaten weten aldus niet voor mei 2018 hoeveel zij betaald zullen worden voor reeds daadwerkelijk geleverde prestaties.

Aanbevelingen van het Platform Recht voor Iedereen

De toegang tot justitie is een fundamenteel recht. Juridische bijstand is een noodzakelijke voorwaarde voor de toegang tot justitie voor vele rechtzoekenden. Een dringende hervorming van het systeem dringt zich op.

Het Platform Recht voor Iedereen vraagt aan Minister Geens:

- een terugkeer naar het systeem van het onweerlegbaar vermoeden van ontoereikende financiële middelen of een minimale verduidelijking van de criteria waaraan voldaan dient te worden door de rechtzoekende om zijn onvermogen aan te tonen;

- een vereenvoudiging van de toewijzingsprocedure van de pro deo-advocaat; - de afschaffing van de vaste administratieve bijdrage die moet betaald worden door de rechtzoekende zodat er geen financiële drempel is voor de toegang tot justitie;

- een waardige vergoeding voor de pro deo-advocaat binnen de kortst mogelijke termijn is een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor de kwaliteit van de geleverde diensten.


U kunt de verzamelde getuigenissen raadplegen in het Zwartboek op onze website: https://www.laligue.be/Files/media/Telechargements/black-book-jpt-nl-def-web.pdf.

Lees het artikel op VRT Nieuws.
Lees meer over "Hervorming rechtsbijstand schaadt rechten van mensen in armoede"
Schoolkosten slaan krater in gezinsbudget

Schoolkosten slaan krater in gezinsbudget

1/09/2017
Eind augustus, begin september lopen signalen binnen bij het Netwerk tegen Armoede van ouders die diep in hun kleine portemonne moeten tasten om hun kinderen ingeschreven en schoolklaar te krijgen tegen 1 september. Een harde realiteit, want de voorbeelden liegen er niet om. Een school die 600 euro vraagt voor leasing van een laptop. Na enkele schooljaren is hij van jou via een systeem van huurkoop. Maar als het verkeerd loopt en je kind moet van richting veranderen, ben je je geld kwijt. Of wie begint in het vierde jaar techniek-wetenschappen: meer dan 500 euro voor schoolboeken, voorafbetaling schooluitstappen en werkkledij (zoals een labojas). En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het begin van het schooljaar zet gezinnen financieel zwaar onder druk, maar ook door het schooljaar heen blijven schoolkosten zwaar doorwegen.

Het zorgt voor een diepe onderwijskloof tussen rijke en kansarme jongeren. Het is dan ook niet toevallig dat vorige week enthousiaste jongeren uit Antwerpen (Recht-Op Jongeren), Gent (Jong Gent in Actie) en Roeselare (’t Hope/Jakedoe) naar Gent trokken. Het Netwerk tegen Armoede wil verschillende beleidsthema’s ook met jongeren onder de loep  nemen (vorig jaar gebeurde dat rond het thema wonen), en als volgende in de rij kozen we voor onderwijs.

Omdat deze jongeren elkaar nog niet kenden, en omdat het voor sommige de eerste keer was dat ze aan themawerk deden, werd het startschot ook een soort teambuilding: een rafttocht op de Leie, dwars door het prachtige Gentse stadscentrum. Nadien ging het naar De Vieze Gasten (die van ‘het apekot’!). Aan de hand van cartoons spraken we (begeleiders en jongeren) over schoolervaringen. Positieve, maar ook minder leuke dingen kwamen naar boven. Veel van wat besproken werd, raakt aan de dossiers die momenteel op tafel liggen op beleidsniveau. Het was een intense uitwisseling, en we zijn bijzonder fier op de deelnemers voor de manier waarop ze hun inbreng hebben gedaan en met elkaar zijn omgegaan. Het jongerentraject rond onderwijs oog alvast veelbelovend!

Niet toevallig werd het traject opgestart in aanloop naar 1 september. Dit schooljaar zal het Netwerk tegen Armoede een aantal onderwijsdossier op de voet volgen. We kijken o.m.  uit naar wat er gebeurt in de eerste scholen die in het traject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ stappen. Ook volgen we de verderzetting van het project ‘Kleine kinderen, grote kansen’, waarbinnen lerarenopleiders nadenken over hoe kleuterleid(st)ers in spe beter gewapend kunnen worden rond omgaan met diversiteit in de klas. De armoedetoets rond duaal leren (het nieuwe ‘leren en werken’)  moet nu echt goed op gang komen. Het decreet voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding en voor de modernisering van het secundair onderwijs zijn vóór het zomerreces voorgelegd aan de Vlaamse regering, maar ook daar zijn (hopen we) nog zaken verder op punt te stellen. We volgen de uitvoering van de reglementering rond de nieuwe ondersteuningsmodellen binnen het M-decreet… En dat is maar een greep uit het vele werk op de plank!

Lees het opiniestuk in Knack.
Lees meer over "Schoolkosten slaan krater in gezinsbudget"
Kwetsbare jongeren denken na over hoe zij onderwijs zien

Kwetsbare jongeren denken na over hoe zij onderwijs zien

1/09/2017
Bij het begin van dit schooljaar bleek eens te meer dat schoolkosten gezinnen met een laag inkomen in de problemen brengen, zeker in september, maar niet alleen dan. Het zorgt voor een diepe onderwijskloof tussen rijke en kansarme jongeren. Het is dan ook niet toevallig dat vorige week enthousiaste jongeren uit Antwerpen (Recht-Op Jongeren), Gent (Jong Gent in Actie) en Roeselare (’t Hope/Jakedoe) naar Gent trokken. Het Netwerk tegen Armoede wil verschillende beleidsthema’s ook met jongeren onder de loep  nemen (vorig jaar gebeurde dat rond het thema wonen), en als volgende in de rij kozen we voor onderwijs.

Omdat deze jongeren elkaar nog niet kenden, en omdat het voor sommige de eerste keer was dat ze aan themawerk deden, werd het startschot ook een soort teambuilding: een rafttocht op de Leie, dwars door het prachtige Gentse stadscentrum. Nadien ging het naar De Vieze Gasten (die van ‘het apekot’!). Aan de hand van cartoons spraken we (begeleiders en jongeren) over schoolervaringen. Positieve, maar ook minder leuke dingen kwamen naar boven. Veel van wat besproken werd, raakt aan de dossiers die momenteel op tafel liggen op beleidsniveau. Het was een intense uitwisseling, en we zijn bijzonder fier op de deelnemers voor de manier waarop ze hun inbreng hebben gedaan en met elkaar zijn omgegaan. Het jongerentraject rond onderwijs oog alvast veelbelovend!

Niet toevallig werd het traject opgestart in aanloop naar 1 september. Dit schooljaar zal het Netwerk tegen Armoede een aantal onderwijsdossier op de voet volgen. We kijken o.m.  uit naar wat er gebeurt in de eerste scholen die in het traject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ stappen. Ook volgen we de verderzetting van het project ‘Kleine kinderen, grote kansen’, waarbinnen lerarenopleiders nadenken over hoe kleuterleid(st)ers in spe beter gewapend kunnen worden rond omgaan met diversiteit in de klas. De armoedetoets rond duaal leren (het nieuwe ‘leren en werken’)  moet nu echt goed op gang komen. Het decreet voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding en voor de modernisering van het secundair onderwijs zijn vóór het zomerreces voorgelegd aan de Vlaamse regering, maar ook daar zijn (hopen we) nog zaken verder op punt te stellen. We volgen de uitvoering van de reglementering rond de nieuwe ondersteuningsmodellen binnen het M-decreet… En dat is maar een greep uit het vele werk op de plank!
Lees meer over "Kwetsbare jongeren denken na over hoe zij onderwijs zien"
Kortfilm van Filet Divers over mensen met migratieachtergrond: 21 september in Antwerpen

Kortfilm van Filet Divers over mensen met migratieachtergrond: 21 september in Antwerpen

29/08/2017
Filet Divers maakte in samenwerking met Vormingplus Antwerpen een kortfilm waarin mensen met een migratieachtergrond hun ervaringen delen. Zij wonen hier, bouwen hier een toekomst uit, maar mensen met en zonder migratieachtergrond kennen elkaar nauwelijks. Daarom deze kortfilm, om elkaar beter te leren kennen.
 
Voorstelling op 21 september, met kans op ontmoeting bij een hapje en een drankje. Afspraak van 17 tot 20 uur op de Dageraadplaats, Antwerpen. Je vindt hier alle info.
Lees meer over "Kortfilm van Filet Divers over mensen met migratieachtergrond: 21 september in Antwerpen"
Vier-programma over daklozen brengt nieuwe kijk op hulpverlening

Vier-programma over daklozen brengt nieuwe kijk op hulpverlening

17/08/2017
Geef daklozen een budget van 10.000 euro en een pak begeleiding en vertrouwen. Wat zou de impact daarvan zijn? Dat wil televisiezender Vier nagaan in het nieuwe programma 'Project Axel', dat dit najaar op de buis komt. Een interessant experiment, vindt het Netwerk tegen Armoede, omdat het de logica van hulpverlening omdraait.

Mensen in armoede moeten vandaag aan allerlei voorwaarden voldoen voor ze nog maar aan een hulptraject kunnen beginnen. Dat geldt ook en vooral voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Hier krijgen ze budget, begeleiding en vertrouwen. Buitenlandse experimenten wezen al uit dat die aanpak mensen duurzamer vooruit helpt. Een gelijkaardig principe geldt ook bij de Housing First-projecten, die ook in ons land met mondjesmaat opgestapt worden. Geef daklozen eerst een woning en help hen dan ook aan hun andere problemen te werken. Nu gebeurt het nog heel vaak omgekeerd, waardoor mensen al bij voorbaat afhaken en gewoon op straat blijven leven.

Toch blijft het de vraag of een televisieprogramma de beste manier is om dit op de agenda te zetten. Hoe zullen mensen in beeld gebracht worden. Wat met de impact op hun privé-leven? Op familie of vrienden? We houden dus een slag om de arm, maar zijn wel zeer benieuwd naar de uitkomst van dit vernieuwende experiment.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Vier-programma over daklozen brengt nieuwe kijk op hulpverlening"
Neem Netwerk tegen Armoede op als goed doel in uw testament

Neem Netwerk tegen Armoede op als goed doel in uw testament

15/08/2017
U kunt de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting altijd verder helpen, ook als u er niet meer bent. Door het Netwerk tegen Armoede als goed doel in uw testament op te nemen, bijvoorbeeld. U kunt daarmee een belangrijke bijdrage leveren om kwetsbare mensen vooruit te helpen. Waarom een armoedeorganisatie zoals het Netwerk tegen Armoede? Omdat bij ons armoedebestrijding vertrekt vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf. Het maakt dat onze werking, onze beleidsvoorstellen en onze standpunten consequent de stem van mensen in armoede vertolken. Dat leidt tot armoedebestrijding die op lange termijn echt het verschil maakt. 

Zo ijveren wij bijvoorbeeld al langer voor een veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, zodat minder mensen doktersbezoek uitstellen. Of zetten wij de kwetsbare situatie van veel sociale en private huurders op de agenda. Wij staan mensen juridisch bij en werken samen met bedrijven om producten én arbeidsplaatsen toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen. Bovendien vormen onze 59 verenigingen waar armen het woord nemen een tweede thuis voor duizenden mensen in armoede. Ze kunnen er terecht zonder drempels, treden uit hun isolement, nemen hun leven weer in handen en denken actief na over hoe armoede kan teruggedrongen worden.

Meer info vindt u hier.

Bekijk de video.
Lees meer over "Neem Netwerk tegen Armoede op als goed doel in uw testament"
3-daagse vorming over armoede

3-daagse vorming over armoede

14/08/2017
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Netwerk tegen Armoede een driedaagse armoedevorming. De vorming is bedoeld voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoede(problematiek) te maken heeft en zich hierin wil verdiepen.  Dit jaar gaat de vorming door bij de begeleidende vereniging De Lage Drempel in Mechelen, telkens op dinsdag (16 en 30 januari en dinsdag 13 februari 2018) van 9u30 tot 16u.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "3-daagse vorming over armoede"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter