Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

De RuimteVaart genomineerd voor Federale Prijs Armoedebestrijding 2018

De RuimteVaart genomineerd voor Federale Prijs Armoedebestrijding 2018

22/05/2018
Onze Leuvense vereniging De RuimteVaart is genomineerd voor de Federale Prijs Armoedebestrijding 2018. Ter gelegenheid van de tiende editie van de prijs wordt de laureaat gekozen uit de 80 genomineerden en laureaten die al de revue passeerden. Er wordt 1 winnaar bekroond per gewest.

De RuimteVaart werd genomineerd voor het parcours dat ze aflegden met kwetsbare gezinnen. Door het oprichten van zowel Inloopteam de Mobil als gezinswerking Wijland zorgden ze ervoor dat kwetsbare gezinnen een plek kregen om zich goed te voelen, om met het gezin net dat te doen wat door armoede niet altijd evident is: samen lachen, spelen, praten en genieten. 
 
 
Lees meer over "De RuimteVaart genomineerd voor Federale Prijs Armoedebestrijding 2018"
Lokale dienstverlening moet mikken op rechtentoekenning

Lokale dienstverlening moet mikken op rechtentoekenning

22/05/2018
Hulp- en dienstverlening op lokaal niveau is een thema dat leeft bij verenigingen waar armen het woord nemen. De toegankelijkheid van hulpverlening blijkt vaak een knelpunt voor mensen in armoede.Tegelijk stellen we vast dat, als mensen bereikt worden, ze zich niet altijd voldoende geholpen voelen. We stellen lokaal ook grote verschillen vast in wat mensen kunnen verwachten van hulp- en dienstverlening. Belangrijk is om verder te kijken dan leefstijl en vooral te focussen op rechtentoekenning.

Lees het artikel in Lokaal, het maandblad van de VVSG.

Lees meer over "Lokale dienstverlening moet mikken op rechtentoekenning"
Huurwoningen worden steeds duurder

Huurwoningen worden steeds duurder

18/05/2018
Het Vlaams Huurdersplatform publiceert vandaag cijfers over de evolutie van de huurprijzen in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat die al jaren een stuk sneller stijgen dan de levensduurte. Huurwoningen worden met andere woorden steeds minder betaalbaar. Vooral de lagere huurprijzen stijgen sterk, net die woningen waarin de meest kwetsbare huurders terecht komen. Duurdere huuwoningen stijgen veel minder sterk in prijs.

De cijfers leggen de vinger op de wonde van de wooncrisis in Vlaanderen. Het armoederisico van huurders met een laag tot gemiddeld inkomen stijgt jaar na jaar door de grote krapte op de huurmarkt. Een crisis kan maar bestreden worden met doortastende maatregelen en dat geldt zeker ook voor deze wooncrisis. De Vlaamse regering investeert wel meer in sociale woningen, maar dat heeft niet geleid tot een inkorting van de wachtlijsten, nog altijd meer dan 100.000 mensen wachten op een sociale woning.

Het Netwerk tegen Armoede roept daarom de Vlaamse regering met aandrang op om de strijd tegen de wooncrisis op te voeren. Dat kan en moet via vier pistes

- Inhaalbeweging in de sociale woningbouw moet een versnelling hoger schakelen
- Versterking van de sociale verhuurkantoren
- Bestrijd leegstand zodat meer woningen beschikbaar worden voor huurders
Via die twee pistes kan iets gedaan worden aan de krapte op de huurmarkt, en dan vooral bij de goedkopere huurwoningen.

- Huurpremie moet breder toegankelijk worden. Nu hebben mensen er pas recht op na 4 jaar wachttijd voor een sociale woningen en is ook de administratieve procedure te complex. Daardoor bereikt de huurpremie, op zich een goede maatregel, maar een zeer beperkte groep huurders.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Huurwoningen worden steeds duurder"
Huurwaarborglening roept nog vragen op

Huurwaarborglening roept nog vragen op

18/05/2018
Vandaag werd er een akkoord bereikt over de huurwaarborglening. Na de verhoging van 2 naar 3 maanden huurwaarborg, zou de Vlaamse regering een renteloze en anonieme huurwaarborglening uitwerken waar huurders die hun waarborg niet zelf kunnen betalen, gebruik van kunnen maken.

Het Netwerk tegen Armoede is tevreden dat deze huurwaarborglening eindelijk is uitgewerkt, hoewel de verhoging van de huurwaarborg nog altijd een zware bijkomende drempel is voor kwetsbare huurders. Zij moeten nu 4 maand huur (3 maand waarborg + de eerste maand huur) op tafel leggen om een woning te kunnen huren.

In het voorstel dat we tot nu toe konden inkijken zien we wel enkele positieve elementen.
  • Het inkomenscriterium lijkt behoorlijk ruim genomen te zijn, waardoor een grote groep van huurders voor de huurwaarborglening in aanmerking kan komen.
  • Bovendien is ook de afbetalingstermijn op 24 maanden gezet (met verlenging mogelijk in bepaalde omstandigheden). Dat is voor kwetsbare huurders een meer haalbare kaart dan andere afbetalingstermijnen die vaak maar 12 maanden bedragen.
Tegelijk blijven grote vraagtekens over een aantal aspecten van de huurwaarborglening.
  • De hamvraag blijf echter wie die huurwaarborglening zal uitgeven en hoe snel die dus beschikbaar zal zijn. Om discriminatie op de huurmarkt te kunnen voorkomen is het onder andere belangrijk dat de huurwaarborg onmiddellijk beschikbaar is. In het huidige voorstel zou die kunnen vrijkomen tussen de 3 à 10 werkdagen. 
  • er wordt een eigendomsvoorwaarde aan de huurwaarborglening gekoppeld. De controle op die eigendom zou de aanvraag van de huurwaarborglening nog extra kunnen vertragen.
  • Daarnaast stellen we ons ook de vraag op wiens rekening de huurwaarborg gestort zou worden. Het Netwerk tegen Armoede pleit er alleszins voor om de waarborg onmiddellijk op een geblokkeerde rekening bij de bank te storten
Lees meer over "Huurwaarborglening roept nog vragen op"
Reïntegratie langdurig zieken mag geen sanctioneringsbeleid worden

Reïntegratie langdurig zieken mag geen sanctioneringsbeleid worden

17/05/2018
Langdurig zieken die manifest weigeren om mee te werken aan een re-integratietraject dreigen 5 tot 10% van hun uitkering te verliezen. Dat staat in het voorstel waarover de federale regering momenteel onderhandelt. Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede roepen op om deze sancties niet door te voeren.
 
Wanneer de werknemer zijn administratieve verplichtingen in het re-integratietraject niet nakomt zou de uitkering met 5% verminderen gedurende één maand. Als de werknemer niet komt opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject zou de uitkering met 10% dalen gedurende één maand.

Re-integratie langdurig zieken stimuleren

In december 2016 nam de federale regering nieuwe maatregelen om de re-integratie van langdurig zieken naar werk vlotter en sneller te laten verlopen. Personen die langdurig ziek zijn, kunnen in een re-integratietraject stappen om geleidelijk aan terug aan de slag te gaan. Dat kan bij hun huidige werkgever en in overleg met de adviserend arts van het ziekenfonds, de arbeidsgeneesheer en hun behandelend arts. Mensen die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan, krijgen voor het traject begeleiding van de VDAB.
 
Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede vinden re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt belangrijk. “Het is echter essentieel dat deze re-integratie vrijwillig en op maat gebeurt”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.
 
Financiële gevolgen van sancties

Als de federale regering beslist om sancties in te voeren, kan dit voor financiële problemen zorgen bij mensen met een chronische ziekte. “Mensen die van een ziekte-uitkering leven, hebben weinig financiële ademruimte, maar wel torenhoge ziektekosten. Wij vrezen dat deze sancties hen nog meer het mes op de keel zetten.”, zegt David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. Bovendien moet deze groep al heel wat administratieve verplichtingen vervullen voor bv. hun uitkering. Hierdoor ontstaat het gevaar dat ze de extra administratie rond het re-integratietraject niet altijd kunnen bolwerken.
 
Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede vragen dat rekening wordt gehouden met zowel de financiële, lichamelijke als psychische draagkracht van deze kwetsbare groep en dat de vrijwilligheid van het re-integratietraject behouden blijft.
Lees meer over "Reïntegratie langdurig zieken mag geen sanctioneringsbeleid worden"
Keuzevrijheid van sociale huurders moet gewaarborgd blijven

Keuzevrijheid van sociale huurders moet gewaarborgd blijven

17/05/2018
Vlaams minister van wonen Homans stelt voor om de keuzevrijheid van sociale huurders nog verder in te perken. Momenteel kunnen mensen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan twee keer ‘ongegrond’ weigeren vooraleer ze hun plaats op de wachtlijst verliezen. Minister Homans wil nu dat sociale huurders al geschrapt worden uit het inschrijvingsregister na een keer weigeren.
 
Het is onaanvaardbaar dat huurders na één weigering worden geschrapt uit het inschrijvingsregister. Deze sanctie is totaal buiten proportie. Kandidaat-huurders worden zo immers onder druk gezet om bijvoorbeeld te dure of ongezonde woningen toch te aanvaarden, met alle gevolgen vandien.  Minister Homans stelt dat ze zal definieren wat gegrond of ongegrond is. Er zijn echter tal van redenen waarom kandidaat-huurders genoodzaakt zijn een sociale woning te weigeren. Wat indien mensen bijvoorbeeld vast zitten aan een tijdelijk huurcontract op de private markt? Wat indien mensen de verhuiskosten niet kunnen dragen?  We kennen tal van situaties waarbij kandidaat-huurders indien ze verhuizen, vaak gedurende een maand dubbele huur moeten betalen. Daar komen dan nog eens de verhuiskosten bij. Voor mensen in armoede is dit een financiele aderlating die ze zich niet kunnen veroorloven.
 
Een getuigenis van een huurder: “Je zegt een woning pas op als je er zeker van bent dat je een andere woning hebt. Zo zat ik eens met een opzeg van 3 maanden. Dat verhuizen kwam neer op een huurwaarborg plus de huishuur en dan nog eens 3 maanden dubbel huur.”
 
Wanneer mensen een gegronde reden moeten geven voor hun weigering, wordt ook verondersteld dat ze op de hoogte zijn van het aanbod. Wat indien mensen simpelweg niet reageren op het gedane aanbod? Wij kregen velerlei redenen vanuit mensen in armoede waarom ze bijvoorbeeld niet op brieven antwoorden: men is verhuisd (maar woont wel nog in het werkingsgebied van de huisvestingsmaatschappij), de brief komt niet aan (blijft bij een kennis liggen, een familielid na scheiding…), men verstaat de brief niet of schat de consequenties niet in wanneer men niet antwoordt, mensen hebben angst voor officiële briefwisseling en doen hun brief soms zelfs niet open. Betekent het weigeren van een woning zonder motivering dan ook dat het aanbod te nemen of te laten is?  Wij stellen vast dat opnieuw vooral de kwetsbaarste mensen op die manier uitvallen. 

We herinneren er bovendien aan dat de Raad van State eerder al in een arrest besliste om een artikel uit een besluit van de Vlaamse regering, dat een aanzienlijke beperking van de keuzevrijheid voor kandidaat-huurders beoogde, te vernietigen[1].
 


[1] Het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Huurdersplatform zetten de procedure bij de Raad van State in gang. Volgens de Raad van State was het regeringsbesluit in strijd met het woondecreet zelf dat de individuele vrijheid van de kandidaat-huurder garandeert. Meer info: http://netwerktegenarmoede.be/nieuws/netwerk-tegen-armoede-en-vlaams-huurdersplatform-vrijwaren-keuzevrijheid-sociale-huurders

Lees meer over "Keuzevrijheid van sociale huurders moet gewaarborgd blijven"
Hoge armoedecijfers zijn gevolg van falend armoedebeleid

Hoge armoedecijfers zijn gevolg van falend armoedebeleid

17/05/2018
1 Belg op 6 moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Die ligt op €1.139/maand voor een alleenstaande en €2.050/maand voor een gezin met een kind. Vooral gezinnen waar niemand werkt, hebben een torenhoog risico. Uitkeringen voor wie een leefloon krijgt of langdurig werkzoekend is, liggen dan ook ver onder die armoedegrens. Het leefloon bedraagt in België bijvoorbeeld amper €892/maand voor een alleenstaande. Wie langdurig werkzoekend is, krijgt amper meer.

De hoge armoedecijfers zijn dan ook een graadmeter voor het falend armoedebeleid in België en Vlaanderen. De uitkeringen zijn door deze federale regering licht verhoogd, maar daartegenover staan een hele resem prijsverhogingen, vooral voor energie. Net die kwetsbare gezinnen wonen dan nog eens vaak in huizen van slechte kwaliteit met een hoge energiefactuur tot gevolg. De regering had bij haar aantreden plechtig beloofd om de laagste uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens. Een belofte die ze al zeker niet zal inlossen. De uitkeringen blijven er ook vandaag nog heel ver van verwijderd.

Hogere uitkeringen zouden gezinnen in armoede ook sterker wapenen voor de arbeidsmarkt. Meer budget geeft meer financiële én mentale ademruimte en laat mensen bijvoorbeeld toe om te investeren in een internetverbinding, onontbeerlijk om vandaag te solliciteren, aangezien VDAB de jongste jaren tientallen Werkwinkels moest sluiten door opgelegde besparingen van de Vlaamse regering. Werkzoekenden worden nu veelal doorverwezen naar online dienstverlening, maar dat is allesbehalve vanzelfsprekend met een te lage uitkering.

Ook op de arbeidsmarkt is een doortastend beleid nodig. De voorbije jaren werden extra jobs gecreëerd, maar het gaat vaak om tijdelijke, deeltijdse jobs met een laag loon, waardoor het mensen niet de kans geeft om echt stappen vooruit te zetten. We zien de groep werkende armen dan ook stelselmatig groeien in ons land.

Ook de Vlaamse regering moet dringend een versnelling hoger schakelen. Nog altijd staan meer dan 100.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, terwijl de huurprijzen op de private markt pijlsnel de hoogte in schieten. De huurwet is op dat vlak een gemiste kans. Met symbolische maatregelen zoals de beperking van de keuzevrijheid voor sociale woningen of tijdelijke contracten in de sociale huur, eerder al doorgevoerd, zullen de wachtlijsten niet kleiner worden.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Hoge armoedecijfers zijn gevolg van falend armoedebeleid"
War on talent gaat voorbij aan mensen in armoede

War on talent gaat voorbij aan mensen in armoede

17/05/2018
De arbeidsmarkt staat in brand. Mensen in armoede staan klaar om mee te blussen. Helaas gaat de war on talent voorbij aan de grote groep mensen in armoede. Het zet de goednieuwsshow rond de jobcreatie in ons land in perspectief. Ja, er komen jobs bij in ons land, zij het veel minder dan in de rest van Europa. Maar vaak gaat het om tijdelijk, deeltijds en precair werk, dat vooral de groep werkende armen doet groeien. Er is dringend nood aan een arbeidsmarktbeleid dat ruimte schept voor wie moeilijk werk vindt. Deze regering verzorgt vooral zij die al werk hebben.

Lees het opiniestuk in Knack.
Lees meer over "War on talent gaat voorbij aan mensen in armoede"
15 juni: Netwerkdag voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

15 juni: Netwerkdag voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

14/05/2018
Op 15 juni organiseert Demos (in samenwerking met Netwerk tegen Armoede, enkele verenigingen waar armen het woord nemen, het netwerk Surplus en stad Kortrijk) de vijfde 'Netwerkdag voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede'. Innoverende praktijken in Kortrijk en andere steden en gemeenten passeren de revue en bieden handvaten voor partnerschappen tussen welzijn, cultuur, jeugdwerk en sport. Daarbij wordt gefocust op samenwerking met Ocmw en sociale partners.

Afspraak op 15 juni van 9.30 tot 16.30 uur in Jeugdcentrum Tranzit, Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk. Hier vindt u alle info.
Lees meer over "15 juni: Netwerkdag voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie"
Aftrap van de spelmakers

Aftrap van de spelmakers

7/05/2018
Een voetbalploeg zonder middenveld is geen ploeg, net zoals een samenleving zonder middenveldorganisaties geen samenleving is. Dit is de centrale boodschap van De Spelmakers, een campagne van tal van middenveldorganisaties in Vlaanderen. De campagne wil in aanloop naar de verkiezingen verenigingen op een positieve manier in beeld brengen en hun rol als trekkers in de samenleving in de spots zetten. Want ze zijn met zeer velen, de organisaties in Vlaanderen die – drijvend op vrijwillig engagement – mensen samenbrengen rond wat hen bezighoudt. Omdat het leuk is of omdat ze leren van elkaar. Of omdat ze samen, en op verschillende manieren, iets willen realiseren of veranderen. Soms worden ze op handen gedragen, dan weer worden ze weggelachen of lijken ze te roepen in de woestijn.
Allemaal samen kleuren ze niet alleen onze samenleving, ze zijn ook broodnodig. Ze werken aan de zaken die ertoe doen en die de mensen bezig houden. Ze dribbelen, houden ballen in de lucht, geven voorzetten en maken onze samenleving tot wat ze is. Maak kennis met enkele van deze ‘spelmakers’ op www.despelmakers.be.
Lees meer over "Aftrap van de spelmakers"
Schotland maakt van sociale bescherming grondrecht

Schotland maakt van sociale bescherming grondrecht

26/04/2018
Goed nieuws uit Schotland. Het Schotse parlement keurde een reeks wetten goed die sociale bescherming als een grondrecht wettelijk verankeren. Daarbij gaan de Schotten een andere richting uit dan het centrale bestuur in het Verenigd Koninkrijk, waar sociale bescherming steeds meer aan voorwaarden gekoppeld wordt. De nieuwe wetgeving komt er, nu Schotland zelf bevoegd wordt voor een belangrijk deel van de sociale zekerheid.

De wettelijke verankering gaat samen met een betere behandeling van wie een beroep doet op de sociale zekerheid. Die zal vraaggerichter moeten werken, mensen respectvol benaderen en meer rekening houden met de invividuele situatie. Zo zal het mogelijk zijn om uitkeringen tweewekelijks in plaats van maandelijks te krijgen en wordt een uitkering een individueel recht en niet per definitie dat van het gezin. Een grote stap vooruit en een hoopvol signaal. Schotland wil in de toekomst ook bijkomend investeren in sociale bescherming in plaats van te besparen.

Lees meer.
Lees meer over "Schotland maakt van sociale bescherming grondrecht"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter