Vereniging in beeld

“Het is geen makkelijk leven zonder papieren,” zegt Brahim. “Maar toch zie ik mijn toekomst hier.” Brahim werkt als vrijwilliger bij Chez Nous.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Nieuws

Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin

Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin

16/06/2017
De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

“Het is duidelijk dat het Vlaamse armoedebeleid stevig herbekeken moet worden,” klinkt het bij het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw na de bekendmaking van de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin. “Momenteel wordt een bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede voorbereid. Dit is een moment dat de Vlaamse Regering niet kan laten liggen wil ze haar eigen doelstellingen, met als speerpunt een halvering van de kinderarmoede tegen 2020, überhaupt nog halen.”

De meest preventieve oplossing is het verzekeren van voldoende kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare woningen voor gezinnen in armoede. “De bouw van extra sociale woningen moet versneld worden, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige noden”, zegt Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen). “Het sociaal objectief, een afgesproken aantal sociale woningen dat een gemeente moet realiseren, moet afdwingbaar worden. Zo kunnen  gemeenten die de afspraken niet naleven daarvoor bestraft worden”.

Een ander aspect dat versterking verdient is het voorzien van werkbaar werk voor mensen in armoede. “De Vlaamse Regering zet hard in op activering”, duidt Kristel De Vos (Samenlevingsopbouw). “Maar deze mensen moeten ook aan de slag kunnen. We denken daarbij vooral aan het versnellen en uitbreiden van het afgesproken groeipad voor de sociale economie.”
Op korte termijn zijn vooral maatregelen nodig die de factuur voor elektriciteit, gas en water voor mensen in armoede duurzaam verlagen, aldus Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede). Daar zien we op het terrein meer en meer problemen.” Ook in het onderwijs zijn nog kansen tot verbetering. “We blijven pleiten voor de invoering van een maximumfactuur  in het secundair onderwijs”, zegt Vanhauwaert.

Een andere preventieve oplossing is het stevig inzetten op rechtentoekenning. Naast automatische rechtentoekenning, moeten hulp- en dienstverleners op de eerste lijn veel proactiever rechten voor mensen in armoede in orde maken.
Tot slot moet de Vlaamse Regering ook durven nadenken om haar beslissing over de kinderbijslag te herbekijken. De stijgende kinderarmoede is er al meer dan 10 jaar. Het zal dan ook noodzakelijk zijn meer daling van de kinderarmoede te realiseren via het nieuwe kinderbijslagsysteem.
Lees meer over "Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin"
Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial

Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial

15/06/2017
De vele organisaties in Brussel die werken met dak- en thuislozen vragen om betrokken te worden bij de toekomstige rol die Samusocial zal spelen in de aanpak van dakloosheid. Zij vragen een geïntegreerde benadering die verder reikt dan de winteropvang. Tegelijk kijken ze met verbijstering naar de wanpraktijken binnen de politiek gestuurde vzw. Bij de verenigingen worden alle bestuursmandatan opgenomen zonder enige vergoeding. Zij leveren moeilijk werk met zeer beperkte budgetten. Ze distantiëren zich dan ook ten stelligste van hoe het er bij Samusocial aan toegaat. 

Lees artikel op Bruzz.
Lees meer over "Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial"
Discriminatie op de Brusselse huurmarkt moet stoppen

Discriminatie op de Brusselse huurmarkt moet stoppen

8/06/2017
Brussels minister van huisvesting, Céline Fremault, heeft gisteren de resultaten bekend gemaakt van een studie over discriminatie op de Brusselse huurmarkt.  Tussen december 2016 en april 2017 werden immokantoren onderworpen aan praktijktesten via telefoon en per mail.  De resultaten zijn verschrikkelijk : een op drie makelaars discrimineert.  Hun slachtoffers zijn in de eerste plaats mannen van buitenlandse origine en werklozen.  De Minister wil sensibiliseren en vormingen organiseren. De Brusselse Bond Recht op Wonen (BBROW), waar Brussels Platform Armoede en onze verenigingen Alarm-Buurthuis Bonnevie en De Buurtwinkel deel van uitmaken, vraagt strengere regels en sancties voor immokantoren én private verhuurders die discrimineren.

Lees de reactie van de BBROW.
Lees meer over "Discriminatie op de Brusselse huurmarkt moet stoppen"
Wanpraktijken bij Samusocial shockeren daklozen

Wanpraktijken bij Samusocial shockeren daklozen

7/06/2017
De rijkelijke vergoedingen die bestuurders bij Samusocial ontvingen, en andere financiële wanpraktijken, shockeren de Brusselse daklozen. Bij onze eigen vereniging Bij Ons/Chez Nous worden daklozen opgevangen met zeer beperkte middelen en nemen bestuurders hun engagement geheel vrijwillig op. Het Netwerk tegen Armoede en het Brussels Platform Armoede stellen bovendien elk jaar vast dat er in de kwaliteit van de opvang nog veel ruimte is voor verbetering. Het is dan ook ontstellend dat politici op die manier middelen aan zichzelf uitkeren, terwijl nog zoveel acute noden zijn op het terrein.

Wij zullen de capaciteit en de kwaliteit van de opvang van daklozen kritisch blijven opvolgen, in het belang en vanuit de ervaringen van de daklozen zelf. Het is hoog tijd voor meer transparantie en dialoog met organisaties die de daklozen zelf vertegenwoordigen.

Lees het artikel in De Standaard.

Bekijk de reportage in Terzake op Canvas.
Lees meer over "Wanpraktijken bij Samusocial shockeren daklozen"
Hervormde kinderbijslag gaat niet ver genoeg in de strijd tegen kinderarmoede

Hervormde kinderbijslag gaat niet ver genoeg in de strijd tegen kinderarmoede

2/06/2017
Het Netwerk tegen Armoede blijft bij zijn eerdere vaststelling dat de ambitie omtrent armoedebestrijding in de hervormde kinderbijslag veel te beperkt is. Uit de meest recente berekening blijft die daling beperkt tot 1 a 1,5 procentpunt. Binnen het beschikbare budget van 3 miljard was er een veel grotere impact op kinderarmoedebestrijding mogelijk. Zeker tegenover de vaststelling dat de kinderarmoede in Vlaanderen jaar na jaar blijft stijgen en de doelstelling de halvering van kinderarmoede tegen 2020 is. Ook de voorwaardelijkheid bij de participatietoeslag is geen goed idee. Om kleuters sneller naar school te krijgen moet men vooral verder inzetten op kwaliteitsvol onderwijs en begeleiding. Voor oudere kinderen blijft de koppeling aan spijbelen en mogelijke terugvordering een heikel punt.

Positief aan de nieuwe regeling is de koppeling van de kinderbijslag aan de schooltoelage, wat ervoor moet zorgen dat er een automatisering van de schooltoelages komt.

Omtrent de uitgevoerde armoedetoets (door zowel wetenschappers als armoede-experts) betreurt het Netwerk tegen Armoede dat die niet leidde tot meer wijzigingen in de finale beslissing van de Vlaamse Regering. Op de vraag naar een mogelijke verschuiving van het armoederisico binnen de groep mensen in armoede kwam geen afdoend antwoord: zijn er groepen die er op achteruitgaan, bv. arbeidsongeschikte ouders of ouders met zowel kinderen in het oude als nieuwe systeem?

Bovendien is de armoedetoets nog niet volledig gelopen: het nieuwe systeem is veel complexer dan het huidige kinderbijslagsysteem. De grootste uitdaging is dan ook om non-take up te vermijden zodat alle kwetsbare gezinnen een kinderbijslag met sociale toeslagen ontvangen. Het Netwerk tegen Armoede rekent er op dat de Vlaamse Regering hier volop op inzet.

Lees onze reactie in De Tijd.
Lees meer over "Hervormde kinderbijslag gaat niet ver genoeg in de strijd tegen kinderarmoede"
Studietoelagen intrekken van spijbelende leerlingen is discriminerend en contraproductief

Studietoelagen intrekken van spijbelende leerlingen is discriminerend en contraproductief

1/06/2017
Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal teruggevorderde schooltoelagen op grond van ongewettigde afwezigheden op school. Spijbelgedrag bestraffen via terugvordering van schooltoelage werkt dus (nog steeds) niet. Bovendien is de maatregel discriminerend, want alleen gezinnen met schooltoelage worden financieel bestraft.

Sterker nog: er is duidelijk een link tussen spijbelgedrag en kansarmoede, want jongeren die spijbelgedrag vertonen kampen meestal met meerdere en complexere problemen. Gezinnen die het moeilijk hebben, worden dus dubbel gestraft. Het Netwerk tegen Armoede protesteert al langer tegen deze onrechtvaardige maatregel. De oplossing zit niet in financiële sancties tegen kwetsbare gezinnen, wel in preventie van schoolverzuim. En dat zien we heel ruim: het gaat dan over kwaliteitsvol onderwijs, begeleiding op maat van jongeren en iedere jongere op de juiste plaats.

Ouders die vertrouwen hebben in de school van hun kind, houden dat kind niet zo gemakkelijk thuis. Jongeren die gemotiveerd zijn om naar school te komen omdat hun opleiding hen een toekomstperspectief biedt, zijn veel minder geneigd te spijbelen. Ook die zaken zijn bewezen. We lezen dat het spijbelactieplan van minister Crevits wil inzetten op preventie. Dat juichen we toe en we hopen dat met bovenstaande ook rekening gehouden wordt.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Studietoelagen intrekken van spijbelende leerlingen is discriminerend en contraproductief"
40 jaar Bonnevie op 29 juni in Molenbeek

40 jaar Bonnevie op 29 juni in Molenbeek

31/05/2017
Op 29 juni blaast buurthuis Bonnevie, met onze Brusselse vereniging Alarm, 40 kaarsjes uit. Dat gebeurt in de opgefriste lokalen met een overzicht van foto's en video's rond 40 jaar Bonnevie: van de kanaaltocht over de filmpremière van 'Partij iedereen onder dak' tot Reno en Visite.

Iedereen welkom op 29 juni van 16 tot 20 uur in Buurthuis Bonnevie, Bonneviestraat 40, Molenbeek.
Lees meer over "40 jaar Bonnevie op 29 juni in Molenbeek"
Debat over huurmarkt moet verder reiken dan huurwaarborg

Debat over huurmarkt moet verder reiken dan huurwaarborg

30/05/2017
Het voorstel van minister Homans om de huurwaarborg te verhogen van 2 naar 3 maand maakt dat kwetsbare huurders nog moeilijker een betaalbare woning zullen vinden. En de problemen, zeker bij het onderste segment van de huurmarkt, zijn al bijzonder groot.  Meer dan de helft van de huurders besteedt meer dan 1/3 van zijn inkomen aan wonen. Bijna de helft van de huurwoningen vertoont grote gebreken. Voor veel huurders is betaalbaar en kwaliteitsvol huren geen optie meer. Het is op zich al heel moeilijk om een woning te vinden. Heel wat verhuurders willen niet verhuren aan mensen met een laag inkomen  en net in dat goedkopere segment stijgen de huurprijzen sterk. Dat 100.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning, legt een enorme bijkomende druk op de private huurmarkt. Het aanbod kan de vraag al lang niet meer volgen. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breder debat dan alleen over de huurwaarborg.
                          
“We hebben dringend nood aan een beleid dat oplossingen zoekt voor die slecht functionerende huurmarkt. Daarin zal de minister veel meer ambitie moeten tonen dan tot nu het geval was”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert. “Zowel toegankelijkheid als betaalbaarheid van de private huurmarkt zijn een probleem. Het verhogen van de huurwaarborg lost geen van deze problemen op.” Wat de positie van huurders wel kan versterken, is een uitbreiding van het systeem van huursubsidies of een grondige hervorming van het systeem van huurwaarborg via OCMW, zodat dit niet langer als selectiecriterium gebruikt wordt door verhuurders. Die voorstellen kaartten wij eind vorig jaar al aan, bij de lancering van de conceptnota private huur. Wij blijven hopen dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de vele kwetsbare huurders op de Vlaamse woningmarkt.   

Lees onze voorbereiding op het verticaal armoede-overleg.

Lees het verslag van het verticaal armoede-overleg.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Debat over huurmarkt moet verder reiken dan huurwaarborg"
Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer

Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer

23/05/2017
Het project Dampoort KnapT OP! is bij de tien genomineerden om de prijs van Radicale Vernieuwer binnen te halen. Het project ondersteunt noodkopers in de buurt rond station Gent-Dampoort om hun woning te renoveren en zo kwaliteitsvol te kunnen wonen. Dat gebeurt met een renovatietoelage van 30.000 euro, die bij een eventuele verkoop van de woning terugkeert naar het project. Zo kunnen nieuwe noodkopers ondersteund worden. Het project is een initiatief van onze vereniging Sivi, Samenlevingsopbouw Gent en Domus Mundi met steunt van Ocmw en Stad Gent.

Lees hier meer over het project.

Stem hier voor Dampoort KnapT OP!
Lees meer over "Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer"
Genomineerden Laagste Drempel op kijk- en uitwisselingsdag in Kortrijk

Genomineerden Laagste Drempel op kijk- en uitwisselingsdag in Kortrijk

23/05/2017
Het Netwerk tegen Armoede reikt om de 2  jaar de Prijs van de Laagste Drempel uit. Deze keer ging  het Netwerk op zoek naar een festival, een expo, een stadsgebeuren dat laagdrempeligheid waarmaakt door in te zetten op communicatie, aanbod en vermijden van praktische én sociale drempels.

 Het leverde 3 genomineerden op: Lokerse Feesten, De Tuin der Lusten in Roeselare en Uitwijken in Brugge. Uitwijken kwam als beste uit de bus. De prijs voor de drie genomineerden was een leer- en uitwisselingsdag samen met de Kortrijkse vereniging A’kzie, georganiseerd door het Netwerk tegen Armoede en Demos.

Hoe maak je van je organisatie een echt blijvend toegankelijke cultuuraanbieder? Dit was na afloop de belangrijkste uitdaging waar Uitwijken en De Tuin der Lusten blijvend op willen inzetten.

In de voormiddag kregen ze een voorstelling van Bolwerk waar innovatie, creativiteit, engagement en financiële zelfstandigheid centraal staat. Bolwerk is een plek op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Ontmoeting, creatie en verwondering staan centraal in de werking. In elk van de projecten waar Bolwerk initiator, creator of partner is, komen één of meerdere van die pijlers terug.

Daarna stelde A’kzie zich voor, schetsten ze wat het betekent om in armoede te leven en hoe deelnemen aan cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten een manier kan zijn om deel uit te maken van de maatschappij. Dat gebeurde met pakkende getuigenissen van de vrijwilligers van A’kzie.

In de namiddag stelden  Uitwijken en De Tuin der Lusten zichzelf voor. Ze gingen in groepjes aan de slag op zoek naar concrete acties om bestaande drempels weg te werken. Nadien stelden ze hun ideeën voor aan onze “raad der wijzen” ( de mensen met armoede-ervaring) en gingen we in dialoog. Voor de beide organisaties was het een echte eye-opener te zien waar de pijnpunten liggen binnen hun aanpak. Voor Uitwijken was dat het besef dat mensen persoonlijk welkom heten belangrijker is dan een laatste aanpassing aan het licht of andere logistieke uitdagingen. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en iemand vrijstellen om het onthaal op zich te temen. Voor De Tuin de Lusten was de transparante en duidelijke communicatie, eventueel met pictogrammen, een uitdaging waar ze graag mee aan de slag gaan.

Dank aan de deelnemende organisaties en de vrijwilligers van A’kzie.
Lees meer over "Genomineerden Laagste Drempel op kijk- en uitwisselingsdag in Kortrijk"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter