Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Kwetsbare mensen hebben beperkt sociaal netwerk in Brussel

Kwetsbare mensen hebben beperkt sociaal netwerk in Brussel

17/07/2018
Veel Brusselaars staan er alleen voor en zeker wie weinig financiële middelen heeft, blijkt ook sociaal weinig kapitaal te hebben. In Brssel-stad zijn het vooral mensen met een laag inkomen die een zeer beperkt netwerk hebben en nauwelijks een beroep kunnen doen op buren, vrienden, familie of gezin. Brusselaars hebben een beperkte vriendenkring en weinig contact met hun buren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en Inclusief Brussel. Brussels Platform Armoede en onze Brusselse verenigingen De Buurtwinkel en Chez Nous werkten actief mee aan het onderzoek.

Hier vindt u meer info over het onderzoek.
Lees meer over "Kwetsbare mensen hebben beperkt sociaal netwerk in Brussel"
Netwerk tegen Armoede kan naar de rechter stappen in naam van mensen in armoede

Netwerk tegen Armoede kan naar de rechter stappen in naam van mensen in armoede

5/07/2018
Het Netwerk tegen Armoede is erkend als organisatie die een class action mag voeren. In de toekomst zullen wij gerechtelijke procedures kunnen aanspannen in naam van mensen in armoede, wanneer hun rechten als consument geschonden worden. Incassobureau's die hogere kosten aanrekenen dan wettelijk toegestaan, een kredietverlener die zijn klant niet correct informeert of een energieleverancier die agressieve verkoopstechnieken hanteert, ... Voor mensen in armoede is het moeilijk om daar individueel voor naar de rechter te stappen. Een gerechtelijke procedure is duur en ingewikkeld en vaak is het voor mensen moeilijk om in te schatten wat hun rechten precies zijn. Laat het nu net mensen in armoede zijn die veel vaker dan gemiddeld geconfronteerd worden met deze praktijken.

Via zo'n class action kunnen consumentenrechten beter gevrijwaard worden. Deze erkenning betekent niet dat we nu snel en veel naar de rechter zullens stappen. Bij zo'n class action is eerst een bemiddelingsprocedure voorzien. Daar mikken we in eerste instantie op. We hebben nu een veel sterkere onderhandelingspositie om met bedrijven in gesprek te gaan en een oplossing te vinden nog voor we tot een gerechtelijke procedure moeten overgaan.

Lees het artikel in De Standaard.

Beluister het interview in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede kan naar de rechter stappen in naam van mensen in armoede"
Hoe krijgen we mensen met een leefloon aan het werk?

Hoe krijgen we mensen met een leefloon aan het werk?

4/07/2018
Hoe krijgen we mensen met een leefloon aan het werk? Niet door dat leefloon nog verder te verlagen, want het zit nu al ver onder de armoedegrens. Wel door het op te trekken tot de armoedegrens, duurzame jobs te creëren voor laaggeschoolden (ook in de sociale economie), haalbare trajecten aan te bieden aan wie ver van de arbeidsmarkt staat én, last but nog least, werkgevers te activeren om verder te kijken dan diploma en rijbewijs.

Lees het opiniestuk in Knack.
Lees meer over "Hoe krijgen we mensen met een leefloon aan het werk?"
Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar

Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar

3/07/2018
Idee Kids is een organisatie die vakantiekampen organiseert in Vlaanderen en Brussel én heel hard nadenkt over hoe die kampen toegankelijk kunnen zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Kinderen in armoede vallen nog heel vaak uit de boot bij vakantiekampen. Daarom besloten Netwerk tegen Armoede en Idee Kids de handen in elkaar te slaan en drempels weg te werken.

Idee Kids doet al veel inspanningen om zijn aanbod financieel toegankelijk te maken, door bijvoorbeeld in te stappen in de Uitpas-formules in verschillende regio's en in het aanbod van Vakantieparticipatie. Toch blijft op vakantie gaan voor kwetsbare kinderen een grote stap, zelfs zonder financiële drempel. Toeleiding is minstens even belangrijk.

Deze zomer gaan 11 kinderen vanuit enkele Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen op kamp met Idee Kids. Lokale groepswerkers gingen samen met ouders op zoek welk aanbod voor hun kinderen past. Samen met het Brussels Platform Armoede willen we na de zomer kijken hoe een organisatie naast financiële toegankelijkheid ook werk kan maken van succesvolle toeleding. Door in dialoog te gaan willen we samen kijken hoe we onze gezamenlijke doelstelling (kinderen in armoede de kans geven op vakantieparticipatie) kunnen realiseren.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar"
Belgische en Europese armoedeorganisaties voeren actie voor inkomens boven de armoedegrens

Belgische en Europese armoedeorganisaties voeren actie voor inkomens boven de armoedegrens

26/06/2018
Op 26 juni voerden de partners van BMIN, onder leiding van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), actie in Oostende, onder het motto “De laagste inkomens omhoog – voor een leven in waardigheid”. Middenveldorganisaties, vakbonden, wetenschappers en mensen in armoede vroegen samen aan de volgende federale regering om mensen uit armoede te halen door aan iedereen toereikende en toegankelijke inkomens te garanderen.
Net als in 2011 heeft de huidige federale regering in 2014 het optrekken van de sociale uitkeringen tot boven de Europese armoededrempel in haar regeerakkoord opgenomen. Vandaag stellen we vast dat die belofte (alweer) niet ingelost werd. Er was een beperkte verhoging van sommige uitkeringen, maar de armoedegrens blijft veraf. Tegelijk heeft deze regering de toegang tot sociale bescherming voor veel mensen strenger gemaakt of zelfs helemaal afgesloten.
Het mag dan ook niet verwonderen dat de armoedecijfers alarmerend hoog blijven. 1 Belg op 6 moet nog altijd rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Sinds 2008 was er geen significante daling van het aantal mensen met armoederisico. Het is hoog tijd dat de jarenlang herhaalde beloftes eindelijk in daden worden omgezet en er een ambitieus én concreet actieplan komt.
De partners van BMIN stelden met het oog op de federale verkiezingen van 2019 een gemeenschappelijk memorandum op waarin ze concrete eisen formuleren voor zo’n federaal plan. Tijdens onze actie in Oostende lichtten mensen in armoede uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel de concrete eisen van BMIN toe namens BAPN. Zij benadrukken het belang van inkomens tot boven de armoedegrens zodat iedereen een waardig leven kan leiden. Zij formuleren ook aanbevelingen om ervoor te zorgen dat mensen in armoede hun rechten op sociale bescherming kunnen afdwingen en dat men gelooft in de kracht van mensen in armoede om stappen vooruit te zetten. De partnerorganisaties vanuit het middenveld werden vertegenwoordigd door Koen Meesters, Nationaal Secretaris van het ACV, Raf De Weerdt, Federaal Secretaris van het ABVV en Martine Van de Walle, Nationaal Secretaris van de Christelijke Mutualiteiten Landsbond.  
De actie vond plaats aan de campagnebus van het Europees Minimum Inkomen Netwerk (EMIN) die daarmee zijn rondreis in 32 Europese landen afrondde. Onze Belgische actie maakt dan ook deel uit van de EMIN-campagne die een Europese verplichting voor alle lidstaten eist om waardige minima in de sociale bescherming te garanderen.
Onze belangrijkste eisen:
 • Alle minimumuitkeringen moeten opgetrokken worden tot boven de armoedegrens.
 • De lonen moeten toereikend zijn.
 • De armoedegrens dient jaarlijks geactualiseerd te worden. De uitkeringen en lonen dienen nadat zij zijn opgetrokken ook geïndexeerd en daarbovenop welvaartsvast gehouden te worden.
 • Er mag niet geknoeid worden met de index. Het kan ook niet dat ‘sociale voordelen’ worden verrekend.
 • De inkomensgrenzen, gebruikt voor het toekennen van sociale correcties in de fiscaliteit en bij tegemoetkomingen in specifieke uitgaven, moeten minstens in die mate stijgen dat er geen verlies aan rechten optreedt als gevolg van het optrekken van de laagste inkomens. 
 • Tegelijk met het optrekken van de laagste inkomens moet meteen ook het statuut samenwonende worden hervormd, zodat ook voor elke samenwonende een inkomen boven de armoedegrens gegarandeerd wordt.
 • De uitholling of afschaffing van rechten door een versterkte voorwaardelijkheid, waardoor steeds meer doelgroepen een deel van hun sociale bescherming verliezen of zelfs volledig zonder inkomen vallen, moet stoppen. Recente hervormingen in die zin moeten worden herzien.
 • In alle stelsels van sociale zekerheid en bijstand moet maximaal ingezet worden op automatische toekenning van rechten en het tegengaan van non take up.
 • De precarisering van jobs moet aangepakt worden. Een betere combinatie van loon en uitkering, waarbij minder moet ingeleverd worden op de uitkering is nodig.  
 • Wij vragen een federaal stappenplan waarmee België haar internationale engagementen (EU 2020, Agenda 2030, Europese sociale pijler) concreet maakt. Dus mét bijhorende begroting en een jaarlijkse evaluatie van de vorderingen.
 • Wij vragen in dat kader ook een samenwerkingsakkoord tussen federale regering, gemeenschappen en gewesten om ook de factuur van de uitgaven voor gezinnen voor basisrechten te beheersen en maximaal sociaal te corrigeren voor de laagste inkomensgroepen.
 • Binnen Europa dient de volgende federale regering mee te ijveren voor een bindende Europese richtlijn aan de lidstaten rond gegarandeerde en waardige minima in de sociale uitkeringen  en Europese normen voor minimumlonen.
Lees hier het volledige memorandum.

EMIN-bustour-blog
Lees meer over "Belgische en Europese armoedeorganisaties voeren actie voor inkomens boven de armoedegrens"
Kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

Kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

22/06/2018
Het aantal jobs neemt de jongste jaren toe in België, hoewel de jobgroei bij de laagste blijft in Europa. Ook de werkloosheidscijfers breken laagterecords. Men zou verwachten dat ook de armoedecijfers dan een duik nemen, maar niets is minder waar. De jobcreatie komt enerzijds vooral ten goede aan hooggeschoolden. Voor wie kortgeschoold is, blijven voornamelijk, tijdelijk, deeltijdse en laag betaalde jobs over. De jobcreatie doet met andere woorden de armoede niet dalen, maar doet wel de groep werkende armen groeien. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jobs mensen ook echt uit de armoede helpen? Daarover leverde het Netwerk tegen Armoede een visietekst voor het themanummer 'Over werk'. Kwetsbare personen op de arbeidsmarkt' van het Steunpunt Werk bij de KU Leuven.

Wij zien vijf pistes om mensen in armoede toe te leiden naar kwaliteitsvolle jobs die hen vooruit helpen:

- Werkloosheidsuitkeringen (en andere) optrekken tot de Europese armoedegrens
- Maak werk van duurzame jobs die een degelijk inkomen bieden
- Investeer in ondersteuning op maat van de werkzoekende
- Activeer werkgevers en laat hen verder kijken dan het rijbewijs B of het diploma
- Maak op lokaal niveau werk van een betere toekenning van rechten

Lees hier de bijdrage van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt"
Schuldindustrie aan banden leggen

Schuldindustrie aan banden leggen

22/06/2018
Minister Peeters kondigde een nieuwe wet aan tegen schuldophoping. De minister kondigde in maart naar aanleiding  van de Pano-reportage op één al aan dat hij maatregelen zou nemen om de schuldindustrie aan banden te leggen en komt nu ook echt met een wetsvoorstel. De nieuwe wet zal een eerste herinneringsbrief gratis maken, maximumgrenzen opleggen aan de kosten voor minnelijke invordering en de economische inspectie toelaten ook de advocaten en deurwaarders die minnelijk invorderen te controleren.

Het Netwerk tegen Armoede is blij met deze maatregelen en hoopt dat de minister zijn voorstellen zo snel mogelijk kan concretiseren. Mensen in armoede wachten al lang op maatregelen om de schuldenindustrie in te dijken (zie ook onze eerder aanmaning: https://sociaal.net/opinie/stop-de-schuldindustrie/ ) en hopen dan ook dat de hervormingen die minister Peeters nu aankondigt zo snel mogelijk in werking kunnen treden.
Lees meer over "Schuldindustrie aan banden leggen"
Grondwettelijk Hof vernietigt remgeld voor pro deo advocaat

Grondwettelijk Hof vernietigt remgeld voor pro deo advocaat

21/06/2018
Op vraag van het Netwerk tegen Armoede en vele andere organisaties sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de forfaitaire bijdrage die mensen sinds 2016 moeten betalen om beroep te kunnen doen op een pro deo advocaat. De rechters van het Grondwettelijk Hof zijn het met ons eens dat de invoering van een forfaitaire bijdrage van 50 euro geen faits divers is maar voor mensen met weinig bestaansmiddelen een aanzienlijke achteruitgang betekent die onverenigbaar is met artikel 23 van de Grondwet dat het recht op juridische bijstand waarborgt aan iedereen. De rechters zeggen in hun arrest ook dat het inderdaad tegenstrijdig is om een financiële bijdrage te vragen aan mensen die aanspraak maken op een pro deo advocaat juist omdat ze niet over de nodige middelen beschikken om die advocaat zelf te betalen.

De rechters van het Grondwettelijk Hof laten daarnaast wel toe dat men eerst moet bewezen over “onvoldoende bestaansmiddelen” te beschikken vooraleer men een beroep mag doen op een pro deo advocaat maar waarschuwen onmiddellijk ook: men moet dat begrip “onvoldoende bestaansmiddelen” zo invullen dat het alleen rekening houdt met de bestaansmiddelen waarvan rechtszoekenden daadwerkelijk de gerechtskosten en erelonen van advocaten kunnen betalen en niet naar de middelen die de rechtszoekenden en zijn gezin weliswaar toelaten te leven maar niet gebruikt kunnen worden om de onvoorziene uitgave van een gerechtelijke procedure te dekken.

Nood aan een grondige hervorming

Ondanks die belangrijke stap vooruit benadrukten we in onze reactie echter ook dat er ook na dit arrest van het Grondwettelijk Hof nog steeds veel problemen zijn met de manier waarop de pro deo bijstand georganiseerd is. Op de meest recente overlegdag van het Netwerk tegen Armoede gaven mensen uit onze verenigingen immers nog duidelijk aan hoe de procedure om een pro deo advocaat aan te vragen veel te ingewikkeld en onduidelijk is, hoe de communicatie tussen de cliënt en de pro deo advocaat vaak spaak loopt en dat de pro deo bijstand lang niet altijd kwalitatief is. Het Netwerk tegen Armoede blijft dan ook ijveren voor een grondige hervorming van het pro deo systeem zodat het recht op toegang tot de rechter voor iedereen en ook voor mensen met een laag inkomen gegarandeerd is.

Lees het artikel in Knack.
Lees meer over "Grondwettelijk Hof vernietigt remgeld voor pro deo advocaat"
Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget

Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget

20/06/2018
Het Netwerk tegen Armoede plaatst vraagtekens bij het nieuwe decreet 'Iedereen verdient vakantie', dat een kader biedt om vakantie en vrijetijdsaanbod toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen, waaronder mensen in armoede. Het decreet verbreedt de doelgroep naar andere doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking. Dat is op zich een goede zaak als dat ook betekent dat er voldoende budget is om al die groepen de kans te geven hun recht op vrijetijdsparticipatie uit te oefenen. Daar wringt het schoentje, want het is niet duidelijk of daar voldoende middelen voor voorzien worden. Indien niet wordt de doelgroep verbreed met gelijke middelen, wat betekent dat de toegang voor mensen in armoede tot vakantieparticipatie net bemoeilijkt wordt.

Het decreet erkent de rol van bemiddelingskantoren, zoals Rap op Stap, en legt ook de nadruk op toeleiding. Vakanties aanbieden is niet voldoende. Je moet mensen actief helpen om sociale en psychologische drempels te overwinnen. Wij zijn tevreden dat wij actief betrokken zijn bij de uitwerking van dit decreet en dat onze inbreng ook meegenomen is. Hopelijk leidt die betrokkenheid ook tot resultaat en kunnen ook bemiddelingskantoren structurele financiering krijgen.
Lees meer over "Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter