Vereniging in beeld

“Het is geen makkelijk leven zonder papieren,” zegt Brahim. “Maar toch zie ik mijn toekomst hier.” Brahim werkt als vrijwilliger bij Chez Nous.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Nieuws

Sociale organisaties vragen realistische afbetalingsplannen voor fiscale schulden

Sociale organisaties vragen realistische afbetalingsplannen voor fiscale schulden

21/03/2017
De fiscus hanteert sinds 1 december 2016 een nieuwe invorderingsstrategie. Dat houdt onder meer in dat fiscale schulden binnen maximaal twaalf maanden na het ontstaan van de schuld betaald moeten worden. Het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Centrum Schuldenlast, Gezinsbond en andere sociale bewegingen zetten hier grote vraagtekens bij. Het verbaast ons sterk dat een overheidsdienst, die toch het goede voorbeeld zou moeten geven, zo’n rigide maximale afbetaaltermijn invoert en dit bovendien doet op een eenzijdige manier, zonder enig overleg te plegen met organisaties zoals schuldbemiddelingsdiensten, armoedeorganisaties of de Gezinsbond.

Daarom schrijven wij gezamenlijk een brief  aan minister van  Financiën Van Overtveldt, waarin wij beklemtonen dat een dergelijke werkwijze heel wat mensen en gezinnen op een onaanvaardbare manier onder druk zet, vooral omdat een gerechtelijke invordering (via een gerechtsdeurwaarder) wordt opgestart wanneer een afbetaalplan van maximaal 12 maanden niet haalbaar is voor de schuldenaar. In de brief staan ook een aantal bekommernissen van hulpverleners vermeld, o.m. het feit dat ontvangers totaal onrealistische maandelijkse afbetalingen eisen, die op geen enkele wijze rekening houden met de reële uitgaven van de betrokken schuldenaar en diens gezin.

Tot slot uiten wij in de brief ook onze bezorgdheid over de bijlage die de FOD Financiën aan schuldenaren verstuurt wanneer een afbetaalplan geweigerd wordt.  Bijzonder stuitend is dat deze bijlage o.m. expliciet de suggestie bevat om voor de schuldenproblemen een lening aan te vragen bij een financiële instelling. Dit is regelrecht aanzetten tot onvoorzichtige kredietafsluiting, hetgeen voor mensen met betalingsproblemen een verzwaring van de schuldenproblemen tot gevolg kan hebben. Het toestaan van consumentenkredieten aan personen die die niet tijdig kunnen terugbetalen, is bovendien verboden door de wetgeving op het consumentenkrediet. Wij hopen dat minister Van Overtveldt hierover met de betrokken organisaties de dialoog wil aangaan.

De brief werd ondertekend door:
  • Vlaams Centrum Schuldenlast
  • Netwerk tegen Armoede
  • VVSG - afdeling OCMW’s
  • SOM de federatie van sociale ondernemingen - sector CAW
  • Gezinsbond
  • Welzijnszorg
  • Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lees meer over "Sociale organisaties vragen realistische afbetalingsplannen voor fiscale schulden"
Aanbevolen voor scholen - Mensen in armoede bundelen de krachten in Krachtenmuur

Aanbevolen voor scholen - Mensen in armoede bundelen de krachten in Krachtenmuur

14/03/2017
Leven in armoede: dat zijn altijd problemen…toch? Maar zien we ook nog de krachten, de inzet of de potenties van gezinnen in armoede? Welzijnsschakel Ommekeer, vereniging binen Netwerk tegen Armoede, lanceerde in oktober 2016 de "krachtenmuur", een muur met meer dan 200 concrete krachten van mensen in armoede die scholen, hulpverlening en Welzijnsschakels samen willen delen. De muur kwam tot stand door een samenwerking van mensen in armoede die actief zijn in de oudergroep van de vereniging, en scholen uit de omgeving.
 
Ze gingen een traject aan rond positief opvoeden, en krachten benoemen werd een van de sterkste punten van deze vorming. Krachten zien, benoemen en samen gebruiken, zorgt voor vertrouwen en een positieve aanpak van problemen. Mensen in armoede krijgen het respect dat ze net als iedereen verdienen. Ze zoeken mee, beslissen mee, organiseren mee aan een beter en menswaardiger leven. Mensen zonder armoede in hun leven, krijgen een positiever beeld. Vooroordelen kunnen wegvallen. Reden genoeg om krachten van mensen in armoede in de kijker zetten.

Deze muur gaat momenteel op tournee langs de verschillende scholen die hebben meegewerkt. De muur wordt opgesteld op de speelplaats of refter van de school.  Aan de krachtenmuur is ook een vorming verbonden voor het schoolpersoneel. Vanuit concrete krachten op de muur en duiding door ouders met armoede-ervaring proberen we samen tot een positieve beeldvorming van armoede op school te komen. Er is ook een lege muur voorzien. De muur is nooit af en kan aangevuld worden. We vragen aan het schoolpersoneel gedurende de periode dat de muur is opgesteld op school op zoek te gaan naar concrete krachten bij ouders met armoede-ervaring en deze op de muur te noteren.  De muur wordt op de scholen goed onthaald omdat scholen hebben bijgedragen aan de inhoud en omwille van de positieve invalshoek. 

Scholen die meer info willen of de Krachtenmuur willen boeken, kunnen terecht bij info@welzijnsschakelommekeer.org of www.welzijnsschakelommekeer.org
Lees meer over "Aanbevolen voor scholen - Mensen in armoede bundelen de krachten in Krachtenmuur"
Gebrekkige toegang tot referentieadres schendt burgerrechten van daklozen

Gebrekkige toegang tot referentieadres schendt burgerrechten van daklozen

10/03/2017
Mensen uit dakloosheid halen vraagt een aanpak op vele fronten (toegankelijke en betaalbare huisvesting en gezondheidszorg, een menswaardig inkomen…) en is vaak een proces van vallen en opstaan. Er is echter geen beginnen aan als daklozen geen toegang krijgen tot de sociale en burgerrechten die ook zij hebben. In onze huidige wetgeving staat of valt dit voor de dakloze met het wel of niet beschikken over ‘een adres’ – voor de meeste rechten: een correcte inschrijving in het bevolkingsregister. En net daar loopt het voor de dakloze mis. 
 
De inschrijving van daklozen in het bevolkingsregister is een taak van de gemeenten -en in veel gevallen ook van de OCMW’s- maar loopt al jaren mank: daklozen worden onterecht geweigerd of krijgen onwettelijke voorwaarden opgelegd, worden heen en weer gestuurd… Vervolgens komt de fall out: uitkeringen worden geschrapt, de dakloze raakt niet meer in regel met zijn ziekteverzekering, raakt niet ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale woning, kan niet meer opgeroepen worden door de rechtbank… noem maar op.
 
De problemen op het terrein zijn een gedeelde verantwoordelijkheid: niet alle lokale verantwoordelijken doen hier even graag en goed hun werk; de dakloze is niet overal even graag gezien. Maar even goed worden sociale diensten van OCMW’s, bevolkingsdiensten, politiemensen… die écht naar oplossingen zoeken vaak beperkt in hun mogelijkheden om te helpen door onduidelijke, niet-logische of zelfs contraproductieve federale wetgeving.
 
Vandaag organiseerden wij –BAPN, haar regionale netwerken en het Gemeenschappelijk Daklozenfront- een uitwisselingsmoment met externen over deze problematiek. We stelden er een uitgebreid beleidsdossier met beleidsaanbevelingen voor de federale regering voor, het resultaat van uitgebreide gesprekken met vele tientallen (ex-)daklozen.
 
Dit moment is niet toevallig gekozen.
 
Sinds meer dan een jaar proberen wij hierover een dialoog opgestart te krijgen met de bevoegde ministers in de federale regering, hun administraties en de vertegenwoordigers van gemeenten en OCMW’s. Tot nu toe tevergeefs.
 
Op vraag van het kabinet van de eerste minister, formuleerden wij begin 2016, in de aanloop naar het Federaal Armoedebeleidsplan, 4 ‘werven’ waarop wij willen dat –in nauw overleg met ons als vertegenwoordigers van (ex-)daklozen- wordt gewerkt:
 
-Verbetering van de wetgeving, de uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven op de inschrijving in de bevolkingsregisters van daklozen en de maatschappelijke dienstverlening (referentieadres bij het OCMW) (overleg met Binnenlandse Zaken, Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, gemeenten en OCMW’s)
 
-Uitbreiden van de mogelijkheden in de sociale zekerheid en bijstand om minder afhankelijk te zijn van de inschrijving in het bevolkingsregister (hoofdverblijfplaats of referentieadres) voor de toegang tot uitkeringen en verzekeringen, mogelijkheid om te werken met feitelijke en meer informele contacten met de dakloze (overleg Binnenlandse Zaken, Armoedebestrijding, vakministers verschillende takken sociale zekerheid en bijstand)
 
-Wetenschappelijk onderzoek naar de huidige rechtspraak over de toepassing van de huidige wettelijke mogelijkheden tot inschrijving in het bevolkingsregister van daklozen, dit in aanvulling op de door ons verzamelde ervaringskennis bij (ex-)daklozen.
 
-Wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheid om sociale en burgerrechten en –plichten op basis van een identiteit(sbewijs) en onafhankelijk van de inschrijving van een officiële hoofdverblijfplaats in de bevolkingsregisters te organiseren. Vergelijking van enkele buitenlandse cases (zowel in een aantal Europese lidstaten als in de VS en Canada bestaan hier voorbeelden van); juridische verkenning van een mogelijke implementatie in België.
 
Op dit voorstel kwam vooralsnog geen antwoord. In plaats daarvan werd in het Federaal Armoedebeleidsplan aangekondigd dat 1 nieuwe omzendbrief op het referentieadres voor de OCMW’s zal worden uitgewerkt. Niet alleen is dit ruim onvoldoende (er zijn ook wetswijzigingen en wijzigingen aan koninklijke besluiten nodig, met een omzendbrief kan dit niet geregeld + men gaat voorbij aan de andere inschrijvingsmogelijkheden voor daklozen –voorlopige inschrijving, referentieadres bij een particulier, bij een vzw voor de reizende bevolking, inschrijving op het adres van een instelling bij ‘opname’ van de dakloze daar). Er wordt ons ook meegedeeld dat de bevoegde administraties en kabinetten intussen volop werken aan een eigen voorstel, overleg met ons –als belangenorganisaties van de (ex-)daklozen- of de vertegenwoordigers van gemeenten en OCMW’s is vooraf niet meer voorzien. En dit ondanks concrete beloften die ons daarover vóór de voorbije zomer werden gedaan.
 
Vandaag vragen wij dan ook opnieuw met aandrang aan de federale regering om met ons en de gemeenten en OCMW’s rond de tafel te gaan zitten en het huiswerk grondig te doen op basis van de 4 voorgestelde ‘werven’. De vele (tien)duizenden daklozen in dit land verdienen beter dan half werk op basis van 1 omzendbrief die slechts een fractie van deze reeds jaren aanslepende problematiek kan regelen. Aangenomen dat dat de bedoeling is uiteraard, wat we op dit ogenblik nog altijd hopen.

Lees het artike in Gazet Van Antwerpen.

Lees het uitgebreide dossier.
Lees meer over "Gebrekkige toegang tot referentieadres schendt burgerrechten van daklozen"
Schaf meldingsplicht af voor vrijwilligerswerk met uitkering

Schaf meldingsplicht af voor vrijwilligerswerk met uitkering

8/03/2017
Het Netwerk tegen Armoede pleit voor de afschaffing van de meldingsplicht die geldt voor mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk willen doen. Dat bleek op een debat dat de Verenigde Verenigingen over het thema organiseerde met politici en mensen uit het middenveld. Het debat kwam er naar aanleiding van het recente wetsontwerp van bevoegd minister De Block. Zij stelt enkele wijzigingen aan de vrijwilligerswet voor, maar lost daarmee niet alle knelpunten op. Één van die knelpunten is de meldingsplicht voor werklozen, bruggepensioneerden en asielzoekers. Ook wie een leefloon krijgt, moet het akkoord hebben van de dossierbeheerder van het OCMW en mensen met een uitkering van de mutualiteit moeten toestemming vragen aan de adviserend geneesheer.
 
Het is opmerkelijk dat net deze groepen geviseerd worden, want zij zijn net degene voorwie vrijwilligerswerk de grootste meerwaarde kan hebben. Denk maar aan competenties ontwikkelen, een netwerk opbouwen, het isolement doorbreken, zelfvertrouwen opkrikken, … Terwijl  VDAB vrijwilligerswerk integreert in hun activeringsbeleid, fluit de RVA de mensen terug, echt logisch kun je dat beleid niet noemen. Tegelijk zorgt de meldingsplicht ervoor dat mensen die al jaren vrijwilligerswerk doen dat misschien niet meer durven verderzetten eens ze werkloos worden of op brugpensioen gaan.
 
Ook De Hoge Raad voor Vrijwilligerswerk treedt ons hierin bij. “De HRV vindt dat, als iemand vrijwilligerswerk en arbeid kan combineren, het eveneens mogelijk moet zijn om vrijwilligerswerk en de zoektocht naar werk te combineren. De vrees voor de niet-beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt is ongegrond”, schreef de HRV over de meldingsplicht voor werklozen en bruggepensioneerden.
 
Laten we dus stoppen met het wantrouwen en het creëren van extra drempels voor mensen die zich willen inzetten voor onze samenleving.

Lees het artikel op Apache

Lees het artikel op DeWereldMorgen
Lees meer over "Schaf meldingsplicht af voor vrijwilligerswerk met uitkering"
Betrokkenheid ouders bij school hangt vooral af van open benadering door scholen

Betrokkenheid ouders bij school hangt vooral af van open benadering door scholen

6/03/2017
Minister Crevits riep deze week ouders met migratieroots op tot meer betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Ze wees vooral een onvoldoende kennis van het Nederlands van de ouders aan als oorzaak van de mindere prestaties van kinderen. Actief engagement van ouders op school leidt volgens haar tot betere integratie.
 
Het Netwerk tegen Armoede ontkent niet dat kennis van het Nederlands belangrijk is. Maar ook bij kansarme autochtone gezinnen zien we de patronen die de minister bestempelt als  lage betrokkenheid of een gebrek aan integratie. Er moeten dus nog andere zaken aan de hand zijn.

Ervaringen in verenigingen waar armen het woord nemen en de reacties deze week in de media tonen dat kansarme ouders, Belgisch of niet, eveneens betrokken willen zijn. Als er dus een minder actief engagement wordt vastgesteld, dan is dat niet te wijten aan onwil, maar aan drempels die deze ouders ondervinden. En die zijn er. Probeer maar eens als kwetsbare ouder met een laag zelfbeeld te participeren in een ouderraad die gedomineerd wordt door middenklassers. Meld je aan voor een oudercontact via een app als je deze maand geen geld had voor je abonnement. Hoe zet je de stap naar de school als je zelf geen enkele positieve ervaring had met dat instituut, en toch alleen maar wordt uitgenodigd als er slecht nieuws is?

Goede praktijkvoorbeelden blijvend ondersteunen, geen boetes
 
Gelukkig is er op het terrein ook goed nieuws. Er zijn verenigingen die initiatieven ontwikkelden om ook deze moeilijk bereikbare ouders te bereiken en hun participatie te vergroten. Er zijn goede praktijkvoorbeelden op scholen van wat ‘samenwerking’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ kunnen inhouden. Brugfiguren, schoolpoortwerkers, huiswerkklassen bewijzen met hun dagelijkse en volgehouden inspanningen dat het werkt, en dat ouders wel degelijk actief geëngageerd kunnen worden als ze op de juiste manier benaderd worden. Jammer genoeg steunen deze initiatieven vaak op middelen waarvan de toekomst niet gegarandeerd is. We pleitten in verschillende dossiers al voor een structurele ondersteuning van praktijken die hun nut bewijzen, en herhalen hier deze oproep. Breid de inzet van geëngageerde leerkrachten, maatschappelijk werkers én ouders verder uit in plaats van de polemiek te voeden met denkpistes in de richting van verplichtingen en boetes. We weten uit ervaring met andere beleidsdossiers dat sancties niet het gewenste effect hebben en niet positief stimuleren.

Graag gaan we in overleg met minister Crevits om good practices toe te lichten en op zoek te gaan naar structurele oplossingen.
Lees meer over "Betrokkenheid ouders bij school hangt vooral af van open benadering door scholen"
Deur-aan-deurverkoop moet dringend aan banden gelegd worden

Deur-aan-deurverkoop moet dringend aan banden gelegd worden

1/03/2017
Nog altijd teisteren deur-aan-deurverkopers kansarme wijken op zoek naar makkelijke slachtoffers. Vooral in de energiesector blijft deze praktijk hardnekkig overeind. Met zogezegd voordelige contracten worden mensen onder druk gezet om van energieleverancier te veranderen. Achteraf blijkt vaak dat ze juist slechter af zijn. Wij stellen die praktijken vast op basis van ervaringen binnen onze 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Ook het Vlaams Centrum Schuldenlast en Caw's krijgen signalen over gelijkaardige praktijken. Hoog tijd om de deur-aan-deurverkoop aan banden te leggen.

Lees het artikel op Apache.
Lees meer over "Deur-aan-deurverkoop moet dringend aan banden gelegd worden"
DiVers Werk(t): de moeilijke zoektocht naar werk voor mensen met migratieachtergrond

DiVers Werk(t): de moeilijke zoektocht naar werk voor mensen met migratieachtergrond

27/02/2017
Mensen met een migratieachtergrond vinden moeilijk werk, ook in Oostende. Samen Divers ging hierover aan de slag met de mensen zelf. Het resultaat is een kunstwerk dat heel duidelijk aantoont waar de knelpunten zitten om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt voor mensen van buitenlandse afkomst.

Elk van hen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen traject, zijn eigen moeilijkheden. Toch komen heel wat ervaringen telkens terug. Een aantal knelpunten blijken bijzonder hardnekkig. Daarover gaat dit kunstwerk. Het is voor hen een manier om de taalbarrière te doorbreken en duidelijk te maken welke drempels zij ondervinden. Hun zoektocht naar werk is als wandelen in een onbekende stad. Een job vinden is als een puzzel, met veel puzzelstukken die vastzitten in knelpunten.

Lees het dossier bij het kunstwerk.

Bekijk de videoreportage.
Lees meer over "DiVers Werk(t): de moeilijke zoektocht naar werk voor mensen met migratieachtergrond"
Laagdrempelige ontmoetingsplek in Nieuw Gent dankzij De Zuidpoort

Laagdrempelige ontmoetingsplek in Nieuw Gent dankzij De Zuidpoort

27/02/2017
In Nieuw Gent konden buurtbewoners de feestelijke opening vieren van Bij Pino, een gloednieuw laagdrempelig ontmoetingscentrum waar ruimte is voor een babbel, een vraag, een klusruimte en binnenkort ook een doorgeefwinkel. Het is een initiatief waarvoor De Zuidpoort, vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, al lang aan de kar trok. Het kwam er door een samenwerking van De Zuidpoort met het  project Voetbal in de stad van KAA Gent, In-Gent en Samenlevingsopbouw. Veel tevredenheid dus bij de mensen van De Zuidpoort. Ze hebben zelfs een strip gemaakt over het ontstaan van Bij Pino.

Lees meer.
Lees meer over "Laagdrempelige ontmoetingsplek in Nieuw Gent dankzij De Zuidpoort"
Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid

Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid

26/02/2017
De Voedselbanken boekten andermaal een recordjaar in 2016. Meer dan 143.000 mensen zagen zich genoodzaakt er een beroep op te doen. Een triest record, want wie zich tot de voedselbedeling wendt, verkeert in zware nood. Het Netwerk tegen Armoede is verontrust, maar niet verbaasd door de stijgende cijfers. Wij zien op het terrein in onze verenigingen ook dat meer mensen het steeds moeilijker krijgen. Het beleid, zowel op Vlaams als federaal niveau, moet dringend een versnelling hoger schakelen.

Dat de armoede in ons land elk jaar blijft toenemen, heeft verschillende oorzaken. De meeste uikeringen liggen nog altijd ver onder de Europese armoedegrens. Nochtans heeft de federale regering zich voorgenomen om ze op te trekken tot die armoedegrens. Ondertussen is er een lichte stijging geweest van bijvoorbeeld het leefloon, maar tegelijk stegen prijzen voor basisbehoeften (voedsel, energie, wonen) veel sneller. Met name de energiefactuur is de voorbije jaren geëxplodeerd. Mensen raken daardoor in energieschulden, moeten andere facturen laten liggen om hun energiefactuur te betalen, of gaan over tot zeer zwaar ondergebruik. Dat laatste is nefast voor de kwaliteit van de woning, maar vooral voor de gezondheid van de mensen die er wonen.

Ook medische kosten brengen mensen in de problemen. Nog altijd stelt 1 op 5 mensen met een laag inkomen doktersbezoek uit om financiële redenen. Dat kost op termijn net meer, zowel aan de patiënt als aan de samenleving. Wie niet naar de huisarts kan gaan, krijgt zwaardere gezondheidsproblemen die een grotere financiële impact hebben voor de patiënt en voor de ziekteverzekering.

Bekijk de reporgage in het VRT-journaal
Lees meer over "Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid"
BTW-plicht voor advocaten blijft, maar Grondwettelijk Hof laat een opening

BTW-plicht voor advocaten blijft, maar Grondwettelijk Hof laat een opening

23/02/2017
Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag geoordeeld dat de btw-plicht voor advocaten, ingevoerd door de vorige federale regering, geen schending inhoudt van het recht op toegang tot de rechter. Advocaten, sociale bewegingen en armoedeorganisaties (waaronder het Netwerk tegen Armoede) hadden daarvoor een procedure tot vernietiging gevoerd bij het Hof. Het arrest van het Hof betekent dat de btw-plicht van 21 % voor advocaten gewoon behouden blijft. Tegelijk erkent het Grondwettelijk Hof wel dat dit de financiële drempel verhoogt voor de burger om rechtsbijstand in te roepen.

Het Hof geeft zelfs expliciet mee aan de federale regering om hiermee rekening te houden bij mogelijke andere maatregelen die een eerlijke toegang tot de rechter voor iedereen nog verder financieel zouden verzwaren. Die nuance kan van groot belang zijn in andere rechtszaken die de betrokken organisaties samen met het Netwerk tegen Armoede hebben ingespannen, onder andere rond de invoering van remgeld bij pro deo rechtsbijstand. Met uitzondering van enkele groepen zouden mensen ook in geval van pro deo rechtsbijstand een remgeld moeten betalen, dat hoog kan oplopen naarmate de procedure blijft aanslepen. Ook tegen deze hervorming loopt dus nog een procedure bij het Grondwettelijk Hof.
Lees meer over "BTW-plicht voor advocaten blijft, maar Grondwettelijk Hof laat een opening"
Indiendatum nieuwe Uitpasregio's: 15 april

Indiendatum nieuwe Uitpasregio's: 15 april

21/02/2017
Sinds in 2012 het proefproject UiTPAS van start ging in regio Aalst, op basis van de toen al bestaande Kansenpas, is er heel wat veranderd. 13 regio’s stapten reeds in het programma, 76.000 mensen hadden een UiTPAS in 2016 en er komen per jaar minstens 2 à 3 regio’s bij. Naast de grote steden stapten ook meer landelijke regio’s in als Meetjesland, Westhoek en Kempen. UitPAS is één van de opvallendste resultaten van de vraag van verenigingen waar armen het woord nemen naar een eenvoudige, niet-stigmatiserende en algemene vrijetijdspas. Het Netwerk tegen Armoede leverde al sinds 2000 actief lobbywerk rond dit thema en ligt mee aan de basis van de uitrol van het project.

Steden en regio’s die geïnteresseerd zijn om in te stappen in het programma, vinden hier aan welke voorwaarden ze moeten voldoen
Lees meer over "Indiendatum nieuwe Uitpasregio's: 15 april"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter