Vereniging in beeld

De mensen van Ons Centrum in Leopoldsburg pakken eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid aan. 

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Nieuws

Uitpas bereikt ook landelijke regio's

Uitpas bereikt ook landelijke regio's

6/07/2016
Ministers van Cultuur en Sport Sven Gatz en Philippe Muyters maakten deze week de erkenning van 3 nieuwe UiTPASregio’s bekend; Lier, Meetjesland en de Westhoek.  Naast de 10 reeds gelanceerde regio’s, bereikt UiTPAS hiermee nu ook de minder stedelijke gebieden. Dit is een grote meerwaarde voor de verdere uitrol van het UiTPASproject. In landelijke regio’s spelen namelijk andere drempels zoals vervoer, een beperkter aanbod, verborgen armoede…

2 van de 3 nieuwe regio’s kunnen alvast rekenen op de expertise van verenigingen waar armen het woord nemen. Ook de lancering in de Westhoek betekent een grote stap vooruit voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.
Het Netwerk tegen Armoede wenst de nieuwe regio’s veel succes!
 
Volledig persbericht: https://svengatz.prezly.com/lier-meetjesland-en-westhoek-sluiten-aan-bij-uitpas
Lees meer over "Uitpas bereikt ook landelijke regio's"
Goed Gevoel Stoel - Psycho-educatie voor mensen in armoede

Goed Gevoel Stoel - Psycho-educatie voor mensen in armoede

6/07/2016
Psycho-educatie heeft als doel om personen competenties te laten verwerven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid. Dit kan beperkt zijn tot kennisoverdracht, maar kan ook uitgebreid worden tot het aanleren van vaardigheden.

De Goed Gevoel Stoel is een methodiek ontwikkeld voor mensen in armoede die op psychisch vlak een hoge druk ervaren. De methodiek bestaat uit drie à vier praatsessies waarbij er in groep gewerkt wordt aan de draaglast en draagkracht van kwetsbare mensen. Het is een vorm van psycho-educatie om mensen inzichten te bieden in de krachten die achter de lasten schuilen. Op deze manier tracht de methodiek een stevige stoel onder het ‘goede gevoel’ van de mensen te plaatsen.

Recht-Op, een Antwerpse vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, vindt het belangrijk dat mensen in armoede kunnen participeren aan een aanbod psycho-educatie. We weten echter dat, ook al is er een aangepast aanbod, het niet vanzelfsprekend is om de stap te zetten. Om drempels en aanbevelingen in kaart te brengen hebben zij zelf een cursus ‘Goed Gevoel Stoel’ georganiseerd voor mensen in armoede.

Ze maakten een  draaiboek waar ze vanuit deze praktijk tips en aanbevelingen verzamelden om met deze methodiek of andere (psycho-educatie) activiteiten aan de slag te gaan. 

Het draaiboek vindt u hier.
Lees meer over "Goed Gevoel Stoel - Psycho-educatie voor mensen in armoede"
Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk

Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk

4/07/2016
In april 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘sociaal-cultureel volwassenenwerk’ goed. Met de nota wordt de eerste aanzet gegeven tot een nieuw ontwerpdecreet dat in de loop van 2016 moet vorm krijgen.

Het Netwerk tegen Armoede sprak met verenigingen waar armen het woord nemen over de grote lijnen, en adviseert bijvoorbeeld om de integratierol te vervangen door een participatierol, en om bij de beoordeling en subsidiëring van organisaties rekening te houden met specifieke armoedefactoren.

Op die manier hopen we dat méér sociaal-culturele verenigingen voor en door mensen in armoede zullen ontstaan en dat de participatie van mensen in armoede verhoogt.

Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat met deze adviezen rekening zal worden gehouden in de opmaak van het ontwerpdecreet, en dat de dialoog zich constructief kan verder zetten in de volgende fasen. 

Inbreng van het Netwerk tegen Armoede.

Meer info over alle armoedetoetsen op Vlaamse beleidsbeslissingen vindt u op www.armoedetoets.be.
Lees meer over "Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk"
Strijd tegen dakloosheid is geen strijd tegen daklozen

Strijd tegen dakloosheid is geen strijd tegen daklozen

3/07/2016
De overheid, ook niet de lokale, moet de strijd tegen dakloosheid niet verwarren met een strijd tegen de daklozen zelf. Een aanpak van dakloosheid die zich beperkt tot overlastbestrijding, is gedoemd om te mislukken. Als alternatief schuiven daklozenorganisaties, verenigd in de Europese koepel Feantsa, enkele concrete beleidsaanbevelingen naar voor. Onder meer het DaklozenAktieKomitee (DAK) maakt er deel van uit.

Die aanbevelingen zijn gebaseerd op het Ethos-principe. Dat kwam tot stand tijdens het Europese voorzitterschap van België in 2010 en brengt de verschillende vormen van dakloosheid in kaart. Op basis daarvan kwam men nu per land tot een aantal concrete aanbevelingen. Voor België gaat het onder meer over het optrekken van inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens. Zo lang mensen geen waardig inkomen hebben, is stabiele, kwaliteitsvolle huisvesting een utopie. Daarnaast pleiten de organisaties voor een identiteitsbewijs voor elke dakloze zodat hij rechten kan openen en opbouwen, moet er geïnvesteerd worden in een groter aanbod betaalbare woningen en moet er een kwaliteitsvolle nachtopvang beschikbaar zijn, het hele jaar door.

Lees hier de volledige nota.
Lees meer over "Strijd tegen dakloosheid is geen strijd tegen daklozen"
Netwerk tegen Armoede vraagt snelle en grondige bijsturing van Vlaams armoedebestrijdingsbeleid

Netwerk tegen Armoede vraagt snelle en grondige bijsturing van Vlaams armoedebestrijdingsbeleid

30/06/2016
De kinderarmoede in Vlaanderen is vorig jaar gestegen naar een recordhoogte van 12 %. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Kinderarmoede blijft al meer dan 10 jaar op rij verder  toenemen in een rijke regio als Vlaanderen. Het Netwerk tegen Armoede vraagt de Vlaamse Regering om snel en grondig het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid bij te sturen. We rekenen hiervoor sterk op coördinerend minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans, die zich onlangs sterk maakte de kinderarmoede snel te halveren.
Samen met mensen in armoede en hun kennis en ervaring wil het Netwerk tegen Armoede ten volle meewerken aan de evaluatie en bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Het Netwerk tegen Armoede ziet alvast 3 speerpunten waar Vlaanderen enkele versnellingen hoger kan schakelen:

In de kinderbijslag:
Over de recent aangekondigde hervorming is nog veel onduidelijk: zal ze de armoede bij gezinnen met kinderen doen dalen en zo ja, voor wie en hoe sterk? De ambitie om na deze hervorming 1% van de Vlaamse kinderen uit armoede te halen stelt in elk geval teleur. Binnen het beschikbare budget is veel meer mogelijk. De kinderbijslag is een van belangrijkste bevoegdheden die Vlaanderen nu zelf in handen heeft om een verschil te maken. Het Netwerk tegen Armoede rekent er dan ook op dat de Vlaamse regering daar ook echt gebruik van maakt en deze kans niet laat liggen.   Het Netwerk tegen Armoede verwacht dan ook veel van de grondige armoedetoets op de hervormingsplannen die bevoegd minister Vandeurzen aankondigde.

In het woonbeleid:
Minister Homans kan in haar eigen bevoegdheden voor veel gezinnen echt het verschil maken. De wooncrisis in Vlaanderen woedt al vele jaren en heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen en kinderen. Kinderen die opgroeien in te dure woningen van slechte kwaliteit zijn de generatiearmen van morgen. De minister herhaalde vorige week het eerdere engagement (van de vorige Vlaamse regering) om 23.000 extra sociale woningen bij te bouwen. De deadline werd daarvoor al bijgesteld van 2020 naar 2025. We roepen de regering dan ook op tot een ambitieuzer en socialer woonbeleid. Wachtlijsten bij sociale verhuurkantoren blijven groeien, huursubsidies bereiken nog steeds slechts een erg beperkte huurders, terwijl de betaalbaarheidsproblemen bij die groep jaar na jaar toenemen. Herverdeling van het woonbudget dat nu voornamelijk eigenaars bereikt is hiervoor de in te slagen weg.

In rechtentoekenning:
Veel mensen in armoede nemen niet al hun rechten op. Een voorbeeld bij uitstek is het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het Netwerk tegen Armoede gelooft sterk in automatisering van rechten en in een proactieve werking van alle hulp- en dienstverleners op de eerste lijn. Net zij dienen bij iedereen die bij hen over de vloer komt sterker in te zetten op rechtentoekenning. We vragen de Vlaamse Regering om iedereen op de eerste lijn hier meer toe aan te zetten. De plannen van minister Vandeurzen rond breed geïntegreerd onthaal zijn hiertoe een goede start.
 
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt snelle en grondige bijsturing van Vlaams armoedebestrijdingsbeleid"

Agenda

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter