Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart

#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart

15/06/2018
2 jaar lang werkten mensen in armoede bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) in Oostende rond gezondheidszorg. Ze gingen daarbij een intense, maar constructieve dialoog aan met lokale (stads)diensten en zorgverleners. Het resultaat is de publicatie 'Recht op goede gezondheidszorg' met zeer concrete aanbevelingen voor een beter toegankelijke en meer betaalbare gezondheidszorg. Stad, Ocmw en lokale dienstverleners kunnen op het terrein een grote positieve impact hebben op de gezondheid van mensen in armoede.

De dialoogmomenten verliepen positief en zorgden tijdens het traject al mee voor enkele mooie resultaten. Ondertussen startte in Oostende een wijkgezondheidscentrum op, waar mensen zonder financiële drempel terecht kunnen voor kwaliteitsvolle eerstelijnszorg: huisarts en andere zorgen.

Ook rond geestelijke gezondheid is er veel in beweging gezet. Zo zijn er concrete plannen voor een praktijk van Tejo in Oostende. Tejo bestaat al in Antwerpen en Gent en biedt laagdrempelige psychologische begeleiding, geheel gratis, voor jongeren.

Tegelijk ligt er nog heel wat werk op de plank. De mensen van de Beweging leggen sterk de nadruk op een betere rechtentoekenning. Vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben of durven ze het niet te vragen. Zo blijft een belangrijk groep naast het recht op verhoogde tegemoetkoming grijpen. Ziekenfondsen kunnen hier nog proactiever te werk gaan, maar ook stad en Ocmw kunnen nog veel sterker werken rond rechtentoekenning.

Bekijk de reportage op Focus-WTV.

U kunt de publicatie aanvragen bij BMLIK Oostende via gudrun.rosseel@bmliko.be.
Lees meer over "#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart"
#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking

#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking

14/06/2018
Onze verenigingen in 1000 Brussel, die deel uitmaken van het Brussels Platform Armoede, hebben hun eisenbundel klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze mikken op vier prioriteiten: meer betaalbare woningen, dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf, tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument en schoolpoortwerking. Een duidelijk programma waarvan ze hopen dat het de Brusselse politiek kleur doet bekennen.

Meer betaalbare woningen:
In Brussel heerst een groot tekort aan betaalbare woningen. De huurprijzen stijgen jaar na jaar, terwijl het aanbod slinkt. Het maakt dat steeds meer Brusselse gezinnen in een zeer precaire huisvestingssituatie moeten overleven en dat het aantal daklozen stelselmatig toeneemt. De verenigingen vragen een transparante toewijzing van sociale woningen. Bovendien met het aandeel publieke woningen met sociaal karakter dringend opgevoerd worden, van 16 naar 25 % voor de Brusselse Grondregie.

Fiscale maatregelen en tegemoetkomingen voor verhuurders moeten gelinkt worden aan referentiehuurprijzen. Zo worden eigenaars gestimuleerd om betaalbare huurprijzen aan te bieden in ruil voor financiële stimulansen. Verder moet de stad als schakel dienen tussen eigenaars en renovatieprojecten. Eigenaars hebben vaak nood aan financiële ondersteuning, omdat ze zelf onvoldoende middelen hebben om huurwoningen kwaliteitsvol te renoveren.

Garantie op dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf:
Toegang tot dringende medische hulp is een van de weinige rechten die mensen zonder wettig verblijf hebben. Het OCMW mag hier geen bijkomende administratieve drempels opwerpen. De toekenning van dringende medische hulp verloopt nu al zeer problematisch door onwil en onwetendheid bij administratie en zorgverleners. Mensen moeten veel administratie doorlopen en worden soms geconfronteerd met lange wachttijden waardoor velen niet eens hulp durven vragen of noodgedwongen op de spoeddiensten een beroep doen, met een hogere kost als gevolg voor patiënt én samenleving. De toekenning moet zo eenvoudig en transparant mogelijk verlopen.

Tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument:
De verenigingen vragen dat het stadsbestuur anders omgaat met tijdelijke bezettingen als noodoplosing voor de wooncrisis. Momenteel heerst er een enorme krapte op de Brusselse huurmarkt. De wooncrisis stelt er zich zo mogelijk nog scherper dan in Vlaanderen. In Brussel werden in 2017 ruim 4.000 daklozen geteld, terwijl er tussen de 15.000 en 30.000 wooneenheden, verspreid over 300.000 adressen, leeg staan. Wanneer die mensen huisvesting vinden via tijdelijke bezetting, wordt daar vaak repressief tegen opgetreden.

Schoolpoortwerk als hefboom voor ouderbetrokkenheid op school:
De schoolpoortwerking van Vrienden van het Huizeke in Brussel en Schaarbeek is bijzonder succesvol gebleken in het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. Door letterlijk aan de schoolpoort aanwezig te zijn en zich toegankelijk op te stellen komen veel vragen naar boven: over school, maar ook over andere levensdomeinen. De werkers en ervaringsdeskundigen van Vrienden van het Huizeke fungeren als brugfiguur, bieden een luisterend oor en gaan met die vragen aan de slag. Ze brengen de ouders in contact met de school, waardoor drempels wegvallen om problemen op tafel te leggen en oplossingen te zoeken: rond schoolfacturen, opvolging van de kinderen, leerproblemen, ... Meer en meer helpt de vereniging ouders ook hun weg te vinden bij andere diensten: stad, Ocmw, hulpverlening, gezondheidszorg, ...

Zo worden ouders die moeilijk bereikbaar zijn (door taalbarrières, wantrouwen of opeenstapeling van problemen) toch meegenomen in een traject dat het sociaal isolement moet doorbreken voor leerlingen én ouders.

Lees hier het volledige memorandum.

Lees meer over "#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking"
Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

13/06/2018
De halvering van de kinderarmoede, beloofd door bevoegd minister Homans, blijkt verder weg dan ooit. De kinderarmoede schoot in 2017 verder de hoogte in tot 14 %. Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door die verdere stijging. Coördinator David de Vaal: “Wij hebben al langer concrete voorstellen klaar om de kinderarmoede terug te dringen. De stijgende cijfers zijn geen fataliteit, maar vragen wel om krachtige maatregelen. Jammer genoeg hebben de Vlaamse en federale regering de kans gemist om hier het verschil te maken. Het goede nieuws is dat kinderarmoede geen fataliteit is. Mensen in armoede hebben voorstellen (voor zowel de Vlaamse als de federale regering) die de cijfers effectief naar beneden kunnen krijgen:
 
  • Breid de maximumfactuur uit naar het secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut als ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer onderwijskansen bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
 
  • Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak heeft de federale regering al een belangrijke stap vooruit gezet, met de derdebetalersregeling voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming bij de huisarts. Wij vragen dat hierin verder gewerkt wordt richting een veralgemeende derdebetalersregeling, ook voor andere disciplines zoals tandzorg. Het preventieve consult wordt terugbetaald, maar die maatregel werkt onvoldoende. Zo moeten ouders het geld eerst voorschieten ompas achteraf terugbetaling krijgen, worden andere kosten wel aangerekend,….
 
  • Maak werk van een correcte toekenning van de hervormde kinderbijslag
De hervorming van de kinderbijslag was voor het Netwerk een gemiste kans om meer te herverdelen richting gezinnen in armoede. Door een iets lager standaardbedrag (nu €160 voorelk gezin) en hogere sociale toeslagen had men de kinderarmoede een stuk verder kunnen terugdringen. Nu blijft de impact beperkt.
Het Netwerk tegen Armoede dringt er wel op aan om werk te maken van een correcte toekenning, want de hervorming brengt een heel nieuw administratief systeem met zich mee, waarbij gezinnen mogelijk uit de boot kunnen vallen. Bijvoorbeeld bij de aansluiting bij een uitbetalingsactor, de sociale toeslag op basis van inkomen,…
 
  • Verhoog uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens
Uitkeringen blijven ver verwijderd van de armoedegrens, ondanks bescheiden inspanningen om die te verhogen. Daarmee breekt de federale regering een duidelijke belofte bij haar aantreden. Het geeft mee aanleiding tot de huidige kinderarmoedecijfers.
 
  • Investeer in betaalbare woningen
Meer dan 100.000 mensen wachten nog steeds op een sociale woning. De wachtlijsten blijven groeien, ondanks extra investeringen in sociale woningen. Wie op de wachtlijst staat, moet overleven op een bijzonder krappe en precaire private huurmarkt, met woningen die slechte kwaliteit koppelen aan hoge huurprijzen. Het zorgt ervoor dat kinderen gezondheidsproblemen ontwikkelen en zich sociaal isoleren.

Lees het opiniestuk in Het Belang van Limburg.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen"
Vrijetijdsparticipatie brengt mensen terug in de samenleving

Vrijetijdsparticipatie brengt mensen terug in de samenleving

12/06/2018
Het Netwerk tegen Armoede gaf, samen met onze verenigingen A'kzie uit Kortrijk, Recht-Op uit Antwerpen en Ons Gedacht uit Lier, enkele workshops op de netwerkdag van Demos afgelopen vrijdag. Tijdens deze dag belichtten we het grote belang en het positieve effect van vrijetijdsactiviteiten op mensen in armoede: hun algemeen welzijn, sociaal netwerk, welbevinden en zelfvertrouwen worden op die manier gestimuleerd.

Vanuit het Netwerk tegen Armoede zijn we ervan overtuigd dat vrijetijdsparticipatie een hefboom is om mensen terug het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van onze samenleving. Tijdens de sessie over Uitpas ging het vooral over hoe lokale besturen armoedeverenigingen en mensen in armoede kunnen betrekken bij het lokaal cultuurbeleid. Hoe krijgen mensen in armoede een stem in de oprichting van een lokaal netwerk of later bij de opstart van een Uitpas-regio. Op dit punt kunnen lokale besturen een groot verschil maken. Het oprichten van een lokaal netwerk om lokaal vrijetijdsparticipatie financieel toegankelijk te maken, is een eerste stap. Als we kijken naar Vlaanderen dan bestaat er een groot verschil tussen regio’s waar geen lokaal netwerk is, regio’s met een sterk uitgebreid en goed werkend lokaal netwerk en regio’s die ervoor gekozen hebben om de UITPAS in te zetten om dit grondrecht waar te maken voor elke burger. Daarnaast blijft het financieel meer toegankelijk maken van het vrijetijdsaanbod een eerste belangrijke stap maar is het zeker zo belangrijk aandacht te hebben voor toeleiding.
Lees meer over "Vrijetijdsparticipatie brengt mensen terug in de samenleving"
Toegankelijk sport- en cultuuraanbod heeft meer nodig dan nieuwe projectoproep

Toegankelijk sport- en cultuuraanbod heeft meer nodig dan nieuwe projectoproep

11/06/2018
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir lanceert een projectoproep om sport en cultuur toegankelijker te maken voor mensen in armoede. Netwerk tegen Armoede juicht toe dat hier aandacht voor is en dat in de projectoproep aandacht is voor financiële, emotionele en sociale drempels. Toegang tot vrijetijdsaanbod is een grondrecht en zorgt ervoor dat mensen uit hun sociaal isolement kunnen doorbreken. Toch willen we oproepen tot een aanpak, op Vlaams en federaal niveau, die structureel investeert in toegang tot vrijetijdsparticipatie. De ambitie moet verder reiken dan (tijdelijke) projectoproepen.

Grote knelpunt in vrijetijdsparticipatie is de toeleiding. Het volstaat niet om aanbod laagdrempelig en betaalbaar te maken. Mensen in armoede moeten ook actief toegeleid worden naar het aanbod. Organisaties, zoals verenigingen waar armen het woord nemen, of bemiddelingskantoren, zoals de vrijetijdsloketten, verrichten daar al jaren prima werk op het terrein. Met resultaat. Die werkingen extra ondersteunen zal veel meer mensen de stap doen zetten naar sport en cultuur.
Lees meer over "Toegankelijk sport- en cultuuraanbod heeft meer nodig dan nieuwe projectoproep"
Financiële drempel rijbewijs wordt verder verhoogd

Financiële drempel rijbewijs wordt verder verhoogd

9/06/2018
De Vlaamse regering bouwt bijkomende financiële drempels in om een rijbewijs te behalen. Die kosten lopen al hoog op voor mensen met een laag inkomen. Nu komt daar nog een terugkommoment bij voor wie een rijbewijs behaald heeft. Na zes maand komt een verplichte extra sessie van vier uur om de rijvaardigheid verder bij te schaven. Op zich is het niet slecht dat extra vorming voorzien wordt met het oog op een hogere verkeersveiligheid. Het is wel jammer dat dit de zoveelste gemiste kans is om de financiële drempel voor lage inkomens te verminderen. €100 zal de vormingsmodule kosten, ongeacht je inkomen.

Dat komt boven op de prijs voor een theoretisch en praktisch examen en eventuele rijlessen. Wie 20 uur rijles volgt, zit al gauw aan een rekening van €1.200. Onbetaalbaar voor wie in armoede leeft. Kandidaat-chauffeurs kunnen ook de veel goedkopere vrije begeleiding volgen (waarbij een kennis of familielid je leert rijden tijdens een stageperiode met een voorlopig rijbewijs). Helaas is dat voor mensen in armoede vaak ook geen oprie. Vaak is er geen wagen beschikbaar om mee te leren rijden en is er binnen de familie en kennissenkring niemand die voldoende rijervaring heeft om als begeleider op te treden.

Al die financiële drempels heeft het Netwerk tegen Armoede heel duidelijk in kaart gebracht in het kader van de armoedetoets op de hervormde rijopleiding. Helaas zonder resultaat, waardoor het financieel nu nog moeilijker wordt voor jongeren om hun rijbewijs te halen. Tegelijk stellen we vast dat veel werkgevers dit nog altijd als standaardvereiste zetten in vacatures, zelfs als dat niet strikt noodzakelijk is. Jongeren die kortgeschoold zijn belanden bovendien vaak in jobs met onregelmatige uren of in bedrijven die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De drempel richting rijbewijs is meteen ook een drempel richting arbeidsmarkt.

Lees het artikel in Het Belang van Limburg.
Lees meer over "Financiële drempel rijbewijs wordt verder verhoogd"
Evaluatie winteropvang Brussel op 22 juni

Evaluatie winteropvang Brussel op 22 juni

8/06/2018
Op vrijdag 22 juni organiseert La Strada een studiedag over de evaluaties, inzet en perspectieven van het winterplan. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met alle actoren van het Brusselse winterplan 2017-2018 en gaat door op de ULB Campus Solbosch Gebouw U (Franklin Rooseveltlaan 50, 1000 Brussel). Heel wat Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen en het Brussels Platform Armoede werkten mee aan de gebruikersevaluatie die dan voorgesteld wordt.

De dag start met een analyse en een evaluatie door de organisatoren van de winterplan, om hun plaats in de acties overdag, ‘s avonds, en tijdens de nachten van de winter 2017-2018.

Daarna volgt de voorstelling van een eerste globale analyse. Het is belangrijk dat deze analyse aansluit bij de context van de recente hervorming van de thuislozensector.

Tijdens het tweede deel van de dag worden concrete voorstellen geformuleerd voor de volgende jaren. In de thematische workshops, kunnen voorstellen worden besproken die beter aan de noden van de gebruikers tegemoet komen en die op een flexibele en effectieve manier de acties van de betrokken organisatoren van het Brussels Gewest ondersteunen met respect voor diversiteit van hun werking.

De resultaten van de studiedag worden verzameld in een globaal evaluatierapport met aanbevelingen, die aan de verschillende bevoegde overheden inzake dakloosheid in het Brussels Gewest wordt bezorgd.

Zie het volledige programma in bijlage voor meer informatie over het verloop van de dag.

Om deel te nemen aan de studiedag gelieve u hier in te schrijven.

Toegangsplan

We raden u aan om uw route op voorhand te plannen.

Praktische informatie:
MIVB Tramlijnen 25/94 (halte ULB, op de Adolphe Buyllaan), Buslijnen 71/72 (halte ULB, op Paul Hegerlaan)
U volgt best de richting van de Square Group G, en via deur A het gebouw U binnen te gaan en dan naar de tweede verdieping, zaal UA2.114.
Lees meer over "Evaluatie winteropvang Brussel op 22 juni"
Lezen is leuk

Lezen is leuk

5/06/2018
Buurtwerk 't Lampeke wil ouders en kinderen deze zomer opnieuw aan het lezen zetten. Het boek 'Lezen in de zomer is leuk' is nog steeds verkrijgbaar, maar dit jaar wordt daar ook een digitaal luik aan gekoppeld: www.lezenisleuk.be. Met tips, nieuwtjes en nuttige links. Omdat lezen leuk is.
Lees meer over "Lezen is leuk"
Steunbetoging voor mensen zonder papieren op 10 juni in Brussel

Steunbetoging voor mensen zonder papieren op 10 juni in Brussel

1/06/2018
De grondrechten van mensen zonder papieren worden vaak met de voeten getreden. In de praktijk zijn zij in veel gevallen rechtenloos. Denk maar aan de gebrekkige toepassing van het recht op dringende medische hulp en de verstrengde wetgeving daarrond. Zij worden ook geconfronteerd met allerlei vormen van uitbuiting op vlak van werk, huisvesting, ...

Kom mee betogen op zondag 10 juni. Start om 14 uur aan Brussel-Noord.

Lees meer over "Steunbetoging voor mensen zonder papieren op 10 juni in Brussel"
ABVV schenkt €5.000 aan Netwerk tegen Armoede op slotdag van congres

ABVV schenkt €5.000 aan Netwerk tegen Armoede op slotdag van congres

1/06/2018
Het ABVV schonk €5.000 aan het Netwerk tegen Armoede op de slotdag van zijn congres. Een mooie steun in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting én tegelijk een belangrijk maatschappelijk signaal dat grondrechten van mensen in armoede moeten gerespecteerd worden: recht op werk, recht op inkomen, recht op gezondheidszorg, recht op betaalbaar wonen, ... Het Netwerk tegen Armoede zal het bedrag aanwenden voor de verdere ondersteuning van de 59 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel.
Lees meer over "ABVV schenkt €5.000 aan Netwerk tegen Armoede op slotdag van congres"
Vera, een eerbetoon aan armoedeverenigingen in Shoppingcenter Gent-Zuid

Vera, een eerbetoon aan armoedeverenigingen in Shoppingcenter Gent-Zuid

31/05/2018
Vier studenten interieurarchitectuur (Lies Bert, Tom Vanrobaeys, Paulien Callebaut en Britt De Roost) van de KU Leuven (campus in Gent) creëerden in het kader van een schoolopdracht een origineel sculptuur, dat de naam Vera meekreeg, wat staat voor VErenigingen ARmoede. Een eerbetoon dus aan al die organisaties die elke dag op het terrein de strijd aangaan met armoede en sociale uitsluiting. Netwerk tegen Armoede en onze Gentse verenigingen De Zuidpoort en Sivi verbonden graag hun naam aan dit originele ontwerp.

Vera is een universeel ontwerp, dat los staat van leeftijd, geslacht of cultuur. Op die manier willen de ontwerpers benadrukken dat armoede ons allemaal aangaat. Vera telt een aantal vakken die het logo of de naam dragen van een armoedeorganisatie, om ook de diversiteit van mensen in armoede en hun werkingen in beeld te brengen.

Vera is nog tot na de examens te bewonderen in Shopping Center Gent-Zuid. Een tekenend contrast tussen shoppers en mensen in armoede, hopelijk ook een aanleiding om mensen hierover te laten nadenken en dichter bij elkaar te brengen. Nadien reist Vera verder door Vlaanderen.
Lees meer over "Vera, een eerbetoon aan armoedeverenigingen in Shoppingcenter Gent-Zuid"
De Buurtwinkel Brussel blikt vooruit naar gemeenteraadsverkiezingen op Radio Panik

De Buurtwinkel Brussel blikt vooruit naar gemeenteraadsverkiezingen op Radio Panik

29/05/2018
De mensen van de actiegroep Change Anneessens binnen onze vereniging De Buurtwinkel kozen hun eigen hoogtepunten op lokaal vlak van de voorbije jaren en blikken vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ze dachten na over democratie en kozen hun eigen muziek. Dat komt allemaal samen in een boeiend radioprogramma dat op maandag 4 juni vanaf 13 uur uitgezonden wordt op Radio Panik, in Brussel te beluisteren via 105.4 FM of online via www.radiopanik.org. Of kom gerust langs om 13 uur om samen te luisteren in De Buurtwinkel, Anneessensplein 13, 1000 Brussel.
Lees meer over "De Buurtwinkel Brussel blikt vooruit naar gemeenteraadsverkiezingen op Radio Panik"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter